Verkeer, mobiliteit en schoolzones

Verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit hebben grote invloed op de leefbaarheid en leefomgeving van de wijk. Verkeerszaken scoren ook altijd hoog in bewonersenquêtes als aandachtspunt: bewoners vinden dit onderwerp belangrijk. Als bewonersorganisatie besteden we dan ook veel aandacht hieraan. NB In dit menu zijn alleen de hoofdpunten van de afgelopen jaren weergegeven.


 

Extra attentieborden voor gedragsregels

Juli 2023

De aanleg van de schoolzones had beter in één keer goed moeten worden uitgevoerd, dat zegt ook de gemeente. De plannen waren goed doorgesproken met basisscholen, fietsersbond en wij als bewoners/wijkorgansiatie. Maar verschillende zaken zijn vanwege redenen vertraagd, zoals de rode coatinglaag. Inmiddels is er weer overleg geweest met de gemeente. Er komen naast de blauwe borden extra gele borden die de belangrijkste gedragsregels benoemen: 1) auto’s blijven achter de fiets, 2) maximaal 30 km/uur en 3) auto’s extra voorzichtig bij de oversteekplaatsen. Ook het doortrekken van de witte strepen staat gepland. Doel is dat het een “verbreed fietspad” wordt waar auto’s te gast zijn.

Afbeelding: de huidige gele borden

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eerste evaluatie aangelegde schoolzones:

Juni 2023

De aanleg van de drie schoolzones in de wijk is bijna klaar. Donderdag 22 juni hebben Fietsersbond Gouda en Bewonersorganisatie Plaswijck 2804 daarom een eerste schouw gehouden en overleg gehad met de gemeente Gouda. Er zijn naar onze mening nog enkele gerichte maatregelen nodig om de verkeersveiligheid van vooral (jonge) fietsers te verbeteren.

Enkele maatregelen zien op het duidelijker aangeven van de spelregels op een schoolzone (auto’s maximaal 30 km/uur, auto’s moeten achter fietsers blijven, verhoogde oversteekplaatsen).

Nu zien en horen we nog te veel dat auto’s toch inhalen of dat fietsers maar op het voetpad gaan rijden, zoals bij de Ridder van Catsweg. Daarnaast dienen enkele markeringen beter aangebracht te worden. Vooral van belang is dat bij het begin van een schoolzone, waar dus auto’s en fietsers samenkomen, er snelheidsbelemmerende maatregelen komen om het daar duidelijker en veiliger te maken.

De brief naar de gemeente Gouda met bevindingen en adviezen is inmiddels verstuurd.

Belangrijk: alle maatregelen bij een schoolzone in één goed keer goed uitvoeren en inrichten, dit voor de verkeersveiligheid. Nu is het helaas nog niet voldoende duidelijk.

De gemeente heeft 28 juni toegezegd per direct borden te plaatsen om duidelijk te maken dat auto’s achter de fietsers moeten blijven. Over het plaatsen van extra gele informatieborden, het doortrekken van de witte strepen zodat auto’s niet over het middenvak rijden én het plaatsen van drempels aan het begin van de schoolzones is er nog overleg binnen de gemeente.

Naar aanleiding van vragen: het brede middenstuk is bedoeld om het oversteken veiliger te maken.

Er komt in juli nog een rode dekklaag op het asfalt. Ook daarop zullen markeringen komen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Start aanleg schoolzones in de wijk

Maart 2023

Na vele, vele overleggen is dan eindelijk de aanleg van de tweede schoolzone op de Plaswijckweg gestart. Vorig jaar is begonnen bij de Plaswijckweg bij de Oosthoef (basisschool Het Groene Eiland, voorheen Het Vlot), deze maand op de Plaswijckweg bij de De Cirkel en de Plaswijckschool ter hoogte van de Waterruit en de Raaigras. De communicatie door de aannemer was in ieder geval tijdig en adequaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Verkeersveiligheid kinderen: Schoolzones worden eindelijk aangelegd

December 2022

 

 

Geachte mede wijkbewoner,

Graag informeren wij u over positief nieuws in en voor de wijk. Deze nieuwsmail is opgesteld in overleg met de gemeente Gouda.

 

Positief wijknieuws

Het gaat over ons langstlopende wijkproject, de aanleg van de Schoolzones in de wijk. Met ‘vriendelijke vasthoudendheid’ en samen met de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en Vlot en de gemeente Gouda is er acht jaar geijverd voor een veiliger verkeerssituatie bij de basisscholen.

 

Aanleg drie schoolzones in de wijk

Inmiddels is de aanleg daadwerkelijk gestart. Op bijgaande foto is te zien dat de geselecteerde aannemer namens de gemeente inmiddels is begonnen met de aanleg van de schoolzone in de bocht van de Plaswijckweg, nabij de Oosthoef en de afslag naar het Vlot / Groene Eiland.

Er komen drie schoolzones in de wijk. Eentje dus op de Plaswijckweg bij de bocht naar het Vlot/ Groene Eiland, eentje op de Plaswijckweg bij de Cirkel en Plaswijckschool en nog een schoolzone op de Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.

 

Wat is zo’n Schoolzone

Hoe zit zo’n Schoolzone er uit? Op bijstaande foto ziet u een foto impressie. Het doel van zo’n Schoolzone is het verkeersveiliger maken voor voetgangers en fietsers, vooral kinderen, bij een basisschool. Een belangrijke regel is dat fietsers en voetgangers hoofdgebruiker zijn en dat de auto in een schoolzone te gast is. Hiervoor wordt het wegvak voor auto’s versmald. Het deel voor fietsers wordt juist breder. Dit fietsersdeel krijgt bovendien een aparte kleur. De middenstreep bestaat uit verhoogd asfalt met een klinkerpatroon (streetprint), zodat van weghelft veranderen moeilijker wordt.

Verder komen er verschillende borden en markeringen bij een Schoolzone. Tenslotte geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Al deze fysieke aanpassingen blijken een positief effect te hebben op de verkeersveiligheid: auto’s rijden minder hard en ook wordt er voorzichtiger gereden, zo blijkt bij al aangelegde schoolzones in Nederland.

 

Naast fysieke wegaanpassingen ook rijgedrag van belang

Deze fysieke aanpassingen van de weg zijn belangrijk. Maar net zo belangrijk voor de verkeersveiligheid van kinderen is natuurlijk het rijgedrag van automobilisten, ook in Gouda. De gemeente wijst daarom op enkele regels voor een auto in een Schoolzone.

 • In ieder geval zeer rustig rijden, maximaal 30 km/uur.
 • Verder achter fietsers blijven, dus in beginsel niet inhalen.
 • Ook beseffen dat u als automobilist te gast bent in een Schoolzone. Dat wil dus zeggen dat u in beginsel alle andere weggebruikers letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft.

 

Gaat het werken ?

Of het echt verkeersveiliger wordt in onze wijk zal moeten blijken. Want bijvoorbeeld de versmalling bij het Boegpad van enkele jaren terug was voor iedereen wennen en nog steeds gaat het daar niet altijd goed. Het is wat wij vaak terughoren van de gemeente -en terecht-, het zijn meestal de eigen wijkbewoners die zorgen voor drukte en onveilige situaties. Laten de nieuwe Schoolzones en het nieuwe jaar dus redenen zijn voor een goed voornemen, namelijk rustig rijden in de nieuwe Schoolzones.

