Veiligheid in de wijk

In dit submenu zijn de berichten terug te lezen over de grotere veiligheidskwesties in de wijk met name Skatebaan Lekkenburg, speelplek en hekwerk binnenpaden Mammoet, herinrichting speelplaats Zomenbuurt en aanpak Trompenburg.

 


 

Verlenging en uitbreiding samenscholingsverbod Lekkenburg (november 2018)

Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek op 19 november jl. besloten.

Het instellen van het samenscholingsverbod heeft geleid tot rust in de omgeving en heeft effect. Sinds het samenscholingsverbod is ingesteld, is het aantal meldingen significant afgenomen.

Wel is er een verschuiving zichtbaar naar de Gildenburg. Vandaar dat het samenscholingsverbod met ingang van 15 januari wordt uitgebreid naar dit gebied.

Met de verlenging tot 15 juli 2019 valt ook de ramadanperiode, waarin al enkele jaren een samenscholingsverbod geldt, er binnen en is er duidelijkheid voor iedereen. Wel is de driehoek van mening dat het om een zwaar middel gaat, dat in principe ook zou moeten eindigen. Daarom stopt het samenscholingsverbod op 15 juli en zal het niet verlengd worden. Als echter blijkt dat de overlast na de beëindiging van de verlenging weer toeneemt, is het samenscholingsverbod opnieuw een maatregel waarnaar gekeken kan worden.

Aanleiding voor het instellen van het samenscholingsverbod was de jarenlange overlast rond het winkelcentrum Bloemendaal, die ondanks de langdurige inzet en interventies van politie en andere partners niet afnam. De aanpak van partners op de ene locatie leidde tot verplaatsing van de problematiek naar andere locaties in de omgeving. In 2017 was er een piek in de overlast aan de Lekkenburgzijde en is overgegaan tot het samenscholingsverbod aldaar. Doel van het samenscholingsverbod is langdurige rust voor de bewoners bij Lekkenburg.

Dit samenscholingsverbod wordt nu met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019 en uitgebreid voor wat betreft de locatie Gildenburg.

 


 

Petitie bewoners verlenging samenscholingsverbod (september 2018)

Bewoners van de Lekkenburg/Leeuwenburg, medewerkers van De Leeuwensprong en kerkenraad van De Vaste Burcht hebben een petitie geopend waarin wordt gepleit voor verlenging van het huidige samenscholingsverbod. Zij constateren “dat het samenscholingsverbod een zeer positief effect heeft op de veiligheid in de straat en zorgt voor een een forse vermindering in de overlast en een vergroot leefplezier.” Met de petitie willen zij de Gemeente Gouda verzoeken om het samenscholingsverbod, dat half januari 2019 afloopt, voor onbepaalde tijd (maar ten minste voor één jaar) te verlengen.

Als bewonersorganisatie/wijkteam zijn wij destijds hiermee zeven jaar bezig geweest, onder andere met de herinrichting van het gebied (voorheen de skatebaan) vanwege de al jaren durende overlastsituatie.

 


 

Samenscholingsverbod Lekkenburg per 15 januari 2018 (december 2017)

De gemeente Gouda heeft per direct voor een periode van één jaar (tot en met 15 januari 2019) een samenscholingsverbod in de omgeving Lekkenburg ingesteld.

De afgelopen maanden is gebleken dat er toch weer sprake is van toenemende overlast van jongeren en jongvolwassenen bij de Lekkenburg en omgeving. De overlast bestaat uit geluidshinder, vervuiling, blowen, intimideren van bewoners, hard rijden en af en aan rijden met auto’s. Er zijn veel signalen van bewoners ontvangen dat ze ernstige hinder ervaren.

De gemeente Gouda heeft samen met politie en andere partners uit de wijk diverse maatregelen getroffen om de overlast terug te dringen, maar helaas tot op heden met onvoldoende succes.

