SchoolZones

Verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit hebben grote invloed op de leefbaarheid en leefomgeving van de wijk. Verkeerszaken scoren ook altijd hoog in bewonersenquêtes als aandachtspunt: bewoners vinden dit onderwerp belangrijk. Als bewonersorganisatie besteden we dan ook veel aandacht hieraan.

In dit submenu leest u alleen de items over de Schoolzones.

 


Aanleg Schoolzones Plaswijckweg blijft bij gemeente prioriteit houden (december 2019)

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Er waren vanuit de stad van bewoners en bedrijven veel bezwaren, vooral over de korte inspraaktermijn. Er komen nu nieuwe consultatierondes met de stad. Dan zal een nieuw verkeersplan worden vastgesteld.

Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Over de exacte uitwerking van de maatregelen en de planning moeten we nog een keer in overleg. We hebben als bewonersorganisatie twee extra vrijwilligers vrijgemaakt.

Bij alles geldt dat als de plannen redelijk definitief zijn uitgewerkt, de gemeente gevraagd zal worden om alle basisscholen nog een keer te benaderen om hun eindoordeel te geven.

 

 


Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk (17 oktober 2019)

Hierbij de brief die samen met de basisscholen in de wijk naar de gemeenteraad is gestuurd. “Wel jammer dat dit nodig is”, aldus de directeur van een van de basisscholen.

Brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck en basisscholen over verkeerscirculatieplan en schoolzones

 


Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 


Onderhoudswerkzaamheden en Schoolzones bij de Ridder van Catsweg (juni 2019)

Beste mede wijkbewoners, graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen over de verkeersveiligheid in de wijk.

Schoolzone’s in fases

Zoals bekend zijn gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck al jaren bezig met de aanleg van Schoolzone’s in Plaswijck, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Vorig jaar zijn al de borden geplaatst, dit jaar staat fase 2 gepland. Dan zal daadwerkelijk de weginrichting bij de basisscholen veranderen. Doel is het verkeersveiliger maken voor de kinderen uit de wijk.

Werkzaamheden bij de Ridder van Catsweg, extra zebrapaden bij de Carrousel en de Ridderslag

Bij de Carrousel en de Ridderslag zal volgende week al deels worden begonnen met fase 2. Dat is 11 juni tot en met 14 juni 2019, op het deel tussen de Burgemeester van Reenensingel en de Bloemendaalseweg. Dan gaat de gemeente Gouda namelijk onderhoud uitvoeren aan de asfaltverharding.

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om gelijk al “binnen de schoolzone twee zebrapaden aan te brengen op de Ridder van Catsweg, namelijk ter hoogte van de Calslaan (zuidzijde) en tussen de in- en uitrit van basisschool de Ridderslag. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid worden de zebrapaden verhoogd aangelegd. Dit is ook de reden dat we het zebrapad ter hoogte van de Anna van Meertenstraat (bloemenkiosk) nu verhoogd aanleggen.” Op bijgevoegde foto’s zijn deze maatregelen weergegeven.

Een goede zaak natuurlijk. Wel is de weg gedurende werkzaamheden afgesloten voor auto’s. Het fiets- en voetpad blijft toegankelijk.

Weer besluit in de gemeenteraad ?

Een deel van de Schoolzones wordt dus al gerealiseerd. Maar hoewel de gemeenteraad vorig jaar unaniem heeft gezegd dat de Schoolzones in onze wijk er moeten komen, blijkt er toch een extra besluit nodig te zijn voor de verdere werkzaamheden. Dat heeft te maken met (extra) financiën voor alle verkeersmaatregelen in de stad en voor deze schoolzones. Zelfs wordt al gesproken over een fase 3 en een definitieve realisering in medio 2020 van de Schoolzones in Plaswijck …. We begrijpen dat er afwegingen gemaakt moeten worden, maar dit project loopt nu al zo lang dat realisatie conform gemaakte afspraken uitgangspunt blijft. We houden het uiteraard in de gaten en u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stand van zaken fase 1 en 2 (juni 2018)

 

Tekeningen fase 1

Zoals besproken zal de aanleg van de schoolzones in twee fases plaatsvinden.

De eerste fase benoemt de uitgangspunten en locaties van de drie schoolzones. Ook zijn de werktekeningen gemaakt van de locaties van de schoolzones, met bijbehorende markeringen. Dit alles is in goed en constructief overleg verlopen tussen de gemeente Gouda, de vijf basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag, het Vlot en bewonersorganisatiew/wijkteam Plaswijck. De gemeente Gouda heeft inmiddels de opdracht uitgezet om voor de zomervakantie fase 1 te realiseren.

 

Aanvullende maatregelen fase 2

In fase twee komen de aanvullende fysieke maatregelen aan bod, die meer tijd en geld kosten. Deze maatregelen voor fase 2 zijn nu al beschreven. Hierbij zijn de meningen, wensen en ervaringen van basisscholen en bewonersorganisatie meegenomen. De gemeente Gouda heeft toegezegd dat deze maatregelen dit jaar gerealiseerd zullen worden.

 

Bij het Vlot gaat het om de volgende maatregelen:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Extra drempel bij begin schoolzone bij bocht komend vanaf noordkant, bij voorkeur ook aan zuidkant.

4. Verhogen naar herkenbaar en gemarkeerd plateau van huidige oversteekplaats.

5. Een versmalling bij de twee huidige middenvakken dan wel een afscheiding tussen auto’s en fietsers, gericht op het omlaag brengen van de snelheid.

 

Bij de Ridderslag en Carrousel zijn de volgende maatregelen gewenst:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Een versmalling van het wegdek waar veel wordt overgestoken en er relatief veel fietsbewegingen zijn, al dan niet gecombineerd met een verhoogde oversteekplaats of een middeneiland.

 

Bij de Cirkel en de Plaswijckschool zijn de volgende maatregelen genoemd:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Oversteekplaats nabij Raaigras combineren met oversteekplaats fietsers Steinenburg, op verhoogd plateau.

4. De Weerestein bij de Plaswijckweg afsluiten voor fietsverkeer.

5. En duidelijk scheiding tussen het autodeel en het fietsdeel van de Plaswijckweg. Dat hierdoor een versmalling ontstaat werkt extra snelheidsremmend.

6. Het midden-eiland over een veel langer stuk verlengen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor veilig oversteken en wordt de weg (optisch) smaller.