 

Duurde wel erg lang …

Als bewonersorganisatie zijn wij tevreden met de realisatie van dit belangrijke wijkproject. Al in de jaren negentig waren er veel signalen van wijkbewoners over de onveilige situatie op de Plaswijckweg. In 2013 en 2014 zijn er verschillende onderzoeken, bewonersenquêtes en schoolenquêtes geweest. Op basis hiervan hebben we samen met de basisscholen in 2014 een verkeersplan gemaakt. Een belangrijk moment was dat de gemeenteraad van Gouda in 2017 unaniem de aanleg van de Schoolzones in onze wijk bevestigd. Na verschillende projectleiders en verschillende schetsplannen kon dan dit jaar eindelijk met realisatie worden begonnen. En dank aan die ambtenaren bij de gemeente die ook zijn blijven aandringen op de realisatie …

 

 

 

 

 

 

Planning tot en met medio 2023

De verwachting is, aldus de gemeente, dat naar verwachting in juni 2023 alle drie de Schoolzone’s in de Plaswijck (postcode 2804) zijn gerealiseerd. Deze Schoolzones zullen uiteindelijk in heel Gouda worden aangelegd. Onze wijk is de eerste en fungeert als proef. Laten we hopen dat deze Schoolzones bijdragen aan een verkeersveiliger situatie voor vooral de kinderen bij de basisscholen in de wijk.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie 2804
contact@bloemendaalplaswijck.nl
06 239 56 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opnieuw gevraagd naar voortgang en realisatie Schoolzones in de wijk

Februari 2022

Een belangrijk speerpunt is verkeersveiligheid. Steevast staat dit thema op de tweede plaats op de lijst van wat bewoners belangrijk vinden. Mede daarom hebben we als bewonersorganisatie -inmiddels acht jaar geleden- dit project opgepakt. Er is een grote wijkactie gehouden, er zijn enquêtes gehouden bij de ouders én kinderen van de basisscholen en op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld. Dit is door de gemeente Gouda opgepakt en verder uitgewerkt. Nadien zijn er nog vele onderzoeken, voortgangsrapportages en wat al niet geweest.

De aanleg van de Schoolzones hier in Plaswijck staat tevens als project benoemd in het nieuwe VerkeersCirculatiePlan. Ook is 2017 nog een motie hierover in de gemeenteraad unaniem aangenomen (zie hieronder.

De afgelopen jaren is meermalen door de gemeente gezegd dat “dit jaar dan toch echt” de schoolzones gerealiseerd gaan worden. Dat is om niet helemaal duidelijke redenen nog steeds niet gebeurd. Volledigheidshalve, het gaat om de drie schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk, dus bij de Carrousel & Ridderslag, bij het Vlot en bij de Cirkel & Plaswijckschool.

Inmiddels is bij de gemeente opnieuw nagevraagd wat de stand van zaken is. Tevens is herhaald dat er afspraken zijn gemaakt en dat realisatie en afronding van het project dit jaar toch echt nodig is.

 

Foto’s: impressie schoolzone op Plaswijckweg en unaniem aangenomen motie in 2017 aanleg schoolzones in Plaswijck

 

 

 

 

 

 

 


VerkeersCirculatiePlan Gouda aangenomen

Juli 2021

De gemeenteraad van Gouda heeft op 30 juni met grote meerderheid het VCP aangenomen.

U kunt het raadsdebat, de moties en de stemming terugkijken en teruglezen op https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/13821f99-6174-4ba3-8f48-01db367e35b7

Daarmee is een lang traject afgesloten van veel inspraak en veel onderzoeken. Het VCP is een integraal plan, met een aanpak van structurele knelpunten zoals het tegengaan van het doorgaand regionaal verkeer door Gouda, met een meer dan goed participatieproces en vooral veel goede onderzoeken. Uiteraard is nog niet alles optimaal, maar een begin is er en de monitoring is geborgd.

Per saldo zijn wij positief over dit VCP. Vrijwel al onze punten zijn meegenomen. Het gaat om het tegengaan van het doorgaand regionaal verkeer, de versterking van de stadsring waaronder de Burgemeester van Reenensingel, de aanleg van de Schoolzones hier in de wijk voor de verkeersveiligheid van kinderen, de aanpak van de drukte op de oostas van Gouda (Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg zuid en Bodegraafsestraatweg noord) en natuurlijk het tegenhouden van de doorsteek met de randweg.

Volgens alle drie de onderzoeken zou zo’n doorsteek leiden tot een onaanvaardbare en zeer onwenselijke verkeerssituatie hier in de wijk, met onder andere een forse toename van (vracht)verkeer op de Plaswijckweg en een extra verkeersaantrekkende werking van regionaal doorgaand verkeer (dat we juist willen weren in de stad). Terwijl nota bene dit jaar ook nog de Schoolzones op de Plaswijckweg worden aangelegd. Bij de commissie vergadering vorige week maandag werden nog moties en amendementen aangekondigd, overigens maar door drie oppositiepartijen, om toch weer verdere onderzoeken naar een doorsteek te houden en voor nog meer maatregelen op de bodegraafsestraatweg noord. Maar bij de beslissende raadsvergadering van woensdag niets van dit alles meer. Het is een goede zaak dat uiteindelijk het gezonde verstand bij de politiek de doorslag heeft gegeven, dat de deskundige analyses en onderzoeken leidend zijn gebleven en dat niet degene die het hardste schreeuwt zijn zin heeft gekregen. Verkeerskundig en politiek is er -opnieuw- geen draagvlak voor een doorsteek gebleken.

Van belang is nog dat de gemeente heeft toegezegd dat zij bij specifieke VCP maatregelen weer in gesprek zal gaan met wijk en buurt. Mocht dat zo zijn bij onze wijk, dan krijgt iedereen uiteraard hierover bericht.

Wat ook positief opvalt: verreweg de meeste fracties in de gemeenteraad weten bij dit lastige, complexe onderwerp, namelijk ‘verkeer en mobiliteit’, dat bovendien altijd veel emoties oproept, toch de hoofdlijnen te bewaken. Slechts drie fracties verliezen zich in details.

En uiteraard blijven wij de effecten van de maatregelen en van de verkeersontwikkelingen volgen, waarbij vooral de situatie op de Van Reensensingel van belang is: doorstroming, kruispunten zonder verkeerslichten en de geluidsbelasting.

Ieder nogmaals veel dank voor alle verkeerskundige input, de politieke steun en de goede persoonlijke contacten.

 

 

 

 

 

 

 

 


Realisatie schoolzones tegelijk met campagne VVN

 Juli 2021

Veilig Verkeer Nederland is een campagne gestart om kinderen meer (samen) lopend of fietsend naar de basisschool te laten gaan. Zie https://vvn.nl. Bij veel basisscholen zijn er namelijk meldingen van verkeersdrukte. Op afbeelding (van de gemeente Goudas): de basisscholen in Plaswijck met daaromheen cirkels van 500 meter. Dit is volgens VVN een loop- en fietsafstand voor kinderen.

 

 

 

 

 

 

 


 

Wethouder: doorsteek echt geen oplossing

Juni 2021

De gemeenteraad heeft opnieuw uitgebreid gesproken over het nieuwe VerkeersCirculatiePlan (VCP). Veel vragen waren er over het voorgenomen eenrichtingscarré in Gouda Noord. Maar over het algemeen kan het nieuwe VCP op goedkeuring van de gemeenteraad rekenen. Een specifiek punt is nog te noemen (zie ook elders op deze webpagina) en dat is dat de wethouder Niezen zei dat er geen doorsteek tussen randweg Reeuwijk en de Plaswijckweg komt. Er zijn in 2019 en 2020 uitgebreide verkeersonderzoeken gehouden en de conclusie was elke keer overduidelijk, niet doen.