De burgemeester heeft daarom besloten om een samenscholingsverbod in te stellen voor de periode van één jaar, tot 15 januari 2019). Dit verbod houdt in dat het verboden is om zich met drie of meer personen zonder redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden. Het samenscholingsverbod geldt van 16.00 uur ’s middags tot 06.00 uur ’s morgens.

Het betreft het gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, met inbegrip van alles wat er binnen ligt, namelijk de kruising Lekkenburg/Ruigenburg, de kruising Lekkenburg/Vlietenburg, de Lekkenburg en de Leeuwenburg. Er zullen hier ook borden worden geplaatst, waarop het samenscholingsverbod wordt aangegeven. Dit samenscholingsverbod biedt voor de politie de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen overlast.

 

 

 

 

 


 

Maandag 26 juni ‘Tent in de wijk’ over veiligheid en inbraakpreventie in de Wervenbuurt  (juni 2017)

Maandag 26 juni 2017, van 17.00 – 19.00 uur, staat er op de hoek van de Noorderwerf-Oosterwerf-Rinkelaarwerf een tent van de politie, gemeente en bewonersorganisatie. Bewoners van de Rinkelaarwerf en omgeving kunnen informatie krijgen van politie / wijkagenten, gemeente en bewoners over veiligheid in uw eigen buurt:

• hoe te handelen bij een verdachte situatie;

• wat de politie doet na een inbraak;

• hoe u samen met uw buren de straat veilig houdt;

• inbraakpreventie;

• subsidie mogelijkheden voor poortverlichting;

• subsidie mogelijkheden hang- en sluitwerk.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We nodigen u graag uit bij de Tent!

Hierbij de verspreide flyer: Flyer Rinkelaarswerf tent inbraakpreventie 26 juni 2017 PV

 


 

Samenscholingsverbod rondom winkelcentrum Bloemendaal (mei 2017)

Op basis van de APV Gouda geldt rond winkelcentrum Bloemendaal een samenscholingsverbod, spcifiek het parkeerterrein Gildenburg en het voetbalveld aan de Lekkenburg, tussen 21.00 en 06.00 uur, van vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 27 juni. Dit houdt in dat het verboden is om zich in een verzameling van drie of meer personen zonder redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden.

 

 

 


 

De wijk in: 9 februari 2016 Lustenbuurt

Morgen zullen de wijkpartners, waaronder gemeente, politie en stadstoezicht, in de Lustenbuurt in Plaswijck rondlopen om de achterpaden te controleren. Indien nodig werden bewoners geïnformeerd over inbraakpreventie, whatsapp groepen, poortverlichting en meldkaartjes. Ook of bewoners contact hebben met medebewoners over veiligheid in de eigen buurt. Doel is om bewoners meer bewust te maken van het nut van inbraakpreventie.
Er is gekozen voor de Lustenbuurt naar aanleiding van onze laatste Veiligheidsavond in wijkcentrum de Buurtstee.
November vorig jaar is dezelfde actie ‘De Wijk In’ gehouden in de Steinenbuurt.
Wie op de hoogte gehouden wil worden van leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord, kan zich abonneren op onze nieuwsbrief ‘VeiligheidsPunt’.
Alert blijven in en op de eigen buurt!

Wijkpartners de wijk in: inbraakpreventie in Steinenbuurt (5 november 2015)

Gisteravond zijn de wijkpartners, waaronder gemeente, politie en stadstoezicht, de Steinenbuurt doorgelopen om de achterpaden te controleren. Indien nodig werden bewoners geïnformeerd over inbraakpreventie, whatsapp groepen, poortverlichting en meldkaartjes. Ook of bewoners contact hadden met medebewoners over veiligheid in de eigen buurt. Doel is om bewoners meer bewust te maken van het nut van inbraakpreventie.

foto’s achtereenvolgens: folders met informatie uitdelen, inspectie achterpaden, wijkagent in gesprek met buurtbewoner

vgh1

 

 

 

vgh2

 

 

 

 

 

 

vgh3

 

 

 

vgh4

 

 

 

 

 

 


 

Herinrichting locatie Lekkenburg / Leeuwenburg / skatebaan nabij winkelcentrum Bloemendaal 2009 – 2015

