Veiligheid

 

Stadstoezicht houdt spreekuur in wijkcentrum

September 2022

Graag informeren wij u over het nieuwe spreekuur van Stadstoezicht.

Stadstoezicht: “Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk op het gebied van leefbaarheid? Wijkboa Johan gaat graag met u in gesprek in ontmoetingscentrum Van Noord. U kunt elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 langskomen. Aanmelden is niet nodig en het gesprek is gratis. Het maakt niet uit in welke Goudse wijk u woont; iedereen is welkom. Wilt u een ander onderwerp bespreken en heeft dit onderwerp met de gemeente Gouda te maken? Ook dan helpt hij u graag op weg. U vindt het ontmoetingscentrum Van Noord aan de Lekkenburg 1 (vlakbij winkelcentrum Bloemendaal).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gemeente begint met vaststellen prioriteiten nieuwe veiligheidsbeleid

Juni 2022

De gemeenteraad van Gouda is begonnen met het vaststellen van de nieuwe Kadernota IVB (Integraal veiligheidsbeleid). De gemeenteraad stelt namelijk elke vier jaar een nieuw IVB op en benoemt daarin de prioriteiten in Gouda op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De gemeente wil daarbij graag zoveel mogelijk informatie uit de stad ophalen: wat gaat er goed, wat kan er beter, wat zouden de prioriteiten moeten zijn, enzovoorts. Voor meer informatie, zoals de al gepubliceerde documenten en de behandeling in de gemeenteraad, zie de link naar de gemeente Gouda

Link naar gemeenteraad gemeente Gouda

Zie onder andere de presentatie van het onderzoeksburo: Startnotitie IVB ter bespreking in commissie bestuur

 

 

 

 

 


Veiligheidsbeleid 2021, 2022 én komende jaren

Mei 2022

 

Jaarrapportage 2021 van gemeente Gouda over veiligheidsbeleid

In de bijlage kunt u het verslag van de gemeente nalezen. Dee gemeente: “Ondanks alle beperkende coronamaatregelen is ook in 2021 door de gemeente en haar veiligheidspartners hard gewerkt aan het versterken van de veiligheid in de stad. Naast de inzet op actuele gebeurtenissen en de uitvoering van de coronamaatregelen, is hierbij de focus gelegd op de in de Kadernota Veiligheid 2019-2022 gestelde prioriteiten. Na een beperkte daling van het aantal woninginbraken van slechts twee procent over 2020, wordt 2021 met een mooi resultaat afgesloten. Ten opzichte van vorig jaar waren er in 2021 maar liefst 50% minder inbraken. Coronamaatregelen hebben hier een rol gespeeld, komend jaar zal blijken hoeveel impact dit daadwerkelijk heeft gehad. Ondanks dat afgelopen jaar niet alle doelstellingen zijn gehaald, zijn op verschillende beleidsterreinen mooie resultaten behaald. Zo is het aantal integrale controles geïntensiveerd en krijgt de aanpak mensenhandel steeds meer vorm. Ook het aantal High Impact Crimes (HIC) en het aantal diefstallen uit motorvoertuigen is flink gedaald.”

IVB Jaarrapportage 2021 DEF

 

Prioriteiten 2022 veiligheidsbeleid van de gemeente

Voor dit jaar 2022 heeft de gemeente ‘Drugscriminaliteit’ als prioriteit toegevoegd. De prioriteiten zijn nu:

1. Aanpak van jeugdcriminaliteit, woninginbraken en radicalisering

2. Drugscriminaliteit: aanpak van netwerken en criminele families

3. De stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning

4. De woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.

Thema overstijgend staat nog steeds de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

Binnen deze aanpak is een goede samenwerking tussen zorg en veiligheid van groot belang, aldus de gemeente.

IVB Actieplan 2022 def

 

Komende bestuursperiode 2022-2026

De gemeente Gouda is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen om tot een nieuwe IVB (Integraal veiligheidsbeleid) Kadernota te komen. Hierin wordt het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar bepaald, zo ook welke prioriteiten is gekozen. Het beleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeente Gouda wil “graag zoveel mogelijk informatie uit de stad ophalen. Wat gaat er goed, wat kan er beter, wat zouden de prioriteiten moeten zijn etc.. Wij laten de evaluatie en het ophalen van input deels uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau.”

Met een bewonersenquête willen wij graag de mening van de wijkbewoners weten. Hierover is er overleg met de gemeente. Duidelijk moet zijn wat er met de mening van burgers gaat gebeuren. En ook bijvoorbeeld hoe grote thema’s als ‘ondermijning door het criminele milieu’ wordt afgewogen tegen meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. Hierover komt meer informatie.

 

Afbeelding van meldingen jeugdoverlast in 2021

 

 

 

 

 

 

 


Veiligheidsrapportage gemeente tweede kwartaal 2021: nog steeds effect corona maatregelen

September 2021

Elk jaar stelt de gemeente Gouda prioriteiten bij het veiligheidsbeleid. Elk kwartaal wordt hierover gerapporteerd. Het rapport is hier te lezen: IVB Kwartaalrapportage 2021 tweede kwartaal .   Enkele bevindingen:

 • Vooral vanwege de corona maatregelen, zoals de avondklok, is het relatief rustig gebleven. Er waren minder meldingen van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast.
 • De ondermijningsaanpak kent een vrij constante caseload van 30-40 casussen. Op het moment worden er 18 bibob-onderzoeken uitgevoerd. Het merendeel komt voort uit de nieuwe vergunningsplicht voor afhaal- en bezorgzaken. Ook de aanpak van de drugscriminaliteit blijft aandacht vragen.
 • Ook het aantal woninginbraken is met 10% afgenomen. De gemeente: “In totaal zijn er in de eerste zes maanden van 2021 55 woninginbraken gepleegd. Dit is een daling van 58% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal inbraken is in jaren niet zo laag geweest. De daling van het aantal inbraken in het eerste halfjaar van 2021 kan verklaard worden door het grote aantal daders dat begin 2021 gedetineerd was en door de geldende avondklok. Niemand mocht zich meer zonder geldige reden na 21.00 uur op straat begeven en tijdens de strenge periode van de lockdown kon er ook niet meer geheel anoniem gewinkeld worden bij de bouwmarkt (schroevendraaiers en breekijzers). Sinds de opheffing van de avondklok en de versoepeling van de andere maatregelen zien we het aantal inbraken licht toenemen.”
 • Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is de eerste zes maanden van 2021 met 40,1% gedaald ten opzichte van de eerste zes maanden van 2020. “Deze sterke daling van het aantal HIC is vooral tot stand gekomen door de sterke daling in het aantal woninginbraken.”

 

 

 

 

 

 


 

“Iedereen doet het toch” en ander veiligheidsnieuws

Juli 2021

De afgelopen periode was er verschillend veiligheidsnieuws. Hieronder een kort overzicht:

 

 • “Politiecapaciteit uitgewoond”

De burgemeester tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 30 juni 2021: “We wonen qua politiecapaciteit in een uitgewoond huis. Zelfs teamchefs draaien nooddiensten. Veel essentiële diensten onder druk.” Dit naar aanleiding van de vraag waarom zomerevenementen (voor de jeugd) niet doorgaan: er is geen genoeg politiecapaciteit.

 

 • Corona invloed op veiligheidscijfers

De rapportage over de veiligheidsaanpak van gemeenten en politie in het eerste kwartaal van 2021 laat zien, dat ook dit jaar het dagelijks leven sterk beïnvloed door de coronapandemie en de hiervoor getroffen maatregelen. In de veiligheidscijfers van de gemeente Gouda voor het 1e kwartaal 2021 is dit duidelijk terug te zien: de inbraakcijfers laten een sterke daling zien en er is een toename van het aantal meldingen jeugdoverlast.

IVB Kwartaalrapportage 2021 eerste kwartaal def

 

 • “Iedereen doet het toch?”