Niet alleen blijkt uit alle onderzoeken dat zo’n doorsteek 1) zeer ongewenste gevolgen voor onze toch al drukke en grote(re) wijk Plaswijck zal hebben en dan vooral voor de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg. Daarnaast blijkt 2) dat zo’n doorsteek voor Gouda als geheel ongewenste gevolgen heeft omdat je voor het doorgaande regionale verkeer een poort extra open zet met een verkeersaantrekkende werking. Het tegengaan van het doorgaande regionale verkeer door Gouda is nu juist één van de speerpunten van het nieuwe VCP. Met name komen er daarom verkeersremmende maatregelen op de Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg zuid en bodegraafsestraatweg noord. Evenmin biedt een doorsteek een structurele oplossing omdat 3) er het misverstand bestaat als zou onze wijk hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor al het verkeer op de bodegraafsestraatweg noord. Dat is dus niet het geval, zie bijvoorbeeld bijgevoegde afbeelding. Verder 4) het is niet voor niets dat in onze wijk vooral op de Plaswijckweg met vele basisscholen er drie schoolzones komen: er zijn al heel lang veel klachten en veel bijna-ongelukken. Een doorsteek betekent onder andere weer extra (vracht) verkeer langs de basisscholen. Niet doen dus. Er zijn overigens meer verkeerskundige argumenten tegen een doorsteek. Het is hier al druk zat, zie verder deze pagina met de 12 knelpunten in de wijk. Slechts een enkele raadsfractie stelde hierover nog wat vragen, maar die werden door de wethouder keurig beantwoord.

 

 

 


Gemeente Gouda presenteert uitgebreid VerkeersCirculatiePlan  (VCP)

April 2021

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Gouda in samenspraak met burgers en bedrijven een nieuw verkeercirculatieplan opgesteld. Het is een uitgebreid plan geworden met enkele grote maatregelen. De gemeente wil twee zaken bereiken. In de eerste plaats de tien grote verkeersknelpunten in de stad aanpakken. In de tweede plaats voorsorteren op de verkeerstrends voor de komende jaren. Graag geven wij een samenvatting en een toelichting.

 

 

 

 

 

 

Complimenten voor de inspraaksessies in de Denktank

Eerst willen wij zeggen dat de voorbereidende inspraaksessies (genoemd de Denktank) zeer goed waren. Bewoners(organisaties) en bedrijven konden hun punten inbrengen en meedenken over oplossingen. Goede onderzoeken, goede analyses en veel ruimte voor inspraak. Complimenten voor de onafhankelijke voorzitter van de Denktank, de ambtenaren van de gemeente en voor de verkeerskundigen van het verkeersbureau die de sessies hebben begeleid.

 

 

Afbeelding: toen parkeren op de Markt nog gewoon kon: tijden veranderen, verkeersinzichten ook

 

 

 

 

 

Het nieuwe VCP wil naar een ander verkeersbeeld

Het concept VCP wil duidelijk naar een andere verkeersbeeld in Gouda. Enkele hoofdpunten zijn:

 • De binnenstad moeten autoluw worden.
 • Er komt meer aandacht voor fietsveiligheid.
 • De gemeente volgt de Tweede Kamer en wil binnen de bebouwde kom in beginsel een maximum snelheid van 30 km/uur.
 • Aanpak van tien verkeersknelpunten in de stad, zoals het Kleiwegplein en de Thorbeckelaan.
 • Tegengaan van het doorgaande doorgaande (regionale) verkeer door Gouda.
 • Versterking van de stadsring, dat wil zeggen de grote wegen om Gouda heen, zoals de Burgemeester van Reenensingel.

 

 

Onze inbreng: 1) aanpak stadsbrede structurele problemen en 2) knelpunten in de wijk

Als politiek-neutrale bewonersorganisatie, bestaande uit vrijwilligers / wijkbewoners, houden wij ons al zeer lang bezig met verkeersveiligheid en mobiliteit. Daarbij baseren wij ons mede op de vele signalen van mede wijkbewoners en van verkeerskundigen die in de wijk wonen. Bij de inspraaksessies hebben wij naast de verkeersknelpunten in de wijk zelf óók aandacht gevraagd voor twee hoofdzaken, namelijk voor een gerichte aanpak van de structurele problemen in de stad en regio en aandacht voor de verkeersknelpunten hier in de wijk.

Samengevat hebben wij de volgende punten benoemd:

 1. Versterking ringstructuur, met name aan de oostkant Gouda.
 2. Tegengaan doorgaand regionaal verkeer, met name aan oostkant Gouda.
 3. Inzet op regionale aanpak verkeersstromen, op basis van eerder gedane onderzoeken.
 4. In beginsel geen nieuwe infrastructuur, inzet op benuttingsmaatregelen en uitvoering al aangekondigde maatregelen in Mobiliteitsplan.
 5. Gefaseerde en gedoseerde implementatie verkeerscirculatieplan.
 6. Uitrol schoolzones in de stad, voor verkeersveiligheid kinderen bij basisscholen, op basis van pilot Plaswijck. In samenhang met aanpak verkeersknelpunten Bloemendaal en Plaswijck.
 7. Aanpak verkeersonveilige situaties op Thorbeckelaan en Albert Plesmanplein.
 8. Afweging bereikbaarheid, economie, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid door bestuur en politiek beter en vaker monitoren.
 9. Verkeersimpact nieuwe ruimtelijk ordeningsprojecten zoals grote bouwplannen (Van Loon locatie bijvoorbeeld) beter inpassen.
 10. Versterking maatwerkvervoer, in relatie tot openbaar vervoer voorzieningen.
 11. Verkeersstromen vrachtverkeer grote winkelcentra en binnenstad reguleren.
 12. Onderhoud fietspaden beter in beheerplannen gemeenten borgen.

 

 

Tegengaan doorgaand regionaal verkeer

Al vele jaren is dit een speerpunt van ons. Onderstaande afbeelding, die uit het technisch rapport van 2020 van het VCP komt, is hierbij een goed uitgangspunt voor te nemen maatregelen in stad en wijk. Het beeld is bevestigd in een eerder onderzoek in 2019. De percentages doorgaand regionaal verkeer door Gouda, dat dus hier eigenlijk geen bestemming heeft maar wel voor veel verkeersoverlast zorgt, variëren van 20 tot 50%, afhankelijk van de berekeningsmethodiek. Dit sluipverkeer door de stad moet (en zo blijkt kan ook) regionaal worden afgewikkeld. Dat betekent onder andere een fors mindere belasting voor de hele oostas Joubertstraat – Bodegraafsestraatweg.

Er ligt hier bijvoorbeeld een belangrijke rol voor de Zuidwestelijke Randweg. Belangrijk is dat Gouda hierop alert is in het regionaal verkeersoverleg.

 

Afbeelding uit verkeersonderzoeken 2019 en 2020: regionaal ombuigen doorgaand regionaal verkeer belangrijk

 

 

NB

Wat ook interessant is aan deze afbeelding is dat het verkeer op de Jouberststraat – Bodegraafsestraatweg zuid – Bodegraafsestraatweg noord voornamelijk komt van het doorgaande regionaal verkeer. Dat tegengaan zorgt dus voor een structurele oplossing aan de oostkant van Gouda. Je hoort ook nog wel eens dat onze wijk (Plaswijck) voor al het verkeer op de Bodegraafsestraatweg Noord zorgt, maar dat klopt dus niet. Sterker, geheel Bloemendaal en Plaswijck samen vallen in het niet bij de forse noord-zuid verkeersstroom van het doorgaande regionale verkeer. Zie ook hierna.

