Verkeer, mobiliteit en schoolzones

Verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit hebben grote invloed op de leefbaarheid en leefomgeving van de wijk. Verkeerszaken scoren ook altijd hoog in bewonersenquêtes als aandachtspunt: bewoners vinden dit onderwerp belangrijk. Als bewonersorganisatie besteden we dan ook veel aandacht hieraan.

 


Aanleg Schoolzones Plaswijckweg blijft bij gemeente prioriteit houden  (december 2019)

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Er waren vanuit de stad van bewoners en bedrijven veel bezwaren, vooral over de korte inspraaktermijn. Er komen nu nieuwe consultatierondes met de stad. Dan zal een nieuw verkeersplan worden vastgesteld.

Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Over de exacte uitwerking van de maatregelen en de planning moeten we nog een keer in overleg. We hebben als bewonersorganisatie twee extra vrijwilligers vrijgemaakt.

Bij alles geldt dat als de plannen redelijk definitief zijn uitgewerkt, de gemeente gevraagd zal worden om alle basisscholen nog een keer te benaderen om hun eindoordeel te geven.

 

 


Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan door gemeente ingetrokken  (november 2019)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Vele inwoners, organisaties en bedrijven hebben hun visie gegeven op het raadsvoorstel, door mondelinge bijdrages in de verkennende raadsbijeenkomst of doormiddel van brief aan de gemeenteraad. En hoewel er ook mensen heel blij waren met het idee van bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad gaf het gebrek aan participatie in aanloop naar het verschijnen van dit voorstel de (negatieve) doorslag. De beweging om het voorstel van tafel te halen werd ingezet toen wethouder Hilde Niezen afgelopen woensdag de raad adviseerde het voorstel van de agenda te halen. De gemeenteraad ging hier in mee aangezien ook de raadsleden vonden dat het traject geen schoonheidsprijs verdiende. Het VCP zal met een nieuw raadsvoorstel, na een uitgebreide consulatie ronde met de stad, volgend jaar aan de raad aangeboden worden. Hierna kan het besluitvormingstraject in de gemeenteraad weer worden opgestart.”

Relevante links naar de gemeente Gouda:

https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Ontmoet_de_raad/Digitale_nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_11_november_2019/Het_raadsvoorstel_over_het_Verkeerscirculatie_plan_VCP_is_van_tafel

 

 

 

 

 

 

 


Aanvullende brief aan gemeenteraad over het Verkeerscirculatieplan  (oktober 2019)

Onze aanvullende brief, waarin onder meer wordt gevraagd voor meer tijd en overleg met alle betrokkenen in de stad en wijk.

Aanvullende brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck over verkeerscirculatieplan

 


Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk  (17 oktober 2019)

Hierbij de brief die samen met de basisscholen in de wijk naar de gemeenteraad is gestuurd. “Wel jammer dat dit nodig is”, aldus de directeur van een van de basisscholen.

Brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck en basisscholen over verkeerscirculatieplan en schoolzones

 


Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 


Onderhoudswerkzaamheden en Schoolzones bij de Ridder van Catsweg (juni 2019)

Beste mede wijkbewoners, graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen over de verkeersveiligheid in de wijk.

Schoolzone’s in fases

Zoals bekend zijn gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck al jaren bezig met de aanleg van Schoolzone’s in Plaswijck, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Vorig jaar zijn al de borden geplaatst, dit jaar staat fase 2 gepland. Dan zal daadwerkelijk de weginrichting bij de basisscholen veranderen. Doel is het verkeersveiliger maken voor de kinderen uit de wijk.

Werkzaamheden bij de Ridder van Catsweg, extra zebrapaden bij de Carrousel en de Ridderslag

Bij de Carrousel en de Ridderslag zal volgende week al deels worden begonnen met fase 2. Dat is 11 juni tot en met 14 juni 2019, op het deel tussen de Burgemeester van Reenensingel en de Bloemendaalseweg. Dan gaat de gemeente Gouda namelijk onderhoud uitvoeren aan de asfaltverharding.