Eerste fase nadert voltooiing (juni 2015)

Zoals bekend is vorig jaar besloten tot een aanpak bestaande uit 1) herinrichting gebied en 2) gerichte aanpak jongerenoverlast daar plus verwijzing naar andere (aangewezen) locatie voor hun. Zoals bekend is het eerste spoor van het traject, de herinrichting van het gebied, bijna afgerond. Het gras begint al te groeien. Enkele bewoners zijn met ons bezig met plannen voor een voetbaltoernooi voor de opening. Ook hebben wij plannen voor het plaatsen van een kleine zonnepanelenparkje. Nadere informatie volgt.

Unanieme keuze herinrichting Skatebaan Lekkenburg/Leeuwenburg (februari 2015)

Een Klankbordgroep bestaande uit wijkbewoners, de gemeente Gouda en stichting Wijkteam Plaswijck heeft vorige week unaniem gekozen voor een nieuw ontwerp voor de skatebaan bij de Lekkenburg/Leeuwenburg, het gebied naast winkelcentrum Bloemendaal.

Belangrijke veranderingen zijn dat de skatebaan geheel zal verdwijnen, inclusief het asfalt. Er komt meer groen, vooral bomen en perkjes. Het voetbalveld wordt een kwartslag gedraaid en krijgt een nieuwe graslaag. Er komen plantvakken die met nieuwe zichtlijnen gaan ‘meelopen’. De bankjes verdwijnen. Jongeren zijn niet langer welkom om hinderlijk rond te hangen. Ook komen er hekjes en extra groen om ongewenst rijgedrag tegen te gaan.

Doel van de herinrichting is het verminderen van de al jarenlang bestaande overlast en het gebied een meer ‘groen en vriendelijk’ karakter geven. Basis was een werkplan van wijkteam Plaswijck, opgesteld na vele wijkraadplegingen en overlegrondes. De gemeente heeft het nu overgenomen en samen met een ontwerpbureau twee schetsontwerpen laten opstellen welke ter keuze aan de klankbordgroep zijn voorgelegd.

“De ervaring leert dat als je goed en vooral tijdig met alle betrokken partijen en bewoners communiceert over plannen, dat er dan vrijwel altijd bereidheid is om constructief mee te denken”, aldus wijkteam Plaswijck. “De nieuwe tekening moet nog door de gemeente verder uitgewerkt en getoetst worden. Maar de herinrichting en aanpak gaat door, dat is zeker”, aldus de projectleider van de gemeente Gouda, die eveneens wees op de “constructieve sfeer” tijdens het overleg. Buurtbewoonster Annika, ook lid van de Klankbordgroep, is “meer dan tevreden over het schetsontwerp. En ik ben blij dat er na al die jaren eindelijk wat gaat gebeuren. Maar eerst zien dat de schop de grond in gaat en dan geloven.”

Naar verwachting zal de uitvoering dit voorjaar gaan plaatsvinden.

Het nieuwe ontwerp zal deze week op deze website te zien zijn.

Plannen en planning herinrichting skatebaan (december 2014)

Dit najaar is door wijkteam Plaswijck een laatste wijkraadpleging gehouden bij buurtbewoners over de aanpak van de Lekkenburg / Leeuwenburg / skatebaan.

Lang traject, toch gelukt

Het was de laatste bijeenkomst, na vele bewonersavonden en wijkraadplegingen in de afgelopen zeven jaren. Ook zijn in de afgelopen periode andere belanghebbende partijen geconsulteerd, zoals de beheerder van de flat Lekkenburg en de bedrijven en de kerk aan de Lekkenburg / Leeuwenburg.

Werkplan voor aanpak overlast en herinrichting gebied

Resultaat is een breed gedragen Werkplan dat zich enerzijds richt op de aanpak van de overlast en anderzijds op de herinrichting van het gebied. Doel is dat de overlast vermindert en dat het gebied meer een ‘groen en vriendelijk’ karakter krijgt. Die twee sporen hangen met elkaar samen. Naast de gerichte aanpak door de politie kan een nieuwe, groene herinrichting van het gebied ook zorgen voor minder overlast.