“In 2020 hebben bureau Beke en bureau Bervoets onderzoek gedaan naar de drugsmarkt in Gouda. Hun bevindingen zijn opgenomen in 2 rapporten die op 23 december 2020 (Drugsgebruik: Iedereen doet het toch?) en 17 januari 2021 (Drugsnetwerken: van de grammen en de kilo) zijn opgeleverd. Deze rapporten zijn recent aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente: “Dat ook in Gouda de drugscriminaliteit een behoorlijke omvang heeft komt niet als een verrassing, maar dit vraagt wel om aandacht. Het onderzoek van beide bureaus geeft een helder beeld van de wijze waarop drugscriminaliteit in Gouda vorm krijgt. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen om de bestrijding te optimaliseren. Deze aanbevelingen zijn door de gemeente Gouda verwerkt in een aanpak. Deze aanpak maakt onderdeel uit van het IVB Actieplan 2021 en wordt in een bijlage als aparte prioriteit bij dit Actieplan gevoegd.”

Iedereen doet het toch – BervoetsBeke – Bestuurlijke samenvatting

 

 

 


Jaarrapport veiligheid 2020 van de gemeente Gouda

Maart 2021

 

 

 

 

 

 

De gemeente Gouda heeft een verslag gepubliceerd over de veiligheid in Gouda in 2020. De hele jaarrapportage is hieronder na te lezen. Enkele hoofdpunten noemen we hieronder.

 

 • De gemeente zegt in het begin dat vanwege de coronacrisis het een ander jaar is geweest dan anders. Veel cijfers zijn ook niet maatgevend.

 

 • Hoofdthema’s waren:
  1. Jeugdcriminaliteit
  2. Woninginbraken
  3. Drugscriminaliteit
  4. Radicalisering en polarisatie
  5. Tegengaan van Ondermijning
  6. Sociale overlast
  7. Gebiedsregie

 

 • Voor woninginbraken was 2020 een afwijkend jaar. De afgelopen jaren was er een forse daling te zien van het aantal woninginbraken, soms wel met 28% ten opzichte van het voorafgaande jaar. De verwachting was dat dit zou afvlakken. Een daling van slechts 2% over 2020 is echter niet waarop was gerekend, aldus de gemeente.”Naast een ongeveer gelijk verloop als in 2019, was er helaas een aantal inbraakpieken waardoor het jaar niet met betere cijfers kon worden afgesloten.”
 • “Voor wat betreft het aantal woninginbraken is het jaar 2020 grillig verlopen. In de periodes dat er sprake was van een lockdown waren er minder woninginbraken. In de periodes waarin meer mocht en kon zagen we juist een enorme toename in het aantal woninginbraken. In 2020 is het aantal woninginbraken gedaald met 2%. Hiermee is de doelstelling van -10% niet gehaald maar is er wel sprake geweest van een daling ten opzichte van vorig jaar.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Het totaal aantal High Impact Crimes (oftewel HIC: overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is afgenomen met 7%. Hiermee is de vastgelegde doelstelling voor 2020 ruimschoots gehaald, aldus de gemeente.

 

 

 

 • Door de coronamaatregelen nam ook de ervaren overlast toe. Er was gedurende de periodes met strenge maatregelen veel jeugd op straat doordat onderwijs, sport en andere activiteiten niet konden doorgaan. Daarnaast zagen we het afgelopen jaar ook buitensporig veel overlast door (groepen) volwassenen, aldus de gemeente.

 

 • De gemeente: “2020 stond rondom jeugdoverlast in het teken van de coronacrisis en de gevolgen die dit had op de samenleving. Veel vrijetijdsbesteding viel weg voor de jongeren gedurende de eerste en tweede lockdown. Ook onderwijs, stages of werk werden minder door de maatregelen. Hierdoor hadden jongeren meer tijd over en minder te doen. De eerste golf ging daarbij ook gepaard met prachtig weer, wat maakte dat er veel jeugd op straat te vinden was. Dit heeft geleid tot een toename aan meldingen over jeugdoverlast. Veel inzet van jongerenwerk, Buurtsport, politie en stadstoezicht was gericht op handhaving van de maatregelen en het beperken van overlast op straat.”

 • Over de aanpak van de veelplegers schrijft de gemeente: “In juli 2020 veranderde de Top60 in de TopX aanpak. De instroomcriteria zijn gewijzigd waardoor een meer flexibele en actuele inzet op veelplegers mogelijk is. Naast het plegen van woninginbraken kunnen nu ook andere criminele feiten een reden zijn voor instroom. De TopX benadering kenmerkt zich door zowel repressie als zorg. Jongeren die uitsluitend een repressieve benadering vereisen, worden niet opgenomen in de TopX. Zij vallen onder de aanpak van de politie en het Openbaar Ministerie. De recidivecijfers van de eerste lichting TopX (juli 2020-jan 2021) zijn op dit moment nog niet bekend.”

 

 • De aanpak van ondermijning is er één van de lange adem. Ondermijning wil zeggen dat de onderwereld de bovenwereld te veel gaat beïnvloeden. Vorig jaar waren er meer ondermijningszaken. Veel zaken waren druggerelateerd, ook is er een stijging te zien in het aantal wapens dat wordt aangetroffen, aldus de gemeente. Uit het ondermijningsbeeld blijkt dat Gouda te maken heeft met zes criminele fenomenen: 1. Drugscriminaliteit, 2. Criminele families- en netwerken, 3. Outlaw Motorcyle Gangs, 4. Malafide bedrijven(terreinen), 5. Witwassen en fraude, 6. Mensenhandel.
 • Het programma ‘Aanpak Ondermijning’ is in 2017 gestart. Ondermijning ziet toe op criminelen die gebruik maken van de Goudse infrastructuur om hun criminele activiteiten te faciliteren. Ondermijning kenmerkt zich doordat criminelen zoveel mogelijk ‘bedekt’ vanuit normale woonhuizen en bedrijven werken, zodat ze minder zichtbaar zijn en de pakkans lager is. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er vanuit de overheid meer geïnvesteerd moet worden in het in beeld krijgen van de criminele activiteiten voordat interventies kunnen worden gepleegd. Dit betekent vaak over langere tijd zorgvuldig dossiers opbouwen. De aanpak van ondermijning is er één van de lange adem.
 • In 2019 is vanuit het landelijk Ondermijningsfonds een extra impuls gegeven aan de inzet op de malafide horeca, dit is in 2020 voortgezet. Aanleiding hiervoor was dat 20%-25% van het Goudse horecabestand in beeld is bij de ondermijningsaanpak. De horeca lijkt daarmee een vaak gebruikte voorziening voor het plegen van criminele feiten en voor het samenkomen van criminelen. Voor het project ‘Gezonde horeca’ is de samenwerking met het Haags Economisch Interventieteam (HEIT) geïntensiveerd. Vanwege de covid-maatregelen is in 2020 gewerkt met hele gerichte bedrijvencontroles i.p.v. grote integrale horecacontroles.

 

Links:

https://www.gouda.nl/actueel/veiligheidscijfers-2020-beinvloed-door-corona

IVB Jaarrapportage 2020

 


 

Actieplan 2021 veiligheid van de gemeente Gouda

 

 

 

 

 

December 2021

 

De gemeente heeft de prioriteiten bepaald voor het veiligheidsbeleid in 2021. De gemeente: “Per jaar wordt bekeken of er extra prioriteiten moeten worden opgenomen in het actieplan. Op dit moment is er geen aanleiding om een wijziging aan te brengen in de eerder gestelde prioriteiten.” Ook voor komend jaar ligt de focus op:

1. door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;

2. de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;

3. de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.

“Thema overstijgend staat nog steeds de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid. Binnen deze aanpak is een goede samenwerking tussen zorg en veiligheid van groot belang. Met het inrichten van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden, dat voor 2021 is gepland, wordt een belangrijke stap gezet om de samenwerking tussen deze domeinen te intensiveren.”

Links:

https://www.gouda.nl/actueel/veiligheidsprioriteiten-voor-2021-ongewijzigd

 

 


 

Uitrusting voor buurtpreventie (januari 2020)

Er is regelmatig overleg met wijkagenten, stadstoezicht en gemeente om de veiligheid in de eigen wijk te bespreken. Hierbij een foto van het laatste informatieve en geslaagde overleg, met een etentje, als afsluiting van het vorige jaar.