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om gelijk al “binnen de schoolzone twee zebrapaden aan te brengen op de Ridder van Catsweg, namelijk ter hoogte van de Calslaan (zuidzijde) en tussen de in- en uitrit van basisschool de Ridderslag. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid worden de zebrapaden verhoogd aangelegd. Dit is ook de reden dat we het zebrapad ter hoogte van de Anna van Meertenstraat (bloemenkiosk) nu verhoogd aanleggen.” Op bijgevoegde foto’s zijn deze maatregelen weergegeven.

Een goede zaak natuurlijk. Wel is de weg gedurende werkzaamheden afgesloten voor auto’s. Het fiets- en voetpad blijft toegankelijk.

Weer besluit in de gemeenteraad ?

Een deel van de Schoolzones wordt dus al gerealiseerd. Maar hoewel de gemeenteraad vorig jaar unaniem heeft gezegd dat de Schoolzones in onze wijk er moeten komen, blijkt er toch een extra besluit nodig te zijn voor de verdere werkzaamheden. Dat heeft te maken met (extra) financiën voor alle verkeersmaatregelen in de stad en voor deze schoolzones. Zelfs wordt al gesproken over een fase 3 en een definitieve realisering in medio 2020 van de Schoolzones in Plaswijck …. We begrijpen dat er afwegingen gemaakt moeten worden, maar dit project loopt nu al zo lang dat realisatie conform gemaakte afspraken uitgangspunt blijft. We houden het uiteraard in de gaten en u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stand van zaken fase 1 en 2 (juni 2018)

 

Tekeningen fase 1

Zoals besproken zal de aanleg van de schoolzones in twee fases plaatsvinden.

De eerste fase benoemt de uitgangspunten en locaties van de drie schoolzones. Ook zijn de werktekeningen gemaakt van de locaties van de schoolzones, met bijbehorende markeringen. Dit alles is in goed en constructief overleg verlopen tussen de gemeente Gouda, de vijf basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag, het Vlot en bewonersorganisatiew/wijkteam Plaswijck. De gemeente Gouda heeft inmiddels de opdracht uitgezet om voor de zomervakantie fase 1 te realiseren.

 

Aanvullende maatregelen fase 2

In fase twee komen de aanvullende fysieke maatregelen aan bod, die meer tijd en geld kosten. Deze maatregelen voor fase 2 zijn nu al beschreven. Hierbij zijn de meningen, wensen en ervaringen van basisscholen en bewonersorganisatie meegenomen. De gemeente Gouda heeft toegezegd dat deze maatregelen dit jaar gerealiseerd zullen worden.

 

Bij het Vlot gaat het om de volgende maatregelen:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Extra drempel bij begin schoolzone bij bocht komend vanaf noordkant, bij voorkeur ook aan zuidkant.

4. Verhogen naar herkenbaar en gemarkeerd plateau van huidige oversteekplaats.

5. Een versmalling bij de twee huidige middenvakken dan wel een afscheiding tussen auto’s en fietsers, gericht op het omlaag brengen van de snelheid.

 

Bij de Ridderslag en Carrousel zijn de volgende maatregelen gewenst:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Een versmalling van het wegdek waar veel wordt overgestoken en er relatief veel fietsbewegingen zijn, al dan niet gecombineerd met een verhoogde oversteekplaats of een middeneiland.

 

Bij de Cirkel en de Plaswijckschool zijn de volgende maatregelen genoemd:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Oversteekplaats nabij Raaigras combineren met oversteekplaats fietsers Steinenburg, op verhoogd plateau.

4. De Weerestein bij de Plaswijckweg afsluiten voor fietsverkeer.

5. En duidelijk scheiding tussen het autodeel en het fietsdeel van de Plaswijckweg. Dat hierdoor een versmalling ontstaat werkt extra snelheidsremmend.