 

 

Specifiek: verkeersknelpunten in de wijk

Verder hebben wij specifiek de vele verkeersknelpunten in de wijk Plaswijck (postcode 2804) benoemd en met informatie en analyses onderbouwd ingebracht.  Bij de inspraaksessies is onder andere gewezen op de vele vrachtauto’s vanen naar het winkelcentrum, de positie van de Van Reensenignel ten opzichte van de kruisingen met de Ridder van Catsweg en de Plaswijckweg, de kwetsbare situatie bij de basisscholen en de bouwplannen in de wijk met nog onduidelijke verkeersgevolgen.

Het gaat samengevat om de volgende verkeersknelpunten in de wijk zelf:

 1. het kruispunten Van Reensensingel met de Plaswijckweg en het kruispunt van Reenensingel met de Ridder van Catsweg,
 2. de oversteekplaats Plaswijckweg / Boegpad (fietsers),
 3. het vele bevoorradings(vracht)verkeer winkelcentrum Bloemendaal door en in de wijk,
 4. een geluidsscherm aan de noordrand van de wijk vanwege de toenemende geluidsbelasting A12,
 5. te hard rijden en ongewenst verkeer op fietspad Bloemendaalseweg,
 6. kruispunt cq. sluipverkeer Blommenstijnsingel / Ridder van Catsweg / Plaswijckweg,
 7. de ondoordachte geluiden voor een doorsteek vanaf de randweg reeuwijk (gelukkig ook dit keer weer als zeer ongewenst door het verkeerbureau beoordeeld),
 8. uitvoering doorstromingsnotitie Van Reenensingel,
 9. als de Burgemeester van Reensensingel en grote rol krijgt en meer vervoerscapaciteit moet krijgen, is het zinvol om onderzoek te doen of en zo ja waar geluidsschermen nodig zijn,
 10. over de gehele Plaswijckweg meldingen en signalen over drukte, te hard rijden en gevaarlijke oversteken,
 11. realisatie schoolzones bij de basisscholen in de wijk,
 12. onduidelijke verkeerseffecten van grote bouwprojecten ic. PWA locatie en Van Loon locatie,
 13. de kruising van Reenensingel en Bloemendaalseweg, zie ook hierna: wie heeft nu voorrang,
 14. de situatie bij de Calslaan, nabij de middelbare scholen en vervolgonderwijs en ook de Mammoet.

 

 

Aanleg schoolzones in de wijk

 

 

 

 

 

Afbeelding: eerste impressie van schoolzone op de Plaswijckweg

Dit was wel één van de belangrijkste punten. Samen met wijkbewoners en de basisscholen zijn we hiermee al minsten acht jaar bezig. Dit jaar zullen dan eindelijk drie schoolzones in de wijk worden aangelegd: een schoolzone bij de Carrousel en de Ridderslag, een schoolzone bij de Beversluisschool, Cirkel en Plaswijckschool, en nog een schoolzone bij het Vlot.

Destijds is dit als wijkproject opgestart, waaraan ook nog een groot deel van ons wijkbudget is bijgedragen, samen met de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en Vlot. Met de gemeente is gewerkt aan een veiliger verkeerssituatie voor schoolgaande kinderen in de wijk. Er zijn destijds ook enquêtes gehouden onder ouders en kinderen. Basisscholen, wijkbewoners en wij zijn zeer content dat de realisatie eindelijk haar beslag gaat krijgen.

De weginrichting zal zodanig zijn dat fietsers en voetgangers hoofdgebruiker zijn, de auto is in de schoolzones te gast. Deze schoolzones komen overigens in heel Gouda, dat is ook opgenomen in het VCP.

 

 

 

Afbeelding: gemeenteraad neemt in 2017 unaniem motie aan voor aanleg schoolzones

 

 

Plaswijckweg naar een 30 km weg …

De Tweede Kamer heeft gezegd dat in Nederland in beginsel alle straten binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/ uur moeten krijgen. Dat betekent dat op termijn ook de Plaswijckweg een lagere maximum snelheid zal krijgen. In het concept VCP staat hierover de volgende passage:

“Gouda omarmt het besluit van de Tweede Kamer in 2020 om 30 km/u als standaard te hanteren binnen de bebouwde kom. Dit is een aanscherping ten opzichte van het Mobiliteitsplan 2017-2026. Het sturen op lagere snelheden geeft meer kansen voor verblijfskwaliteit in de inrichting. Naast extra kwaliteit en verkeersveiligheid voor wandelen en fietsen, krijgt autoverkeer binnen Gouda zo een lagere gemiddelde snelheid (‘doorwaadbare stad’). Dit draagt bij aan de concurrentiepositie van lopen en fietsen. Daarnaast zal doorgaand autoverkeer meer gaan rijden via de hoofd- en randwegen. Alle wegen binnen Gouda worden 30 km/u, met enkele uitzonderingen. De randwegen houden een hogere snelheidslimiet vanwege de stroomfunctie van deze wegen.”

 

Afbeelding uit concept VCP: maximum snelheid op wegen binnen Gouda

 

 

 

 

 

 

 

Versterken stadsring: betere doorstroming Burgemeester Van Reenensingel

Speerpunt van ons was het (eindelijk) tegengaan van het vele doorgaande regionale verkeer door Gouda. In samenhang daarmee hebben wij ook vooral gepleit voor een betere benutting en doorstroming op de Van Reenensingel, inclusief een goede afstemming met de kruispunten Goudse Poort / A12 (dit is namelijk een cruciaal kruispunt in de hele verkeersdynamiek in Gouda), de kruispunten met de Ridder van Catsweg en Plaswijckweg en met het fietspad Bloemendaalsweg. Onze standpunten zijn gebaseerd op de vele reacties van wijkbewoners in de afgelopen jaren en op  de verkeersonderzoeken die afgelopen jaren hiernaar zijn uitgevoerd. Dit standpunt is overigens al vele jaren een speerpunt van ons.

De Burgemeester van Reensensingel kan en moet meer stadsverkeer gaan opvangen. Wij hebben gevraagd of de capaciteit inderdaad dan toereikend is. Uit de onderzoeken van de gemeente en het verkeerskundig bureau blijkt dat met een aantal maatregelen dit mogelijk is. Het lijkt ons dan wel een goede zaak dat nagedacht wordt over geluidsschermen op bepaalde delen van de Van Reenensingel.

Op onderstaande afbeelding is de stadsring waaronder de Burgemeester van Reenensingel gemarkeerd.

 

 

 

 

 

 

“Langzamer rijden gaat sneller”

De Burgemeester van Reenensingel zal minder kruispunten met verkeerslichten krijgen. Het VCP: “De Van Reenensingel, Goudse Houtsingel en Goverwellesingel blijven 50 km/u, vanwege de verkeersfunctie voor Gouda. Enkele kruispunten worden voorrangspleinen met oversteeklicht. Dit verbetert zowel de oversteekbaarheid als de autodoorstroming.” De idee daarachter is dat uit onderzoek is gebleken dat “langzamer rijden uiteindelijk sneller gaat”. Op de afbeeldingen de kruising Burgemeester van Reenensingel en Plaswijckweg, vlakbij de snackbar, resp. de huidige situatie en de mogelijk nieuwe situatie.

 

 

Kruising Burgemeester van Reenensingel (autoweg) en Bloemendaalseweg (fietspad)

Graag noemen wij nog een specifiek knelpunt. Het VCP benadrukt het belang van een goede doorstroming op de stadsring. Dat betekent een betere benutting en doorstroming op de Burgemeester van Reenensingel. Tegelijk pleit het VCP voor meer aandacht voor fietsers, fietsverbindingen en fietsveiligheid. Dat betekent weer voorrang voor de Bloemendaalseweg, immers een belangrijk fietspad door stad en wijk. Beide standpunten zijn als positief te waarderen. Maar wat als beide wegen elkaar kruisen en beiden wegen zijn als hoofdstructuur voor resp. auto en fiets aangewezen, wie krijgt er dan voorrang … ?

