PWA kazerne herbestemming

 

 

 

 

 

 


Informatiebijeenkomst 12 oktober over nieuwe plannen PWA kazerne

Oktober 2023

Deze mail is ontvangen van de gemeente en ontwikkelaar. Er zijn nieuwe plannen, daarom wordt een informatiebijeenkomst gepland op 12 oktober as.

“Beste geïnteresseerde in de PWA-kazerne,

Het is al langere tijd geleden dat u van ons iets hoorde over de ontwikkeling van de PWA-kazerne tot nieuwe woonbuurt in Gouda Noord. In de achterliggende periode is hard samengewerkt met de gemeente Gouda om het plan verder te brengen. Onlangs tekenden de ontwikkelaars en de gemeente een zogeheten Anterieure Overeenkomst. Daarin worden allerlei afspraken gemaakt over de herontwikkeling.

Behoud van de bunker

Tegelijkertijd zijn de gedachten veranderd over de historische waarde van de oude kazerne en dan met name de bunker. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze naoorlogse bunker toch als behoudenswaardig of zelfs monumentaal kan worden aangemerkt. Om hierover niet in onzekerheid te blijven en de plannen daardoor niet te laten ophouden, is afgelopen maanden hard gewerkt aan een alternatief plan waarbij de bunker wordt behouden.

Overeenkomsten

Het vorige plan en dit nieuwe plan hebben evenveel woningen. De verkeersontsluiting is in grote lijnen ook gelijk gebleven, met de nieuwe ontsluitingsweg achter de sporthallen langs. De voorkeuren die u hiervoor heeft aangegeven, hebben we dus gehandhaafd.

Verschillen

In het alternatieve plan komen deels andere woningtypes. Voornaamste verschil is dat de grondgebonden woningen zijn vervangen voor gelijkvloerse appartementen. Het parkeren wordt grotendeels anders opgelost. Het groene hart van de nieuwe buurt wordt groter en groener dan in het eerdere plan. Daarbij worden ook veel meer bestaande bomen behouden. De bunker blijft behouden en krijgt een opbouw met woningen. Het wordt een iconisch woongebouw. Daarmee is het alternatieve plan groener en duurzamer. En tot slot is een verschil dat de nieuwbouw in het alternatieve plan een stuk lager blijft. Het zorgt voor een zeer prettige woonomgeving waar mensen graag willen wonen.

Bijeenkomst 12 oktober

Gemeente en ontwikkelaar besluiten begin november welk plan de voorkeur geniet. Wij willen graag ook uw mening meenemen in de afweging die wij dan maken. Daarom heten we u graag welkom op een bijeenkomst op donderdag 12 oktober a.s. in De Goudse Waarden, Heemskerkstraat 105. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. We verwachten uiterlijk 21.00 uur af te ronden. Aanmelden is niet nodig.

Vervolgproces

We weten dat er veel mensen zijn die liever vandaag dan morgen een Start Bouw zouden willen. Beide plannen kunnen waarschijnlijk even snel worden gerealiseerd. Al zou het slopen van de bunker (in het eerdere plan dus) wel op bezwaren kunnen stuiten die de vergunningprocedure vertragen. Op de bijeenkomst vertellen we u graag meer over het vervolgproces: van bestemmingsplan tot start bouw en oplevering.

We zien u graag op 12 oktober!

Vriendelijke groet,

Arjan Kaashoek

Team PWA-kazerne”

 


Informatiebijeenkomst 13 juli 2022 PWA kazerne met verkeersplan

Juli 2022

Onderstaande brief is verspreid onder buurtbewoners:

“Beste geïnteresseerde in de PWA-kazerne,

Graag nodigen we u, mede namens de gemeente Gouda, uit voor een bewonersavond om het participatietraject tot en met indiening Schetsplan af te sluiten. We zien u graag op woensdag 13 juli om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) in de kazerne ofwel het schoolgebouw van de Goudse Waarden aan de Groen van Prinsterersingel 44.

Achtergrond 

Afgelopen maart organiseerden we een goedbezochte bewonersavond, waarbij de nadruk lag op een aantal verkeersvarianten. Voordat we die gingen doorrekenen, hoorden we graag uw eerste reacties hierop. De presentatie en het verslag van die avond zijn te vinden op www.pwakazerne.nl. Na alle reacties hebben we de verkeersvarianten verder uitgewerkt en ook daadwerkelijk doorgerekend, om te zien wat haalbaar is. Het Schetsplan is dan ook recentelijk ingediend bij de gemeente Gouda en we praten u graag bij op 13 juli.