6. Het midden-eiland over een veel langer stuk verlengen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor veilig oversteken en wordt de weg (optisch) smaller.

 

Extra bebording en markeringen

Meer in het algemeen is het naar het oordeel van iedereen een goed idee om bij elke schoolzone extra borden te plaatsen met aanvullende informatie zoals de naam van de school. Hiervoor kan het door Het Vlot uitgezochte grijze bord worden gebruikt. Deze borden zijn de betalen uit de reservering die bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hiervoor heeft gemaakt.

Extra toezicht en handhaving

Alle basisscholen spreken de wens uit dat er, zeker in de eerste periode, extra toezicht en handhaving is.

 

Fase 3 in toekomst

Er is nog gesproken over een fase 3. Dat is in de toekomst, als de asfaltlaag van het wegdek aan onderhoud of vervanging toe is. Dan is het een optie om de schoolzones óók met een kleur te markeren.

 

Kiss & Ride zones en Boegpad niet in dit project

Wat betreft de Kiss & Ride zones stelt de gemeente Gouda dat er geen geld is om realisatie hiervan mee te nemen in dit project.

In dit project kan de gemeente Gouda geen maatregelen nemen bij het kruispunt Plaswijckweg en Boegpad. De gemeente kan dit alleen in een ander project meenemen.

 

Planning

Voor de realisatie van fase 1 heeft de gemeente Gouda inmiddels opdracht gegeven.

De eerstvolgende stap is dat ouders en kinderen per school de concepten bespreken. Hierbij zijn tevens de direct omwonenden van de betreffende school welkom. Dit zullen de basisscholen zelf verzorgen. Hierbij kunnen de gemeente en bewonersorganisatie aanwezig zijn, om desgewenst toelichting te geven.

De planning is dat de aanvullende maatregelen van fase 2 dit jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeente Gouda zegt nogmaals toe dat realisatie is opgenomen in de planning.

 


Waar komen de schoolzones ? (april 2018)

Graag brengen wij u op de hoogte van het project Schoolzones. Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones in Plaswijck bij resp. de Carrousel & Ridderslag, bij de Cirkel & Plaswijckschool en bij het Vlot.

Begin dit jaar zijn met de gemeente Gouda, de basisscholen en bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk.

Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en weg aanpassingen zoals versmallingen.

De planning is nu als volgt. [1] Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones. [2] Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken, ook over de extra maatregelen zoals fysieke wegaanpassingen en de plaatsing van borden.

Schoolzone Het Vlot

Maar eerst de plannen waar de schoolzones komen te liggen. Voor de situatie Plaswijckweg / Oosthoef bij basisschool het Vlot wordt gedacht aan een schoolzone die loopt van de bocht bij de Noordhoef tot en met de oversteekplaats bij de Oosthoef. De al bestaande oversteekplaats zal in een volgende fase verhoogd worden en veiliger gemaakt.

Een vraag is nog hoe de situatie veiliger kan worden aan de andere kant, als de auto’s vanaf het noorden uit de bocht komen. Er is geen ruimte voor nog een oversteekplaats, omdat er gras ligt. Het idee is nu om in een volgende fase vóór of ín de bocht daar een snelheidsremmende drempel te leggen.

 

 

Schoolzone Carrousel / Ridderslag

Bij de geplande schoolzone op de Ridder van Catsweg / Plaswijckweg bij basisscholen de Carrousel en de Ridderslag wordt gedacht aan een vrij lange schoolzone van de Bloemendaalseweg tot en met de keerlus bij de Marianneflat. Lastig is wel dat hier een plein is van de Ridderslag waar ook auto’s parkeren. Omdat ouders en kinderen hier veel oversteken wordt gedacht aan een extra oversteekplaats, bijvoorbeeld met een tussenstuk en/of een aanpassing van de wegbreedte. Maar hiervoor is wel extra onderzoek nodig.