Het lijkt ons verstandig als de afstelling van de verkeerslichten daar wordt verbeterd, dus groen voor fietsers als er door een fietser op de knop wordt gedrukt en niet dat automatisch om de zoveel tijd automatisch het licht voor fietsers op groen gaat.

 

 

Kruising Hugo de Vrieslaan en Bloemendaalseweg

Het VCP benoemt ook een ander groot auto-fiets kruispunt, namelijk Hugo de Vrieslaan – Bloemendaalseweg. De kruispunt staat zelfs in de top 5 van onveilige kruispunten in de stad. Als maatregelen noemt het VCP “Het kruispunt krijgt een nieuwe veiligere inrichting door een ruimere opzet en beter geleiding van verkeer.” Dit is natuurlijk als positief te beschouwen.

 

 

Participatieproces en doorsteek

Op dit moment zijn wij als bewonersorganisatie bezig met een zienswijze voor het VCP. Deze zal positief van toon zijn, vooral over de Denktank met open discussies, gedegen analyses en alle ruimte voor een inhoudelijke inbreng. En gebaseerd op bovenstaande punten, de vele signalen vanuit de wijk, onze eigen verkeerskundigen en de vele en goede verkeersonderzoeken van de laatste jaren. Gedurende het participatieproces konden alle deelnemers een inhoudelijke inbreng geven. Hierbij onze twee memo’s: Notitie Plaswijck, Plaswijckweg en Schoolzones  en  Notitie versterken stadsring en oostkant.

Over de Denktank nog het volgende. Er waren veel deelnemers uit de stad, burgers en bedrijven. Natuurlijk, als de uitkomst van de discussies van de Denktank je niet zint en de rapporten en onderzoeken van het Verkeersbureau onderbouwen je standpunt niet, dan mag je natuurlijk naar de wethouder en gemeenteraad gaan. Het staat iedereen vrij om zijn of haar mening te geven. Maar dan wel met respect voor de gehouden discussies en met gedegen cijfers, onderzoeken, analyses en adviezen. Bijvoorbeeld, in mei 2019 is een uitgebreid onderzoek gehouden naar de Bodegraafsestraatweg, dit naar aanleiding van een toezegging van de wethouder. Ook in de Denktank is vorig jaar 2020 meermalen onderzoek gedaan naar de bodegraafsestraatweg noord. De onderzoeken zeggen dat de bodegraafsestraatweg wel enige aandacht behoeft maar dat met enkele gerichte maatregelen al veel is te bereiken. In ieder geval, in alle gevallen -zoals ook afgelopen jaren telkens het geval was- concluderen en kwalificeren de verkeersonderzoeken een doorsteek vanaf de randweg reeuwijk naar de plaswijckweg om verschillende redenen als zeer ongewenst en evenmin als een oplossing. Kort samengevat, bij zo’n doorsteek zal er onder andere sprake zijn van een grote verkeersaantrekkende werking, ook van regionaal verkeer dat we juist willen tegengaan, voor de stad en van een extra verkeersbelasting voor een toch al drukke en grote(re) wijk als Plaswijck. Daarbij komt, dat het nu juist niet bewoners uit onze wijk zijn die daar voor veel verkeer zorgen. Zie ook het plaatje eerder, de bulk op de bodegraafsestraatweg komt van regionaal verkeer. Er zijn nog meer verkeersredenen om dit niet te doen. Wij en vele medebewoners ondersteunen overigens al jaren dit standpunt. Zie ook Memo verkeerseffecten Bodegraafsestraatweg – Plaswijck – Joubertstraat_v03112020. Dit zijn conclusies gebaseerd op verschillende, grote onderzoeken en die zijn dan ook overgenomen in het VCP. Daarvan kun je alles vinden, maar het zijn gedegen onderzoeken met duidelijke conclusies. Volledigheidshalve, wij hebben destijds en ook vorig jaar weer enkele onderzochte en effectieve maatregelen benoemd die bijdragen aan minder verkeersdruk aan de oostkant van gouda en daarmee ook op de bodegraafsestraatweg. Een voorbeeld is een verbod op rechtsafslaand vrachtverkeer vanaf de goudse houtsingel op het grote kruispunt reenensingel-bodegraafsestraatweg, verkeersbelemmerende fysieke maatregelen en eventueel verlaging maximum snelheid naar 30 km/uur. In het VCP zijn ons inziens passende maatregelen benoemd.

 

 

Knelpunten in de stad: aanpak met 10 grote samenhangende maatregelen

Het VCP benoemt vele maatregelen. Er zijn ook veel onderzoeken gedaan. In de bijlagen op de website van de gemeente Gouda is alles na te lezen. Hieronder de tien belangrijkste maatregelen zoals die in het VCP zijn beschreven. Het verkeersbureau benadrukt dat alle maatregelen in samenhang moeten worden gezien en dus ook als één geheel moeten worden gezien en uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

Als voorbeeld noemen wij twee hoofdmaatregelen. In de eerste plaats de forse herinrichting van het Kleiwegplein: links de huidige situatie, rechts zoals in het VCP voorgesteld. Duidelijk is dat de verkeersstromen in de binnenstad anders worden ingericht.

 

 

Een belangrijke maatregel is ook de aanpak van de Thorbeckelaan, een weg die al lang bekend staat als gevaarlijk voor fietsers. Hierover was vrijwel iedereen het eens, en terecht. Ieder herinnert zich nog het ongeluk dat daar heeft plaatsgevonden.

Veel discussie is er daarentegen wel geweest over het plan om in Gouda Noord een zogenaamd éénrichtingscarré te maken. Dat is bij de Graaf Florisweg, Thorbeckelaan, Statensingel en Bodegraafsestraatweg Zuid. Dit zal nog verder worden besproken en uitgewerkt.

Op de afbeelding links een impressie van de nieuwe inrichting van de Thorbeckelaan, met eenrichtingsverkeer en met meer en een afgescheiden ruimte voor fietsers. Op de afbeelding rechts de richtingen in het carré.

 

 

Zeer veel onderzoeken, nu uitvoeren

Er zijn de afgelopen jaren (2018 – 2020) veel en goede verkeersonderzoeken uitgevoerd. Ook zijn veel oplossingsrichtingen benoemd en uitgewerkt. Wat ons betreft kan de aandacht nu liggen op de uitvoering van alle plannen. Bij de inspraaksessies hebben wij begrepen dat hiervoor financiële middelen zijn vrijgemaakt. Ook dat is positief te waarderen. Mobiliteit en verkeersveiligheid is immers voor veel bewoners een belangrijk leefbaarheidspunt.

 

Meer informatie

Er zijn zeer veel onderzoeken en verslagen. Deze webpagina bevat slechts enkele hoofdpunten. U kunt alles nalezen op de website van de gemeente namelijk https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/

 

Hoe verder en reacties

De politiek zal het VCP de komende maanden verder bespreken. Op basis van alle ontvangen reacties en de VCP-sessies hebben wij een zienswijze ingediend Zienswijze april 2021 op verkeercirculatieplan gouda van bewonersorganisatie plaswijck  die grotendeels samenvalt met de op deze pagina genoemde punten. Daarna is het de bedoeling dat de gemeente voor enkele maatregelen een apart participatieproces opstart. Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij ook daarover graag mee. U kunt dan ook uw mening over het VCP aan ons (blijven) geven. Hierover volgt nog een nieuwsmail, u kunt uiteraard ook uw mening geven via contact@bloemendaalplaswijck.nl of via een korte enquête op https://us4.list-manage.com/survey?u=3949baa8632b4964321474cf4&id=d7481f65a1  .

