Ridder van Catsweg / Van Loon locatie

 

 

 

 

 

 

 

Herontwikkeling begonnen

Maart 2023

De sloop en bouw op de bouwlocatie is maart 2023 begonnen. Bestuur, politiek en rechter hebben gesproken, de herontwikkeling gaat door, zij het met aanpassingen. Goed dat er meer woningen komen, maar tijdens en vooral na de bouw zullen vooral de parkeer- en verkeersbewegingen getoetst moeten worden. Komen de feitelijke ontwikkelingen overeen met wat in alle onderzoeken is verwacht, gecommuniceerd en toegezegd?

 

 

 

 

 

 

 

 


Bewoners naar de Raad van State

Oktober 2021

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Ridder van Catsweg 683, Gouda’ gewijzigd vastgesteld, de Van Loon locatie. Bekend is inmiddels dat er twee beroepsprocedures zijn ingesteld bij de Raad van State, de ene namens zeven bewoners en en andere namens een buurtvereniging. De datum van de behandeling is nog niet bekend. Van belang is dat op de komende procedure de zogenaamde Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent onder meer dat er voor degenen die een beroep instellen (in dit geval dus de buurtbewoners) er extra eisen gelden. Nadere info volgt nog.

 

 

 

 

 

 

 


Bouwplan Van Loon locatie gaat door

Juli 2021

De gemeenteraad van Gouda heeft op 30 juni 2021 besloten -na veel discussie en een lastige afweging ic. fors bouwplan vs. grote sociale woningnood- om het aangepast bouwplan / bestemmingsplan Van Loon locatie met 20 voor en 14 tegen te laten doorgaan. Informatie over het raadsdebat, de moties en de stemming is terug te kijken op https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/13821f99-6174-4ba3-8f48-01db367e35b7.

Gemeenteraad besluit voorts dat voortraject, participatie en informatievoorziening bij dit soort grote bouwprojecten voortaan echt beter moet.

Tevens is er de toezegging van het College dat er een klankbordgroep komt met onder andere gemeente, omwonenden en belanghebbenden om eventuele negatieve effecten van het project Van Loon te monitoren. Een goede zaak. Want er zijn veel kwetsbare aannames in het bouwplan over onder andere verkeer en parkeren.

 

 


Nieuwe aanpassingen bouwplannen ?

Juni 2021

In gemeenteraad van 9 juni is opnieuw uitgebreid gesproken over de nieuwbouwplannen op de Van Loon locatie hier in de wijk. Er waren vooral vragen over het bouwvolume. Wethouder Tetteroo zegde toe dat hij as. maandag met de projectontwikkelaar gaat overleggen welke aanpassingen nog meer mogelijk zijn. Dat zal dan mede afhangen van de kosten. Er is in ieder geval tijd voor.

Verder werd gesproken over de slechte ervaringen bij het participatieproces van dit bouwplan. Opnieuw is er namelijk bij een bouwplan veel misgegaan. Afweging blijft: enerzijds een grote woningbehoefte in stad, anderzijds hoe grote bouwprojecten in stad in te passen en participatie goed te organiseren. Wat weegt zwaarder? De gemeenteraad en wethouder gaan dit nog een keer bespreken, onder andere als de nieuwe Omgevingsvisie van kracht wordt.

Verder deed de wethouder een toezegging dat er een klankbordgroep komt met onder andere gemeente, omwonenden en belanghebbenden (zoals onze bewonersorganisatie) om eventuele negatieve effecten van het project Van Loon te monitoren. Een goede zaak. Want er zijn veel aannames in het bouwplan, vooral over verkeer en parkeren, en als die niet uitkomen moet er snel kunnen worden bijgestuurd.

 

 


Nieuwe inspraakronde met de wijk

Januari 2021

Zoals bekend zijn er nieuwbouwplannen voor drie woontorens op de voormalige Van Loon locatie, vlakbij Winkelcentrum Bloemendaal. Op deze plannen zijn veel reacties gekomen vanuit de wijk, vooral van omwonenden. Er zijn zorgen om de bouwhoogten, parkeerdruk, verkeersbewegingen, privacy en bezonning. Ook wij als bewonersorganisatie hebben gereageerd.

Draagvlak en aanpassingen in de bouwplannen

Vanwege alle reacties willen gemeente en projectontwikkelaar uitgebreid met belanghebbenden gaan overleggen en meer onderzoek gaan doen. Het doel blijft meer (sociale) woningbouw in de wijk, maar eerst moet er meer draagvlak in de wijk komen. Aanpassingen in de bouwplannen zijn mogelijk.