Verder komt er nog een kleine schoolzone aan de achterkant van de Carrousel, bij de ingang Calslaan. Ook bij deze schoolzones komen te zijner tijd extra maatregelen om de schoolzone veiliger te maken voor (overstekende) kinderen. Een kiss and ride zone lijkt hier lastig te realiseren, aldus de gemeente.

 

Schoolzone Cirkel /Plaswijckschool

Bij het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de schoolzone bij de Plaswijckweg bij De Cirkel en de Plaswijckschool zijn er nog enkele discussiepunten. De schoolzone zelf is gepland (van noord naar zuid) van de bocht vóór de Brittenburg tot en met de Weerestein.

Een idee is om de oversteekplaats bij de Raaigras iets te verplaatsen, zodat deze aansluit op de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van het veel gebruikte fietspad Steinenburg.

Het ander voorstel is om de Weerestein af te sluiten, hier kan namelijk geen veilige oversteekplaats gemaakt worden.

Op dit moment lijkt het gezien het aantal oversteekbewegingen niet direct voor de hand liggend om hier een (extra) oversteekplaats te maken bij de Waterruit. Hetzelfde geldt voor de Windhoek naar de Meerburgstraat. Er zal nogmaals aan ouders en omwonenden worden gevraagd waar de meeste fietsbewegingen zijn. De oversteekmogelijkheden nabij de Blommesteinsingel lijken veilig genoeg.

Dat betekent dat bij dit project de oversteekplaats Boegpad niet meegenomen kan worden. Maar omdat de nieuwe Mobiliteitsvisie zegt dat er aandacht komt voor veilige(r) school-thuis-fietsroutes kan dit in een vervolgfase worden meegenomen. Als er hier een serieuze herinrichting zou komen, betekent dat wel fors hogere kosten en die financiën zijn er nu nog niet.

 

School op Seef

Er komt ook meer aandacht voor SCHOOL op SEEF. Dat is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Samenwerken met basisscholen en ouders staat centraal: de verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit de regio zijn onder andere verkeersleerkrachten beschikbaar. Bijzonder is dat deze leerkrachten inclusief lesmethodes volledig wordt gefinancierd door de Regio Midden-Holland. Voor meer informatie, zie http://www.schoolopseef.nl/

In Gouda hebben de Wilhelminaschool en de Luidensschool het School op Seef certificaat behaald.

Meer maatregelen

Zoals gezegd, dit is een begin van de aanleg van de schoolzones. Over waar en wanneer er extra maatregelen komen -zoals markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en wegaanpassingen zoals versmallingen – volgt nog nader overleg met alle partijen, zoals de basisscholene, ouders, omwonenden en de verkeerssommissie van bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck. Het wordt een gezamenlijk project dus ieders inbreng is welkom.

 


Eerste stappen aanleg schoolzones  (maart 2018)

Graag stellen wij u op de hoogte van het project Schoolzones in onze wijk.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk. Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperking, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen, en wegaanpassingen zoals versmallingen.

Begin dit jaar zijn met de gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk. De stand van zaken en de planning is nu als volgt:

 • Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones.
 • Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken.
 • De verkeerssituatie in de schoolomgeving zal worden meegenomen.
 • De financiën voor het project zijn vrijgemaakt.
 • Gezien het belang van het project zal er een projectleider door de gemeente worden aangesteld.

Er wordt nu dus echt een begin gemaakt met de schoolzones, in eerste instantie door bebording en markering die (afhankelijk van de locatie) gevolgd worden door aanvullende, fysieke maatregelen. Dit laatste vraagt logischerwijs wat meer zorgvuldigheid en meer (voorbereidings)tijd, maar beter goed dan snel. Het gaat immers om de verkeersveiligheid voor kinderen.

Zodra er meer bekend is, zoals de eerste werktekeningen, zal ieder worden geïnformeerd.