 

Extra bebording en markeringen

Meer in het algemeen is het naar het oordeel van iedereen een goed idee om bij elke schoolzone extra borden te plaatsen met aanvullende informatie zoals de naam van de school. Hiervoor kan het door Het Vlot uitgezochte grijze bord worden gebruikt. Deze borden zijn de betalen uit de reservering die bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hiervoor heeft gemaakt.

Extra toezicht en handhaving

Alle basisscholen spreken de wens uit dat er, zeker in de eerste periode, extra toezicht en handhaving is.

 

Fase 3 in toekomst

Er is nog gesproken over een fase 3. Dat is in de toekomst, als de asfaltlaag van het wegdek aan onderhoud of vervanging toe is. Dan is het een optie om de schoolzones óók met een kleur te markeren.

 

Kiss & Ride zones en Boegpad niet in dit project

Wat betreft de Kiss & Ride zones stelt de gemeente Gouda dat er geen geld is om realisatie hiervan mee te nemen in dit project.

In dit project kan de gemeente Gouda geen maatregelen nemen bij het kruispunt Plaswijckweg en Boegpad. De gemeente kan dit alleen in een ander project meenemen.

 

Planning

Voor de realisatie van fase 1 heeft de gemeente Gouda inmiddels opdracht gegeven.

De eerstvolgende stap is dat ouders en kinderen per school de concepten bespreken. Hierbij zijn tevens de direct omwonenden van de betreffende school welkom. Dit zullen de basisscholen zelf verzorgen. Hierbij kunnen de gemeente en bewonersorganisatie aanwezig zijn, om desgewenst toelichting te geven.

De planning is dat de aanvullende maatregelen van fase 2 dit jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeente Gouda zegt nogmaals toe dat realisatie is opgenomen in de planning.

 


Waar komen de schoolzones ? (april 2018)

Graag brengen wij u op de hoogte van het project Schoolzones. Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones in Plaswijck bij resp. de Carrousel & Ridderslag, bij de Cirkel & Plaswijckschool en bij het Vlot.

Begin dit jaar zijn met de gemeente Gouda, de basisscholen en bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk.

Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en weg aanpassingen zoals versmallingen.

De planning is nu als volgt. [1] Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones. [2] Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken, ook over de extra maatregelen zoals fysieke wegaanpassingen en de plaatsing van borden.

Schoolzone Het Vlot

Maar eerst de plannen waar de schoolzones komen te liggen. Voor de situatie Plaswijckweg / Oosthoef bij basisschool het Vlot wordt gedacht aan een schoolzone die loopt van de bocht bij de Noordhoef tot en met de oversteekplaats bij de Oosthoef. De al bestaande oversteekplaats zal in een volgende fase verhoogd worden en veiliger gemaakt.

Een vraag is nog hoe de situatie veiliger kan worden aan de andere kant, als de auto’s vanaf het noorden uit de bocht komen. Er is geen ruimte voor nog een oversteekplaats, omdat er gras ligt. Het idee is nu om in een volgende fase vóór of ín de bocht daar een snelheidsremmende drempel te leggen.

 

 

Schoolzone Carrousel / Ridderslag

Bij de geplande schoolzone op de Ridder van Catsweg / Plaswijckweg bij basisscholen de Carrousel en de Ridderslag wordt gedacht aan een vrij lange schoolzone van de Bloemendaalseweg tot en met de keerlus bij de Marianneflat. Lastig is wel dat hier een plein is van de Ridderslag waar ook auto’s parkeren. Omdat ouders en kinderen hier veel oversteken wordt gedacht aan een extra oversteekplaats, bijvoorbeeld met een tussenstuk en/of een aanpassing van de wegbreedte. Maar hiervoor is wel extra onderzoek nodig.

Verder komt er nog een kleine schoolzone aan de achterkant van de Carrousel, bij de ingang Calslaan. Ook bij deze schoolzones komen te zijner tijd extra maatregelen om de schoolzone veiliger te maken voor (overstekende) kinderen. Een kiss and ride zone lijkt hier lastig te realiseren, aldus de gemeente.

 

Schoolzone Cirkel /Plaswijckschool

Bij het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de schoolzone bij de Plaswijckweg bij De Cirkel en de Plaswijckschool zijn er nog enkele discussiepunten. De schoolzone zelf is gepland (van noord naar zuid) van de bocht vóór de Brittenburg tot en met de Weerestein.

Een idee is om de oversteekplaats bij de Raaigras iets te verplaatsen, zodat deze aansluit op de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van het veel gebruikte fietspad Steinenburg.

Het ander voorstel is om de Weerestein af te sluiten, hier kan namelijk geen veilige oversteekplaats gemaakt worden.

Op dit moment lijkt het gezien het aantal oversteekbewegingen niet direct voor de hand liggend om hier een (extra) oversteekplaats te maken bij de Waterruit. Hetzelfde geldt voor de Windhoek naar de Meerburgstraat. Er zal nogmaals aan ouders en omwonenden worden gevraagd waar de meeste fietsbewegingen zijn. De oversteekmogelijkheden nabij de Blommesteinsingel lijken veilig genoeg.

Dat betekent dat bij dit project de oversteekplaats Boegpad niet meegenomen kan worden. Maar omdat de nieuwe Mobiliteitsvisie zegt dat er aandacht komt voor veilige(r) school-thuis-fietsroutes kan dit in een vervolgfase worden meegenomen. Als er hier een serieuze herinrichting zou komen, betekent dat wel fors hogere kosten en die financiën zijn er nu nog niet.

 

School op Seef

Er komt ook meer aandacht voor SCHOOL op SEEF. Dat is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Samenwerken met basisscholen en ouders staat centraal: de verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit de regio zijn onder andere verkeersleerkrachten beschikbaar. Bijzonder is dat deze leerkrachten inclusief lesmethodes volledig wordt gefinancierd door de Regio Midden-Holland. Voor meer informatie, zie http://www.schoolopseef.nl/

In Gouda hebben de Wilhelminaschool en de Luidensschool het School op Seef certificaat behaald.

Meer maatregelen

Zoals gezegd, dit is een begin van de aanleg van de schoolzones. Over waar en wanneer er extra maatregelen komen -zoals markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en wegaanpassingen zoals versmallingen – volgt nog nader overleg met alle partijen, zoals de basisscholene, ouders, omwonenden en de verkeerssommissie van bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck. Het wordt een gezamenlijk project dus ieders inbreng is welkom.