Drie online bijeenkomsten

Er zijn daarom door gemeente en projectontwikkelaar drie digitale sessies gepland: dinsdag 9 februari, dinsdag 23 februari en dinsdag 9 maart. Op basis van de reacties kunnen gemeente en projectontwikkelaar de plannen waar noodzakelijk en/of mogelijk aanpassen.

Externe gespreksleider

Positief is ook dat de gemeente en projectontwikkelaar een externe gespreksleider hebben aangetrokken. Hij zal de inspraaksessies gaan leiden. Met hem hebben wij goede ervaringen.

Aanmelden voor meedoen met digitale sessies

Dit kan alleen voor degenen die een zienswijze hebben ingediend. Deze bewoners hebben hierover een brief ontvangen met daarin ook het mailadres van de gemeente Gouda om zich aan te melden.

Bomenkap voorlopig ingetrokken

De gemeente laat weten dat de voorgenomen bomenkap niet doorgaat, totdat de hele procedure is doorlopen. Mogelijk dat er wel groenonderhoud zal plaatsvinden.

Onze insteek

Er is veel misgegaan, maar nu vooruit kijken en bespreken welke aanpassingen wenselijk en nodig zijn. Onze zienswijze bevat de belangrijkste punten om de wijkbelangen te behartigen. Wijkbewoners die niet digitaal kunnen of willen meedoen, kunnen hun reactie insturen via contact@bloemendaalplaswijck.nl.

Nadere informatie

Hierbij kunt u twee recente documenten nalezen.

BRF_20210126_DEF_uitnodiging_dialoog_brf_bew_zienswijzen_Van_Loon (opm. Anjo)

Raadsmemo Voortgang bestemmingsplanprocedure Van Loonlocatie

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 


Nader onderzoek bouwplannen Van Loon locatie  (december 2020)

Het College heeft naar de gemeenteraad de volgende brief gestuurd. Een goede zaak denken wij.

“Datum: 8 december 2020
Betreft: Van Loonlocatie
Geachte raadsleden,
Graag informeer ik u over het volgende.
Van 3 september tot en met 14 oktober heeft het bestemmingsplan over de ontwikkeling van de Van
Loon locatie ter inzage gelegen.
Op dit plan van Vastbouw zijn vervolgens ruim 170 zienswijzen binnengekomen. In de zienswijzen hebben omwonenden hun zorgen geuit over de hoogte, parkeerdruk, verkeersbewegingen, privacy en bezonning. Het aantal en de aard van de zienswijzen is voor de gemeente genoeg reden om verder onderzoek te doen naar de genoemde onderwerpen. Dat vraagt tijd en zorgvuldigheid. Naar aanleiding daarvan voert de gemeente gesprekken met de ontwikkelaar over extra aanpassingen in het plan die kunnen zorgen voor meer draagvlak in de omgeving én tegemoet komen aan de noodzaak om voldoende woningen te kunnen bouwen voor huidige en toekomstige Gouwenaars. De beantwoording van de zienswijzen zal hierdoor niet in januari 2021 plaatsvinden maar op een nader te bepalen datum in het eerste kwartaal 2021. In januari 2021 wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken van de ontwikkelaar met de buurt over het nieuwbouwplan. We zullen binnenkort de indieners van de zienswijzen hierover informeren.
Met vriendelijke groet,
namens de portefeuillehouder Rogier Tetteroo
Peter Schraven
Afdelingshoofd Cultuur, vastgoed en ontwikkeling
gemeente Gouda.”

 


 

Reactie op ontwerp bestemmingsplan Van Loon locatie  (oktober 2020)

Recent heeft de gemeente Gouda de bouwplannen voor de voormalige Van Loon locatie gepresenteerd. Er komen drie woontorens met 196 appartementen en een tweelaagse parkeergelegenheid.

Op zich is het goed dat de Van Loon locatie een invulling krijgt. Ook dat er woningen komen. Maar er is hierover veel te doen geweest bij omwonenden. Er zijn dan ook veel reacties naar de gemeente gestuurd.