 


Kerngroep Schoolzones gaat van start (november 2017)

De basisscholen in de wijk (Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot) en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben al enige tijd gepleit voor de aanleg van Schoolzones. Bij een Schoolzone geldt onder andere een maximum snelheid,  krijgt de weg een andere inrichting en zijn vooral de oversteekplaatsen veel zichtbaarder en veiliger.   De gemeenteraad van Gouda heeft dit onlangs goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid bij de basisscholen in de wijk. Met een kerngroep van betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de basisscholen zullen we met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie de schoolzones gaan uitwerken. Uiteraard worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de plannen. Meer informatie volgt. Voor info uit voorgaande jaren, zie onder andere  http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/#VerkeersveiligheidPlaswijckweg

 


Goed nieuws over de verkeersveiligheid in onze wijk  (september 2017)

 

Gemeenteraad ondersteunt aanleg Goudse schoolzones, met drie in onze wijk begin volgend jaar

Verkeerveiligheid, vooral die voor kinderen, is voor veel wijkbewoners belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar een vergroting van de verkeersveiligheid van de Plaswijckweg. Ook is gekeken naar de aanleg van schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Hierover zijn wijk- en kinderenquêtes gehouden.

Vooral situatie op zebra’s risicovol

Vooral bleek dat ouders en kinderen zich niet veilig voelen op zebrapaden. Sowieso gebeuren er in Nederland op zebra’s relatief veel ongelukken. Alle reden om te pleiten voor betere oplossingen in de wijk.

Rapport aangeboden aan gemeente

Met deskundige medewijkbewoners is een uitgebreid rapport opgesteld over de verkeersveiligheid in de wijk [Zienswijze]. Het rapport is ingediend bij de gemeente Gouda, als aanvulling op het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda. De directies van de vijf basisscholen ondersteunden de plannen voor de schoolzones.

Uit wijkbudget € 10.000 beschikbaar

Uit ons wijkbudget is de afgelopen jaren € 10.000 opgespaard om de aanleg van deze schoolzones in de wijk mogelijk te maken. Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel bewoners deze keuze ondersteunen.

Besluit Mobiliteitsplan inclusief besluit aanleg Goudse schoolzones

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen  (kies 20 september en dan agendapunt 9). De motie    [link] over de aanleg van Goudse schoolzones, waarvan drie in Plaswijck begin 2018, is unaniem [plaatje]   aangenomen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de wijk.

 

 

Wat is een schoolzone

In Nederland, en ook in Gouda, zijn al schoolzones aangelegd. Het doel is dat iedereen erop geattendeerd wordt om rustig te rijden en op te letten. Vaak zijn er de volgende kenmerken:

 1. wegversmalling cq. bredere fietspaden;
 2.  een overduidelijke markering en verhoging van oversteekplaatsen;
 3. de aanpak van fietsonveiligheid op de meest gebruikte fietsroutes;
 4. een heldere kleurstelling van het wegvak van de schoolzone al dan niet met een 30-km zone;
 5. markeringsborden of herkenningspalen aan begin en einde van een schoolzone.

Waar in de wijk

Er is uniformiteit nodig voor de Goudse schoolzones, maar per school en wegvak zal ook maatwerk nodig zijn. Er zijn drie locaties in onze wijk aangewezen, deze hebben van Veilig Verkeer Nederland een BuurtLabel gekregen (VVN) . Het zijn:

 1.  De Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.
 2.  De Plaswijckweg bij de Oosthoef nabij Het Vlot.
 3.  De Plaswijckweg bij de Cirkel en de Plaswijckschool.

 

 

 

Samen verder natuurlijk

Samen met ouders, kinderen, basisscholen, omwonenden, weggebruikers, politie, gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam gaan we kijken hoe elke schoolzone eruit komt te zien. Met de gemeente gaan we eerst een stappenplan opstellen.

Meedoen? Altijd welkom

Geïnteresseerde medebewoners die ook willen meehelpen en meedenken met de aanleg van de schoolzones zijn van harte welkom. Reageer dan via onderstaand e-mailadres.