Programma  

19.15 uur            Inloop

19.30 uur            Start, presentatie met nadruk op de verkeersontsluiting

20.00 uur            Ruimte voor uw vragen

20.30/45 uur       Afsluiting

Uiteraard maken we ook een verslag van de avond en zetten we dit samen met de presentatie na afloop weer op de website. Zo blijft u ook op de hoogte wanneer u er niet bij kunt zijn.

Vervolgproces  

Het zogeheten Schetsplan is ingediend bij de gemeente. Gemeente gaat het plan beoordelen. Het Schetsplan is de onderlegger voor het nieuwe bestemmingsplan. In overleg met Gemeente zal worden besproken wanneer de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart en volgt de uitwerking van deze nieuwe woonbuurt voor Gouda Noord. De buurt krijgt nieuwe openbare ruimte, waar ook de omgeving gebruik van kan maken. Een aantal mensen heeft zich al aangemeld om mee te denken over de inrichting hiervan. U kunt zich nog steeds aanmelden hiervoor.

De verkoop van de eerste woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023. De start bouw verwachten we in de eerste helft van 2024. Voor die tijd komen we uiteraard bij de omgeving terug met informatie over de werkzaamheden.

Graag tot 13 juli, aanmelden is niet nodig.

Hartelijke groet,

Team PWA-kazerne “

 

 


Informatiebijeenkomst 21 maart as. voor de wijk over de PWA-kazerne

Maart 2022

 

Er is een volgende stap te zetten in de nieuwbouw op het terrein van de PWA kazerne. Vorige week is er een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en de ontwikkelaars. Dat betekent dat de gemeente in grote lijnen achter de ontwikkeling staat en de partijen met elkaar verder gaan kijken wat de beste plannen zijn. Daar worden wij als buurt ook bij betrokken.

Vanuit de projectontwikkelaars zijn er tweevragen. Wat is de beste verkeersafwikkeling en wat is de beste invulling van de bebouwing in de noord-oost hoek van het terrein? Voor het verkeer zijn er 4 mogelijkheden die de ontwikkelaars graag aan de buurt laten zien. Welke kansen of bezwaren zijn er? Zijn er nog andere mogelijkheden? Voor de bebouwing moeten er ook keuzes gemaakt worden.

De projectontwikkelaars nodigen de buurt graag uit voor een bewonersavond waarin over de bovenstaande zaken met elkaar kan worden gesproken. Zij presenteren dan de verschillende ideeën en horen graag van u welke voorkeuren er zijn of andere ideeën. Wij zijn ook aanwezig om mee te luisteren.

datum: maandag 21 maart
inloop: 19:45 uur
start:  20.00 uur
locatie: gebouw van de PWA-kazerne, Groen van Prinsterersingel 44
link: https://pwakazerne.nl/

 

 


Wijk lijkt in nieuwe participatieronde positief over de plannen

Mei 2021

In maart dit jaar zijn door de projectontwikkelaar peilingen en een open inloopdag gehouden over de nieuwe, aangepaste bouwplannen. Deze zijn aldus de projectontwikkelaar positief verlopen.

Hierover is een persbericht uitgegeven:  Website persbericht buurt PWA Kazerne positief over woningbouwplan PWA Kazerne

Het verslag van deze participatieronde is te lezen in Participatierapport_PWA-kazerne_2021-03-30 . Wij vinden dat dit verslag een goed beeld geeft van de stemming in de wijk. Wij waren als bewonersorganisatie ook bij de open dag aanwezig en hebben goed geluisterd. Afgezien van blijvende zorgen over verkeer en parkeren is er nu meer rust en vertrouwen bij wijkbewoners over de plannen.

Een overzicht met alle informatie is te lezen op https://pwakazerne.nl/

 

 

 

 

 

 

 


Presentatie aangepaste plannen zaterdag 20 maart en bewonersenquête

Maart 2021

De woningbouwplannen voor de PWA-kazerne zijn aangepast. Aanleiding waren de reacties uit de buurt die de projectontwikkelaar eind vorig jaar heeft opgehaald.

Belangrijk is dat de plannen alleen kunnen doorgaan als de gemeente heeft gezien dat de nieuwe plannen voldoende draagvlak in de wijk hebben.