Ook als bewonersorganisatie hebben wij een zogenaamde zienswijze ingediend. Niet om te zeggen of iets wel of niet mag: politieke keuzes laten wij aan de politiek. Wij kijken vooral of alle belangen goed zijn afgewogen. En of er goed is gecommuniceerd met de omgeving. En of er zorgvuldig genoeg besluiten zijn genomen.

Alle documenten kunt u lezen op: gemeente gouda

U kunt onze zienswijze hier nalezen: Reactie bewonersorganisatie wijkteam plaswijck op ontwerp bestemmingsplan van loon locatie

Kort samengevat is onze reactie:

 • Het is positief dat deze cruciale locatie midden in de wijk een nieuwe woonbestemming krijgt. Er is bijvoorbeeld behoefte aan meer sociale huurwoningen.
 • Maar het is een behoorlijk fors complex. Een aantal bewoners krijgt een flat en parkeeroprit vlak voor hun huis. Hun woonbeleving wordt veel minder. Waarschijnlijk krijgen ze ook te maken met een forse waardedaling van hun woning. Voor deze gevallen moet er een nadeelcompensatie komen.
 • De communicatie door projectontwikkelaar en gemeente naar de wijk was niet goed. Er zijn hierover heel veel klachten: waarom hoorden we niets, waarom wijzen gemeente en projectontwikkelaar naar elkaar. Dit horen we overigens bij elk groot bouwproject.
 • De gemeenteraad had er eerder meer bovenop moeten zitten.
 • Gemeente, ga serieus in op de schriftelijke reacties van omwonenden, ook al zijn die niet allemaal even goed (juridisch) geformuleerd.
 • De onderzoeken naar de toekomstige verkeersdruk, parkeerdruk en geluidsbelasting zijn volgens ons te dun, te wankel, kennen te veel risico’s kent, te veel aannames. Moet eigenlijk opnieuw vinden wij, en dan met meer risico analyses.
 • En ook is het verstandig om alvast herstelmaatregelen uit te werken. Vooral vanwege de verkeersdruk en verkeersveiligheid op de Ridder van Catsweg. Dat is echt een kwetsbaar verkeersdeel.
 • Ook met parkeren kan het (te) druk worden. Dat gaat van Albrechtsveld, Swadenburg tot en met de Lekkenburg. Er is al een winkelcentrum bloemendaal (dat bovendien net is uitgebreid), een seniorencomplex aan de overkant, een gezondheidscentrum vlakbij, een nieuw wijkcentrum aan de Lekkenburg en ook vlakbij een tankstation.

Kortom, is alles wel goed onderzocht?

De gemeente zal nu alle reacties en zienswijzen gaan beantwoorden. Die gaat de gemeenteraad dan bespreken. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend, maar dat leest u op de website.

Wordt dus vervolgd.

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 

 


Plannen gepubliceerd  (april 2020)

Er zijn momenteel veel corona zorgen en maatregelen. Daaraan wordt uiteraard veel aandacht besteed. Maar de gemeenteraad blijft ook andere onderwerpen behandelen. Deze week was er de eerste vergadering over de hoogbouw op de locatie Van Loon. Dit is in de bocht van de Rider van Catsweg, tegenover de Lekkenborch flat, waar vroeger de Van Loon garage was en nu nog het Shell tankstation. Op deze webpagina stond al een eerder bericht, nu zijn meer concrete plannen gepresenteerd.

Hieronder ons korte verslag van deze vergadering, de nota’s / presentaties en enkele foto’s.

Voor de liefhebbers, u kunt de hele (digitale) vergadering terug bekijken via de link  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b  . De behandeling van ‘bouwlocatie van loon’ is van 0.25 tot 1.40 minuten.

Enkele hoofdpunten uit de vergadering

 • Er komen drie woontorens, in totaal 196 woningen.
 • Er komen huurwoningen, middenhuur en vrije sector koop/huur.
 • De hoogte is niet bekend maar op de tekeningen zijn de woontorens 10 verdiepingen hoog. Het lijkt erop dat ze even hoog zijn als de Lekkenborchflat aan de overkant. De ontwikkelaar zegt dat er rekening is gehouden met de hoogbouw normen van de gemeente Gouda.
 • Er is veel aandacht voor ‘mobiele duurzaamheid’. De flatbewoners kunnen gebruik maken van elektrische deelauto’s. Er is ook veel ruimte voor een fietsenstalling.
 • Gepland zijn 235 parkeerplaatsen in gedeelde voorziening en 890 fietsparkeerplekken.
 • Veel is er gesproken over parkeernormen, parkeerruimte en verwachte parkeerdruk. Er zijn drie parkeerstromen: van de flatbewoners, van de omwonenden in de wijk en van de bezoekers aan de huisartsenpraktijk en winkelcentrum. Men zegt dat het allemaal kan en past.
 • De projectontwikkelaar is klaar met de voorbereidingen en wil graag meteen gaan bouwen.
 • Zie verder de plandocumenten van de ontwikkelaars.