Twee (schets) ontwerptekeningen

Dit Werkplan heeft stichting wijkteam Plaswijck aangeboden aan de gemeente Gouda. Die heeft in de afgelopen periode de plannen uitgewerkt in twee schetsontwerptekeningen.

Onderdelen van de tekeningen: verwijderen van de skatebaan en van het asfalt en fundering. Voor jongeren die willen skaten zijn er banen bij de Thorbeckelaan en bij de Julianasluis. Tegenover de kerk is er ruimte voor een stukje verhard oppervlak van tegels om enkele fietsen te plaatsen. Er komt op het terrein van de skatebaan meer groen terug, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe zichtlijnen. Het voetbalveld blijft gehandhaafd, wel zal het een kwartslag gedraaid worden. Het overgrote deel van het veld blijft gras. Op het voetbalveld en het gras kan ook gespeeld of gerecreëerd worden. Een pad over het terrein is niet meegenomen vanwege het beheer en de kosten. Al met al zijn de meeste elementen van bewoners/wijkteam overgenomen.

De plannen komen nog op onze website.

Aanpak overlast

Het afgelopen jaar is er in wisselende mate sprake geweest van overlast voor omwonenden, met name in de zomermaanden. De aanpak van de overlast blijft de aandacht houden van de wijkagenten en politie. De jeugd is niet langer welkom om hinderlijk rond te hangen rondom het veld. Normaal gebruik, zoals voetballen kan uiteraard wel. Verder zullen de twee bankjes waar nu veel wordt gehangen verwijderd worden. Ook komen er zo veel mogelijk hekjes en extra groen om ongewenst rijgedrag op en rondom het gebied tegen te gaan.

Vervolgstappen

Verder heeft de gemeente Gouda gezorgd voor de benodigde financiële middelen, ook voor volgend jaar. Dat is natuurlijk goed nieuws. In de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 januari 2015 wordt er nader onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de puinfundering onder skatebaan.

Kiezen en plannen uitwerken in Klankbordgroep

Vervolgens zal de Klankbordgroep van wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda de beide tekeningen bespreken en een keuze maken. Aan de Klankbordgroep zullen tien bewoners/wijkteamleden meedoen. Ook andere praktische zaken zullen besproken en indien nodig besloten worden. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen van ons een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Projectleider

Wijkteam Plaswijck heeft haar opdracht afgerond, de gemeente Gouda is nu eindverantwoordelijke. De gemeente Gouda heeft een projectleider benoemd die het traject verder zal begeleiden. Hij heeft veel ervaring met het herinrichten van het openbaar gebied en met de inbreng van bewoners in een Klankbordgroep.

Planning

Naar verwachting zal de uitvoering voorjaar 2015 gaan plaatsvinden.

Afsluitend

Wij hopen dat er na zeven jaar eindelijk zicht is op een betere leefbaarheid en leefomgeving in en voor de wijk. Stichting Wijkteam Plaswijck

Laatste wijkraadpleging 2 oktober 2014 (30 09 2014)

Presentatie eindplan en laatste wijkraadpleging herinrichting Lekkenburg/ Leeuwenburg/ skatebaan donderdag 2 oktober 2014, 20 uur, wijkcentrum De Buurtstee Naar aanleiding van verschillende wijkraadplegingen en sessies met wijkpartners en bewoners hebben stichting Wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda een Werkplan opgesteld voor de herinrichting van het gebied en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Ondanks de forse bezuinigingen zijn er toch middelen gevonden voor dit plan. De wijkpartners willen dit Werkplan graag presenteren aan alle belanghebbenden en betrokkenen. Wij nodigen u dan ook uit voor de vervolgbijeenkomst op donderdag 2 oktober in wijkcentrum De Buurtstee (Gildenburg 1, tegenover de Jumbo). De aanvang is om 20 uur. Aanwezig zijn ook de gemeente Gouda en de politie. Aanmelden is niet nodig. Doel is te komen tot een breed gedragen eindplan waarbij alle belangen zo veel mogelijk zijn afgewogen. Op deze avond toetsen we onder andere of er bij buurtbewoners voldoende draagvlak is voor dit plan. Het is voorlopig de laatste kans voor een inbreng van bewoners. Wij hopen op uw komst.