 


Eerste stappen aanleg schoolzones (maart 2018)

Graag stellen wij u op de hoogte van het project Schoolzones in onze wijk.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk. Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperking, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen, en wegaanpassingen zoals versmallingen.

Begin dit jaar zijn met de gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk. De stand van zaken en de planning is nu als volgt:

 • Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones.
 • Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken.
 • De verkeerssituatie in de schoolomgeving zal worden meegenomen.
 • De financiën voor het project zijn vrijgemaakt.
 • Gezien het belang van het project zal er een projectleider door de gemeente worden aangesteld.

Er wordt nu dus echt een begin gemaakt met de schoolzones, in eerste instantie door bebording en markering die (afhankelijk van de locatie) gevolgd worden door aanvullende, fysieke maatregelen. Dit laatste vraagt logischerwijs wat meer zorgvuldigheid en meer (voorbereidings)tijd, maar beter goed dan snel. Het gaat immers om de verkeersveiligheid voor kinderen.

Zodra er meer bekend is, zoals de eerste werktekeningen, zal ieder worden geïnformeerd.

 


Kerngroep Schoolzones gaat van start (november 2017)

De basisscholen in de wijk (Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot) en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben al enige tijd gepleit voor de aanleg van Schoolzones. Bij een Schoolzone geldt onder andere een maximum snelheid, krijgt de weg een andere inrichting en zijn vooral de oversteekplaatsen veel zichtbaarder en veiliger. De gemeenteraad van Gouda heeft dit onlangs goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid bij de basisscholen in de wijk. Met een kerngroep van betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de basisscholen zullen we met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie de schoolzones gaan uitwerken. Uiteraard worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de plannen. Meer informatie volgt. Voor info uit voorgaande jaren, zie onder andere http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/#VerkeersveiligheidPlaswijckweg

 


Goed nieuws over de verkeersveiligheid in onze wijk (september 2017)

 

Gemeenteraad ondersteunt aanleg Goudse schoolzones, met drie in onze wijk begin volgend jaar

Verkeerveiligheid, vooral die voor kinderen, is voor veel wijkbewoners belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar een vergroting van de verkeersveiligheid van de Plaswijckweg. Ook is gekeken naar de aanleg van schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Hierover zijn wijk- en kinderenquêtes gehouden.

Vooral situatie op zebra’s risicovol

Vooral bleek dat ouders en kinderen zich niet veilig voelen op zebrapaden. Sowieso gebeuren er in Nederland op zebra’s relatief veel ongelukken. Alle reden om te pleiten voor betere oplossingen in de wijk.

Rapport aangeboden aan gemeente

Met deskundige medewijkbewoners is een uitgebreid rapport opgesteld over de verkeersveiligheid in de wijk [Zienswijze]. Het rapport is ingediend bij de gemeente Gouda, als aanvulling op het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda. De directies van de vijf basisscholen ondersteunden de plannen voor de schoolzones.

Uit wijkbudget € 10.000 beschikbaar

Uit ons wijkbudget is de afgelopen jaren € 10.000 opgespaard om de aanleg van deze schoolzones in de wijk mogelijk te maken. Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel bewoners deze keuze ondersteunen.

Besluit Mobiliteitsplan inclusief besluit aanleg Goudse schoolzones

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen (kies 20 september en dan agendapunt 9). De motie [link] over de aanleg van Goudse schoolzones, waarvan drie in Plaswijck begin 2018, is unaniem [plaatje] aangenomen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de wijk.

 

 

Wat is een schoolzone

In Nederland, en ook in Gouda, zijn al schoolzones aangelegd. Het doel is dat iedereen erop geattendeerd wordt om rustig te rijden en op te letten. Vaak zijn er de volgende kenmerken:

 1. wegversmalling cq. bredere fietspaden;
 2. een overduidelijke markering en verhoging van oversteekplaatsen;
 3. de aanpak van fietsonveiligheid op de meest gebruikte fietsroutes;
 4. een heldere kleurstelling van het wegvak van de schoolzone al dan niet met een 30-km zone;
 5. markeringsborden of herkenningspalen aan begin en einde van een schoolzone.

Waar in de wijk

Er is uniformiteit nodig voor de Goudse schoolzones, maar per school en wegvak zal ook maatwerk nodig zijn. Er zijn drie locaties in onze wijk aangewezen, deze hebben van Veilig Verkeer Nederland een BuurtLabel gekregen (VVN) . Het zijn:

 1. De Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.
 2. De Plaswijckweg bij de Oosthoef nabij Het Vlot.
 3. De Plaswijckweg bij de Cirkel en de Plaswijckschool.

 

 

 

Samen verder natuurlijk

Samen met ouders, kinderen, basisscholen, omwonenden, weggebruikers, politie, gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam gaan we kijken hoe elke schoolzone eruit komt te zien. Met de gemeente gaan we eerst een stappenplan opstellen.

Meedoen? Altijd welkom

Geïnteresseerde medebewoners die ook willen meehelpen en meedenken met de aanleg van de schoolzones zijn van harte welkom. Reageer dan via onderstaand e-mailadres.

Overig wijknieuws: Hugo de Vrieslaan en Graaf Florisweg

Op de agenda staat ook het “verbeteren route Ridder van Catsweg- Hugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting Bloemendaalseweg): onderzoeken de route Ridder van Catsweg – Hugo de Vrieslaan en komen tot een ontwerp tot wijkstraat 30 km/uur. Belangrijk is meer ruimte voor de fiets te creëren en een lagere rijsnelheid door autoverkeer. Resultaat: ontwerp en kostenoverzicht.

In Gouda Noord staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (Bloemendaal-Plaswijck)

06 239 56 999

 

Interessante links:

http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/
https://www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda
https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer
https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)
http://blog.eppyboschma.nl (blog: Betrokkenheid Gouwenaar een must, 20 september 2017)
http://christiaanquik.blogspot.nl/2017/09/eenrichtingsverkeer-in-de-piet.html

 


 

 

Verkeersveiligheid Plaswijckweg

Nieuw mobiliteitsplan Gouda vastgesteld, aanleg SchoolZones in de wijk (september 2017)

niet meer beschikbaar

 

Voortgang verkeerscommissie basisscholen en wijkteam (10 maart 2014)

Zoals bekend wil de verkeerscommissie, met daarin ouders van De Cirkel, Plaswijkschool en Het Vlot en Stichting Wijkteam Plaswijck, graag een enquête houden onder de ouders en kinderen van de basisscholen in de wijk. Deze enquête is uitgebreid besproken, onder meer met de MR-leden van de scholen, en zal binnenkort verspreid worden. Verder werkt de commissie nu aan de technische uitwerking van de verschillende mogelijkheden. De verwachting is dat het rapport met aanbevelingen in april gereed zal zijn.