Wat was de stemming in de raad

Er waren wat vragen en hier en daar ook zorgen, maar over het algemeen was men tevreden en positief dat er woningen worden gebouwd.

En wat is onze indruk

 • Het is niet aan ons om een oordeel te geven over bouwplannen. Dat ligt bij de gemeenteraad. Wel kunnen wij de zorgen en reacties uit de wijk in een zienswijze kenbaar maken aan de gemeente.
 • Positief dat er op deze centrale locatie een (woon)invulling komt.
 • Helaas is er nog onduidelijkheid over de verkeersontsluiting. Iedere wijkbewoner weet dat het kruispunt Ridder van Catsweg – Lekkenburg qua verkeersveiligheid een van de meest risicovolle is, voor zowel auto’s, fietsers en voetgangers. Datzelfde geldt voor het nabijgelegen kruispunt Ridder van Catsweg – Blommesteinsingel – Catsveld. We zijn er destijds bij de verbouwing van het winkelcentrum met de gemeente juist daar druk mee bezig geweest. Op de foto’s (zie hierna) lijkt het dat er twee ontsluitingen komen van de nieuwe woontorens naar de Ridder van Catsweg, tegenover de Lekkenburg, dus juist bij het kruispunt. Er is een onderzoek geweest, maar dat is nergens gepubliceerd. Enkele fracties vroegen hiervoor ook aandacht.
 • Tijdens de raadsvergadering zei de ontwikkelaar dat er een brede en goede bewonersbijeenkomst was geweest en dat er met de opmerkingen van omwonenden rekening is gehouden. Wat wij juist terughoren is dat het een rommeltje en een aanfluiting was. Niet bekend is of er nog informatiebijeenkomsten voor de wijk komen.
 • Bij elk groot project in de wijk de afgelopen vijftien jaar zijn afspraken, toezeggingen, mooie beloftes, enz. niet of maar gedeeltelijk nagekomen. We weten niet hoe deze projectontwikkelaar is, maar ons standpunt blijft eerst zien en dan geloven.
 • De projectontwikkelaar en de gemeente hebben ‘goed overleg’ gehad over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren. Dat willen we graag geloven maar als we een ander nalezen dan lijkt het een goed idee om naar de verkeersstromen en de verkeersveiligheid nog eens extra onderzoek te doen.

 

Vervolg

Gemeente en projectontwikkelaar zullen eerst een zogenaamde anterieure overeenkomst sluiten. Daarna komt er een ontwerp bestemmingsplan. Daarop is inspraak mogelijk. Wordt dus vervolgd.

 

Enkele foto’s (uit de presentatie van architect Van Ommeren voor de gemeenteraad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De documenten en presentaties

 

 


Plannen in voorbereiding  (december 2019)

Inmiddels zijn er al veel verhalen in de wij over de nieuwbouwplannen bij de Ridder van Catsweg, bij de oude Van Loon garage naast het Shell tankstation. We hebben wat navraag gedaan en komen tot de volgende bevindingen.

 • Er zijn inderdaad plannen voor hoogbouw, maar deze zijn nog niet formeel.
 • Van bewoners hoorden wij dat de eerste informatiebijeenkomst van de projectontwikkelaar niet goed was.
 • Van de zijde van de gemeente is (toe)gezegd dat zij er alert op zullen zijn dat de projectontwikkelaar met alle omwonenden en belanghebbenden een zorgvuldig inspraak- en informatietraject zal volgen. In de voorbesprekingen met de projectontwikkelaar heeft de gemeente dit benadrukt.
 • Dat volgens de Nota Hoogbouw in dit deel van de wijk hoogbouw is toegestaan. Zie hiervoor bijgevoegd kaartje uit de Nota Hoogbouw.

De foto’s van de projectontwikkelaar (van Ommeren architecten) zien er in ieder geval weer bijzonder fraai uit, maar dat is meestal zo. Wij houden met omwonenden dit traject zorgvuldig in de gaten.