Tweede wijkraadpleging (30 11 2013)

Inventariseren meningen over herinrichting

In de zomer is door de wijkpartners de eerste wijkraadpleging gehouden over de herinrichting van de Lekkenburg/ Leeuwenburg, het gebied naast het winkelcentrum met het voetbalveld en de skatebaan. Behandeld zijn onder andere de leefbaarheid, groenvoorzieningen, fietsroutes, verlichting, speelmogelijkheden en verkeerszaken. Mede op basis van de reacties is een concept Werkplan Herinrichting gemaakt.

Tweede wijkraadpleging

Graag presenteren de wijkpartners dit concept werkplan aan alle belanghebbenden en betrokkenen op de tweede wijkraadpleging in december. Ook wordt verteld wat de financiële kaders zijn. Alle betrokken partijen en omliggende wijken krijgen een flyer met datum en tijd. Er worden tijdens deze avond geen beslissingen genomen. Doel is wel te komen tot een breed gedragen herinrichting, waarbij alle belangen zijn afgewogen.

Plannen skatebaan Lekkenburg / Leeuwenburg (27 04 2012)

Zorgen om plannen herinrichting

In maart heeft de gemeente Gouda een nieuw plan gepresenteerd voor de Lekkenburg/Leeuwenburg. Kort samengevat bestaat dit plan uit 1) het weghalen van de skatebaan en 2) het plaatsen van een afsluitbare voetbalkooi en 3) het opnieuw gebruiksklaar maken van het naastgelegen grasveld voor voetballen. Eerdere plannen van de gemeente vorig jaar konden niet rekenen op draagvlak van betrokkenen.

Er zijn echter ook veel zorgen om dit nieuwe plan van de gemeente. Het gaat zowel om de inhoud, het proces én de gebrekkige communicatie. Belangrijk bezwaar is dat de brief van de gemeente alleen in een klein gebied is verspreid en dat veel partijen (zoals de omliggende buurten) nog niet zijn gehoord. Ook is een aantal wijkpartners niet direct betrokken geweest bij de nieuwe plannen. Vooral is er twijfel of met de nieuwe plannen de al jaren durende overlast zal afnemen. Eerder is zelfs meer overlast te verwachten. Vorig jaar is bovendien door de gemeente een brief verspreid in een nabijgelegen buurt, waarin staat dat de nieuwe voetbalkooi op de Lekkenburg/Leeuwenburg voor minder overlast in die buurt zal zorgen. Ook zegt de gemeente dat met de nieuwe plannen handhavend wordt opgetreden bij overlast. Maar omwonenden hadden hiermee geen goede ervaringen en in ieder geval weinig vertrouwen.

Al jaren een ‘hotspot’, brede problematiek

De Lekkenburg/Leeuwenburg is al heel lang een hangplek die ’s avonds en ’s nachts, vooral in het weekend, voor veel (geluids)overlast zorgt. De problematiek daar ligt breder en dieper. Vandaar dat er van de gemeente en politie veel inzet is in dit deel van Plaswijck (Bloemendaal oost) om de structurele problemen aan te pakken. Deze aanpak en het meer strenge veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda is de afgelopen jaren in deze buurt succesvol gebleken, vooral dankzij de inzet van de wijkagenten. Er is echter nog veel te doen. De persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte aanpak moet dan ook zeker doorgaan.

Belangrijk bij dit alles is dat er vrijwel niet meer wordt gemeld. Dit komt vaak voor. Burgers die bij hotspots wonen zijn te moedeloos, te cynisch, te bang om nog te melden. Dit geldt ook voor de Lekkenburg/Leeuwenburg. Juist dán is het zaak om te blijven zoeken naar oplossingen.

