Veiligheid

Op deze pagina kunt u alle items nalezen over veiligheid.

In de submenu’s is informatie te vinden over specifieke en/of actuele veiligheidsonderwerpen.


 

Actieplan 2021 veiligheid van de gemeente Gouda

 

 

 

 

 

 

De gemeente heeft de prioriteiten bepaald voor het veiligheidsbeleid in 2021. De gemeente: “Per jaar wordt bekeken of er extra prioriteiten moeten worden opgenomen in het actieplan. Op dit moment is er geen aanleiding om een wijziging aan te brengen in de eerder gestelde prioriteiten.” Ook voor komend jaar ligt de focus op:

1. door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;

2. de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;

3. de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.

“Thema overstijgend staat nog steeds de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid. Binnen deze aanpak is een goede samenwerking tussen zorg en veiligheid van groot belang. Met het inrichten van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden, dat voor 2021 is gepland, wordt een belangrijke stap gezet om de samenwerking tussen deze domeinen te intensiveren.”

Links:

https://www.gouda.nl/actueel/veiligheidsprioriteiten-voor-2021-ongewijzigd

 

 


Jaarrapport veiligheid 2020 van de gemeente Gouda

Maart 2021

 

 

 

 

 

 

De gemeente Gouda heeft een verslag gepubliceerd over de veiligheid in Gouda in 2020. De hele jaarrapportage is hieronder na te lezen. Enkele hoofdpunten noemen we hieronder.

 

 • De gemeente zegt in het begin dat vanwege de coronacrisis het een ander jaar is geweest dan anders. Veel cijfers zijn ook niet maatgevend.

 

 • Hoofdthema’s waren:
  1. Jeugdcriminaliteit
  2. Woninginbraken
  3. Drugscriminaliteit
  4. Radicalisering en polarisatie
  5. Tegengaan van Ondermijning
  6. Sociale overlast
  7. Gebiedsregie

 

 • Voor woninginbraken was 2020 een afwijkend jaar. De afgelopen jaren was er een forse daling te zien van het aantal woninginbraken, soms wel met 28% ten opzichte van het voorafgaande jaar. De verwachting was dat dit zou afvlakken. Een daling van slechts 2% over 2020 is echter niet waarop was gerekend, aldus de gemeente.”Naast een ongeveer gelijk verloop als in 2019, was er helaas een aantal inbraakpieken waardoor het jaar niet met betere cijfers kon worden afgesloten.”
 • “Voor wat betreft het aantal woninginbraken is het jaar 2020 grillig verlopen. In de periodes dat er sprake was van een lockdown waren er minder woninginbraken. In de periodes waarin meer mocht en kon zagen we juist een enorme toename in het aantal woninginbraken. In 2020 is het aantal woninginbraken gedaald met 2%. Hiermee is de doelstelling van -10% niet gehaald maar is er wel sprake geweest van een daling ten opzichte van vorig jaar.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is afgenomen met 7%. Hiermee is de vastgelegde doelstelling voor 2020 ruimschoots gehaald, aldus de gemeente.

 

 

 

 • Door de coronamaatregelen nam ook de ervaren overlast toe. Er was gedurende de periodes met strenge maatregelen veel jeugd op straat doordat onderwijs, sport en andere activiteiten niet konden doorgaan. Daarnaast zagen we het afgelopen jaar ook buitensporig veel overlast door (groepen) volwassenen, aldus de gemeente.
 • De gemeente: “2020 stond rondom jeugdoverlast in het teken van de coronacrisis en de gevolgen die dit had op de samenleving. Veel vrijetijdsbesteding viel weg voor de jongeren gedurende de eerste en tweede lockdown. Ook onderwijs, stages of werk werden minder door de maatregelen. Hierdoor hadden jongeren meer tijd over en minder te doen. De eerste golf ging daarbij ook gepaard met prachtig weer, wat maakte dat er veel jeugd op straat te vinden was. Dit heeft geleid tot een toename aan meldingen over jeugdoverlast. Veel inzet van jongerenwerk, Buurtsport, politie en stadstoezicht was gericht op handhaving van de maatregelen en het beperken van overlast op straat.”