 

Ook VVN wijst op belang verkeersveilige schoolomgeving (25 februari 2014)

Bericht van Veilig Verkeer Nederland (21 02 2014):

“Ouders zeggen dat de route naar school te onveilig is om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.

Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar het reisgedrag van basisschoolleerlingen op de school-thuisroute. Uit de resultaten blijkt dat de meeste kinderen vaak naar school worden gebracht en opgehaald door een ouder. De belangrijkste redenen om ze te begeleiden op de fiets of lopend is dat de ouders hun kind(eren) te jong vinden om alleen te reizen (61%) en dat ze dit gewoon gezellig vinden (42%). Maar ook zegt 39% van de ouders dat ze hun kinderen begeleiden omdat er een gevaarlijke oversteek is die ze de kinderen niet alleen willen laten oversteken of dat ze de verkeerssituatie op weg naar school niet veilig genoeg vinden. Het gemiddelde cijfer dat ouders geven voor de verkeersveiligheid op de route naar school is een 6,3, waarbij scholen met een VVN Verkeersouder hoger scoren dan scholen zonder VVN Verkeersouder. De meeste onvoldoendes werden gegeven in de stedelijke gebieden.

Een veilige schoolomgeving stimuleert ouders en kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. Hoe meer verkeerservaring een kind opdoet, hoe sneller het zelfstandig kan deelnemen aan het verkeer. Dat is de reden dat Veilig Verkeer Nederland al jaren werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en theoretische en praktische verkeerseducatie ontwikkelt voor het basisonderwijs. VVN richt zich daarnaast op de ouders. Momenteel heeft ruim 40% van de basisscholen een VVN Verkeersouder. Op scholen met een verkeersouder worden minder kinderen met de auto gebracht en fietsen en lopen kinderen vaker zelfstandig naar school. Van der Eijck: “Eigenlijk kan een school niet meer zonder VVN verkeersouder. De verkeersouder is vaak de aanjager van verkeersactiviteiten op de basisschool. En zet verkeersveiligheid hoog op de agenda bij leerkrachten en spreekt ouders aan op hun gedrag in de schoolomgeving”. “

 

VVN _MG_7843_0

(foto veilig verkeer nederland)

Zie ook: http://www.vvn.nl/

 

Samenwerken aan veiliger Plaswijckweg (18 januari 2014)

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg een belangrijk item in de wijk. Wijkbewoners maken zich zorgen. Ook wordt het drukker op de Plaswijckweg. Er is meer (vracht)verkeer door de wijk.

 

Samenwerking basisscholen en wijkteam

Bewoners, ouders én basisscholen in onze wijk willen graag een veiliger Plaswijckweg. Vooral voor de vele kinderen die er fietsen en oversteken.

Daarom hebben ouders en MR-leden van basisscholen Het Vlot, de Plaswijckschool en De Cirkel samen met Wijkteam Plaswijck een commissie gevormd.

Doel is dat er maatregelen worden genomen om de Plaswijckweg meer verkeersveilig te maken. Samen staan we sterker in het overleg met de gemeente.

Verkeersmaatje

Verkeersplan Plaswijckweg 2014

De commissie is al een paar keer bij elkaar geweest. Waar liggen knelpunten? Wat zijn oplossingen? Wat kunnen we zelf doen? We wisselen ideeën en kennis uit.

Gewerkt wordt aan een ‘Verkeersplan Plaswijckweg 2014’. Daarin staat welke effectieve en goedkope maatregelen er kunnen komen. En waar.

Er zijn al veel risicovolle knelpunten geïnventariseerd. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke bochten, de weg bij de basisscholen en om het ‘racebaan’ effect op de lange rechte stukken.

 

Maatregelen

Er is landelijk al veel ervaring met verkeersveiligheid bij basisscholen. Onze wijk is niet de enige waar dit speelt. We hebben alles gelezen en kijken nu welke maatregelen op de Plaswijckweg mogelijk zijn. Bijvoorbeeld aanpassingen van het wegprofiel.

Uiteraard hebben ook basisscholen, ouders en wijkbewoners zelf een rol bij het meer verkeersveilig maken van de wijk. Zo hebben we al de verkeerslessen van de basisscholen met elkaar vergeleken.

Ook gaan we kijken of er toch wat mogelijk bij de drukke Haal-en-Breng-plaatsen. En hoe het soms onverantwoorde rijgedrag van enkele medewijkbewoners aan te pakken.

 

 

 

Schoolzone’s met 30 km/uur in knaloranje of gifgroen !?

Een idee is ook het instellen van Schoolzone’s. Zo’n schoolzone is een wegvak van ca. 100 meter voor een basisschool. In zo’n Schoolzone gelden speciale verkeersregels, zoals een maximum snelheid van 30 km/uur. De schoolzone’s krijgen een opvallende kleur: knaloranje, of gifgroen. Dat mogen de kinderen van de basisscholen straks uitkiezen … !

 

Wie gaat dat betalen?

Of de gemeente Gouda financieel bijdraagt is nog onbekend: “De door u gevraagde extra financiële steun, boven hetgeen er nu voor de uitvoering van het gebied rond het Boegpad benodigd zal zijn, kunnen wij op dit moment niet toezeggen.” Het is duidelijk dat er grote bezuinigingen plaatsvinden bij de gemeente Gouda, maar het gaat hier wel over de verkeersveiligheid van vele wijkbewoners én vele kinderen.

Stichting Wijkteam Plaswijck heeft vorig en ook dit jaar gelden gereserveerd uit haar wijkbudget voor de verkeersveilige maatregelen. Dat gaat ten koste van andere bestemmingen, maar in enquêtes zeggen wijkbewoners verkeersveiligheid zeer belangrijk te vinden.

 

 

 

Ouders- en kinderenquête

Ouders én alle kinderen van de drie basisscholen krijgen binnenkort een enquête. Daarin wordt gevraagd naar knelpunten en oplossingen.

Ook de kinderen! “Zij zien het verkeer immers uit een geheel eigen gezichtspunt, ze ervaren in veel gevallen andere problemen dan hun ouders en weten vaak precies waar de schoen wringt.” (ROV)

 

Nu al een reactie !? Meedenken !?