De belangrijkste wijzigingen zijn een extra verkeersontsluiting via de Bodegraafsestraatweg, minder woningen dan eerst (van 250 naar 220 woningen), de bouwhoogte die beter aansluit op omgeving en in het midden van het gebied een groen parkje met daarbij een buurtvoorziening.

U kunt de hoofdlijnen van het plan bekijken en uw reactie op het aangepaste plan geven op www.pwakazerne.nl , graag vóór 29 maart.

Daarnaast is er een open inloop a.s. zaterdag 20 maart op het Prins Willem Alexander terrein, van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt dan de maquette bekijken en uw vragen stellen aan de ontwikkelaars van Vink Bouw en Open Development en aan de ontwerpers van SVP Architectuur en Stedenbouw en CROSS Architecture. Ook kunt u dan desgewenst vragen stellen aan het Bewonersplatform Gouda Noord en Bewonersorganisatie Plaswijck. Uiteraard worden de corona maatregelen in acht genomen.

 

 

 

 

 


 

Nieuwe participatieronde (november 2020)

De herontwikkeling van de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne (PWA) kent zoals bekend een bewogen geschiedenis. Eerst de plannen voor een grote moskee, dan een asielzoekerscentrum. Beide plannen gingen niet door. Dat kwam vooral door de gebrekkige communicatie van planontwikkelaars en gemeente met de wijkbewoners. Inmiddels zijn er nieuwe plannen gepresenteerd door Vink Bouw en Open Development, die uitgaan van woningbouw. Zij hebben verschillende onderzoeken gedaan (verkeer, groen, bodem, geluid, enz.) en hun plannen op 30 september jl. gepresenteerd aan de bewoners. U kunt dit nalezen op www.pwakazerne.nl . De gemeente heeft gezegd dat er voor nieuwe plannen aantoonbaar draagvlak moet zijn in de wijk. En er moet helder en tijdig met de wijkbewoners worden gecommuniceerd. Hiervoor is een bureau ingeschakeld, de “Wijde Blik”. Onze ervaringen hiermee zijn zonder meer goed.

Kritisch 1 en 2

Op de laatste bewonersbijeenkomst van 30 september zijn de plannen besproken. Eerder schreven wij al dat we hierover gemengde gevoelens hebben. Op enkele onderdelen zijn de plannen nog onvoldoende onderbouwd. Ook bewoners hebben zorgen over het grote aantal woningen en de gevolgen daarvan voor verkeer en parkeren. Wel zijn bewoners positief over het buurtgroen en de buurtvoorziening en dát er woningen komen en niet iets anders. Per saldo was er nog te weinig draagvlak voor de plannen.

Wat ook opvalt was dat er zo weinig wijkbewoners meededen aan de bijeenkomst. Dat had verschillende redenen. Het was een digitale sessie en dat bleek niet voor iedereen even makkelijk. Verder hebben veel mensen met de corona nu andere zorgen. Mogelijk is ook dat wijkbewoners van Gouda Noord participatiemoe zijn. Of dat ze het wel goed vinden zo: alles beter dan een moskee of asielzoekerscentrum. Dit is dus wel een aandachtspunt.

Positief 1 en 2

De projectontwikkelaar heeft gezegd de plannen te zullen aanpassen, met minder woningen. Dit is een positieve stap. Mogelijk dat hierdoor minder druk ontstaat op verkeer en parkeren in de wijk Gouda Noord (postcode 2805). En dat het bouwproject qua stijl meer aansluit op de rest van de wijk. Deze aanpassingen betekenen minder opbrengsten voor de projectontwikkelaar, dus al te veel zal niet mogelijk zijn. Wat ook nog nader uitgezocht moet worden zijn de verkeersplannen. Zowel de behoud van de busssluis als een ontsluiting op de Bodegraafsestraatweg zuid vinden bewoners belangrijke zaken.

Verder heeft het communicatiebureau De Wijde Blik gezegd dat met deze nieuwe plannen opnieuw contact wordt gezocht met de wijk. Er komt een nieuwe wijkenquête, dit keer met meer open vragen, en ook een nieuwe bewonersbijeenkomst. Die komt waarschijnlijk in december. Men wil het graag fysiek doen in een zaal, maar alles hangt af natuurlijk van de corona ontwikkelingen. Eerst komt er een nieuwe wijkenquête. Daaraan zal onze zusterstichting Bewonersplatform Gouda Noord graag aan meewerken. Hopelijk komen er meer reacties en meer duidelijkheid over het draagvlak voor de nieuwe plannen.