De politie en stadstoezicht waarderen het als er extra ogen en oren in de wijk zijn. Als bewonersorganisatie en bewoners vinden wij het weer belangrijk om de politie en wijkagenten te ondersteunen.

Voor de buurtwachten zijn beschikbaar -voor wie dat wil- hesjes en goede zaklampen. Ook komt er een eigen app voor de buurtwachten, met specifieke toepassingen.

 

 

 

 

 

 

 


 

Veiligheidsbeleid 2019 en 2020  (april 2020)

Bij alle corona zorgen en maatregelen in de samenleving heeft de gemeenteraad ook vergaderd over het veiligheidsbeleid. Centraal stonden de ‘evaluatie veiligheid 2019’ en de ‘vooruitblik veiligheid 2020’. Aanwezig was ook de teamchef van de politie van Gouda.

U kunt de hele vergadering terugbekijken en terugluisteren via deze link (ongeveer van 0.22 tot 2.15): https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/ed0e2d72-c380-40c9-8031-0a2d0fe19c09.

Omdat veiligheid altijd een belangrijk speerpunt voor bewoners en voor ons als bewonersorganisatie / wijkteam is, hierbij een kort verslag en de belangrijkste documenten.

Enkele hoofdpunten

 • sinds vier jaar halvering aantal inbraken in Gouda;
 • niettemin vergeleken met de regio nog relatief hoog;
 • de drugscriminaliteit is en blijft een zorgpunt;
 • vooral dat jongeren nu steeds vaker gelijk in de drugshandel beginnen, voorheen begonnen ze hun misdaad carrière als inbreker;
 • daarom ook inzet op de zogenaamde familieaanpak, dat zijn gezinnen die veel in aanraking komen met de politie;
 • ook meer contact met onderwijs om vroegtijdig jeugdcriminaliteit te signaleren;
 • de politiechef noemt succes van inzet twee rechercheteams op inbrekersgroepen die in heel Nederland bezig waren;
 • uit de raad kwamen onder andere de vraag wat de taken van de (nieuwe) ‘netwerkregisseur’ zijn;

 

Prioriteiten veiligheidsbeleid 2020

Per jaar wordt bekeken of er extra prioriteiten moeten worden opgenomen in het actieplan. Ook in 2020 ligt de focus op:

 • met aanpak jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;
 • de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;
 • de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.
 • integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

 

Van Top 60 naar Top X

Verder gaat de aanpak van veelplegers veranderen: van ‘persoonsgerichte aanpak’ naar de ‘Top 60’ en nu naar de ‘Top X’; Citaat uit de aanpak Top X, dat is aanpak op de jeugdcriminelen en veelplegers:

 • “Met de nieuwe TopX aanpak kan een kerngroep van jongeren (tussen de 16 en 27 jaar) die voor de meeste overlast en misdrijven zorgt, met voorrang worden aangepakt met zowel repressie als zorg. De TopX richt zich niet meer uitsluitend op woninginbrekers, maar op jongeren die zich met allerlei vormen van criminaliteit bezig houden, met name ook geweld en drugscriminaliteit. Met een TopX aanpak laat Gouda aan die jongeren zien dat zij in het vizier zijn bij alle veiligheidspartners. Aan de jongeren op de lijst wordt kenbaar gemaakt dat zij onder de aanpak vallen.”
 • “Circa de helft van de huidige Top60-lijst wil geen zorg of hulp meer aanvaarden en valt om die reden onder de repressieve aanpak van de politie. Dit houdt in dat zij bij iedere surveillance staande worden gehouden, dat ze thuis bezocht worden en dat ze gehinderd worden bij iedere activiteit die ze ondernemen. Hier volstaat een monodisciplinaire aanpak vanuit de politie. Hieruit blijkt dat de huidige in- en uitstroomcriteria onvoldoende passen bij de veranderde doelgroep. Om effectief de schaarse capaciteit van politie, OM en anderen in te zetten op de groep die op die moment voor overlast en criminaliteit zorgt dienen deze criteria aangepast te worden. De TopX zal zich gaan richten op jongeren die actueel in beeld komen vanwege crimineel gedrag en waar een integraal plan van aanpak wél meerwaarde kan bieden. Op deze wijze wordt meer effect bereikt voor de veiligheid in Gouda.”

 

Relevante documenten zijn:

IVB Jaarrapportage 2019

Actieplan Veiligheid 2020

 

 


Actie voorkomen fietsdiefstal en heling  (november 2019)

De politie wil graag aandacht besteden aan fietsendiefstallen rondom winkelcentrum Bloemendaal. Belangrijk daarbij is vooral aandacht voor heling.

Op de volgende website’s vindt u specifieke tips en informatie over het voorkomen van fietsdiefstallen, onder andere over de STOPhelingapp: https://centrumfietsdiefstal.nl/ en https://www.stopheling.nl/

De politie adviseert verder om fietsen goed vast te zetten, desnoods met twee sloten. Naast gelegenheidsdieven zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief. Vaak laden deze bendes fietsen met dichte sloten in een busje en breken de sloten pas later open.

De politie onderneemt zelf uiteraard ook actie. Bij de aanpak van fietsdiefstal is de lokfiets inmiddels niet meer weg te denken. Door het enorme succes van de aanpak zet de politie nog steeds regelmatig lokfietsen in om fietsdieven een halt toe te roepen.

Deze wijkactie wordt verzorgd door twee studenten van de politie academie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driemaal nieuws over veiligheid en cameratoezicht in de wijk  (juni 2019)

 

[1] Cameratoezicht in de wijk Plaswijck

De gemeente Gouda heeft 7 juni, op advies en verzoek van de politie, vier camera’s geplaatst in de wijk Plaswijck. Deze houden voorlopig direct cameratoezicht op het gebied dat is ingesloten door de Burgemeester van Reenensingel, Plaswijckweg en de Ridder van Catsweg, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen. De maatregelen zijn er op gericht, aldus de gemeente, om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te waarborgen gezien de autobranden in de stad en wijk.

In de bekendmaking laat de burgemeester onder andere weten, dat “de tot nu getroffen maatregelen, zoals uitgebreid politieonderzoek, extra surveillances, het instellen van buurtwachten en preventief fouilleren binnen door mij aangewezen veiligheidsrisicogebieden nog niet hebben geleid tot aanhouding van (een) verdachte(n) ….. dat er gelet hierop gegronde vrees bestaat voor nieuwe autobranden binnen de gemeente Gouda ….. en dat de politie verzocht heeft om extra cameratoezicht ter ondersteuning van hun eigen inzet”.

De gemeente: “het cameratoezicht is alleen op het openbaar gebied gericht. Er wordt dus niet met de camera’s in woningen gekeken. Soms is het echter niet te voorkomen dat ook woningen of delen ervan in beeld komen. In dat geval worden alle ramen digitaal geblokt, hiermee is het voor de cameratoezichthouder onmogelijk gemaakt om naar binnen te kunnen kijken. Ook alle opgenomen beelden zijn op die manier geblokt. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.”

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Buurtwacht Plaswijck en eigen camerabeelden …

Tijdens het overleg met de wijk- en buurtwachten in Plaswijck is uitgebreid gesproken over de inzet van privé camerabeelden om enkele cruciale punten in de wijk in de gaten te houden. Wettelijk gezien mag een burger met zijn/haar camera alleen opnamen maken van eigen eigendommen. In principe dus niet van de openbare weg en evenmin de privacy van mensen, dieren, goederen schenden. Het is wel toegestaan bijvoorbeeld om de eigen carport in beeld te hebben en onvermijdelijk een deel van de stoep mee te nemen, enige overlap is namelijk soms onvermijdelijk. Wel is men dan verplicht duidelijk zichtbaar te vermelden dat er camerabeveiliging aanwezig is, bijvoorbeeld door een sticker of bordje bij de toegangsdeur, aldus de politie.