De komende maanden komen we nog regelmatig bij elkaar. Meer weten? Mee-denken? Stuur een mail naar de Medezeggenschapsraad als uw kind op één van de basisscholen zit. Of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl.

 

Facebook

De voorgestelde maatregelen en borden zijn binnenkort te zien op www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda.

 

 

Basisscholen en wijkteam werken aan een veiliger Plaswijckweg (10 december 2013)

Alle bewoners, ouders én scholen in onze wijk willen graag een veiliger Plaswijckweg. Daarom hebben ouders en MR-leden van basisscholen Het Vlot, de Plaswijckschool en De Cirkel op 27 november met het Wijkteam Plaswijck om de tafel gezeten. Aanleiding voor het overleg was de oversteekplaats bij het Boegpad, maar er is gesproken over de héle Plaswijckweg. Waar liggen knelpunten? Wat zijn oplossingen? Wat kunnen we zelf doen? Samen staan we sterker in het overleg met de gemeente. De komende maanden komen we regelmatig bij elkaar. Meer weten? Stuur een mail naar de basisschool van uw kind(eren) en/of naar info@wijkteamplaswijck.nl.

 

Verkeersveiligheid Plaswijckweg 2014 (29 oktober 2013)

Hierbij het antwoord van de gemeente naar aanleiding van onze brief:

Antwoord van gemeente aan Wijkteam Plaswijck over verkeersveiligheid Plaswijckweg 20131016

 

Toelichting:

 

Verkeersveiligheid hele Plaswijckweg belangrijk item

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg een belangrijk item in de wijk. De gemeente, verkeerspolitie, wijkteam en basisscholen hebben uitgesproken dat de verkeersveiligheid op de hele Plaswijckweg nu eindelijk een keer goed moet worden aangepakt. Dus niet alleen de oversteekplaats bij het Boegpad.

 

‘Verkeersplan Plaswijckweg 2014’ nodig

Daarvoor is een Verkeersplan Plaswijckweg 2014 nodig. Daarin staat welke effectieve en goedkope maatregelen er kunnen komen en waar. Het gaat om de verkeersveiligheid bij de basisscholen, bij risicovolle bochten en kruispunten en bijvoorbeeld om wegversmallingen en snelheid remmende maatregelen op enkele lange rechte stukken.

Eenduidigheid van de maatregelen voor de gehele Plaswijckweg staat voorop. Er moet dus voor de gehele weg dezelfde soort maatregelen komen.

 

En basisscholen en ouders

Onderdeel van het verkeersplan is dat uiteraard ook de basisscholen, ouders en wijkbewoners een rol hebben bij het meer verkeersveilig maken van de wijk. De basisscholen hebben al verschillende programma’s hiervoor en zijn hiermee actief bezig.

 

Welke kleur !?

Onderdeel van het Verkeersplan is bijvoorbeeld ook het instellen van Schoolzone’s nabij de basisscholen langs de Plaswijckschool. In zo’n Schoolzone gelden speciale verkeersregels, zoals een lagere maximum snelheid. Het idee om de schoolzone’s in een opvallende kleur te verven: knaloranje, of gifgroen. Maar dat mogen de kinderen van de basisscholen uitkiezen …

 

Nu uitwerken

Het Verkeersplan gaan we komende maanden verder uitwerken. Basis is het Verkeersonderzoek dat het Wijkteam heeft laten uitvoeren (inmiddels overhandigd aan de gemeente) plus de ervaringen en inzichten van alle partijen. Vooral de inbreng van de verkeerspolitie is van belang. Alle basisscholen worden uiteraard hierbij betrokken.

Het doel van het Wijkteam is dat dit Verkeersplan in het nieuwe Wijkjaarprogramma 2014 komt. De wethouder laat weten dat zij de aanpak van de gehele Plaswijkweg “bij de herijking van het Mobiliteitsplan Gouda wil betrekken”. Waarschijnlijk is dat volgend jaar. Ook wil de gemeente eerst nadere tellingen doen. Onbekend is dus nog wat er precies kan en gaat gebeuren. Het staat in ieder geval wel op de agenda.

 

Wie gaat dat betalen

De insteek van het Wijkteam is al jaren om te komen tot structurele maatregelen, dus herinrichting van de gehele Plaswijckweg, waarbij alle basisscholen worden betrokken. In ieder geval wil het Wijkteam dit en volgend jaar al gelden reserveren uit haar wijkbudget voor verkeersveilige maatregelen. In hoeverre de gemeente Gouda wil en kan bijdragen is nog onbekend: “De door u gevraagde extra financiële steun, boven hetgeen er nu voor de uitvoering van het gebied rond het Boegpad benodigd zal zijn, kunnen wij op dit moment niet toezeggen.”

Het is duidelijk dat er grote bezuinigingen plaatsvinden bij de gemeente Gouda, maar het gaat hier wel over de verkeersveiligheid van vele wijkbewoners én kinderen.

 

Dinsdag 15 oktober herinrichting oversteekplaats Plaswijckweg /Boegpad

Morgen dinsdag 15 oktober zullen aanpassingen aan de oversteekplaats Plaswijckweg /Boegpad worden uitgevoerd.

 

Maatregelen verkeersveiligheid Plaswijckweg en oversteekplaats Boegpad (5 oktober 2013)

Vorige maand hebben de gemeente Gouda, Verkeerspolitie, Wijkteam Plaswijck en twee basisscholen een vervolgoverleg gehad over de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg in het algemeen en de oversteekplaats Plaswijckweg/Boegpad in het bijzonder. Daarbij zijn enkele vervolgstappen besproken. In onderstaande briefwisseling staan de belangrijkste punten. Over het niet-terugplaatsen van de verkeerslichten bij de oversteekplaats is overigens wel gesproken maar niets afgesproken. De insteek van het wijkteam is al jaren om te komen tot structurele maatregelen, dus herinrichting van de gehele Plaswijckweg, waarbij alle basisscholen worden betrokken. De insteek van de gemeente, dat ook de basisscholen, ouders en wijkbewoners een rol hebben bij het meer verkeersveilig maken van de wijk, hoort eveneens daarbij. Inmiddels is ons onderzoek naar effectieve en goedkope maatregelen om de Plaswijckweg meer verkeersveilig te maken afgerond en voorgelegd aan de gemeente. Dat stond ook in het Wijkjaarprogramma voor dit jaar. Korte termijn maatregelen bij Plaswijckweg/Boegpad blijven nodig, maar de uitvoering van de herinrichting van de gehele Plaswijckweg zal moeten komen in het Wijkjaarprogramma 2014. Het Wijkteam heeft hiervoor dit en volgend jaar al gelden gereserveerd uit het wijkbudget. Nader overleg is nodig waar / wanneer / welke maatregelen passend zijn en wie dat (ook) gaat betalen. Verkeersveiligheid op de Plaswijckweg moet nu eindelijk eens een keer goed worden aangepakt.

