Mobiliteitsplan

 

Kerngroep Schoolzones gaat van start (november 2017)

De basisscholen in de wijk (Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot) en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben al enige tijd gepleit voor de aanleg van Schoolzones. Bij een Schoolzone geldt onder andere een maximum snelheid,  krijgt de weg een andere inrichting en zijn vooral de oversteekplaatsen veel zichtbaarder en veiliger.   De gemeenteraad van Gouda heeft dit onlangs goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid bij de basisscholen in de wijk. Met een kerngroep van betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de basisscholen zullen we met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie de schoolzones gaan uitwerken. Uiteraard worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de plannen. Meer informatie volgt. Voor info uit voorgaande jaren, zie onder andere  http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/#VerkeersveiligheidPlaswijckweg

 


Goed nieuws over de verkeersveiligheid in onze wijk (september 2017)

 

Gemeenteraad ondersteunt aanleg Goudse schoolzones, met drie in onze wijk begin volgend jaar

Verkeerveiligheid, vooral die voor kinderen, is voor veel wijkbewoners belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar een vergroting van de verkeersveiligheid van de Plaswijckweg. Ook is gekeken naar de aanleg van schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Hierover zijn wijk- en kinderenquêtes gehouden.

Vooral situatie op zebra’s risicovol

Vooral bleek dat ouders en kinderen zich niet veilig voelen op zebrapaden. Sowieso gebeuren er in Nederland op zebra’s relatief veel ongelukken. Alle reden om te pleiten voor betere oplossingen in de wijk.

Rapport aangeboden aan gemeente

Met deskundige medewijkbewoners is een uitgebreid rapport opgesteld over de verkeersveiligheid in de wijk [Zienswijze]. Het rapport is ingediend bij de gemeente Gouda, als aanvulling op het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda. De directies van de vijf basisscholen ondersteunden de plannen voor de schoolzones.

Uit wijkbudget € 10.000 beschikbaar

Uit ons wijkbudget is de afgelopen jaren € 10.000 opgespaard om de aanleg van deze schoolzones in de wijk mogelijk te maken. Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel bewoners deze keuze ondersteunen.

Besluit Mobiliteitsplan inclusief besluit aanleg Goudse schoolzones

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen (kies 20 september en dan agendapunt 9). De motie [link] over de aanleg van Goudse schoolzones, waarvan drie in Plaswijck begin 2018, is unaniem [plaatje] aangenomen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de wijk.

 

 

Wat is een schoolzone

In Nederland, en ook in Gouda, zijn al schoolzones aangelegd. Het doel is dat iedereen erop geattendeerd wordt om rustig te rijden en op te letten. Vaak zijn er de volgende kenmerken:

 1. wegversmalling cq. bredere fietspaden;
 2. een overduidelijke markering en verhoging van oversteekplaatsen;
 3. de aanpak van fietsonveiligheid op de meest gebruikte fietsroutes;
 4. een heldere kleurstelling van het wegvak van de schoolzone al dan niet met een 30-km zone;
 5. markeringsborden of herkenningspalen aan begin en einde van een schoolzone.

Waar in de wijk

Er is uniformiteit nodig voor de Goudse schoolzones, maar per school en wegvak zal ook maatwerk nodig zijn. Er zijn drie locaties in onze wijk aangewezen, deze hebben van Veilig Verkeer Nederland een BuurtLabel gekregen (VVN) . Het zijn:

 1. De Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.
 2. De Plaswijckweg bij de Oosthoef nabij Het Vlot.
 3. De Plaswijckweg bij de Cirkel en de Plaswijckschool.

 

 

 

Samen verder natuurlijk

Samen met ouders, kinderen, basisscholen, omwonenden, weggebruikers, politie, gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam gaan we kijken hoe elke schoolzone eruit komt te zien. Met de gemeente gaan we eerst een stappenplan opstellen.

Meedoen? Altijd welkom

Geïnteresseerde medebewoners die ook willen meehelpen en meedenken met de aanleg van de schoolzones zijn van harte welkom. Reageer dan via onderstaand e-mailadres.

Overig wijknieuws: Hugo de Vrieslaan en Graaf Florisweg

Op de agenda staat ook het “verbeteren route Ridder van Catsweg- Hugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting Bloemendaalseweg): onderzoeken de route Ridder van Catsweg – Hugo de Vrieslaan en komen tot een ontwerp tot wijkstraat 30 km/uur. Belangrijk is meer ruimte voor de fiets te creëren en een lagere rijsnelheid door autoverkeer. Resultaat: ontwerp en kostenoverzicht.

In Gouda Noord staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (Bloemendaal-Plaswijck)

06 239 56 999

 

Interessante links:

http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/
https://www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda
https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer
https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)
http://blog.eppyboschma.nl (blog: Betrokkenheid Gouwenaar een must, 20 september 2017)
http://christiaanquik.blogspot.nl/2017/09/eenrichtingsverkeer-in-de-piet.html

 


 

Zienswijze op concept mobiliteitsplan (maart 2017)

De gemeente Gouda maakt dit jaar een nieuw concept verkeersplan voor de stad. Het gaat om wegen, fietsveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, enz., enz.

Iedere Gouwenaar kon de afgelopen weken via een inspraakprocedure punten noemen voor dit nieuwe verkeersplan. Ook wij als bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben een zienswijze ingediend, met 43 punten. Deze is mede gebaseerd op de vele reacties en enquêtes uit de wijk. Ieder veel dank voor de reacties!