 • Over de aanpak van de veelplegers schrijft de gemeente: “In juli 2020 veranderde de Top60 in de TopX aanpak. De instroomcriteria zijn gewijzigd waardoor een meer flexibele en actuele inzet op veelplegers mogelijk is. Naast het plegen van woninginbraken kunnen nu ook andere criminele feiten een reden zijn voor instroom. De TopX benadering kenmerkt zich door zowel repressie als zorg. Jongeren die uitsluitend een repressieve benadering vereisen, worden niet opgenomen in de TopX. Zij vallen onder de aanpak van de politie en het Openbaar Ministerie. De recidivecijfers van de eerste lichting TopX (juli 2020-jan 2021) zijn op dit moment nog niet bekend.”

 

 • De aanpak van ondermijning is er één van de lange adem. Ondermijning wil zeggen dat de onderwereld de bovenwereld te veel gaat beïnvloeden. Vorig jaar waren er meer ondermijningszaken. Veel zaken waren druggerelateerd, ook is er een stijging te zien in het aantal wapens dat wordt aangetroffen, aldus de gemeente. Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat Gouda te maken heeft met zes criminele fenomenen: 1. Drugscriminaliteit, 2. Criminele families- en netwerken, 3. Outlaw Motorcyle Gangs, 4. Malafide bedrijven(terreinen), 5. Witwassen en fraude, 6. Mensenhandel.
 • Het programma ‘Aanpak Ondermijning’ is in 2017 gestart. Ondermijning ziet toe op criminelen die gebruik maken van de Goudse infrastructuur om hun criminele activiteiten te faciliteren. Ondermijning kenmerkt zich doordat criminelen zoveel mogelijk ‘bedekt’ vanuit normale woonhuizen en bedrijven werken, zodat ze minder zichtbaar zijn en de pakkans lager is. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er vanuit de overheid meer geïnvesteerd moet worden in het in beeld krijgen van de criminele activiteiten voordat interventies kunnen worden gepleegd. Dit betekent vaak over langere tijd zorgvuldig dossiers opbouwen. De aanpak van ondermijning is er één van de lange adem.
 • In 2019 is vanuit het landelijk Ondermijningsfonds een extra impuls gegeven aan de inzet op de malafide horeca, dit is in 2020 voortgezet. Aanleiding hiervoor was dat 20%-25% van het Goudse horecabestand in beeld is bij de ondermijningsaanpak. De horeca lijkt daarmee een vaak gebruikte voorziening voor het plegen van criminele feiten en voor het samenkomen van criminelen. Voor het project ‘Gezonde horeca’ is de samenwerking met het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) geïntensiveerd. Vanwege de covid-maatregelen is in 2020 gewerkt met hele gerichte bedrijvencontroles i.p.v. grote integrale horecacontroles.

 

Links:

https://www.gouda.nl/actueel/veiligheidscijfers-2020-beinvloed-door-corona

IVB Jaarrapportage 2020

 

 

 


 

Veiligheidsbeleid 2019 en 2020  (april 2020)

Bij alle corona zorgen en maatregelen in de samenleving heeft de gemeenteraad ook vergaderd over het veiligheidsbeleid. Centraal stonden de ‘evaluatie veiligheid 2019’ en de ‘vooruitblik veiligheid 2020’. Aanwezig was ook de teamchef van de politie van Gouda.

U kunt de hele vergadering terugbekijken en terugluisteren via deze link (ongeveer van 0.22 tot 2.15): https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/ed0e2d72-c380-40c9-8031-0a2d0fe19c09.

Omdat veiligheid altijd een belangrijk speerpunt voor bewoners en voor ons als bewonersorganisatie / wijkteam is, hierbij een kort verslag en de belangrijkste documenten.