Antwoordbrief van gemeente aan basisscholen over Plaswijckweg van 24 september

Brief van Wijkteam Plaswijck van 14 september aan gemeente over verkeersveiligheid Plaswijckweg

Brief gemeente 17 juli 2013 oversteekplaats Plaswijckweg Boegpad

Brief van basisscholen aan gemeente over oversteekplaats plaswijckweg 15 juli 2013

 

Verkeersveiligheid Plaswijckweg en oversteekplaats Boegpad (mei – oktober 2013)

 

Overleg 10 september en brief over verkeersveiligheid

Brief aan gemeente over verkeersveiligheid Plaswijckweg

Brief aan gemeente over verkeersveiligheid Plaswijckweg

 

Brief van gemeente aan omwonenden (17 juli 2013)

Brief gemeente 17 juli 2013 oversteekplaats Plaswijckweg Boegpad

Boegpad 450 BELIJNING (1)

 

Brief van basisscholen aan gemeente (15 juli 2013)

Brief van basisscholen aan gemeente over oversteekplaats plaswijckweg 15 juli 2013

 

Antwoord op raadsvragen (15 juli 2013)

Beantwoording artikel 38 vragen CDA inzake stoplichten Plaswijck

 

Stand van zaken per 1 juli 2013

In het overleg met de gemeente Gouda is wederom gesproken over de herinrichting van de oversteekplaats Plaswijckweg / Boegpad. Uitgangspunt is en blijft dat de verkeersveiligheid van langsfietsende én overstekende kinderen niet in het geding mag komen.

Besproken is dat éérst alle maatregelen goed moeten worden uitgevoerd. Dus dat alle bebording en belijning goed is aangebracht.

Verder zullen gemeente en verkeerspolitie nader onderzoek doen naar de nieuwe inrichting. Zo zullen de verkeersdrempels voor de oversteekplaatsen opnieuw beoordeeld worden.

De politie heeft toegezegd meer te gaan controleren.

Uiteraard zullen de ingediende bezwaarschriften tegen de herinrichting een antwoord krijgen. Daarnaast komt er binnenkort een bewonersbrief vanuit de gemeente, ook naar de basisscholen..

Het Wijkteam heeft nogmaals gevraagd om een informatieavond.

Zoals eerder gemeld komt er later dit jaar nog een evaluatiemoment. Ook zullen er (extra) tellingen plaatsvinden, zodat er een goed beeld is van de verkeersstromen ter plaatste.

Nadere informatie volgt nog.

 

 

Reactie gemeente op artikel in pers (31 mei 2013)

Reactie gemeente Gouda op persartikel

 

 

Toelichting van de gemeente Gouda op de gewijzigde situatie Plaswijckweg – Boegpad (30 mei 2013)

 

“Verkeerslichteninstallatie

Vanuit verkeerskundig oogpunt is geconstateerd dat het gewenst is om bij de reconstructie van het kruispunt Plaswijckweg/Boegpad de verkeerslichteninstallatie (vri) te verwijderen:

– er is sprake van geringe intensiteiten van alle verkeersdeelnemers op het kruispunt over de gehele dag heen;

– door het relatief geringe aanbod van overstekend fietsverkeer heeft de vri met name een functie voor het (veilig) laten oversteken van voetgangers tijdens de schoolspits. Fietsverkeer zal eerder geneigd zijn om het rode licht te negeren;

– voor zowel het gemotoriseerd als langzame verkeer kan de vri zorgen voor (onnodig) lange wachttijden op het kruispunt, wat negatie door weggebruikers in de hand kan werken;

– de vormgeving van het kruispunt kan zodanig worden aangepast dat het verkeer, vanuit alle richtingen, ook zonder vri vlot en veilig het kruispunt over kan steken.

 

Aanvullende maatregelen

De oversteek op het Boegpad vormt een belangrijke schakel in de route voor kinderen die naar scholen gaan, welke aan beide zijden van de Plaswijckweg gelegen zijn. In de huidige situatie is sprake van forse oversteeklengtes (circa 4,50 meter) in combinatie met een smalle middengeleider/eiland. Voor het langzame verkeer is de oversteeklengte niet optimaal en door de breedte is voor het gemotoriseerd verkeer sprake van een ruim wegbeeld, dat kan leiden tot hogere snelheden. In de nieuwe situatie kan het langzame verkeer op het kruispunt een veilige oversteekgelegenheid worden geboden door:

– het verkorten van de oversteeklengtes tot maximaal 3,00 meter, in combinatie met het verbreding het middeneiland tot circa 5,00 meter;

– het zichtbaarder (en herkenbaarder) maken het kruispunt op de Plaswijckweg, door het voortijdig beëindigen van fietsstroken op de Plaswijckweg;

– het aanbrengen van drempels aan weerszijden van het kruispunt om op effectieve wijze de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag te brengen.

 

Voorrangsregeling op het kruispunt

In de huidige situatie is op de voetgangersoversteekplaats sprake van een zebrapad en is voor het fietsverkeer de voorrang geregeld door middel van haaietanden, waarbij dat het verkeer op de Plaswijckweg voorrang heeft. De richtlijnen voor het ontwerp van (gecombineerde)oversteeklocaties geven aan dat, om verwarrende verkeerssituaties te voorkomen, op kruispunten sprake moet zijn van eenduidige voorrangssituatie voor voetgangers en fietsers. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid (vanwege de grotere kwetsbaarheid) is de voorrangssituatie voor het fietsverkeer op dit kruispunt leidend.