Dit zijn natuurlijk begrijpelijke en terechte punten, maar een aantal wijkwachten wil toch bespreken welke mogelijkheden er zijn om meer zicht te krijgen op wat er zich zoals ’s nachts in de wijk afspeelt. Komende week is er hierover een vervolgoverleg, samen met de wijkagent.

 

 

 

 

 

 

 

[3] ‘Camera in beeld’: aanmelden eigen camera bij de politie

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.

Veel nuttige informatie is na te lezen op https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=7f228542-795b-462b-a5dc-1397acb8d83b

 

 


Veel nieuwe aanmeldingen voor buurtwacht in Plaswijck (mei 2019)

Dank aan alle bijna dertig nieuwe aanmelders wijkwacht. Er waren al ruim twintig buurtwachten in een bepaalde buurt in Plaswijck actief en ook BuurtBestuurt/wijkteam leden gaan de politie helpen. Dus gelukkig veel extra ogen en oren voor de politie nu in de hele wijk, in de avond en in de nacht.

Zaterdagavond is de eerste bijeenkomst geweest, er zijn ervaringen gedeeld met elkaar en praktische vervolgstappen besproken.  Met ingang van dit weekend houden  burgers ’s avonds en ’s nachts de wacht.

Deze week komt er ook een vervolgsessie met de wijkagent. Ieder die ook wil meehelpen met de wijkwacht moet dit centraal aanmelden via info@wijkteamplaswijck of 0623956999. Dan weet de politie wie waar loopt. Bij voorkeur met z’n tweeën en bij verdachte situaties eerst de politie waarschuwen en dan pas zelf eventueel actie ondernemen.

De autobrandstichtingen zijn dichtbij, ook in onze wijk, nogmaals dus het verzoek van de politie om verdachte of ongewone situaties, personen, gedragingen én zaken als een sterke benzinelucht te melden bij de politie.

 


Autobranden in de wijk, verzoek van de politie en buurtwachten gezocht (mei 2019)

Buurtwachten gezocht

De laatst tijd zijn er ook in onze wijk autobranden. De politie heeft aangekondigd extra toezicht te houden. Wij zoeken medebewoners die ook willen wachtlopen. Extra oren en ogen in de wijk kunnen helpen. Uiteraard is er direct contact met de wijkagenten. Geïnteresseerden kunnen mailen met info@wijkteamplaswijck.nl of bellen met 06 239 56 999.

 

Politiebericht 23 mei 2019:

De politie onderzoekt een reeks autobranden van de afgelopen weken in Gouda. Sinds vrijdag 3 mei brandden in verschillende wijken in Gouda auto’s uit in de nachtelijke uren. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In totaal brandden de afgelopen weken 18 auto’s uit in Gouda, verspreid over verschillende wijken. Zie bovenstaand overzicht voor een volledig beeld.

Onderzoek

De politie onderzoekt iedere brand afzonderlijk. Bij alle verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden. Verder analyseren wij de branden. De politie vindt de reeks autobranden zeer zorgelijk en daarom wordt elke melding direct serieus opgepakt. Om de autobranden tegen te gaan is een speciaal rechercheteam opgericht en wordt extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van deze incidenten en waar de politie nog niet mee heeft gesproken. Ziet u verdachts? Bel dan direct 112. Mocht u camerabeelden in uw bezit hebben, of beelden tegenkomen op social media (Whatssapp, Facebook, Twitter, Instagram) of heeft u andere informatie de politie kan helpen in het onderzoek, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

 


 

Nieuw Actieplan Veiligheid van de gemeente Gouda  (april 2019)

Ook voor dit jaar heeft de gemeente Gouda een Actieplan Veiligheid opgesteld. Een eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt, aldus de gemeente, dat de veiligheidssituatie in Gouda geen verontrustend beeld laat zien, maar dat het wel nodig blijft om de vinger op de zere plek te blijven leggen, namelijk de jeugdcriminaliteit. Daarbij is de samenwerking tussen zorg en veiligheid van groot belang.

In dit Actieplan 2019 ligt de focus op de volgende prioriteiten:

1) door de aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag brengen. De aanpak van jeugdcriminaliteit bestaat ook uit de aanpak van drugsproblemen en radicalisering;

2) de stad en haar bestuur weerbaarder maken tegen ondermijning;

3) de woonoverlast en overlast door personen met verward gedrag aanpakken.

Thema overstijgend staat de integrale aanpak op jeugd centraal, zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid.

 

Raadsdocumenten veiligheid mei 2019

Algemene informatie over veiligheid en wijken is te vinden op https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda

De Kadernota is te vinden via https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Veiligheid_in_Gouda/Kadernota_veiligheid_2019_2022

Het Actieplan is te lezen via https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Veiligheid_in_Gouda/Actieplan_veiligheid_2019

 


Collectieve wijkactie poortverlichting (2018)

Bewoners, politie en de gemeente Gouda starten de Collectieve Actie Wijkverlichting. Een goede buitenverlichting -op donkere plekken, bij poorten, op achterpaden- zorgt namelijk voor minder inbraken en een beter veiligheidsgevoel bij bewoners, aldus de politie. De gemeente Gouda ondersteunt deze wijkactie met een financiële bijdrage.

Wijkbewoners kunnen bij deze wijkactie tegen een aantrekkelijke prijs een goede buitenverlichting kopen, met bewegingsmelder en werkend op zonne-energie. Dit is inclusief montage door een erkend Gouds bedrijf. Desgewenst kunnen bewoners een extra onderhoudsabonnement afsluiten.

Deze actie is een initiatief van ‘Buurt Bestuurt Plaswijck’: bewoners, politie en gemeente werken samen aan een veiliger buurt.

 

Veel gestelde vragen

· De lamp is niet alleen bedoeld voor achterpaden en poorten, maar zeker ook geschikt voor bijvoorbeeld in de achtertuin of bij de voordeur.

· De lamp kan niet zelf bevestigd worden, maar wordt door een deskundig bedrijf diefstal-proof gemonteerd. Dit is inbegrepen in de prijs.

· De subsidie door de gemeente Gouda wordt collectief verrekend in de prijs. U hoeft dus niet apart de subsidie aan te vragen.

· Het door ons gekozen bedrijf komt uit Gouda, op basis van vergelijking van verschillende offertes. Alles afwegende hebben wij gekozen voor deze lamp en deze leverancier omdat de prijs/kwaliteit verhouding de beste was.

· De lamp werkt op zonne-energie, de lamp moet dus wel voldoende zonlicht kunnen opvangen.

 

Technische informatie

· De afmetingen zijn 18 x 12 x 4 cm (breedte x diepte x hoogte), dat is ongeveer een half A4-tje.

· De lamp heeft LED verlichting (48 LEDS) en het materiaal is aluminium.

· De bewegingssensor reikt tot ongeveer 4-10 meter, afhankelijk van de hoogte en plaatsing.

· De lamp staat standaard op de spaarstand van 100 lumen (niet overdag) en bij detectie gaat hij ongeveer 20 seconden naar 600 lumen. Dat is veel licht.

· De garantietermijn is 1 jaar.

· De batterij moet om de 3 jaar worden vervangen.

 

Alsnog meedoen: voor alle 2804-ers

Deze collectieve wijkactie loopt nog tot en met woensdag 20 december as. Meedoen kan nog als u in postcode 2804 woont (=Plaswijck). Zie hiervoor de deelnameformulier op deze pagina.

 

Bewoners Zevenburgen

Bewoners uit de Zevenburgen ontvangen een aparte brief van de bewonersvereniging over deze collectieve wijkactie.

 

Vandaag is de eerste van de 350 lampen van de collectieve wijkactie wijkverlichting in Plaswijck geplaatst door de fa. IJsselstijn. Er wordt gestart in de Steinen, Mammoet en Jumilage. Alle beetjes bij inbraakpreventie helpen. Foto: AD Groene Hart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De eerste jaren is er veel aandacht besteed aan de veiligheid in de eigen wijk. Onderstaande berichten zijn een samenvatting van de grotere veiligheidskwesties in de wijk, met name Skatebaan Lekkenburg, speelplek en hekwerk binnenpaden Mammoet, herinrichting speelplaats Zomenbuurt en aanpak Trompenburg.