 

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bewonersorgansiatie (wijkteam) Plaswijck

 

 


Nieuwe VerkeersCirculatiePlan voor Gouda in concept klaar

Maart 2021

Vorig jaar heeft de gemeente Gouda veel voorbereidende sessies met bewoners en ondernemers gehouden over het nieuwe VrekeersCirculatiePlan. Inmiddels zijn de conceptplannen gepresenteerd. Binnenkort komen wij met uitgebreide informatie, zo ook met de specifieke punten die wij voor de noordelijke wijken hebben ingebracht. Graag ook horen wij uw mening over het VCP en over de belangrijke verkeerspunten in de wijk. Wordt dus vervolgd.

Op de afbeelding hieronder alvast een beeld zoals de kruising Van Reenseningel – Plaswijckweg er uit kan komen te zien.

 

 

 

 

 

 

 


 

Verkeerscontroles op de Plaswijckweg  (december 2020)

’s vonds 4 december heeft de politie Gouda extra aandacht besteed aan de wijken Plaswijck en Bloemendaal, in het bijzonder de Plaswijckweg. Behalve over vuurwerk en woninginbraken werd er de laatste tijd door bewoners namelijk ook geklaagd over hardrijders. Samen met de wijkagenten Marco en Lucky hebben zij 22 bestuurders bekeurd voor te hard rijden. De hoogst gemeten snelheid was 92 km/u … Dank dus aan wijkagenten! Al lang en vaak zijn er signalen van bewoners over te hard rijden en verkeersonveilige situaties op de Plaswijckweg. Ook goed aan deze handhavingsactie is dat het ’s avonds gebeurde. Volgens jaar worden ook de Schoolzones bij de basisscholen in de wijk aangelegd voor nog meer verkeersveiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VerkeersCirculatiePlan (maart 2020)

Einde jaar volgt op deze website uitgebreid nieuws over het VerkeersCirculatiePlan van de gemeente Gouda, het participatietraject dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden en de gevolgen voor onze wijk.

Als bewonersorgansiatie nemen wij deel aan aan de zogenaamde Denktank. Dit is een vertegenwoordiging vanuit de stad (bewoners, instellingen) die het VCP bespreekt, samen met de gemeente Gouda en een verkeerskundig bureau.

 

 


Aanleg Schoolzones Plaswijckweg blijft bij gemeente prioriteit houden  (december 2019)

Zoals wellicht bekend heeft het College het VerkeersCirculatiePlan teruggetrokken. Er waren vanuit de stad van bewoners en bedrijven veel bezwaren, vooral over de korte inspraaktermijn. Er komen nu nieuwe consultatierondes met de stad. Dan zal een nieuw verkeersplan worden vastgesteld.

Tegelijk is al wel bepaald dat enkele projecten -toch- doorgaan. Zowel de wethouder als de verkeersambtenaar hebben onlangs bevestigd dat het project ‘Schoolzones Plaswijck’ ook op deze lijst staat. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Over de exacte uitwerking van de maatregelen en de planning moeten we nog een keer in overleg. We hebben als bewonersorganisatie twee extra vrijwilligers vrijgemaakt.

Bij alles geldt dat als de plannen redelijk definitief zijn uitgewerkt, de gemeente gevraagd zal worden om alle basisscholen nog een keer te benaderen om hun eindoordeel te geven.

 

 


Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan door gemeente ingetrokken  (november 2019)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Vele inwoners, organisaties en bedrijven hebben hun visie gegeven op het raadsvoorstel, door mondelinge bijdrages in de verkennende raadsbijeenkomst of doormiddel van brief aan de gemeenteraad. En hoewel er ook mensen heel blij waren met het idee van bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad gaf het gebrek aan participatie in aanloop naar het verschijnen van dit voorstel de (negatieve) doorslag. De beweging om het voorstel van tafel te halen werd ingezet toen wethouder Hilde Niezen afgelopen woensdag de raad adviseerde het voorstel van de agenda te halen. De gemeenteraad ging hier in mee aangezien ook de raadsleden vonden dat het traject geen schoonheidsprijs verdiende. Het VCP zal met een nieuw raadsvoorstel, na een uitgebreide consulatie ronde met de stad, volgend jaar aan de raad aangeboden worden. Hierna kan het besluitvormingstraject in de gemeenteraad weer worden opgestart.”

Relevante links naar de gemeente Gouda:

https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Ontmoet_de_raad/Digitale_nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_11_november_2019/Het_raadsvoorstel_over_het_Verkeerscirculatie_plan_VCP_is_van_tafel

 

 

 

 

 

 

 


Aanvullende brief aan gemeenteraad over het Verkeerscirculatieplan  (oktober 2019)

Onze aanvullende brief, waarin onder meer wordt gevraagd voor meer tijd en overleg met alle betrokkenen in de stad en wijk.

Aanvullende brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck over verkeerscirculatieplan

 


Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk  (17 oktober 2019)

Hierbij de brief die samen met de basisscholen in de wijk naar de gemeenteraad is gestuurd. “Wel jammer dat dit nodig is”, aldus de directeur van een van de basisscholen.

Brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck en basisscholen over verkeerscirculatieplan en schoolzones

 


Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 


Onderhoudswerkzaamheden en Schoolzones bij de Ridder van Catsweg (juni 2019)

Beste mede wijkbewoners, graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen over de verkeersveiligheid in de wijk.

Schoolzone’s in fases

Zoals bekend zijn gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck al jaren bezig met de aanleg van Schoolzone’s in Plaswijck, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Vorig jaar zijn al de borden geplaatst, dit jaar staat fase 2 gepland. Dan zal daadwerkelijk de weginrichting bij de basisscholen veranderen. Doel is het verkeersveiliger maken voor de kinderen uit de wijk.

Werkzaamheden bij de Ridder van Catsweg, extra zebrapaden bij de Carrousel en de Ridderslag

Bij de Carrousel en de Ridderslag zal volgende week al deels worden begonnen met fase 2. Dat is 11 juni tot en met 14 juni 2019, op het deel tussen de Burgemeester van Reenensingel en de Bloemendaalseweg. Dan gaat de gemeente Gouda namelijk onderhoud uitvoeren aan de asfaltverharding.

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om gelijk al “binnen de schoolzone twee zebrapaden aan te brengen op de Ridder van Catsweg, namelijk ter hoogte van de Calslaan (zuidzijde) en tussen de in- en uitrit van basisschool de Ridderslag. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid worden de zebrapaden verhoogd aangelegd. Dit is ook de reden dat we het zebrapad ter hoogte van de Anna van Meertenstraat (bloemenkiosk) nu verhoogd aanleggen.” Op bijgevoegde foto’s zijn deze maatregelen weergegeven.

Een goede zaak natuurlijk. Wel is de weg gedurende werkzaamheden afgesloten voor auto’s. Het fiets- en voetpad blijft toegankelijk.

Weer besluit in de gemeenteraad ?

Een deel van de Schoolzones wordt dus al gerealiseerd. Maar hoewel de gemeenteraad vorig jaar unaniem heeft gezegd dat de Schoolzones in onze wijk er moeten komen, blijkt er toch een extra besluit nodig te zijn voor de verdere werkzaamheden. Dat heeft te maken met (extra) financiën voor alle verkeersmaatregelen in de stad en voor deze schoolzones. Zelfs wordt al gesproken over een fase 3 en een definitieve realisering in medio 2020 van de Schoolzones in Plaswijck …. We begrijpen dat er afwegingen gemaakt moeten worden, maar dit project loopt nu al zo lang dat realisatie conform gemaakte afspraken uitgangspunt blijft. We houden het uiteraard in de gaten en u op de hoogte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stand van zaken fase 1 en 2 (juni 2018)

 

Tekeningen fase 1

Zoals besproken zal de aanleg van de schoolzones in twee fases plaatsvinden.