Bepalend voor het type voorrangsregeling is vervolgens de status van de fietsroutes (waar de betreffende fietsvoorziening deel uit maakt) in het fietsbeleidsplan “Gouda Fietst Beter Door” (GFBD) en (aanvullend) de intensiteiten van het fietsverkeer. In GFBD is de Plaswijckweg aangeduid als hoofdfietsroute en het Boegpad als verdelende fietsroute. Fietsverkeer op hoofdfietsroutes heeft in principe voorrang ten opzichte van het fietsverkeer op lagere categorieën (verdelende en ontsluitende) fietsroutes. Voor de verkeerssituatie op het kruispunt betekent het voorgaande dat de huidige voorrangsregeling (met het fietsverkeer op het Boegpad uit de voorrang) wordt gehandhaafd en het zebrapad komt te vervallen.

oor de, hiervoor beschreven, maatregelen (zoals het aanbrengen van drempels, verkorting oversteeklengte) kan ook zonder de aanwezigheid van een zebrapad een veilige verkeerssituatie op het kruispunt Plaswijckweg/Boegpad worden gerealiseerd. Stel dat de situatie op het kruispunt zo was dat deze alleen gebruikt wordt door voetgangers dan zou het zebrapad (bij het verwijderen van de vri) gehandhaafd kunnen worden, te meer deze onderdeel uitmaakt van een (op bepaalde momenten) veel gebruikte voetgangersroute.

Ik ga ervanuit u voldoende te hebben geinformeerd.”

 

Reactie van Wijkteam Plaswijck

Belangrijk is en blijft dat de verkeersveiligheid van langsfietsende én overstekende kinderen niet in het geding komt. Met de gemeente is besproken dat de aanpassing van de locatie goed moet worden uitgevoerd, volgens de Duurzaam Veilig richtlijnen, dus met voldoende markering en bebording erbij. Daarna zullen gemeente en politie de situatie observeren. Ook zullen dit jaar nog snelheidsmetingen en tellingen worden gedaan. Daarna komt er een evaluatiemoment, waarbij een vertegenwoordiging uit de wijk(team)/omgeving/scholen/politie en gemeente om tafel te gaan en de stand van zaken zullen doorspreken.

 

 

Bericht van gemeente (28 mei 2013):

Vanwege de regen is het aanbrengen van de belijning op het heringerichte kruispunt Plaswijckweg / Boegpad vertraagd. De planning is dat dit zal plaatsvinden op woensdag 29 mei.

 

Bericht van Wijkteam Plaswijck

Wij hebben relatief veel klachten vanuit de wijk ontvangen over de nieuwe indeling van dit fietsoversteekpad. Wij hebben de gemeente Gouda hierover verschillende vragen gesteld. Waarschijnlijk deze week komt er nadere informatie. Wilt u meldingen doorgeven aan ons én aan het MOG?

 

 

Wij ontvingen van de gemeente Gouda het volgende bericht (11 mei 2015)

“De gemeente Gouda werkt aan een betere doorstroming van het verkeer in de stad. Dat betekent straks minder lang wachten voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Op twintig locaties in de stad voeren we verbeteringen aan de weg uit. We vervangen bestaande verkeerslichten of passen verkeerssituaties aan.

Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei 2013 werken we aan de Plaswijckweg ter hoogte van het Boegpad.

Wat gaan we doen? De huidige verkeerslichten worden verwijderd. Dit doen we omdat het verkeer met de huidige verkeerslichten (onnodig) lang moet wachten op het kruispunt. We gaan daarom het kruispunt zodanig inrichten dat het verkeer, vanuit alle richtingen, zonder verkeerslichten vlot en veilig het kruispunt over kan steken.

Het nieuwe kruispunt wordt zo ingericht dat het gemotoriseerde verkeer de kruising langzamer gaat passeren. Dit wordt gerealiseerd door aan beide zijden van de kruising drempels aan te brengen. Voor het langzame verkeer(fietsers en voetgangers) komt er meer oversteekruimte. Het middeneiland wordt verbreed naar 5.00 meter, waardoor het langzame verkeer in twee fasen kan oversteken.

Bereikbaarheid: om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Plaswijckweg afgesloten voor het verkeer. Met hulp van omleidingborden worden alternatieve route aangegeven.

Heeft u nu al vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden, kunt u bellen naar de gemeente Gouda.”

 

Aanpassingen Van Reenensingel en Plaswijckweg (23 03 2013)

Hierbij informatie over de door de gemeente Gouda aangekondigde maatregelen op de Burgemeester van Reenensingel en de Plaswijckweg.

Vooral de beoogde betere doorstroming op de Van Reensensingel met nieuwe verkeerslichten is een goede zaak.

Nieuwsmail verkeersaanpassingen Van Reenensingel en Plaswijckweg

Gemeente Gouda informatie over VRI’s

 

Onderzoek SWOV: verkeersveiligheid minder (11 02 2013)

Hoewel Nederland op het gebied van verkeer nog steeds een van de veiligste landen in Europa is, gaat het niet goed met de verkeersveiligheid. Dit is een van de belangrijkste conclusies in de Monitor verkeersveiligheid 2012 die onlangs is verschenen en waarin de verkeersveiligheid tot en met 2011 wordt geanalyseerd. Vooral ouderen en fietsers zijn in toenemende mate betrokken bij verkeersongevallen, zowel met dodelijke afloop als met ernstig gewonden, aldus het SWOV.

SWOV monitor_artikel verkeersveiligheid

 

Stand van zaken verkeersonderzoek Plaswijckweg (22-01-2013)

Het onderzoek loopt nog

De planning is nog niet geheel bekend.

Waarschijnlijk zijn in mei 2013 de resultaten bekend en is het conceptadvies gereed.

Scope van het onderzoek

Het doel is een advies te geven welke effectieve en relatief goedkope maatregelen op de Plaswijckweg nodig/wenselijk/haalbaar zijn om de verkeersveiligheid én veiligheidsbeleving te verhogen. Daarbij zullen vooral de ‘best practices’ in andere gemeenten worden onderzocht. De nadruk ligt op de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen, dit omdat er veel basisscholen aan of nabij de Plaswijckweg liggen. De voorgestelde maatregelen moeten ook redelijk goedkoop zijn, dit mede gezien de blijvende bezuinigingen bij de gemeente. Voorbeelden in andere steden laten zien dat dit mogelijk is.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het conceptadvies zal eerst tussen onderzoeker, gemeente, verkeerspolitie en wijkteam worden besproken. Daarna met alle betrokken partijen, dus gemeente, verkeerspolitie, wijkagenten, uiteraard de basisscholen, betrokken bewoners en wijkteam. Vervolgens komt er een informatieve bewonersavond voor de gehele wijk. Dan word het definitieve advies vastgesteld. Dit zal dan ‘officieel’ door Wijkteam Plaswijck worden aangeboden aan de gemeenteraad en/of de Gemeente Gouda.