De punten zijn hieronder genoemd, de uitgebreide zienswijze is via deze link beschikbaar:  Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck 2

Enkele voorbeelden:

 • Vooral kinderen maken zich zorgen over de veiligheid op zebra’s. Lees maar paragraaf 12 en 42. Zebra’s moeten juist veilige oversteekplaatsen voor jong en oud zijn.
 • We hebben voor Plaswijck en Gouda Noord de belangrijkste knelpunten inde wijken genoemd. Zoals bijvoorbeeld de kruising Plaswijckweg/Boegpad (paragraaf 9).
 • Bewoners zowel in Plaswijck als in Gouda Noord vinden ‘fietsveiligheid’ het allerbelangrijkste verkeersthema.
 • Er is samen met de basisscholen in de wijk een plan gemaakt voor zogenaamde Schoolzones. Kort gezegd is de auto hier te gast. De vijf directies van de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot hebben een gezamenlijke brief ondertekend voor de realisatie van deze Schoolzones (zie paragraaf 41). Als bewonersorganisatie hebben we hiervoor de afgelopen jaren flink gespaard uit ons wijkbudget (€ 10.000).

 

Wij hopen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het definitieve mobiliteitsplan óók rekening houdt met de noordelijke wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord.

Als alle reacties zijn geëvalueerd zal de gemeenteraad het definitieve Mobiliteitsplan Gouda vaststellen. Ieder veel dank voor zijn en haar hulp de afgelopen periode!

 

1.  Inspraakprocedure teleurstellend

2.  Geen onderliggende cijfers en analyses

3.  Geen evaluatie eerdere plannen, maatregelen

4  Is conceptvisie toekomstbestendig?

5.  Onderbezetting ambtelijke dienst

6.  Context met regionale verkeersstromen mager

7.  Functieaanduiding verkeersnet lange termijn ontbreekt, zeker voor noordelijke wijken

8.  Eenduidige benoeming functie Plaswijckweg

9.  Oversteekplaats Boegpad onderzoeken

10.  Onderzoek bevoorradingsverkeer winkelcentrum

11.  Subjectieve onveiligheid is subjectief

12.  Over (on)veilig oversteken op ‘zebra’s’  …

13.  Geluidsscherm noordrand Plaswijckweg

14.  Onderzoek doelgroepenvervoer

15.  Lokale initiatieven mobiliteitsvoorzieningen

16.  Onderhoud wegen en fietspaden: opvallend

17. Invulling paragraaf Duurzaamheid nog mager

18.  Bloemendaalseweg: keuzes maken

19.  Openbaar vervoer: welke snelheid?

20.  Aandacht voor de Blommesteinsingel

21.  Aandacht oversteekplaats randweg Reeuwijk

22.  Bewonersenquêtes over knelpunten in de wijk Plaswijck

23.  Bewonersenquête over knelpunten in de wijk Gouda Noord

24.  Plaswijckweg voor veel wijkbewoners al lang zorgpunt

25.  Resultaten ouderenquêtes basisscholen

26.  Resultaten enquêtes kinderen basisscholen

27.  Resultaten wijkenquêtes en bewonerssignalen

28.  Plaswijck verkeerskundig: veel, groot, druk

29.  Analyse verkeersveiligheid Plaswijckweg

30.  Gezamenlijke en integrale aanpak

31.  Aanbeveling regelmatig overleg

32.  Aanbeveling functieaanduiding Plaswijckweg

33.  Handhaving in specifieke gevallen

34.  Tijdstip groenonderhoud

35.  Infrastructurele maatregelen vormgeving

36.  Positief: aandacht verkeersveiligheid scholen

37.  Eigen verantwoordelijkheid scholen en ouders

38.  De Verkeersslang

39.  ‘Buurtlabel’ met en voor vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijkschool, Ridderslag en het Vlot: al veel voorwerk

40.  Instellen ‘school zones’

41.  Bijlage  Brief van basisscholen aan het college van Gouda

42.  Bijlage  Opmerkingen gemaakt door kinderen in de verkeersenquêtes

43.  Bijlage  Projectplanning, financiën en uitvoeringsprogramma

 

 

 


Ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 (januari 2017)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.”

Het concept plan is beschikbaar via de website van de gemeente Gouda: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Gemeentenieuws_in_krant/Ter_inzage_leggingen/Mobiliteitsplan

Als bewonersorganisatie zullen we een zienswijze op dit concept mobiliteitsplan indienen, dit mede op basis van eerdere bewonersenquêtes. Aan deze zienswijze wordt nu de laatste hand gelegd.

 


Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda  (november 2015)

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan, dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

 

foto nieuwe mobiliteitsplan gemeente gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

 • leefbaarheid
 • bereikbaarheid
 • veiligheid
 • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

 

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan oktober 2016 wordt vastgesteld.

 

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Als bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck (wijkteam Plaswijck) volgen we verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook al jaren op de voet.

 • We besteden vooral veel tijd en energie aan de Rondweg Reeuwijk, nog steeds volgen we de ontwikkelingen.
 • We hebben meegedaan bij het maken van het nieuwe Verkeersplan voor het Winkelcentrum Bloemendaal.
 • Vorig en dit jaar staat de Verkeersveiligheid Plaswijckweg centraal, er zijn bij de basisscholen enquêtes gehouden bij de kinderen en hun ouders. Het eindrapport is klaar en zal worden aangeboden aan de gemeente als input voor het Mobiliteitsplan.
 • Verder hebben wij begin dit jaar aandacht gevraagd voor de verkeersconsequenties van de herbestemming van de PWA kazerne.

 

Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?

 • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
 • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
 • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
 • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
 • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.

 

Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat.

De bewonersenquête is inmiddels gesloten. Alle 400 inzenders veel dank voor hun goede reacties.

 

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Daarin wordt ook opgenomen het Verkeersplan Plaswijck(weg) en de vraag wanneer nu eindelijk de evaluatie van het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal zal plaatsvinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden.
Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck

(stichting wijkteam plaswijck)