De eerste fase benoemt de uitgangspunten en locaties van de drie schoolzones. Ook zijn de werktekeningen gemaakt van de locaties van de schoolzones, met bijbehorende markeringen. Dit alles is in goed en constructief overleg verlopen tussen de gemeente Gouda, de vijf basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag, het Vlot en bewonersorganisatiew/wijkteam Plaswijck. De gemeente Gouda heeft inmiddels de opdracht uitgezet om voor de zomervakantie fase 1 te realiseren.

 

Aanvullende maatregelen fase 2

In fase twee komen de aanvullende fysieke maatregelen aan bod, die meer tijd en geld kosten. Deze maatregelen voor fase 2 zijn nu al beschreven. Hierbij zijn de meningen, wensen en ervaringen van basisscholen en bewonersorganisatie meegenomen. De gemeente Gouda heeft toegezegd dat deze maatregelen dit jaar gerealiseerd zullen worden.

 

Bij het Vlot gaat het om de volgende maatregelen:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Extra drempel bij begin schoolzone bij bocht komend vanaf noordkant, bij voorkeur ook aan zuidkant.

4. Verhogen naar herkenbaar en gemarkeerd plateau van huidige oversteekplaats.

5. Een versmalling bij de twee huidige middenvakken dan wel een afscheiding tussen auto’s en fietsers, gericht op het omlaag brengen van de snelheid.

 

Bij de Ridderslag en Carrousel zijn de volgende maatregelen gewenst:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Een versmalling van het wegdek waar veel wordt overgestoken en er relatief veel fietsbewegingen zijn, al dan niet gecombineerd met een verhoogde oversteekplaats of een middeneiland.

 

Bij de Cirkel en de Plaswijckschool zijn de volgende maatregelen genoemd:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Oversteekplaats nabij Raaigras combineren met oversteekplaats fietsers Steinenburg, op verhoogd plateau.

4. De Weerestein bij de Plaswijckweg afsluiten voor fietsverkeer.

5. En duidelijk scheiding tussen het autodeel en het fietsdeel van de Plaswijckweg. Dat hierdoor een versmalling ontstaat werkt extra snelheidsremmend.

6. Het midden-eiland over een veel langer stuk verlengen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor veilig oversteken en wordt de weg (optisch) smaller.

 

Extra bebording en markeringen

Meer in het algemeen is het naar het oordeel van iedereen een goed idee om bij elke schoolzone extra borden te plaatsen met aanvullende informatie zoals de naam van de school. Hiervoor kan het door Het Vlot uitgezochte grijze bord worden gebruikt. Deze borden zijn de betalen uit de reservering die bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hiervoor heeft gemaakt.

Extra toezicht en handhaving

Alle basisscholen spreken de wens uit dat er, zeker in de eerste periode, extra toezicht en handhaving is.

 

Fase 3 in toekomst

Er is nog gesproken over een fase 3. Dat is in de toekomst, als de asfaltlaag van het wegdek aan onderhoud of vervanging toe is. Dan is het een optie om de schoolzones óók met een kleur te markeren.

 

Kiss & Ride zones en Boegpad niet in dit project

Wat betreft de Kiss & Ride zones stelt de gemeente Gouda dat er geen geld is om realisatie hiervan mee te nemen in dit project.

In dit project kan de gemeente Gouda geen maatregelen nemen bij het kruispunt Plaswijckweg en Boegpad. De gemeente kan dit alleen in een ander project meenemen.

 

Planning

Voor de realisatie van fase 1 heeft de gemeente Gouda inmiddels opdracht gegeven.

De eerstvolgende stap is dat ouders en kinderen per school de concepten bespreken. Hierbij zijn tevens de direct omwonenden van de betreffende school welkom. Dit zullen de basisscholen zelf verzorgen. Hierbij kunnen de gemeente en bewonersorganisatie aanwezig zijn, om desgewenst toelichting te geven.

De planning is dat de aanvullende maatregelen van fase 2 dit jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeente Gouda zegt nogmaals toe dat realisatie is opgenomen in de planning.

 


Waar komen de schoolzones ? (april 2018)

Graag brengen wij u op de hoogte van het project Schoolzones. Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones in Plaswijck bij resp. de Carrousel & Ridderslag, bij de Cirkel & Plaswijckschool en bij het Vlot.

Begin dit jaar zijn met de gemeente Gouda, de basisscholen en bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk.

Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en weg aanpassingen zoals versmallingen.

De planning is nu als volgt. [1] Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones. [2] Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken, ook over de extra maatregelen zoals fysieke wegaanpassingen en de plaatsing van borden.

Schoolzone Het Vlot

Maar eerst de plannen waar de schoolzones komen te liggen. Voor de situatie Plaswijckweg / Oosthoef bij basisschool het Vlot wordt gedacht aan een schoolzone die loopt van de bocht bij de Noordhoef tot en met de oversteekplaats bij de Oosthoef. De al bestaande oversteekplaats zal in een volgende fase verhoogd worden en veiliger gemaakt.

Een vraag is nog hoe de situatie veiliger kan worden aan de andere kant, als de auto’s vanaf het noorden uit de bocht komen. Er is geen ruimte voor nog een oversteekplaats, omdat er gras ligt. Het idee is nu om in een volgende fase vóór of ín de bocht daar een snelheidsremmende drempel te leggen.

 

 

Schoolzone Carrousel / Ridderslag

Bij de geplande schoolzone op de Ridder van Catsweg / Plaswijckweg bij basisscholen de Carrousel en de Ridderslag wordt gedacht aan een vrij lange schoolzone van de Bloemendaalseweg tot en met de keerlus bij de Marianneflat. Lastig is wel dat hier een plein is van de Ridderslag waar ook auto’s parkeren. Omdat ouders en kinderen hier veel oversteken wordt gedacht aan een extra oversteekplaats, bijvoorbeeld met een tussenstuk en/of een aanpassing van de wegbreedte. Maar hiervoor is wel extra onderzoek nodig.

Verder komt er nog een kleine schoolzone aan de achterkant van de Carrousel, bij de ingang Calslaan. Ook bij deze schoolzones komen te zijner tijd extra maatregelen om de schoolzone veiliger te maken voor (overstekende) kinderen. Een kiss and ride zone lijkt hier lastig te realiseren, aldus de gemeente.

 

Schoolzone Cirkel /Plaswijckschool

Bij het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de schoolzone bij de Plaswijckweg bij De Cirkel en de Plaswijckschool zijn er nog enkele discussiepunten. De schoolzone zelf is gepland (van noord naar zuid) van de bocht vóór de Brittenburg tot en met de Weerestein.

Een idee is om de oversteekplaats bij de Raaigras iets te verplaatsen, zodat deze aansluit op de oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van het veel gebruikte fietspad Steinenburg.

Het ander voorstel is om de Weerestein af te sluiten, hier kan namelijk geen veilige oversteekplaats gemaakt worden.

Op dit moment lijkt het gezien het aantal oversteekbewegingen niet direct voor de hand liggend om hier een (extra) oversteekplaats te maken bij de Waterruit. Hetzelfde geldt voor de Windhoek naar de Meerburgstraat. Er zal nogmaals aan ouders en omwonenden worden gevraagd waar de meeste fietsbewegingen zijn. De oversteekmogelijkheden nabij de Blommesteinsingel lijken veilig genoeg.