Gerichte aanpak

Wijkteam Plaswijck volgt dit dossier al jaren, evenals de andere overlastplaatsen in de wijk. Een aantal van deze hotspots in de wijk heeft zij met gerichte maatregelen aangepakt, samen met de andere wijkpartners. Ook voor de Lekkenburg/Leeuwenburg is het wijkteam voorstander van een combinatie van korte en lange termijn maatregelen. Uitgangspunt is daarbij ‘bezint eer ge begint’. De nieuwe plannen van de gemeente kosten namelijk veel geld.

Gebruikelijk bij de herinrichting van een overlastplaats is om eerst met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Het doel hiervan is om wensen en belangen te inventariseren en te werken naar één of twee oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak en betrokkenheid. Het gaat dan bij de Lekkenburg/Leeuwenburg vooral om de omwonenden, de nabijgelegen bedrijven en kerk, de omliggende buurten, de skaters, (voetballende) jeugd en hun ouders. Ook is de inbreng van wijkagenten, Factor-G en Wijkteam Plaswijck relevant. Zo zijn de jongerenwerkers van Factor-G weer de straat op en voor hen is dan ook een belangrijke rol weggelegd.

Wat verder belangrijk is in dit soort situaties is het maken van een heel goede belangenafweging. Uiteraard moet de jeugd en jongeren in hun eigen buurt kunnen spelen. Voldoende speelmogelijkheden zijn dan ook wenselijk. Maar dan zonder onevenredige en eigenlijk onacceptabele overlast voor de directe omgeving. Het kan dus zijn dat er gekozen moet worden om bij een hotspot een speelplaats, skatebaan en/of voetbalveld weg te halen. Of dat de locatie zo wordt heringericht dat het geen aantrekkelijk hangplek meer is. Weliswaar zijn dan de goeden de dupe van een paar kwaden, maar vaak is het helaas niet anders. De samenleving is veranderd en je kunt een groep bewoners niet onevenredig en structureel met zoveel overlast opzadelen.

Doel is ook om te zoeken naar een wijkbreed gedragen oplossing waarbij vermindering van overlast voorop staat. Verder onderzoek is dus nodig naar alternatieve locaties voor jongeren, zoals een (kleinere) skatebaan en hangplekken (JOP’s), waar minder overlast te verwachten is. Want de herinrichting bij de Lekkenburg/Leeuwenburg moet weer niet elders in de wijk problemen veroorzaken. Dit is een probleem dat al tijden in Plaswijck/Bloemendaal speelt. De wijkpartners, dus ook het wijkteam, zijn al bezig met maatregelen hiervoor maar die kosten tijd en geld.

Het is wel zinvol om alvast de bankjes bij de skatebaan weg te halen, zo ook het inzaaien en opknappen van het naastgelegen grasveld. Onderzoek naar de effectiviteit van het cameratoezicht op de Lekkenburg/Leeuwenburg is eveneens op korte termijn nodig.

Blijven zoeken naar gezamenlijke oplossing voor wijkbelang

Op zich is wijkteam Plaswijck positief dat er veranderingen mogelijk zijn bij de Lekkenburg/Leeuwenburg. Uiteindelijk zal een oplossing moeten worden gevonden waarbij het wijkbelang en de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen. Inmiddels hebben de raadsfracties van PvdA, D66, CDA en ChristenUnie vragen gesteld over de ontwikkelingen op de Lekkenburg/Leeuwenburg. Het wijkteam blijft uiteraard meewerken aan een voor alle betrokkenen goede oplossing, want die is nog steeds mogelijk.