Enkele hoofdpunten

 • sinds vier jaar halvering aantal inbraken in Gouda;
 • niettemin vergeleken met de regio nog relatief hoog;
 • de drugscriminaliteit is en blijft een zorgpunt;
 • vooral dat jongeren nu steeds vaker gelijk in de drugshandel beginnen, voorheen begonnen ze hun misdaad carrière als inbreker;
 • daarom ook inzet op de zogenaamde familieaanpak, dat zijn gezinnen die veel in aanraking komen met de politie;
 • ook meer contact met onderwijs om vroegtijdig jeugdcriminaliteit te signaleren;
 • de politiechef noemt succes van inzet twee rechercheteams op inbrekersgroepen die in heel Nederland bezig waren;
 • uit de raad kwamen onder andere de vraag wat de taken van de (nieuwe) ‘netwerkregisseur’ zijn;

 

Prioriteiten veiligheidsbeleid 2020

Per jaar wordt bekeken of er extra prioriteiten moeten worden opgenomen in het actieplan. Ook in 2020 ligt de focus op:

 • met aanpak jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;
 • de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;
 • de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.
 • integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

 

Van Top 60 naar Top X

Verder gaat de aanpak van veelplegers veranderen: van ‘persoonsgerichte aanpak’ naar de ‘Top 60’ en nu naar de ‘Top X’; Citaat uit de aanpak Top X, dat is aanpak op de jeugdcriminelen en veelplegers:

 • “Met de nieuwe TopX aanpak kan een kerngroep van jongeren (tussen de 16 en 27 jaar) die voor de meeste overlast en misdrijven zorgt, met voorrang worden aangepakt met zowel repressie als zorg. De TopX richt zich niet meer uitsluitend op woninginbrekers, maar op jongeren die zich met allerlei vormen van criminaliteit bezig houden, met name ook geweld en drugscriminaliteit. Met een TopX aanpak laat Gouda aan die jongeren zien dat zij in het vizier zijn bij alle veiligheidspartners. Aan de jongeren op de lijst wordt kenbaar gemaakt dat zij onder de aanpak vallen.”
 • “Circa de helft van de huidige Top60-lijst wil geen zorg of hulp meer aanvaarden en valt om die reden onder de repressieve aanpak van de politie. Dit houdt in dat zij bij iedere surveillance staande worden gehouden, dat ze thuis bezocht worden en dat ze gehinderd worden bij iedere activiteit die ze ondernemen. Hier volstaat een monodisciplinaire aanpak vanuit de politie. Hieruit blijkt dat de huidige in- en uitstroomcriteria onvoldoende passen bij de veranderde doelgroep. Om effectief de schaarse capaciteit van politie, OM en anderen in te zetten op de groep die op die moment voor overlast en criminaliteit zorgt dienen deze criteria aangepast te worden. De TopX zal zich gaan richten op jongeren die actueel in beeld komen vanwege crimineel gedrag en waar een integraal plan van aanpak wél meerwaarde kan bieden. Op deze wijze wordt meer effect bereikt voor de veiligheid in Gouda.”

 

Relevante documenten zijn:

IVB Jaarrapportage 2019

Actieplan Veiligheid 2020

 

 


Actie voorkomen fietsdiefstal en heling  (november 2019)

De politie wil graag aandacht besteden aan fietsendiefstallen rondom winkelcentrum Bloemendaal. Belangrijk daarbij is vooral aandacht voor heling.

Op de volgende website’s vindt u specifieke tips en informatie over het voorkomen van fietsdiefstallen, onder andere over de STOPhelingapp: https://centrumfietsdiefstal.nl/ en https://www.stopheling.nl/

De politie adviseert verder om fietsen goed vast te zetten, desnoods met twee sloten. Naast gelegenheidsdieven zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief. Vaak laden deze bendes fietsen met dichte sloten in een busje en breken de sloten pas later open.

De politie onderneemt zelf uiteraard ook actie. Bij de aanpak van fietsdiefstal is de lokfiets inmiddels niet meer weg te denken. Door het enorme succes van de aanpak zet de politie nog steeds regelmatig lokfietsen in om fietsdieven een halt toe te roepen.