 


 

Verlenging en uitbreiding samenscholingsverbod Lekkenburg (november 2018)

Het samenscholingsverbod dat sinds 15 januari 2018 geldt voor het gebied rondom de Lekkenburg wordt met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019. Daarnaast wordt het gebied uitgebreid met de locatie Gildenburg. Hiertoe heeft de Goudse veiligheidsdriehoek op 19 november jl. besloten.

Het instellen van het samenscholingsverbod heeft geleid tot rust in de omgeving en heeft effect. Sinds het samenscholingsverbod is ingesteld, is het aantal meldingen significant afgenomen.

Wel is er een verschuiving zichtbaar naar de Gildenburg. Vandaar dat het samenscholingsverbod met ingang van 15 januari wordt uitgebreid naar dit gebied.

Met de verlenging tot 15 juli 2019 valt ook de ramadanperiode, waarin al enkele jaren een samenscholingsverbod geldt, er binnen en is er duidelijkheid voor iedereen. Wel is de driehoek van mening dat het om een zwaar middel gaat, dat in principe ook zou moeten eindigen. Daarom stopt het samenscholingsverbod op 15 juli en zal het niet verlengd worden. Als echter blijkt dat de overlast na de beëindiging van de verlenging weer toeneemt, is het samenscholingsverbod opnieuw een maatregel waarnaar gekeken kan worden.

Aanleiding voor het instellen van het samenscholingsverbod was de jarenlange overlast rond het winkelcentrum Bloemendaal, die ondanks de langdurige inzet en interventies van politie en andere partners niet afnam. De aanpak van partners op de ene locatie leidde tot verplaatsing van de problematiek naar andere locaties in de omgeving. In 2017 was er een piek in de overlast aan de Lekkenburgzijde en is overgegaan tot het samenscholingsverbod aldaar. Doel van het samenscholingsverbod is langdurige rust voor de bewoners bij Lekkenburg.

Dit samenscholingsverbod wordt nu met een half jaar verlengd tot 15 juli 2019 en uitgebreid voor wat betreft de locatie Gildenburg.

 


 

Petitie bewoners verlenging samenscholingsverbod (september 2018)

Bewoners van de Lekkenburg/Leeuwenburg, medewerkers van De Leeuwensprong en kerkenraad van De Vaste Burcht hebben een petitie geopend waarin wordt gepleit voor verlenging van het huidige samenscholingsverbod. Zij constateren “dat het samenscholingsverbod een zeer positief effect heeft op de veiligheid in de straat en zorgt voor een een forse vermindering in de overlast en een vergroot leefplezier.” Met de petitie willen zij de Gemeente Gouda verzoeken om het samenscholingsverbod, dat half januari 2019 afloopt, voor onbepaalde tijd (maar ten minste voor één jaar) te verlengen.

Als bewonersorganisatie/wijkteam zijn wij destijds hiermee zeven jaar bezig geweest, onder andere met de herinrichting van het gebied (voorheen de skatebaan) vanwege de al jaren durende overlastsituatie.

 


 

Samenscholingsverbod Lekkenburg per 15 januari 2018 (december 2017)

De gemeente Gouda heeft per direct voor een periode van één jaar (tot en met 15 januari 2019) een samenscholingsverbod in de omgeving Lekkenburg ingesteld.

De afgelopen maanden is gebleken dat er toch weer sprake is van toenemende overlast van jongeren en jongvolwassenen bij de Lekkenburg en omgeving. De overlast bestaat uit geluidshinder, vervuiling, blowen, intimideren van bewoners, hard rijden en af en aan rijden met auto’s. Er zijn veel signalen van bewoners ontvangen dat ze ernstige hinder ervaren.

De gemeente Gouda heeft samen met politie en andere partners uit de wijk diverse maatregelen getroffen om de overlast terug te dringen, maar helaas tot op heden met onvoldoende succes.

De burgemeester heeft daarom besloten om een samenscholingsverbod in te stellen voor de periode van één jaar, tot 15 januari 2019). Dit verbod houdt in dat het verboden is om zich met drie of meer personen zonder redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden. Het samenscholingsverbod geldt van 16.00 uur ’s middags tot 06.00 uur ’s morgens.

Het betreft het gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, met inbegrip van alles wat er binnen ligt, namelijk de kruising Lekkenburg/Ruigenburg, de kruising Lekkenburg/Vlietenburg, de Lekkenburg en de Leeuwenburg. Er zullen hier ook borden worden geplaatst, waarop het samenscholingsverbod wordt aangegeven. Dit samenscholingsverbod biedt voor de politie de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen overlast.

 

 

 

 

 


 

Maandag 26 juni ‘Tent in de wijk’ over veiligheid en inbraakpreventie in de Wervenbuurt (juni 2017)

Maandag 26 juni 2017, van 17.00 – 19.00 uur, staat er op de hoek van de Noorderwerf-Oosterwerf-Rinkelaarwerf een tent van de politie, gemeente en bewonersorganisatie. Bewoners van de Rinkelaarwerf en omgeving kunnen informatie krijgen van politie / wijkagenten, gemeente en bewoners over veiligheid in uw eigen buurt:

• hoe te handelen bij een verdachte situatie;

• wat de politie doet na een inbraak;

• hoe u samen met uw buren de straat veilig houdt;

• inbraakpreventie;

• subsidie mogelijkheden voor poortverlichting;

• subsidie mogelijkheden hang- en sluitwerk.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We nodigen u graag uit bij de Tent!

Hierbij de verspreide flyer: Flyer Rinkelaarswerf tent inbraakpreventie 26 juni 2017 PV

 


 

Samenscholingsverbod rondom winkelcentrum Bloemendaal (mei 2017)

Op basis van de APV Gouda geldt rond winkelcentrum Bloemendaal een samenscholingsverbod, spcifiek het parkeerterrein Gildenburg en het voetbalveld aan de Lekkenburg, tussen 21.00 en 06.00 uur, van vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 27 juni. Dit houdt in dat het verboden is om zich in een verzameling van drie of meer personen zonder redelijk doel in de aangewezen gebieden op te houden.

 

 

 


Bewonersbijeenkomst 10 november met burgemeester voor bewoners Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen (november 2016)

Voor meer informatie en uitleg nodigen wij bewoners van de Hoefs, Burgen, Lustenbuurt en Steinen van harte uit om naar de bewonersbijeenkomst te komen. Deze bijeenkomst is donderdag 10 november as., in De Rotonde, Zuidhoef 138, en begint om 20.00 uur.

Graag laten wij u zien en hopen u ervan te overtuigen dat het wel degelijk zin heeft om samen te werken aan een prettige maar ook veilige leef-omgeving. Uiteraard kunt u zich dan ook aanmelden om actief mee te doen met ‘Buurt Bestuurt’. ‘Buurt Bestuurt’ start als proef in de wijk Plaswijck.

Sprekers deze avond zijn Dhr M. Schoenmakers, burgemeester Gouda, en Dhr H. Hoekman, Teamchef ‘Buurt Bestuurt’ politie Rotterdam. Aanwezig zijn ook de raadsleden Krins en Tatou, pleitbezorgers in de raad voor Buurt Bestuurt.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van samenwerken. Bewoners, politie, gemeente en andere wijkpartners bepalen 1) gezamenlijk met een Top 3 welke veiligheidszaken in een wijk of buurt ze gaan aanpakken en 2) hoe ze dat gezamenlijk gaan doen. Bewoners krijgen dus inspraak bij de inzet en handhaving van politie, stadstoezicht en gemeente. Een nieuwe stap, we zijn benieuwd naar de opkomst en deelname.

De aanvang is 20 uur. De locatie is wijkcentrum De Rotonde, Zuidhoef 138 (langs de Plaswijckweg). Ook coördinatoren van whatsapp groepen en buurtpreventieleden uit de wijk zijn uiteraard van harte welkom. Na afloop is er een informeel samenzijn met een hapje en drankje (aangeboden door de gemeente Gouda).

