Participatierapport herbestemming PWA kazerne

Participatierapport herbestemming PWA-kazerne (maart 2019)

Tijdens de bewonersbijeenkomst van onze zusterstichting Bewonersplatform Gouda Noord , februari jl., over de herbestemming van het PWA terrein is uitgebreid gesproken over de wensen van de wijk. Ook is toen gesproken over het Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit rapport beschrijft de wensen en uitgangspunten, zoals de wijk die ziet bij de herontwikkeling van het gebied.

Gezien het belang heeft het Bewonersplatform Gouda Noord intensief en constructief bijgedragen aan dit participatierapport. Belangrijke punten in het rapport zijn dat de communicatie naar de wijkbewoners optimaal gaat verlopen en dat de uiteindelijke plannen ruimtelijk inpasbaar moeten zijn.

Door het Bewonersplatform Gouda Noord is bovendien een extra brief naar de gemeenteraad gestuurd over het belang van dit participatierapport. Daarbij is nogmaals benadrukt dat er niet weer toestanden als bij de vorige twee plannen moeten komen.

Enkele raadsleden die op de bewonersbijeenkomst aanwezig waren, zoals de heer Hooglander, hebben gezegd dit participatierapport extra gewicht in de gemeenteraad te willen geven. Woensdag 6 maart is een motie aangenomen, waarin vrijwel de gehele raad (slechts één partij stemde tegen) benadrukt dat bij komende ruimtelijk ordeningsstappen er altijd met de wijk- en bewonersbelangen rekening moet worden gehouden.

Afgelopen maandag heeft het Bewonersplatform Gouda Noord bovendien een goed gesprek gehad met wethouder Tetteroo en ook daarbij is door hem gezegd dat draagvlak in de wijk bij dit project belangrijk is en zal blijven.

Deze week verscheen ook het raadsmemo van de gemeente Gouda, als eerste reactie op het participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarin staat onder andere: “Het rapport biedt wat de gemeente Gouda betreft goede aanknopingspunten voor de partijen die uiteindelijk aan het verkooptraject zullen deelnemen. Eén en ander met als doel een niet controversiële invulling van de locatie met aangetoond draagvlak bij omwonenden en belanghebbenden.” Een definitieve reactie volgt nog.

Dit alles is natuurlijk geen garantie dat met alle wensen voor honderd procent rekening zal worden gehouden. Ook bestuur en politiek zullen afwegingen moeten maken. Maar het is goed nieuws en gezien alle signalen is er nu denken wij voldoende basis dat de wijk niet weer toestanden krijgt als de laatste jaren.

Zowel het participatierapport, de motie, de brief als het raadsmemo kunt u hieronder nalezen.

Participatierapport: Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf

Brief van het Bewonersplatform Gouda Noord: Reactie bewonersplatform gouda noord op participatierapport herontwikkeling PWA-kazerne

Motie (aangenomen met 29 voor en 4 tegen):  Motie Participatierapport PWA-kazerne

Link naar dossier incl. raadsmemo op website gemeente gouda: Documenten gemeente Gouda

 


Bewonersbijeenkomst 10 januari 2018 over onder andere herbestemmingsplan ‘Noordstaet’ voor PWA-kazerne

Alle wijkbewoners van Gouda Noord (postcode 2805) zijn van harte uitgenodigd voor een wijkbijeenkomst van onze zuster-bewonersorganisatie ‘Bewonersplatform Gouda Noord’ over de leefbaarheid in de wijk. Agendapunten zijn onze ‘Noordstaet’ plannen voor de PWA-kazerne, veiligheid en whatsapp groepen in uw buurt, verkeersveiligheid, zorg & welzijn in de wijk en nieuws over het bewonersplatform zelf.

Plannen ‘Noordstaet’ voor de PWA kazerne

Vooral horen wij graag uw mening over de drie ontwerpen die zijn gemaakt voor ‘Noordstaet’, als alternatief voor de huidige kazerne. Het zijn ‘De Torens’, ‘Rechthoek’ en ‘Star Wars’. Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners, ook bij de verdere planvorming. Deze plannen zijn gemaakt samen met professionele partijen.