Laten we voorlopig de plannen positief-kritisch blijven volgen.

 


Gemengde gevoelens bij bewonersavond 30 september over plannen PWA (oktober 2020)

Op 30 september was de bewonersavond. Helaas moest dat vanwege de corona-crisis digitaal. Dat is jammer, want het bespreken van dit onderwerp is minder geschikt voor een digitaal gesprek. Helaas hebben maar dertig bewoners deelgenomen aan deze sessie. Ook hebben slechts tachtig bewoners de enquête over de bouwplannen ingevuld. De uitkomsten van de onderzoeken zijn te lezen op www.pwakazerne.nl.

Op de avond is wel een verkeersonderzoek bekend gemaakt. Dat staat op de site. Daarin staat dat de belasting op een aantal wegen rondom de locatie net op de grens is of over de grens heengaat. Beweerd wordt dat dat geen probleem is omdat het alleen om de ochtend- of avondspits gaat. Voor bewoners is belangrijk is dat er voldoende parkeerplekken behouden blijven. De parkeerdruk in de wijk is al zeer groot. Er zijn nog twijfels over het aantal plaatsen binnen en buiten het terrein.

Ook is de uitkomst van de bewonersenquête bekend gemaakt. Er is daar de vraag voorgelegd welke variant de voorkeur heeft, wat de ideeën zijn voor de groenvoorziening en de buurtvoorziening en wat er in de bunker zou moeten. Uit deze enquête is niet op te maken of de wijk achter de plannen staat en er draagvlak is. Op de digitale bijeenkomst waren er slechts vier voorstanders.

Vooralsnog zijn er veel onbeantwoorde vragen en conflicten met het eerdere vastgestelde Participatierapport. Wat het meest zorgen baart is de lage participatie. Dat komt uiteraard door de digitale video vergadering. Niet iedereen kan daar evengoed mee omgaan, zeker niet de senior bewoners. Mogelijk ook dat bewoners na alles wat er gebeurd is weinig vertrouwen meer in hebben. En van die lage participatie is ook nog een keer een groot aandeel sceptisch. We hopen dat het een vervolg krijgt met enkele adequate aanpassingen.

 


 

Projectontwikkelaar presenteert twee bouwconcepten (juli 2020)

Graag brengen wij u op de hoogte van de verkoop van de voormalige PWA-kazerne en het vervolg.

Verkoop PWA aan projectontwikkelaar

April dit jaar heeft het Rijksvastgoedbedrijf het complex verkocht aan Open Development en Vink Bouw. Bij de verkoop is bedongen, dat de nieuwe projectontwikkelaar rekening moet houden met het Participatierapport. Dit is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf en bewoners en het Bewonersplatform, met daarin de wensen van de buurtbewoners. De gemeente Gouda heeft gezegd, dat alleen medewerking zal worden verleend aan de nieuwe plannen als er aantoonbaar draagvlak in de wijk voor is.

Eerste ontwerpen in stedenbouwkundige visie van de projectontwikkelaar

De nieuwe projectontwikkelaar heeft haar eerste bouwnotitie gepubliceerd (14 mei 2020). Deze is Stedebouwkundige afstemming 3366_PR_bestuurlijke afstemming_200507_DEF hier te lezen. Er staan twee denkrichtingen genoemd namelijk Model Woonhof en Model Campus. De projectontwikkelaar benoemt veel elementen uit het Participatierapport, maar werkt ze niet uit. Dat vinden we een gemiste kans.

 

 

 

 

 

 

 

Eerste indruk

Onze eerste indruk is dat de grenzen van het terrein maximaal worden opgezocht, de norm voor sociale huur niet wordt gehouden en het verkeerskundig onderzoek ontbreekt. Daarop zou nu juist het aantal woningen mede moeten worden gebaseerd. Wel zien we plannen om veel groen te realiseren. Ook hebben we bedenkingen bij de parkeernorm, die met allerlei moderne ideeën wel erg gemakkelijk verlaagd wordt. En waar is de buurtvoorziening? Daarnaast is in het hele proces de rol van de buurtbewoners essentieel.

