Groen

Door de ligging aan de rand van de stad grenst het noordelijke (Noorderhout) en oostelijk (Omloopkade) deel van de wijk aan een brede groenstrook. Ook door de hele wijk heen is er veel groen. Uit bewonersenquêtes van de gemeente en het wijkteam blijkt telkens weer dat bewoners hun wijk zeer waarderen om het groene karakter. Veel mensen zijn naar eigen zeggen om deze reden hier gaan wonen. Als bewonersorganisatie besteden we daarom veel aandacht aan groenvoorzieningen en het beheer van het groen in de wijk. Een groene wijk is het waard om te behouden. Het levert een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat voor de bewoners. Groen maakt bovendien recreatie dichtbij huis mogelijk en het vormen de longen van de stad. De gemeente Gouda wil dat het totale groenoppervlak minimaal gelijk blijft. Ook wil zij onder andere het aantal bomen minimaal handhaven. De afgelopen jaren zijn in de verschillende Wijkjaarprogramma’s vaak groene actiepunten opgenomen.  Doel is dat er geen teruggang zal optreden in de kwaliteit en kwantiteit van het groen in de wijk. Doel is ook dat de positieve waardering van bewoners moet behouden blijven.

 


Inventarisatie monumentale bomen 2020

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en voor het aanmelden van een monumentale boom, zie https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Duurzaamheid_en_milieu/Bomen_en_groenonderhoud/Monumentale_bomen

 

Gemeente Gouda:

Monumentale bomen
Bomen zijn belangrijk voor de stad en het leefklimaat. In het groenstructuurplan 2007 – 2015 ‘Gouda blijft groen’ is daarom als doel opgenomen dat bomen de kans krijgen om oud te worden. Monumentale bomen worden beschermd met een monumentale status.

Een boom kan in Gouda als monumentaal aangemerkt worden als deze minimaal 50 jaar oud is en een levensverwachting heeft van nog minimaal 10 jaar. Alle monumentale bomen in Gouda zijn vastgelegd in een lijst. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen particuliere en gemeentelijke monumentale bomen. Bij particuliere bomen is aanmelding door de eigenaar op vrijwillige basis.

Deze lijst wordt eens in de 5 jaar bijgewerkt. In september 2015 is de geactualiseerde lijst vastgesteld door burgemeester en wethouders. U kunt de bomen ook bekijken via de gis-viewer op een kaart van Gouda (zie afbeelding hierboven).

Voordelen monumentale status
De monumentale status heeft voordelen voor de eigenaar omdat de gemeente bijdraagt bij in de kosten voor onderhoud. Zoals snoeiwerk maar ook (preventief) onderzoek naar risico’s en ziektes van de boom. Een kapvergunning voor het rooien of ingrijpend snoeien van een monumentale boom wordt in principe niet verstrekt. Alleen als de boom onaanvaardbare risico’s oplevert, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een kapvergunning verleend. Zo zorgen we ervoor dat iedereen nog lang van de boom kan genieten.

 

Actualisatie lijst monumentale bomen
In 2020 wordt de lijst met monumentale bomen geactualiseerd. Heeft u een boom van 50 jaar of ouder in uw tuin? Of vindt u dat een andere boom in de stad op de lijst van monumentale bomen thuis hoort? Meld de boom dan aan bij de gemeente. Dit kan tot 17 januari 2020. U kunt mailen naar monumentalebomen@gouda.nl of bellen naar 14 0182. Bij de aanmelding vragen wij om de volgende gegevens: Uw naam; Uw adres; Uw telefoonnummer; Of u wel of niet de eigenaar bent van de boom die u wilt aanmelden.  Alle aangemelde bomen worden in 2020 beoordeeld op leeftijd en vitaliteit. Daarna wordt de lijst officieel vastgesteld.

 

eind citaat gemeente gouda