Fotot skatebaan april 2012 (3)

Wat kan/mag/moet/zal hier gebeuren …

(Foto Stichting Wijkteam Plaswijck)

 

 

 

 

 


 

Aanpak overlastplaatsen in de wijk 2007 – 2015: Trompenburg, Zomenbuurt, Mammoet en Lekkenburg

Er gaat enorm veel tijd, energie en geld van het wijkteam Plaswijck zitten in de aanpak van de structurele overlastplaatsen in de wijk. Bij deze plaatsen is sprake van langdurige en vaak ernstige overlast. De leefbaarheid voor omwonenden of een buurt is dan onacceptabel verminderd. Bewoners of instellingen zijn vaak boos, moedeloos, wanhopig, bang, cynisch of alles tegelijk. Mooie praatjes helpen niet meer. Gemeld wordt er niet meer, omdat juist bij deze hotspots mensen niet meer willen of durven melden.

Met het aanpakken van dit soort problemen hebben we als wijkteam inmiddels veel ervaring. Er is inmiddels een draaiboek met verschillende opties. Met besloten bewonersavonden krijgen we altijd de zaak weer op gang. Het zijn langdurige trajecten waarbij ook van bewoners zelf medewerking wordt gevraagd. De aanpak is gericht op het maken van afspraken met Gemeente, Politie, Factor-G, Cyclus, woningcorporaties, wijkteam én bewoners zelf.

Het gaat –hoofdzakelijk- om herinrichting van het gebied of speelplaats, maatregelen gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid (buurtschouw, verkeer), gerichte inzet regelen van instanties (politie, stadstoezicht, sport.gouda, cyclus, enz.), het zorgen voor directere lijntjes tussen politie en bewoners, het vergroten van bewonersbetrokkenheid bij de buurt en met elkaar, de achterliggende jongerenproblematiek in kaart brengen (waar komen ze bijvoorbeeld vandaan), eventueel sleutelbeheer door bewoners zelf regelen en zaken als gewenste aanpassingen in de Algemene Politie Verordening.

Het wijkteam houdt deze plaatsen vertrouwelijk, maar het gaat om een aantal hotspots die aandacht krijgen. In drie gevallen is het wijkteam trekker van de aanpak. In één geval is de overlast te overzien, maar zijn toch een aantal trajecten ingezet om de leefbaarheid te vergroten omdat de problematiek daar wat breder ligt. Hoewel we moeten afwachten hoe het in de praktijk gaat uitwerken, is één zwaar traject recent na drie jaar succesvol afgerond. Bij één traject is er een fors meningsverschil over de aanpak. Bij een ander traject hopen we met jongeren, wijkagenten en extra JOP’s (jongerenontmoetingsplaatsen) een goede oplossing te bereiken.

Naast de afronding van deze trajecten is er in ieder geval nog één overlastplaats te gaan, en dan is wat dat betreft de wijk hopelijk op orde. U moet maar niet vragen hoeveel geld dat de gemeente Gouda en wijkteam Plaswijck in totaal de afgelopen drie jaar heeft gekost.

Overlastplaats Trempenburg aangepakt en opgelost

Net afgerond: speelplaats Zomenbuurt

De volgende: speelplaats Mammoet en hekwerk binnenpaden

Leuk, een speelvoorziening voor de buurt. Maar als het al meer dan tien jaar een overlastplaats is en voor omwonenden en buurt een onacceptabele belasting ontstaat wordt het anders. We hebben daarom als wijkteam destijds besloten om hierin veel energie te gaan steken. Uiteindelijk is na drie jaar (!) een oplossing gevonden, die ook de instemming had van de direct omwonenden en van de buurt. Maar vraag niet hoe. Het hele traject kende talloze, vaak stormachtige bewonersavonden. Opnieuw bleek dat niet iedere wijkpartner geschikt is voor dit soort werk. Uiteindelijk hebben alle wijkpartners ‘meegeholpen’, zij het dat het vooral de vasthoudendheid van wijkteam/bewoners was (en die ene ambtenaar) waardoor het uiteindelijk gelukt is. Vooral het eindresultaat van de nieuwe inrichting van de buurt mag er zijn en hopelijk draagt het bij aan een meer leefbare buurt. Bewoners/wijkteam zullen zelf blijven meedoen. Complimenten voor de wijkagenten en de bikers voor de nazorg nu.