Overig wijknieuws: Hugo de Vrieslaan en Graaf Florisweg

Op de agenda staat ook het “verbeteren route Ridder van Catsweg- Hugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting Bloemendaalseweg): onderzoeken de route Ridder van Catsweg – Hugo de Vrieslaan en komen tot een ontwerp tot wijkstraat 30 km/uur. Belangrijk is meer ruimte voor de fiets te creëren en een lagere rijsnelheid door autoverkeer. Resultaat: ontwerp en kostenoverzicht.

In Gouda Noord staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (Bloemendaal-Plaswijck)

06 239 56 999

 

Interessante links:

http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/
https://www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda
https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer
https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)
http://blog.eppyboschma.nl (blog: Betrokkenheid Gouwenaar een must, 20 september 2017)
http://christiaanquik.blogspot.nl/2017/09/eenrichtingsverkeer-in-de-piet.html

 


 

 

Zienswijze op concept mobiliteitsplan (maart 2017)

De gemeente Gouda maakt dit jaar een nieuw concept verkeersplan voor de stad. Het gaat om wegen, fietsveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, enz., enz.

Iedere Gouwenaar kon de afgelopen weken via een inspraakprocedure punten noemen voor dit nieuwe verkeersplan. Ook wij als bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben een zienswijze ingediend, met 43 punten. Deze is mede gebaseerd op de vele reacties en enquêtes uit de wijk. Ieder veel dank voor de reacties!

De punten zijn hieronder genoemd, de uitgebreide zienswijze is via deze link beschikbaar: Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck 2

Enkele voorbeelden:

 • Vooral kinderen maken zich zorgen over de veiligheid op zebra’s. Lees maar paragraaf 12 en 42. Zebra’s moeten juist veilige oversteekplaatsen voor jong en oud zijn.
 • We hebben voor Plaswijck en Gouda Noord de belangrijkste knelpunten inde wijken genoemd. Zoals bijvoorbeeld de kruising Plaswijckweg/Boegpad (paragraaf 9).
 • Bewoners zowel in Plaswijck als in Gouda Noord vinden ‘fietsveiligheid’ het allerbelangrijkste verkeersthema.
 • Er is samen met de basisscholen in de wijk een plan gemaakt voor zogenaamde Schoolzones. Kort gezegd is de auto hier te gast. De vijf directies van de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot hebben een gezamenlijke brief ondertekend voor de realisatie van deze Schoolzones (zie paragraaf 41). Als bewonersorganisatie hebben we hiervoor de afgelopen jaren flink gespaard uit ons wijkbudget (€ 10.000).

 

Wij hopen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het definitieve mobiliteitsplan óók rekening houdt met de noordelijke wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord.

Als alle reacties zijn geëvalueerd zal de gemeenteraad het definitieve Mobiliteitsplan Gouda vaststellen. Ieder veel dank voor zijn en haar hulp de afgelopen periode!

 