 

Eerste reactie van het College van de gemeente Gouda

Het College van de gemeente Gouda heeft op 16 juni 2020 een reactie gestuurd op deze stedenbouwkundige visie:

 • een goede basis voor een invulling met woningen;
 • wel grenzen opgezocht wat betreft aantallen en woningen en bebouwing randen terrein;
 • goede mix van verschillende typen huur- en koopwoningen;
 • goede ideeën voor bunker ondergronds en voor dak van bunker;
 • er wordt zorgvuldig omgegaan met bomen;
 • verkeersonderzoek nog niet uitgewerkt, goed met de wijk afstemmen;
 • parkeren en parkeerdruk volgende het college nog niet goed uitgewerkt;
 • plannen vallen binnen groene structuurvisie van de gemeente;erdruk nog goed met wijk afstemmen;
 • plannen vallen binnen de duurzaamheidseisen ic. klimaatadaptief bouwen van de gemeente;
 • wel erg grote verschillen in plannen tussen laagbouw en hoogbouw;
 • wat gebeurt er met de langparkeervakken aan de Wibautstraat;
 • nog uitwerken welke wijkvoorzieningen er kan komen.

In grote lijnen kunnen het Bewonersplatform/wijkteam Gouda Noord en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck zich vinden in deze reactie van het College / de wethouder

Hoe nu verder?

Wat is momenteel de stand van zaken? De projectontwikkelaar zegt dat ze het overleg willen voortzetten. Dat zouden wij ook graag zien. Officieel is er nog niets bekend gemaakt. Wij staan in ieder geval open voor een gesprek. In alle gevallen is het een lange termijn planning. Het pand is namelijk nog verhuurd aan de middelbare school de Goudse Waarden tot medio 2023.

Wat vindt u?

We horen ook graag wat u van de plannen vindt. U kunt ons mailen. Mocht u meer informatie willen, neem dan contact met ons op via contact@bloemendaalplaswijck.nl[.

Daarnaast zal de projectontwikkelaar de buurt informeren over haar twee bouwconcepten. Er zal een brief worden verspreid met daarin de vraag om binnenkort mee te doen aan een korte enquête op www.pwakazerne.nl . Op die website komt ook een beknopte samenvatting van beide bouwconcepten. Ook is de projectontwikkelaar van plan om in het najaar de uitkomsten van de enquête met de wijk te bespreken en de modellen meer in detail toe te lichten.

Meer informatie

Deze is te vinden op deze website, waar u ook de reactie van de gemeente Gouda op de eerste bouwplannen kunt lezen.

Samen met onze zusterorganisatie Bewonerplatform Gouda Noord blijven wij als Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck het dossier in ieder geval volgen, zoals ook de afgelopen jaren, en zullen alle mede wijkbewoners weer informeren als dat nodig is.

 

 


Rijksvastgoedbedrijf verkoopt voormalige PWA-kazerne  (april 2020)

Op 29 april is bekend geworden dat het PWA-terrein door het Rijksvastgoedbedrijf is verkocht aan Open Development BV uit Amsterdam en Vink Bouw BV uit Nieuwkoop. Op de site van Open Development staat “het voornemen is de locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijke groene woonomgeving met circa 250 nieuwbouw woningen voor diverse doelgroepen.”

Het Bewonersplatform Gouda Noord is positief over deze verkoop. Eerder hebben we met andere wijkbewoners deelgenomen aan een inspraakronde met het Rijksvastgoedbedrijf om de uitgangspunten bij de verkoop te bepalen. Hieruit is het Participatierapport gekomen. Daarin staat onder meer dat de kopende en ontwikkelende partij gehouden is om met de wijk en haar bewoners rekening te houden. Vooralsnog wachten we de nadere informatie van het Rijksvastgoedbedrijf en van de gemeente Gouda af.

De Goudse Waarden zal nog tot zomer 2023 gebruik blijven maken van de kazerne.

We zullen contact opnemen met deze partijen en met hen in gesprek gaan over de plannen. Daarbij zullen wij ons sterk (blijven) maken voor de wijk- en bewonersbelangen. We houden u op de hoogte.

 

 


Biedingsproces PWA-kazerne afgelopen  (december 2019)

Belangrijke data dit jaar waren: juni start openbare inschrijving, september inleveren bij notaris aanmeldingsformulier met bijbehorende bescheiden, september start biedingsfase en uiterlijk 29 november uitbrengen van de biedingen. Wij hebben begrepen dat er enkele serieuze biedingen zijn gedaan.