 

Bij ‘Buurt Bestuurt’ werken bewoners, politie en gemeente samen aan een veiliger buurt. Het idee komt uit Rotterdam en in 2017 is een proef gestart in Plaswijck. Er zijn drie speerpunten benoemd.

[1] Acties terugkoppelen

Door bewoners wordt aangegeven dat zij vaak een terugkoppeling missen naar aanleiding van meldingen bij het MOG en de politie. Dit draagt niet bij aan de meldingsbereidheid. Door de gemeente en politie wordt gesteld dat het beleid is om altijd een terugkoppeling te geven. Het is niet van belang waar de waarheid ligt, zaak is dat we dit als Buurt Bestuurt commissie gaan aanpakken.

[2] Actie poortverlichting

Bewoners geven aan dat er in de wijk veel donkere/onveilige plekken in de wijk zijn, zoals bij onverlichte poorten en achterpaden. Bewoners, politie en de gemeente Gouda zijn daarom de ‘collectieve wijkactie wijkverlichting’ gestart. Een goede buitenverlichting op donkere plekken, bij poorten en op achterpaden, zorgt namelijk voor minder inbraken en een beter veiligheidsgevoel bij bewoners, aldus de politie. De gemeente Gouda ondersteunt deze wijkactie met een financiële bijdrage. Wijkbewoners kunnen bij deze wijkactie tegen een aantrekkelijke prijs een goede buitenverlichting kopen, met bewegingsmelder en werkend op zonne-energie. Dit is inclusief montage door een erkend Gouds bedrijf. Desgewenst kunnen bewoners een extra onderhoudsabonnement afsluiten. Bewoners die een lamp/armatuur willen bestellen, kunnen een mail sturen naar info@wijkteamplaswijck.nl of het deelnameformulier invullen op www.wijkteamplaswijck.nl of www.bloemendaalplaswijck.nl of www.veiligheidspuntgouda.nl. De actie loopt tot 20 december.

[3] Inbraakpreventie

Inbraakpreventie en in het verlengde daarvan Whats appgroepen is het derde actiepunt. Waar mogelijk ondersteunen en helpen we bewoners met het opzetten en uitbreiden van whatsapp groepen in de wijken. Uit onderzoek blijkt dat whatsapp groepen vooral bijdragen aan het veiligheidsgevoel van bewoners.

 

 


De wijk in: 9 februari 2016 Lustenbuurt

Morgen zullen de wijkpartners, waaronder gemeente, politie en stadstoezicht, in de Lustenbuurt in Plaswijck rondlopen om de achterpaden te controleren. Indien nodig werden bewoners geïnformeerd over inbraakpreventie, whatsapp groepen, poortverlichting en meldkaartjes. Ook of bewoners contact hebben met medebewoners over veiligheid in de eigen buurt. Doel is om bewoners meer bewust te maken van het nut van inbraakpreventie.
Er is gekozen voor de Lustenbuurt naar aanleiding van onze laatste Veiligheidsavond in wijkcentrum de Buurtstee.
November vorig jaar is dezelfde actie ‘De Wijk In’ gehouden in de Steinenbuurt.
Wie op de hoogte gehouden wil worden van leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord, kan zich abonneren op onze nieuwsbrief ‘VeiligheidsPunt’.
Alert blijven in en op de eigen buurt!

Wijkpartners de wijk in: inbraakpreventie in Steinenbuurt (5 november 2015)

Gisteravond zijn de wijkpartners, waaronder gemeente, politie en stadstoezicht, de Steinenbuurt doorgelopen om de achterpaden te controleren. Indien nodig werden bewoners geïnformeerd over inbraakpreventie, whatsapp groepen, poortverlichting en meldkaartjes. Ook of bewoners contact hadden met medebewoners over veiligheid in de eigen buurt. Doel is om bewoners meer bewust te maken van het nut van inbraakpreventie.

foto’s achtereenvolgens: folders met informatie uitdelen, inspectie achterpaden, wijkagent in gesprek met buurtbewoner

vgh1

 

 

 

vgh2

 

 

 

 

 

 

vgh3

 

 

 

vgh4

 

 

 

 

 

 


 

Herinrichting locatie Lekkenburg / Leeuwenburg / skatebaan nabij winkelcentrum Bloemendaal 2009 – 2015

Eerste fase nadert voltooiing (juni 2015)

Zoals bekend is vorig jaar besloten tot een aanpak bestaande uit 1) herinrichting gebied en 2) gerichte aanpak jongerenoverlast daar plus verwijzing naar andere (aangewezen) locatie voor hun. Zoals bekend is het eerste spoor van het traject, de herinrichting van het gebied, bijna afgerond. Het gras begint al te groeien. Enkele bewoners zijn met ons bezig met plannen voor een voetbaltoernooi voor de opening. Ook hebben wij plannen voor het plaatsen van een kleine zonnepanelenparkje. Nadere informatie volgt.

Unanieme keuze herinrichting Skatebaan Lekkenburg/Leeuwenburg (februari 2015)

Een Klankbordgroep bestaande uit wijkbewoners, de gemeente Gouda en stichting Wijkteam Plaswijck heeft vorige week unaniem gekozen voor een nieuw ontwerp voor de skatebaan bij de Lekkenburg/Leeuwenburg, het gebied naast winkelcentrum Bloemendaal.

Belangrijke veranderingen zijn dat de skatebaan geheel zal verdwijnen, inclusief het asfalt. Er komt meer groen, vooral bomen en perkjes. Het voetbalveld wordt een kwartslag gedraaid en krijgt een nieuwe graslaag. Er komen plantvakken die met nieuwe zichtlijnen gaan ‘meelopen’. De bankjes verdwijnen. Jongeren zijn niet langer welkom om hinderlijk rond te hangen. Ook komen er hekjes en extra groen om ongewenst rijgedrag tegen te gaan.

Doel van de herinrichting is het verminderen van de al jarenlang bestaande overlast en het gebied een meer ‘groen en vriendelijk’ karakter geven. Basis was een werkplan van wijkteam Plaswijck, opgesteld na vele wijkraadplegingen en overlegrondes. De gemeente heeft het nu overgenomen en samen met een ontwerpbureau twee schetsontwerpen laten opstellen welke ter keuze aan de klankbordgroep zijn voorgelegd.

“De ervaring leert dat als je goed en vooral tijdig met alle betrokken partijen en bewoners communiceert over plannen, dat er dan vrijwel altijd bereidheid is om constructief mee te denken”, aldus wijkteam Plaswijck. “De nieuwe tekening moet nog door de gemeente verder uitgewerkt en getoetst worden. Maar de herinrichting en aanpak gaat door, dat is zeker”, aldus de projectleider van de gemeente Gouda, die eveneens wees op de “constructieve sfeer” tijdens het overleg. Buurtbewoonster Annika, ook lid van de Klankbordgroep, is “meer dan tevreden over het schetsontwerp. En ik ben blij dat er na al die jaren eindelijk wat gaat gebeuren. Maar eerst zien dat de schop de grond in gaat en dan geloven.”

Naar verwachting zal de uitvoering dit voorjaar gaan plaatsvinden.

Het nieuwe ontwerp zal deze week op deze website te zien zijn.

Plannen en planning herinrichting skatebaan (december 2014)

Dit najaar is door wijkteam Plaswijck een laatste wijkraadpleging gehouden bij buurtbewoners over de aanpak van de Lekkenburg / Leeuwenburg / skatebaan.

Lang traject, toch gelukt

Het was de laatste bijeenkomst, na vele bewonersavonden en wijkraadplegingen in de afgelopen zeven jaren. Ook zijn in de afgelopen periode andere belanghebbende partijen geconsulteerd, zoals de beheerder van de flat Lekkenburg en de bedrijven en de kerk aan de Lekkenburg / Leeuwenburg.