Deze wijkactie wordt verzorgd door twee studenten van de politie academie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driemaal nieuws over veiligheid en cameratoezicht in de wijk  (juni 2019)

 

[1] Cameratoezicht in de wijk Plaswijck

De gemeente Gouda heeft 7 juni, op advies en verzoek van de politie, vier camera’s geplaatst in de wijk Plaswijck. Deze houden voorlopig direct cameratoezicht op het gebied dat is ingesloten door de Burgemeester van Reenensingel, Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen. De maatregelen zijn er op gericht, aldus de gemeente, om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te waarborgen gezien de autobranden in de stad en wijk.

In de bekendmaking laat de burgemeester onder andere weten, dat “de tot nu getroffen maatregelen, zoals uitgebreid politieonderzoek, extra surveillances, het instellen van buurtwachten en preventief fouilleren binnen door mij aangewezen veiligheidsrisicogebieden nog niet hebben geleid tot aanhouding van (een) verdachte(n) ….. dat er gelet hierop gegronde vrees bestaat voor nieuwe autobranden binnen de gemeente Gouda ….. en dat de politie verzocht heeft om extra cameratoezicht ter ondersteuning van hun eigen inzet”.

De gemeente: “het cameratoezicht is alleen op het openbaar gebied gericht. Er wordt dus niet met de camera’s in woningen gekeken. Soms is het echter niet te voorkomen dat ook woningen of delen ervan in beeld komen. In dat geval worden alle ramen digitaal geblokt, hiermee is het voor de cameratoezichthouder onmogelijk gemaakt om naar binnen te kunnen kijken. Ook alle opgenomen beelden zijn op die manier geblokt. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.”

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Buurtwacht Plaswijck en eigen camerabeelden …

Tijdens het overleg met de wijk- en buurtwachten in Plaswijck is uitgebreid gesproken over de inzet van privé camerabeelden om enkele cruciale punten in de wijk in de gaten te houden. Wettelijk gezien mag een burger met zijn/haar camera alleen opnamen maken van eigen eigendommen. In principe dus niet van de openbare weg en evenmin de privacy van mensen, dieren, goederen schenden. Het is wel toegestaan bijvoorbeeld om de eigen carport in beeld te hebben en onvermijdelijk een deel van de stoep mee te nemen, enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk. Wel is men dan verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur, aldus de politie.

Dit zijn natuurlijk begrijpelijke en terechte punten, maar een aantal wijkwachten wil toch bespreken welke mogelijkheden er zijn om meer zicht te krijgen op wat er zich zoals ’s nachts in de wijk afspeelt. Komende week is er hierover een vervolgoverleg, samen met de wijkagent.

 

[3] ‘Camera in beeld’: aanmelden eigen camera bij de politie

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Veel nuttige informatie is na te lezen op https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=7f228542-795b-462b-a5dc-1397acb8d83b

 

 


Veel nieuwe aanmeldingen voor buurtwacht in Plaswijck (mei 2019)

Dank aan alle bijna dertig nieuwe aanmelders wijkwacht. Er waren al ruim twintig buurtwachten in een bepaalde buurt in Plaswijck actief en ook BuurtBestuurt/wijkteam leden gaan de politie helpen. Dus gelukkig veel extra ogen en oren voor de politie nu in de hele wijk, in de avond en in de nacht.

Zaterdagavond is de eerste bijeenkomst geweest, er zijn ervaringen gedeeld met elkaar en praktische vervolgstappen besproken.  Met ingang van dit weekend houden  burgers ’s avonds en ’s nachts de wacht.

Deze week komt er ook een vervolgsessie met de wijkagent. Ieder die ook wil meehelpen met de wijkwacht moet dit centraal aanmelden via info@wijkteamplaswijck of 0623956999. Dan weet de politie wie waar loopt. Bij voorkeur met z’n tweeën en bij verdachte situaties eerst de politie waarschuwen en dan pas zelf eventueel actie ondernemen.

De autobrandstichtingen zijn dichtbij, ook in onze wijk, nogmaals dus het verzoek van de politie om verdachte of ongewone situaties, personen, gedragingen én zaken als een sterke benzinelucht te melden bij de politie.