Uiterlijk 3 maanden na 29 november 2019 zal het Rijksvastgoedbedrijf de gunning bekend maken. Waarschijnlijk eind februari zal bekend zijn aan wie de voormalige PWA-kazerne zal worden verkocht.

Voor meer informatie, zie de website van het Rijksvastgoedbedrijf   https://www.biedboek.nl/nl/realestate/view/539/groen-van-prinsterersingel-44-te-gouda

Voor meer informatie, zie ook http://www.bewonersplatformgoudanoord.nl/pwa/

 

 

 

 

 


Participatierapport herbestemming PWA-kazerne (maart 2019)

Tijdens de bewonersbijeenkomst van onze zusterstichting Bewonersplatform Gouda Noord , februari jl., over de herbestemming van het PWA terrein is uitgebreid gesproken over de wensen van de wijk. Ook is toen gesproken over het Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit rapport beschrijft de wensen en uitgangspunten, zoals de wijk die ziet bij de herontwikkeling van het gebied.

Gezien het belang heeft het Bewonersplatform Gouda Noord intensief en constructief bijgedragen aan dit participatierapport. Belangrijke punten in het rapport zijn dat de communicatie naar de wijkbewoners optimaal gaat verlopen en dat de uiteindelijke plannen ruimtelijk inpasbaar moeten zijn.

Door het Bewonersplatform Gouda Noord is bovendien een extra brief naar de gemeenteraad gestuurd over het belang van dit participatierapport. Daarbij is nogmaals benadrukt dat er niet weer toestanden als bij de vorige twee plannen moeten komen.

Enkele raadsleden die op de bewonersbijeenkomst aanwezig waren, zoals de heer Hooglander, hebben gezegd dit participatierapport extra gewicht in de gemeenteraad te willen geven. Woensdag 6 maart is een motie aangenomen, waarin vrijwel de gehele raad (slechts één partij stemde tegen) benadrukt dat bij komende ruimtelijk ordeningsstappen er altijd met de wijk- en bewonersbelangen rekening moet worden gehouden.

Afgelopen maandag heeft het Bewonersplatform Gouda Noord bovendien een goed gesprek gehad met wethouder Tetteroo en ook daarbij is door hem gezegd dat draagvlak in de wijk bij dit project belangrijk is en zal blijven.

Deze week verscheen ook het raadsmemo van de gemeente Gouda, als eerste reactie op het participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarin staat onder andere: “Het rapport biedt wat de gemeente Gouda betreft goede aanknopingspunten voor de partijen die uiteindelijk aan het verkooptraject zullen deelnemen. Eén en ander met als doel een niet controversiële invulling van de locatie met aangetoond draagvlak bij omwonenden en belanghebbenden.” Een definitieve reactie volgt nog.

Dit alles is natuurlijk geen garantie dat met alle wensen voor honderd procent rekening zal worden gehouden. Ook bestuur en politiek zullen afwegingen moeten maken. Maar het is goed nieuws en gezien alle signalen is er nu denken wij voldoende basis dat de wijk niet weer toestanden krijgt als de laatste jaren.

Zowel het participatierapport, de motie, de brief als het raadsmemo kunt u hieronder nalezen.

Participatierapport: Participatierapport van het Rijksvastgoedbedrijf

Brief van het Bewonersplatform Gouda Noord: Reactie bewonersplatform gouda noord op participatierapport herontwikkeling PWA-kazerne

Motie (aangenomen met 29 voor en 4 tegen):  Motie Participatierapport PWA-kazerne

Link naar dossier incl. raadsmemo op website gemeente gouda: Documenten gemeente Gouda

Voor meer informatie over het project Noordstaet, zie www.noordstaet.nl

 


Bewonersbijeenkomst 10 januari 2018 over onder andere herbestemmingsplan ‘Noordstaet’ voor PWA-kazerne

Alle wijkbewoners van Gouda Noord (postcode 2805) zijn van harte uitgenodigd voor een wijkbijeenkomst van onze zuster-bewonersorganisatie ‘Bewonersplatform Gouda Noord’ over de leefbaarheid in de wijk. Agendapunten zijn onze ‘Noordstaet’ plannen voor de PWA-kazerne, veiligheid en whatsapp groepen in uw buurt, verkeersveiligheid, zorg & welzijn in de wijk en nieuws over het bewonersplatform zelf.