Standpunt Gouda

De gemeente Gouda heeft gezegd dat zij de benodigde informatie (zoals verkeersgegevens) zal aanleveren en dat zij de resultaten van het stageonderzoek met belangstelling tegemoet ziet, maar dat zij op geen manier is verbonden is aan de resultaten van het onderzoek.

Standpunt Wijkteam Plaswijck

Wijkteam Plaswijck wil de aanbevelingen uit dit onderzoek in ieder geval inbrengen voor het Wijkjaarprogramma 2014. Indien mogelijk zullen dit jaar al maatregelen worden toegepast. Het wijkteam heeft in haar wijkbudget 2013 hiervoor een post gereserveerd, overigens ook voor communicatie en bijeenkomsten in de wijk. Daarover moeten we intern en met de werkgroep nog overleggen.

 

Start onderzoek naar maatregelen verkeersveiligheid Plaswijckweg (30 11 2012)

Na de aanpak van de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum Bloemendaal willen we de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg (weer) op de agenda zetten, zo ook enkele risicovolle (kruis)punten in de wijk. Beide punten staan al in het Wijkjaarprogramma Plaswijck.

Een student Verkeerskunde is half november voor zijn stage bij ons begonnen met een onderzoek naar praktische veiligheidsmaatregelen op de Plaswijckweg. De nadruk ligt daarbij op de veiligheid rond basisscholen. Hij zal onder andere gebruik maken van voorbeelden en ervaringen in andere gemeenten. Op de foto hieronder is zo’n voorbeeld te zien (wegversmalling, 30km zone, schoolzone). Vanwege de bezuinigingen zullen de maatregelen wel financieel uitvoerbaar moeten zijn.

In het vervolgoverleg met gemeente, verkeerspolitie, basisscholen en bewonerscommissies zal worden bekeken welke maatregelen mogelijk zijn. Nadere informatie volgt uiteraard.

voorbeeld2

 

Groot onderhoud asfalt Plaswijckweg (22 08 2012)

Informatie van de gemeente Gouda “Vanaf 27 augustus tot en met 26 oktober werken we aan de Plaswijckweg in het gebied tussen de Burgemeester Van Reenensingel en de Boschlust. Het werk wordt in gedeeltes aangepakt en het verkeer regelen we in deze periode met verkeerslichten. We houden u met borden over de omleidingen op de hoogte.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd door KWS Infra bv uit Rotterdam. De werkzaamheden bestaan uit: • herstraten voetpaden; • vervangen asfaltverharding fietspaden; • herstellen trottoirbanden langs de rijbaan; • frezen van de asfaltdeklaag en aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag.

Fasering

• We beginnen in de rijrichting van de Burgemeester Van Reenensingel naar de Boschlust. Deze werkzaamheden staan gepland van 27 augustus tot en met 15 oktober. • De tweede fase betreft de rijrichting van de Boschlust naar de Burgemeester Van Reenensingel. Deze werkzaamheden staan ingepland van 4 oktober tot en met 15 oktober. • Tenslotte vervangen we in de tweede week van oktober de asfaltdeklaag. Hierbij sluiten we de weg volledig af voor doorgaand autoverkeer. De bereikbaarheid van woningen wordt gegarandeerd en zal met borden aangegeven worden. Fietsers zullen worden omgeleid. Het is helaas onvermijdelijk dat u overlast ondervindt van de werkzaamheden. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u de gemeente Gouda bellen via telefoonnummer 14 0182. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

 

Gezamenlijk overleg over Verkeersveiligheid Plaswijckweg (ultimo 2011)

In 2011 hebben de basisscholen de Plaswijckschool, de Cirkel, het Vlot, samen met bewoners, politie, gemeente en wijkteam gesproken over maatregelen om de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg/Ridder van Catsweg te vergroten. Hierbij zijn verschillende maatregelen besproken. Een mogelijke optie is aanpassingen in de wegvakken vlakbij de scholen. De besprekingen worden voortgezet want het is wel de bedoeling dat dit al jaren durende probleem een keer goed wordt aangepakt.

Door het wijkteam zijn inmiddels al Verkeersmaatjes aangeschaft voor de basisscholen, om langs de kant van de weg te zetten. In ieder geval een begin om verkeersdeelnemers attent te maken op zijn of haar eigen rijgedrag als er veel kinderen in de buurt zijn.[/EXPAND]

 

Al lang signalen uit de wijk (begin 2011)

Al lange tijd zijn er relatief veel signalen uit de wijk over de verkeerssituatie op de Plaswijckweg. Uit de laatste maar ook de wijkenquête daarvoor blijkt, dat bij wijkbewoners verkeersveiligheid erg hoog scoort en nu zelfs op de tweede plaats staat wat betreft leefbaarheid. Vooral de situatie op de Plaswijckweg wordt al geruime tijd als zorgpunt genoemd. Vandaar dat destijds op ons initiatief enkele bewonersavonden zijn gehouden en er overleg is geweest met de gemeente, verkeerspolitie, wijkagenten, basisscholen, betrokken bewoners en het wijkteam. Er zijn toen verschillende opties besproken om de verkeersveiligheid te vergroten. Afgesproken is ook om verder gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

In 2009 zijn al maatregelen zijn genomen om de verkeersveiligheid bij de scholen te vergroten. Er zijn al wel ter hoogte van de kruispunten Plaswijckweg – Raaigras en Plaswijckweg-Boegpad de oversteekplaatsen heringericht met plateau’s om de aanrij- en passeersnelheid van het verkeer bij de oversteekplaatsen te verlagen. Ook zijn verkeerscontroles gehouden. De wijkagenten controleren sindsdien geregeld de situatie op de Plaswijckweg. Verder zijn Verkeersmaatjes door het Wijkteam gedoneerd aan drie basisscholen.

Uit deze sessies kwam bovenal naar voren, dat nader onderzoek nodig is naar specifieke maatregelen dit mede gezien de bezuinigingen bij de gemeente. Vandaar ook dit onderzoek. Het stageonderzoek dient dus mede als basis voor het gezamenlijk vervolgoverleg van genoemde partijen dit jaar. In het nieuwe Wijkjaarprogramma 2013 is deze studie naar de verkeersveiligheid Plaswijckweg dan ook als gezamenlijk programmapunt opgenomen. [/EXPAND]

Nieuwsbrief Verkeersveiligheid Plaswijckweg ook een kwestie van mentaliteit

 

Verkeersveiligheid op belangrijke en drukke Plaswijckweg van groot belang.