Werkplan voor aanpak overlast en herinrichting gebied

Resultaat is een breed gedragen Werkplan dat zich enerzijds richt op de aanpak van de overlast en anderzijds op de herinrichting van het gebied. Doel is dat de overlast vermindert en dat het gebied meer een ‘groen en vriendelijk’ karakter krijgt. Die twee sporen hangen met elkaar samen. Naast de gerichte aanpak door de politie kan een nieuwe, groene herinrichting van het gebied ook zorgen voor minder overlast.

Twee (schets) ontwerptekeningen

Dit Werkplan heeft stichting wijkteam Plaswijck aangeboden aan de gemeente Gouda. Die heeft in de afgelopen periode de plannen uitgewerkt in twee schetsontwerptekeningen.

Onderdelen van de tekeningen: verwijderen van de skatebaan en van het asfalt en fundering. Voor jongeren die willen skaten zijn er banen bij de Thorbeckelaan en bij de Julianasluis. Tegenover de kerk is er ruimte voor een stukje verhard oppervlak van tegels om enkele fietsen te plaatsen. Er komt op het terrein van de skatebaan meer groen terug, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe zichtlijnen. Het voetbalveld blijft gehandhaafd, wel zal het een kwartslag gedraaid worden. Het overgrote deel van het veld blijft gras. Op het voetbalveld en het gras kan ook gespeeld of gerecreëerd worden. Een pad over het terrein is niet meegenomen vanwege het beheer en de kosten. Al met al zijn de meeste elementen van bewoners/wijkteam overgenomen.

De plannen komen nog op onze website.

Aanpak overlast

Het afgelopen jaar is er in wisselende mate sprake geweest van overlast voor omwonenden, met name in de zomermaanden. De aanpak van de overlast blijft de aandacht houden van de wijkagenten en politie. De jeugd is niet langer welkom om hinderlijk rond te hangen rondom het veld. Normaal gebruik, zoals voetballen kan uiteraard wel. Verder zullen de twee bankjes waar nu veel wordt gehangen verwijderd worden. Ook komen er zo veel mogelijk hekjes en extra groen om ongewenst rijgedrag op en rondom het gebied tegen te gaan.

Vervolgstappen

Verder heeft de gemeente Gouda gezorgd voor de benodigde financiële middelen, ook voor volgend jaar. Dat is natuurlijk goed nieuws. In de week van maandag 12 t/m vrijdag 16 januari 2015 wordt er nader onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de puinfundering onder skatebaan.

Kiezen en plannen uitwerken in Klankbordgroep

Vervolgens zal de Klankbordgroep van wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda de beide tekeningen bespreken en een keuze maken. Aan de Klankbordgroep zullen tien bewoners/wijkteamleden meedoen. Ook andere praktische zaken zullen besproken en indien nodig besloten worden. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen van ons een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Projectleider

Wijkteam Plaswijck heeft haar opdracht afgerond, de gemeente Gouda is nu eindverantwoordelijke. De gemeente Gouda heeft een projectleider benoemd die het traject verder zal begeleiden. Hij heeft veel ervaring met het herinrichten van het openbaar gebied en met de inbreng van bewoners in een Klankbordgroep.

Planning

Naar verwachting zal de uitvoering voorjaar 2015 gaan plaatsvinden.

Afsluitend

Wij hopen dat er na zeven jaar eindelijk zicht is op een betere leefbaarheid en leefomgeving in en voor de wijk. Stichting Wijkteam Plaswijck

Laatste wijkraadpleging 2 oktober 2014 (30 09 2014)

Presentatie eindplan en laatste wijkraadpleging herinrichting Lekkenburg/ Leeuwenburg/ skatebaan donderdag 2 oktober 2014, 20 uur, wijkcentrum De Buurtstee Naar aanleiding van verschillende wijkraadplegingen en sessies met wijkpartners en bewoners hebben stichting Wijkteam Plaswijck en de gemeente Gouda een Werkplan opgesteld voor de herinrichting van het gebied en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Ondanks de forse bezuinigingen zijn er toch middelen gevonden voor dit plan. De wijkpartners willen dit Werkplan graag presenteren aan alle belanghebbenden en betrokkenen. Wij nodigen u dan ook uit voor de vervolgbijeenkomst op donderdag 2 oktober in wijkcentrum De Buurtstee (Gildenburg 1, tegenover de Jumbo). De aanvang is om 20 uur. Aanwezig zijn ook de gemeente Gouda en de politie. Aanmelden is niet nodig. Doel is te komen tot een breed gedragen eindplan waarbij alle belangen zo veel mogelijk zijn afgewogen. Op deze avond toetsen we onder andere of er bij buurtbewoners voldoende draagvlak is voor dit plan. Het is voorlopig de laatste kans voor een inbreng van bewoners. Wij hopen op uw komst.

Tweede wijkraadpleging (30 11 2013)

Inventariseren meningen over herinrichting

In de zomer is door de wijkpartners de eerste wijkraadpleging gehouden over de herinrichting van de Lekkenburg/ Leeuwenburg, het gebied naast het winkelcentrum met het voetbalveld en de skatebaan. Behandeld zijn onder andere de leefbaarheid, groenvoorzieningen, fietsroutes, verlichting, speelmogelijkheden en verkeerszaken. Mede op basis van de reacties is een concept Werkplan Herinrichting gemaakt.

Tweede wijkraadpleging

Graag presenteren de wijkpartners dit concept werkplan aan alle belanghebbenden en betrokkenen op de tweede wijkraadpleging in december. Ook wordt verteld wat de financiële kaders zijn. Alle betrokken partijen en omliggende wijken krijgen een flyer met datum en tijd. Er worden tijdens deze avond geen beslissingen genomen. Doel is wel te komen tot een breed gedragen herinrichting, waarbij alle belangen zijn afgewogen.

Plannen skatebaan Lekkenburg / Leeuwenburg (27 04 2012)

Zorgen om plannen herinrichting

In maart heeft de gemeente Gouda een nieuw plan gepresenteerd voor de Lekkenburg/Leeuwenburg. Kort samengevat bestaat dit plan uit 1) het weghalen van de skatebaan en 2) het plaatsen van een afsluitbare voetbalkooi en 3) het opnieuw gebruiksklaar maken van het naastgelegen grasveld voor voetballen. Eerdere plannen van de gemeente vorig jaar konden niet rekenen op draagvlak van betrokkenen.

Er zijn echter ook veel zorgen om dit nieuwe plan van de gemeente. Het gaat zowel om de inhoud, het proces én de gebrekkige communicatie. Belangrijk bezwaar is dat de brief van de gemeente alleen in een klein gebied is verspreid en dat veel partijen (zoals de omliggende buurten) nog niet zijn gehoord. Ook is een aantal wijkpartners niet direct betrokken geweest bij de nieuwe plannen. Vooral is er twijfel of met de nieuwe plannen de al jaren durende overlast zal afnemen. Eerder is zelfs meer overlast te verwachten. Vorig jaar is bovendien door de gemeente een brief verspreid in een nabijgelegen buurt, waarin staat dat de nieuwe voetbalkooi op de Lekkenburg/Leeuwenburg voor minder overlast in die buurt zal zorgen. Ook zegt de gemeente dat met de nieuwe plannen handhavend wordt opgetreden bij overlast. Maar omwonenden hadden hiermee geen goede ervaringen en in ieder geval weinig vertrouwen.

Al jaren een ‘hotspot’, brede problematiek

De Lekkenburg/Leeuwenburg is al heel lang een hangplek die ’s avonds en ’s nachts, vooral in het weekend, voor veel (geluids)overlast zorgt. De problematiek daar ligt breder en dieper. Vandaar dat er van de gemeente en politie veel inzet is in dit deel van Plaswijck (Bloemendaal oost) om de structurele problemen aan te pakken. Deze aanpak en het meer strenge veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda is de afgelopen jaren in deze buurt succesvol gebleken, vooral dankzij de inzet van de wijkagenten. Er is echter nog veel te doen. De persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte aanpak moet dan ook zeker doorgaan.