Plannen ‘Noordstaet’ voor de PWA kazerne

Vooral horen wij graag uw mening over de drie ontwerpen die zijn gemaakt voor ‘Noordstaet’, als alternatief voor de huidige kazerne. Het zijn ‘De Torens’, ‘Rechthoek’ en ‘Star Wars’. Voor alle drie de ontwerpen geldt dat ze worden gekenmerkt door veel groen, duurzaamheid, zorgvoorzieningen en verbinding met de wijk en wijkbewoners, ook bij de verdere planvorming. Deze plannen zijn gemaakt samen met professionele partijen.

Locatie en tijd, informele nieuwjaarsreceptie na afloop

De bijeenkomst staat open voor alle bewoners van Gouda Noord die prijs stellen op praktische informatie en een inhoudelijke discussie. De datum is woensdag 10 januari 2018. Voor meer informatie zie de wijkflyer.

 


Start planvorming herbestemming PWA-kazerne  (oktober 2017)

Het Bewonersplatform Gouda Noord en Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck zijn met verschillende professionele partijen bezig met een herontwikkelingsplan voor de PWA-kazerne. Er is samenwerking gezocht met een projectontwikkelaar, architect, makelaar en vastgoeddeskundige. Ook is contact gelegd met de gemeente Gouda en het Rijksvastgoedbedrijf. De planvorming gaat om een goede woon-, zorg- en maatschappelijke invulling, die bovendien financieel solide onderbouwd is. In deze plannen zal de kazerne (moeten) worden gesloopt. Onze insteek is te  zorgen voor een passende invulling in de wijk en vooral voor afstemming mét en draagvlak ín de wijk. Uiteraard zijn er veel andere partijen, veel belangen en is er veel geschiedenis. Het is daarnaast een lange termijn project. Maar als bewonersplatform en bewonersorganisatie zetten wij ons hiervoor graag in.

 


Geen asielzoekerscentrum ( AZC) in PWA-kazerne (1 november 2016)]

“Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten. “aldus de gemeente Gouda. Voor meer en uitgebreide informatie, zie http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne


Reactie Ombudsman op gang van zaken herbestemming PWA kazerne  (20 september 2016)

De Nationale Ombudsman heeft diverse gesprekken gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente Gouda. Aan de hand van deze gesprekken is een verslag opgemaakt. Dit verslag bevat een chronologische beschrijving van het proces rond de plannen voor de PWA-kazerne en van de manier waarop bewoners de verschillende stappen van de gemeente hebben ervaren. Op basis van het verslag heeft de Ombudsman een rapport opgemaakt met conclusies/bevindingen en aanbevelingen.

Link naar documenten op website gemeente Gouda


Concept bestuursovereenkomst over asielzoekerscentrum  (9 mei 2016)

Voor een uitgebreid overzicht van alle relevante informatie over de onlangs opgestelde concept Bestuursovereenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne, zie:

http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

Memo AZC van College aan de gemeenteraad

Concept Bestuursovereenkomst COA – Gemeente Gouda 24 april 2016

https://www.coa.nl/nl

 

De gemeente Gouda wil een asielzoekerscentrum vestigen in de voormalige PWA-kazerne. Met deze nieuwsmail informeren wij bewoners van Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord over de laatste ontwikkelingen.

Concept bestuursovereenkomst gemeente Gouda en COA
Na consultatie van alle partijen en na onderhandeling met het COA heeft het College van Gouda met het COA onlangs een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Deze bestuursovereenkomst regelt de afspraken over alle zaken rond het nieuwe asielzoekerscentrum.

Inbreng Bewonersplatform
Door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck is deelgenomen aan het Bewonersplatform, dat zeven punten heeft opgesteld voor het College om mee te nemen in het Bestuursakkoord. Voorop stond een goede borging van alle belangen, dus ook die van omwonenden. Zij hadden en hebben vragen, zorgen en twijfels over de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid én over de opstelling van de gemeente zelf.
Als bewonersorganisatie nemen wij overigens een neutraal standpunt in. Er is ook geen bewonersenquête gehouden. Of wij voor of tegen een AZC zijn is dus niet aan de orde. Wel het is onze taak om in ieder geval te zorgen voor een tijdige en adequate communicatie met bewoners/betrokkenen is, voor een goede belangenafweging en voor een zorgvuldige besluitvorming.
Verder hebben wij gemerkt dat er bij veel bewoners bezorgdheid leeft over de komst van een asielzoekerscentrum. Dit mede na alle mediaberichten rond asielzoekers.