1. Inspraakprocedure teleurstellend

2. Geen onderliggende cijfers en analyses

3. Geen evaluatie eerdere plannen, maatregelen

4 Is conceptvisie toekomstbestendig?

5. Onderbezetting ambtelijke dienst

6. Context met regionale verkeersstromen mager

7. Functieaanduiding verkeersnet lange termijn ontbreekt, zeker voor noordelijke wijken

8. Eenduidige benoeming functie Plaswijckweg

9. Oversteekplaats Boegpad onderzoeken

10. Onderzoek bevoorradingsverkeer winkelcentrum

11. Subjectieve onveiligheid is subjectief

12. Over (on)veilig oversteken op ‘zebra’s’ …

13. Geluidsscherm noordrand Plaswijckweg

14. Onderzoek doelgroepenvervoer

15. Lokale initiatieven mobiliteitsvoorzieningen

16. Onderhoud wegen en fietspaden: opvallend

17. Invulling paragraaf Duurzaamheid nog mager

18. Bloemendaalseweg: keuzes maken

19. Openbaar vervoer: welke snelheid?

20. Aandacht voor de Blommesteinsingel

21. Aandacht oversteekplaats randweg Reeuwijk

22. Bewonersenquêtes over knelpunten in de wijk Plaswijck

23. Bewonersenquête over knelpunten in de wijk Gouda Noord

24. Plaswijckweg voor veel wijkbewoners al lang zorgpunt

25. Resultaten ouderenquêtes basisscholen

26. Resultaten enquêtes kinderen basisscholen

27. Resultaten wijkenquêtes en bewonerssignalen

28. Plaswijck verkeerskundig: veel, groot, druk

29. Analyse verkeersveiligheid Plaswijckweg

30. Gezamenlijke en integrale aanpak

31. Aanbeveling regelmatig overleg

32. Aanbeveling functieaanduiding Plaswijckweg

33. Handhaving in specifieke gevallen

34. Tijdstip groenonderhoud

35. Infrastructurele maatregelen vormgeving

36. Positief: aandacht verkeersveiligheid scholen

37. Eigen verantwoordelijkheid scholen en ouders

38. De Verkeersslang

39. ‘Buurtlabel’ met en voor vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijkschool, Ridderslag en het Vlot: al veel voorwerk

40. Instellen ‘school zones’

41. Bijlage Brief van basisscholen aan het college van Gouda

42. Bijlage Opmerkingen gemaakt door kinderen in de verkeersenquêtes

43. Bijlage Projectplanning, financiën en uitvoeringsprogramma

 

 

 


Ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 (januari 2017)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.”

Het concept plan is beschikbaar via de website van de gemeente Gouda: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Gemeentenieuws_in_krant/Ter_inzage_leggingen/Mobiliteitsplan

Als bewonersorganisatie zullen we een zienswijze op dit concept mobiliteitsplan indienen, dit mede op basis van eerdere bewonersenquêtes. Aan deze zienswijze wordt nu de laatste hand gelegd.

 


Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda (november 2015)

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan, dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

 

foto nieuwe mobiliteitsplan gemeente gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

 • leefbaarheid
 • bereikbaarheid
 • veiligheid
 • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

 

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan oktober 2016 wordt vastgesteld.

 

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Als bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck (wijkteam Plaswijck) volgen we verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook al jaren op de voet.

 • We besteden vooral veel tijd en energie aan de Rondweg Reeuwijk, nog steeds volgen we de ontwikkelingen.
 • We hebben meegedaan bij het maken van het nieuwe Verkeersplan voor het Winkelcentrum Bloemendaal.
 • Vorig en dit jaar staat de Verkeersveiligheid Plaswijckweg centraal, er zijn bij de basisscholen enquêtes gehouden bij de kinderen en hun ouders. Het eindrapport is klaar en zal worden aangeboden aan de gemeente als input voor het Mobiliteitsplan.
 • Verder hebben wij begin dit jaar aandacht gevraagd voor de verkeersconsequenties van de herbestemming van de PWA kazerne.

 

Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?

 • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
 • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
 • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
 • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
 • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.

 

Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat.

De bewonersenquête is inmiddels gesloten. Alle 400 inzenders veel dank voor hun goede reacties.

 

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Daarin wordt ook opgenomen het Verkeersplan Plaswijck(weg) en de vraag wanneer nu eindelijk de evaluatie van het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal zal plaatsvinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden.
Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck

 


 

Op onze oude website staat nog veel meer informatie over de andere verkeersprojecten in regio, stad en wijk.

Onder andere Mobiliteitsplan, doorstroming van Reenensingel, de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg,
de aanleg van SchoolZones bij de basisscholen in de wijk, de consequenties van de rondweg Reeuwijk,
het nieuwe Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal, de geluidsoverlast als gevolg van de verbreding van de A12, de N207 Corridorstudie en risicovolle kruispunten in de wijk.

Zie de knop op de homepage van deze website ‘Oude website wijkteam plaswijck’ of via deze link [nog onderhanden].