Belangrijk bij dit alles is dat er vrijwel niet meer wordt gemeld. Dit komt vaak voor. Burgers die bij hotspots wonen zijn te moedeloos, te cynisch, te bang om nog te melden. Dit geldt ook voor de Lekkenburg/Leeuwenburg. Juist dán is het zaak om te blijven zoeken naar oplossingen.

Gerichte aanpak

Wijkteam Plaswijck volgt dit dossier al jaren, evenals de andere overlastplaatsen in de wijk. Een aantal van deze hotspots in de wijk heeft zij met gerichte maatregelen aangepakt, samen met de andere wijkpartners. Ook voor de Lekkenburg/Leeuwenburg is het wijkteam voorstander van een combinatie van korte en lange termijn maatregelen. Uitgangspunt is daarbij ‘bezint eer ge begint’. De nieuwe plannen van de gemeente kosten namelijk veel geld.

Gebruikelijk bij de herinrichting van een overlastplaats is om eerst met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Het doel hiervan is om wensen en belangen te inventariseren en te werken naar één of twee oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak en betrokkenheid. Het gaat dan bij de Lekkenburg/Leeuwenburg vooral om de omwonenden, de nabijgelegen bedrijven en kerk, de omliggende buurten, de skaters, (voetballende) jeugd en hun ouders. Ook is de inbreng van wijkagenten, Factor-G en Wijkteam Plaswijck relevant. Zo zijn de jongerenwerkers van Factor-G weer de straat op en voor hen is dan ook een belangrijke rol weggelegd.

Wat verder belangrijk is in dit soort situaties is het maken van een heel goede belangenafweging. Uiteraard moet de jeugd en jongeren in hun eigen buurt kunnen spelen. Voldoende speelmogelijkheden zijn dan ook wenselijk. Maar dan zonder onevenredige en eigenlijk onacceptabele overlast voor de directe omgeving. Het kan dus zijn dat er gekozen moet worden om bij een hotspot een speelplaats, skatebaan en/of voetbalveld weg te halen. Of dat de locatie zo wordt heringericht dat het geen aantrekkelijk hangplek meer is. Weliswaar zijn dan de goeden de dupe van een paar kwaden, maar vaak is het helaas niet anders. De samenleving is veranderd en je kunt een groep bewoners niet onevenredig en structureel met zoveel overlast opzadelen.

Doel is ook om te zoeken naar een wijkbreed gedragen oplossing waarbij vermindering van overlast voorop staat. Verder onderzoek is dus nodig naar alternatieve locaties voor jongeren, zoals een (kleinere) skatebaan en hangplekken (JOP’s), waar minder overlast te verwachten is. Want de herinrichting bij de Lekkenburg/Leeuwenburg moet weer niet elders in de wijk problemen veroorzaken. Dit is een probleem dat al tijden in Plaswijck/Bloemendaal speelt. De wijkpartners, dus ook het wijkteam, zijn al bezig met maatregelen hiervoor maar die kosten tijd en geld.

Het is wel zinvol om alvast de bankjes bij de skatebaan weg te halen, zo ook het inzaaien en opknappen van het naastgelegen grasveld. Onderzoek naar de effectiviteit van het cameratoezicht op de Lekkenburg/Leeuwenburg is eveneens op korte termijn nodig.

Blijven zoeken naar gezamenlijke oplossing voor wijkbelang

Op zich is wijkteam Plaswijck positief dat er veranderingen mogelijk zijn bij de Lekkenburg/Leeuwenburg. Uiteindelijk zal een oplossing moeten worden gevonden waarbij het wijkbelang en de belangen van alle betrokkenen goed zijn afgewogen. Inmiddels hebben de raadsfracties van PvdA, D66, CDA en ChristenUnie vragen gesteld over de ontwikkelingen op de Lekkenburg/Leeuwenburg. Het wijkteam blijft uiteraard meewerken aan een voor alle betrokkenen goede oplossing, want die is nog steeds mogelijk.

Fotot skatebaan april 2012 (3)

Wat kan/mag/moet/zal hier gebeuren …

(Foto Stichting Wijkteam Plaswijck)

 

 

 

 

 


 

Aanpak overlastplaatsen in de wijk 2007 – 2015: Trompenburg, Zomenbuurt, Mammoet en Lekkenburg

Er gaat enorm veel tijd, energie en geld van het wijkteam Plaswijck zitten in de aanpak van de structurele overlastplaatsen in de wijk. Bij deze plaatsen is sprake van langdurige en vaak ernstige overlast. De leefbaarheid voor omwonenden of een buurt is dan onacceptabel verminderd. Bewoners of instellingen zijn vaak boos, moedeloos, wanhopig, bang, cynisch of alles tegelijk. Mooie praatjes helpen niet meer. Gemeld wordt er niet meer, omdat juist bij deze hotspots mensen niet meer willen of durven melden.

Met het aanpakken van dit soort problemen hebben we als wijkteam inmiddels veel ervaring. Er is inmiddels een draaiboek met verschillende opties. Met besloten bewonersavonden krijgen we altijd de zaak weer op gang. Het zijn langdurige trajecten waarbij ook van bewoners zelf medewerking wordt gevraagd. De aanpak is gericht op het maken van afspraken met Gemeente, Politie, Factor-G, Cyclus, woningcorporaties, wijkteam én bewoners zelf.

Het gaat –hoofdzakelijk- om herinrichting van het gebied of speelplaats, maatregelen gericht op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid (buurtschouw, verkeer), gerichte inzet regelen van instanties (politie, stadstoezicht, sport.gouda, cyclus, enz.), het zorgen voor directere lijntjes tussen politie en bewoners, het vergroten van bewonersbetrokkenheid bij de buurt en met elkaar, de achterliggende jongerenproblematiek in kaart brengen (waar komen ze bijvoorbeeld vandaan), eventueel sleutelbeheer door bewoners zelf regelen en zaken als gewenste aanpassingen in de Algemene Politie Verordening.

Het wijkteam houdt deze plaatsen vertrouwelijk, maar het gaat om een aantal hotspots die aandacht krijgen. In drie gevallen is het wijkteam trekker van de aanpak. In één geval is de overlast te overzien, maar zijn toch een aantal trajecten ingezet om de leefbaarheid te vergroten omdat de problematiek daar wat breder ligt. Hoewel we moeten afwachten hoe het in de praktijk gaat uitwerken, is één zwaar traject recent na drie jaar succesvol afgerond. Bij één traject is er een fors meningsverschil over de aanpak. Bij een ander traject hopen we met jongeren, wijkagenten en extra JOP’s (jongerenontmoetingsplaatsen) een goede oplossing te bereiken.

Naast de afronding van deze trajecten is er in ieder geval nog één overlastplaats te gaan, en dan is wat dat betreft de wijk hopelijk op orde. U moet maar niet vragen hoeveel geld dat de gemeente Gouda en wijkteam Plaswijck in totaal de afgelopen drie jaar heeft gekost.

Overlastplaats Trempenburg aangepakt en opgelost

Net afgerond: speelplaats Zomenbuurt

De volgende: speelplaats Mammoet en hekwerk binnenpaden

Leuk, een speelvoorziening voor de buurt. Maar als het al meer dan tien jaar een overlastplaats is en voor omwonenden en buurt een onacceptabele belasting ontstaat wordt het anders. We hebben daarom als wijkteam destijds besloten om hierin veel energie te gaan steken. Uiteindelijk is na drie jaar (!) een oplossing gevonden, die ook de instemming had van de direct omwonenden en van de buurt. Maar vraag niet hoe. Het hele traject kende talloze, vaak stormachtige bewonersavonden. Opnieuw bleek dat niet iedere wijkpartner geschikt is voor dit soort werk. Uiteindelijk hebben alle wijkpartners ‘meegeholpen’, zij het dat het vooral de vasthoudendheid van wijkteam/bewoners was (en die ene ambtenaar) waardoor het uiteindelijk gelukt is. Vooral het eindresultaat van de nieuwe inrichting van de buurt mag er zijn en hopelijk draagt het bij aan een meer leefbare buurt. Bewoners/wijkteam zullen zelf blijven meedoen. Complimenten voor de wijkagenten en de bikers voor de nazorg nu.