 


Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht (mei 2019)

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

 


 

Nieuw Actieplan Veiligheid van de gemeente Gouda  (april 2019)

Ook voor dit jaar heeft de gemeente Gouda een Actieplan Veiligheid opgesteld. Een eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt, aldus de gemeente, dat de veiligheidssituatie in Gouda geen verontrustend beeld laat zien, maar dat het wel nodig blijft om de vinger op de zere plek te blijven leggen, namelijk de jeugdcriminaliteit. Daarbij is de samenwerking tussen zorg en veiligheid van groot belang.

In dit Actieplan 2019 ligt de focus op de volgende prioriteiten:

1) door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;

2) de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;

3) de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.

Thema overstijgend staat de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

 

Raadsdocumenten veiligheid mei 2019

Algemene informatie over veiligheid en wijken is te vinden op https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda

De Kadernota is te vinden via https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Veiligheid_in_Gouda/Kadernota_veiligheid_2019_2022

Het Actieplan is te lezen via https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Veiligheid_in_Gouda/Actieplan_veiligheid_2019

 


Collectieve wijkactie poortverlichting (2018)

Bewoners, politie en de gemeente Gouda starten de Collectieve Actie Wijkverlichting. Een goede buitenverlichting -op donkere plekken, bij poorten, op achterpaden- zorgt namelijk voor minder inbraken en een beter veiligheidsgevoel bij bewoners, aldus de politie. De gemeente Gouda ondersteunt deze wijkactie met een financiële bijdrage.

Wijkbewoners kunnen bij deze wijkactie tegen een aantrekkelijke prijs een goede buitenverlichting kopen, met bewegingsmelder en werkend op zonne-energie. Dit is inclusief montage door een erkend Gouds bedrijf. Desgewenst kunnen bewoners een extra onderhoudsabonnement afsluiten.

Deze actie is een initiatief van ‘Buurt Bestuurt Plaswijck’: bewoners, politie en gemeente werken samen aan een veiliger buurt.

 

Veel gestelde vragen

· De lamp is niet alleen bedoeld voor achterpaden en poorten, maar zeker ook geschikt voor bijvoorbeeld in de achtertuin of bij de voordeur.

· De lamp kan niet zelf bevestigd worden, maar wordt door een deskundig bedrijf diefstal-proof gemonteerd. Dit is inbegrepen in de prijs.

· De subsidie door de gemeente Gouda wordt collectief verrekend in de prijs. U hoeft dus niet apart de subsidie aan te vragen.

· Het door ons gekozen bedrijf komt uit Gouda, op basis van vergelijking van verschillende offertes. Alles afwegende hebben wij gekozen voor deze lamp en deze leverancier omdat de prijs/kwaliteit verhouding de beste was.

· De lamp werkt op zonne-energie, de lamp moet dus wel voldoende zonlicht kunnen opvangen.

 

Technische informatie

· De afmetingen zijn 18 x 12 x 4 cm (breedte x diepte x hoogte), dat is ongeveer een half A4-tje.

· De lamp heeft LED verlichting (48 LEDS) en het materiaal is aluminium.

· De bewegingssensor reikt tot ongeveer 4-10 meter, afhankelijk van de hoogte en plaatsing.

· De lamp staat standaard op de spaarstand van 100 lumen (niet overdag) en bij detectie gaat hij ongeveer 20 seconden naar 600 lumen. Dat is veel licht.

· De garantietermijn is 1 jaar.

· De batterij moet om de 3 jaar worden vervangen.

 

Alsnog meedoen: voor alle 2804-ers

Deze collectieve wijkactie loopt nog tot en met woensdag 20 december as. Meedoen kan nog als u in postcode 2804 woont (=Plaswijck). Zie hiervoor de deelnameformulier op deze pagina.

 

Bewoners Zevenburgen

Bewoners uit de Zevenburgen ontvangen een aparte brief van de bewonersvereniging over deze collectieve wijkactie.