Locatie en tijd, informele nieuwjaarsreceptie na afloop

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord die prijs stellen op praktische informatie en een inhoudelijke discussie. De datum is woensdag 10 januari 2018. Voor meer informatie zie de wijkflyer.

 


Start planvorming herbestemming PWA-kazerne  (oktober 2017)

Het Bewonersplatform Gouda Noord en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck zijn met verschillende professionele partijen bezig met een herontwikkelingsplan voor de PWA-kazerne. Er is samenwerking gezocht met een projectontwikkelaar, architect, makelaar en vastgoeddeskundige. Ook is contact gelegd met de gemeente Gouda en het Rijksvastgoedbedrijf. De planvorming gaat om een goede woon-, zorg- en maatschappelijke invulling, die bovendien financieel solide onderbouwd is. In deze plannen zal de kazerne (moeten) worden gesloopt. Onze insteek is te  zorgen voor een passende invulling in de wijk en vooral voor afstemming mét en draagvlak ín de wijk. Uiteraard zijn er veel andere partijen, veel belangen en is er veel geschiedenis. Het is daarnaast een lange termijn project. Maar als bewonersplatform en bewonersorganisatie zetten wij ons hiervoor graag in.

 


Geen asielzoekerscentrum ( AZC) in PWA-kazerne (1 november 2016)]

“Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. “aldus de gemeente Gouda. Voor meer en uitgebreide informatie, zie http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne


Reactie Ombudsman op gang van zaken herbestemming PWA kazerne  (20 september 2016)

De Nationale Ombudsman heeft diverse gesprekken gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente Gouda. Aan de hand van deze gesprekken is een verslag opgemaakt. Dit verslag bevat een chronologische beschrijving van het proces rond de plannen voor de PWA-kazerne en van de manier waarop bewoners de verschillende stappen van de gemeente hebben ervaren. Op basis van het verslag heeft de Ombudsman een rapport opgemaakt met conclusies/bevindingen en aanbevelingen.

Link naar documenten op website gemeente Gouda


Concept bestuursovereenkomst over asielzoekerscentrum  (9 mei 2016)

Voor een uitgebreid overzicht van alle relevante informatie over de onlangs opgestelde concept Bestuursovereenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne, zie:

http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

Memo AZC van College aan de gemeenteraad

Concept Bestuursovereenkomst COA – Gemeente Gouda 24 april 2016

https://www.coa.nl/nl

 

De gemeente Gouda wil een asielzoekerscentrum vestigen in de voormalige PWA-kazerne. Met deze nieuwsmail informeren wij bewoners van Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord over de laatste ontwikkelingen.

Concept bestuursovereenkomst gemeente Gouda en COA
Na consultatie van alle partijen en na onderhandeling met het COA heeft het College van Gouda met het COA onlangs een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Deze bestuursovereenkomst regelt de afspraken over alle zaken rond het nieuwe asielzoekerscentrum.

Inbreng Bewonersplatform
Door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck is deelgenomen aan het Bewonersplatform, dat zeven punten heeft opgesteld voor het College om mee te nemen in het Bestuursakkoord. Voorop stond een goede borging van alle belangen, dus ook die van omwonenden. Zij hadden en hebben vragen, zorgen en twijfels over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid én over de opstelling van de gemeente zelf.
Als bewonersorganisatie nemen wij overigens een neutraal standpunt in. Er is ook geen bewonersenquête gehouden. Of wij voor of tegen een AZC zijn is dus niet aan de orde. Wel het is onze taak om in ieder geval te zorgen voor een tijdige en adequate communicatie met bewoners/betrokkenen is, voor een goede belangenafweging en voor een zorgvuldige besluitvorming.
Verder hebben wij gemerkt dat er bij veel bewoners bezorgdheid leeft over de komst van een asielzoekerscentrum. Dit mede na alle mediaberichten rond asielzoekers.

