Doelstelling

 

Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck richt zich als vrijwilligersorganisatie, zonder winstoogmerk, op het verbeteren van de leefbaarheid van vooral de wijken Bloemendaal (postcode 2803) en Plaswijck (postcode 2804) en Gouda Noord (2805), door middel van wijkprojecten, wijkactiviteiten en wijkvoorzieningen, samen met een groot netwerk van bewoners en instellingen in de wijk.

Meer in het algemeen staat het wijkbelang voorop, vooral bij de thema’s

 • veiligheid/overlast,
 • leefomgeving/samenleven,
 • groen in de wijk,
 • openbaar gebied,
 • ruimtelijke ordening / bouwplannen,
 • het winkelcentrum,
 • verkeer en mobiliteit,
 • duurzaamheid
 • wijkevenementen
 • de gevolgen de bezuinigingen, re-organisaties en stelselwijzigingen

Aandachtspunten specifiek zijn:

 1. De wijkbelangen in de regio en Gouda behartigen: in Bloemendaal en Plaswijck wonen resp. 9.000 en 13.000 Gouwenaren, dat is samen 22.000 burgers, dat wil zeggen dat 1:3 Gouwenaren woont in deze twee wijken.
 2. Het bereiken van een effectieve aanpak van jeugd- en jongerenoverlast. Dit staat in alle bewonersenquêtes op de eerste plaats.
 3. De leefbaarheid in bepaalde buurten verbeteren waar deze vanwege bevolkingssamenstelling, openbaar gebied en andere factoren minder dan gemiddeld is.
 4. Behouden groene karakter van de wijk: het blijkt dat veel bewoners hier mede zijn komen wonen vanwege het vele en mooie groen en dat ze het groene karakter van de wijk zeer waarderen. Dat groene karakter behouden is de moeite waard.
 5. Kennis en expertise over mobiliteit en verkeer behouden en de belangen behartigen van de wijk bij de vele verkeersontwikkelingen en verkeersplannen.
 6. Ruimtelijke ordeningszaken, vooral planvorming en planuitvoering, hebben altijd effect op de leefbaarheid en leefomgeving. Vaak gaat het om ingrepen in stad en wijk die te maken hebben met grond, gebouwen, wegen en functies. Het zijn ook vaak langdurige processen waarbij juridische zaken spelen. Het is juist dan zaak dat er een goede belangenafweging plaatsvindt -dus ook dat de belangen van bewoners worden meegewogen- en dat er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvindt. Vooral een tijdige en goede communicatie met bewoners is essentieel. Er zijn immers veel partijen bij betrokken, de (financiële en maatschappelijke) belangen zijn groot en de maatregelen hebben veelal grote impact op leefbaarheid en leefomgeving. Kortom, bij ruimtelijke ordeningszaken eerst denken en dan doen.

 

Zie ook het submenu ‘Wijkjaarprogramma’.