Resultaat: tevreden zij het met kanttekeningen
Inmiddels is een concept Bestuursovereenkomst gereed en het blijkt dat veel punten van het Bewonersplatform zijn overgenomen. Met het bereikte resultaat zijn wij tevreden, op onderdelen meer dan tevreden. Vooral op het punt van leefbaarheid en veiligheid zijn extra waarborgen ingebouwd. Er zijn verder verschillende evaluatiemomenten ingebouwd, zodat bijtijds kan worden bijgestuurd.

Echter zoals zo vaak bij ruimtelijke ordeningszaken: eerst zien en dan geloven. Zorgpunt is met name het COA zelf, dat zal moeten laten zien dat zij de afspraken kan en wil nakomen. Wat dat betreft zijn de belangrijke artikelen 14 en 15 nogal ruim geformuleerd. Hier ligt een taak voor de gemeenteraadsleden. Ook is het de vraag of bestaande regelingen voor planschadevergoeding voldoende financiële waarborgen bieden. Verder kunnen wij nog moeilijk peilen of er daadwerkelijk draagvlak en vertrouwen is bij burgers over dit onderwerp en over de gemeente.

Wij vonden de inbreng van de ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Gouda in dit dossier goed, naar ons idee is daadwerkelijk gepoogd de belangen van ook omwonenden/bewoners te behartigen.

Vervolg: beheerplan en convenant
Als dit Bestuursakkoord wordt aangenomen zal worden begonnen met het opstellen van een Beheerplan en een Convenant. Hierin staan de afspraken die alle partijen (COA, gemeente, politie, scholen, organisaties, bewoners /  Omwonendenoverleg, enz.) gaan maken over de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van het AZC, over de inrichting van de gemeentelijke projectorganisatie, de inzet van partijen en over de communicatie”.
Dit Beheerplan en dit Convenant zijn privaatrechtelijk van aard. Zij komen náást de bestuursrechtelijke afspraken zoals die worden vastgelegd in een Bestuursakkoord. Via deze twee sporen kunnen alle belangen goed worden afgewogen en bijgestuurd.

Gezocht vasthoudende wijkbewoners
Wij zoeken bewoners voor het Omwonendenoverleg die op gedegen en kritische wijze hiermee willen helpen. Juridische kennis is handig maar niet per se noodzakelijk. Voorop staat het algemeen belang. Er zal een privaatrechtelijk stichting worden opgericht om de positie van bewoners zo goed mogelijk te behartigen bij dit Convenant en Beheerplan. Voor meer informatie mailt u naar met info@wijkteamplaswijck.nl

Bewonersavond
Er is door het Bewonersplatform bij het laatste overleg met de gemeente er op aangedrongen dat bestuur, politiek en politie een informatieavond houden voor wijkbewoners. Het is zaak dat in dit dossier alle signalen en meningen worden gehoord.

Gemeenteraad deze week aan zet
De gemeenteraad van Gouda vergadert vanavond en woensdag over dit concept AZC-bestuursakkoord.

Afsluitend: lang traject met veel aspecten
Asielzoekersbeleid is vooral rijksbeleid. Dat betekent dat er veel zaken niet beïnvloedbaar zijn. Gegeven de omstandigheden ligt er evenwel een concept Bestuursovereenkomst dat recht lijkt te doen aan alle belangen. De praktijk zal echter uitwijzen hoe alle partijen zich houden aan de afspraken. De verwachting is dat de eerste instroom van asielzoekers in de 2e helft van 2017 zal plaatsvinden.


Opstellen bewonersadvies voor de nieuwe Bestuursovereenkomst  (3 februari 2016)

Voor het Bewonersadvies, waaraan stichting Wijkteam Plaswijck heeft bijgedragen, overigens zonder inhoudelijk standpunt maar wel lettend op een zorgvuldige communicatie, belangenafweging en procedure, zie Advies bewonersplatform AZC Gouda (03-02-2016)

Voor meer informatie, zie http://www.gouda.nl/Inwoners/Zorg_welzijn/Voorbereidingen_asielzoekerscentrum_PWA_kazerne

 

 

azc