Resultaat: tevreden zij het met kanttekeningen
Inmiddels is een concept Bestuursovereenkomst gereed en het blijkt dat veel punten van het Bewonersplatform zijn overgenomen. Met het bereikte resultaat zijn wij tevreden, op onderdelen meer dan tevreden. Vooral op het punt van leefbaarheid en veiligheid zijn extra waarborgen ingebouwd. Er zijn verder verschillende evaluatiemomenten ingebouwd, zodat bijtijds kan worden bijgestuurd.

Echter zoals zo vaak bij ruimtelijke ordeningszaken: eerst zien en dan geloven. Zorgpunt is met name het COA zelf, dat zal moeten laten zien dat zij de afspraken kan en wil nakomen. Wat dat betreft zijn de belangrijke artikelen 14 en 15 nogal ruim geformuleerd. Hier ligt een taak voor de gemeenteraadsleden. Ook is het de vraag of bestaande regelingen voor planschadevergoeding voldoende financiële waarborgen bieden. Verder kunnen wij nog moeilijk peilen of er daadwerkelijk draagvlak en vertrouwen is bij burgers over dit onderwerp en over de gemeente.

Wij vonden de inbreng van de ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Gouda in dit dossier goed, naar ons idee is daadwerkelijk gepoogd de belangen van ook omwonenden/bewoners te behartigen.

Vervolg: beheerplan en convenant
Als dit Bestuursakkoord wordt aangenomen zal worden begonnen met het opstellen van een Beheerplan en een Convenant. Hierin staan de afspraken die alle partijen (COA, gemeente, politie, scholen, organisaties, bewoners /  Omwonendenoverleg, enz.) gaan maken over de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van het AZC, over de inrichting van de gemeentelijke projectorganisatie, de inzet van partijen en over de communicatie”.
Dit Beheerplan en dit Convenant zijn privaatrechtelijk van aard. Zij komen náást de bestuursrechtelijke afspraken zoals die worden vastgelegd in een Bestuursakkoord. Via deze twee sporen kunnen alle belangen goed worden afgewogen en bijgestuurd.

Gezocht vasthoudende wijkbewoners
Wij zoeken bewoners voor het Omwonendenoverleg die op gedegen en kritische wijze hiermee willen helpen. Juridische kennis is handig maar niet per se noodzakelijk. Voorop staat het algemeen belang. Er zal een privaatrechtelijk stichting worden opgericht om de positie van bewoners zo goed mogelijk te behartigen bij dit Convenant en Beheerplan. Voor meer informatie mailt u naar met info@wijkteamplaswijck.nl

Bewonersavond
Er is door het Bewonersplatform bij het laatste overleg met de gemeente er op aangedrongen dat bestuur, politiek en politie een informatieavond houden voor wijkbewoners. Het is zaak dat in dit dossier alle signalen en meningen worden gehoord.

Gemeenteraad deze week aan zet
De gemeenteraad van Gouda vergadert vanavond en woensdag over dit concept AZC-bestuursakkoord.

Afsluitend: lang traject met veel aspecten
Asielzoekersbeleid is vooral rijksbeleid. Dat betekent dat er veel zaken niet beïnvloedbaar zijn. Gegeven de omstandigheden ligt er evenwel een concept Bestuursovereenkomst dat recht lijkt te doen aan alle belangen. De praktijk zal echter uitwijzen hoe alle partijen zich houden aan de afspraken. De verwachting is dat de eerste instroom van asielzoekers in de 2e helft van 2017 zal plaatsvinden.


Opstellen bewonersadvies voor de nieuwe Bestuursovereenkomst  (3 februari 2016)

Voor het Bewonersadvies, waaraan stichting Wijkteam Plaswijck heeft bijgedragen, overigens zonder inhoudelijk standpunt maar wel lettend op een zorgvuldige communicatie, belangenafweging en procedure, zie Advies bewonersplatform AZC Gouda (03-02-2016)

Voor meer informatie, zie http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

 

 

azc