Dat betekent dat bij dit project de oversteekplaats Boegpad niet meegenomen kan worden. Maar omdat de nieuwe Mobiliteitsvisie zegt dat er aandacht komt voor veilige(r) school-thuis-fietsroutes kan dit in een vervolgfase worden meegenomen. Als er hier een serieuze herinrichting zou komen, betekent dat wel fors hogere kosten en die financiën zijn er nu nog niet.

 

School op Seef

Er komt ook meer aandacht voor SCHOOL op SEEF. Dat is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Samenwerken met basisscholen en ouders staat centraal: de verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit de regio zijn onder andere verkeersleerkrachten beschikbaar. Bijzonder is dat deze leerkrachten inclusief lesmethodes volledig wordt gefinancierd door de Regio Midden-Holland. Voor meer informatie, zie http://www.schoolopseef.nl/

In Gouda hebben de Wilhelminaschool en de Luidensschool het School op Seef certificaat behaald.

Meer maatregelen

Zoals gezegd, dit is een begin van de aanleg van de schoolzones. Over waar en wanneer er extra maatregelen komen -zoals markeringen/bebordingen, snelheidsbeperkingen, een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen en wegaanpassingen zoals versmallingen – volgt nog nader overleg met alle partijen, zoals de basisscholene, ouders, omwonenden en de verkeerssommissie van bewonersorganisatie/wijkteam plaswijck. Het wordt een gezamenlijk project dus ieders inbreng is welkom.

 


Eerste stappen aanleg schoolzones  (maart 2018)

Graag stellen wij u op de hoogte van het project Schoolzones in onze wijk.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk. Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperking, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen, en wegaanpassingen zoals versmallingen.

Begin dit jaar zijn met de gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk. De stand van zaken en de planning is nu als volgt:

 • Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones.
 • Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken.
 • De verkeerssituatie in de schoolomgeving zal worden meegenomen.
 • De financiën voor het project zijn vrijgemaakt.
 • Gezien het belang van het project zal er een projectleider door de gemeente worden aangesteld.

Er wordt nu dus echt een begin gemaakt met de schoolzones, in eerste instantie door bebording en markering die (afhankelijk van de locatie) gevolgd worden door aanvullende, fysieke maatregelen. Dit laatste vraagt logischerwijs wat meer zorgvuldigheid en meer (voorbereidings)tijd, maar beter goed dan snel. Het gaat immers om de verkeersveiligheid voor kinderen.

Zodra er meer bekend is, zoals de eerste werktekeningen, zal ieder worden geïnformeerd.

 


Kerngroep Schoolzones gaat van start (november 2017)

De basisscholen in de wijk (Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot) en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben al enige tijd gepleit voor de aanleg van Schoolzones. Bij een Schoolzone geldt onder andere een maximum snelheid,  krijgt de weg een andere inrichting en zijn vooral de oversteekplaatsen veel zichtbaarder en veiliger.   De gemeenteraad van Gouda heeft dit onlangs goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid bij de basisscholen in de wijk. Met een kerngroep van betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de basisscholen zullen we met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie de schoolzones gaan uitwerken. Uiteraard worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de plannen. Meer informatie volgt. Voor info uit voorgaande jaren, zie onder andere  http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/#VerkeersveiligheidPlaswijckweg

 


Goed nieuws over de verkeersveiligheid in onze wijk  (september 2017)

 

Gemeenteraad ondersteunt aanleg Goudse schoolzones, met drie in onze wijk begin volgend jaar

Verkeerveiligheid, vooral die voor kinderen, is voor veel wijkbewoners belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar een vergroting van de verkeersveiligheid van de Plaswijckweg. Ook is gekeken naar de aanleg van schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Hierover zijn wijk- en kinderenquêtes gehouden.

Vooral situatie op zebra’s risicovol

Vooral bleek dat ouders en kinderen zich niet veilig voelen op zebrapaden. Sowieso gebeuren er in Nederland op zebra’s relatief veel ongelukken. Alle reden om te pleiten voor betere oplossingen in de wijk.

Rapport aangeboden aan gemeente

Met deskundige medewijkbewoners is een uitgebreid rapport opgesteld over de verkeersveiligheid in de wijk [Zienswijze]. Het rapport is ingediend bij de gemeente Gouda, als aanvulling op het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda. De directies van de vijf basisscholen ondersteunden de plannen voor de schoolzones.

Uit wijkbudget € 10.000 beschikbaar

Uit ons wijkbudget is de afgelopen jaren € 10.000 opgespaard om de aanleg van deze schoolzones in de wijk mogelijk te maken. Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel bewoners deze keuze ondersteunen.

Besluit Mobiliteitsplan inclusief besluit aanleg Goudse schoolzones

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen  (kies 20 september en dan agendapunt 9). De motie    [link] over de aanleg van Goudse schoolzones, waarvan drie in Plaswijck begin 2018, is unaniem [plaatje]   aangenomen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de wijk.

 

 

Wat is een schoolzone

In Nederland, en ook in Gouda, zijn al schoolzones aangelegd. Het doel is dat iedereen erop geattendeerd wordt om rustig te rijden en op te letten. Vaak zijn er de volgende kenmerken:

 1. wegversmalling cq. bredere fietspaden;
 2.  een overduidelijke markering en verhoging van oversteekplaatsen;
 3. de aanpak van fietsonveiligheid op de meest gebruikte fietsroutes;
 4. een heldere kleurstelling van het wegvak van de schoolzone al dan niet met een 30-km zone;
 5. markeringsborden of herkenningspalen aan begin en einde van een schoolzone.

Waar in de wijk

Er is uniformiteit nodig voor de Goudse schoolzones, maar per school en wegvak zal ook maatwerk nodig zijn. Er zijn drie locaties in onze wijk aangewezen, deze hebben van Veilig Verkeer Nederland een BuurtLabel gekregen (VVN) . Het zijn:

 1.  De Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.
 2.  De Plaswijckweg bij de Oosthoef nabij Het Vlot.
 3.  De Plaswijckweg bij de Cirkel en de Plaswijckschool.

 

 

 

Samen verder natuurlijk

Samen met ouders, kinderen, basisscholen, omwonenden, weggebruikers, politie, gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam gaan we kijken hoe elke schoolzone eruit komt te zien. Met de gemeente gaan we eerst een stappenplan opstellen.

Meedoen? Altijd welkom

Geïnteresseerde medebewoners die ook willen meehelpen en meedenken met de aanleg van de schoolzones zijn van harte welkom. Reageer dan via onderstaand e-mailadres.

Overig wijknieuws: Hugo de Vrieslaan en Graaf Florisweg

Op de agenda staat ook het “verbeteren route Ridder van Catsweg- Hugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting Bloemendaalseweg): onderzoeken de route Ridder van Catsweg – Hugo de Vrieslaan en komen tot een ontwerp tot wijkstraat 30 km/uur. Belangrijk is meer ruimte voor de fiets te creëren en een lagere rijsnelheid door autoverkeer. Resultaat: ontwerp en kostenoverzicht.

In Gouda Noord staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (Bloemendaal-Plaswijck)

06 239 56 999

 

Interessante links:

http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/
https://www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda
https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer
https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)
http://blog.eppyboschma.nl (blog: Betrokkenheid Gouwenaar een must, 20 september 2017)
http://christiaanquik.blogspot.nl/2017/09/eenrichtingsverkeer-in-de-piet.html

 


 

 

Zienswijze op concept mobiliteitsplan (maart 2017)

De gemeente Gouda maakt dit jaar een nieuw concept verkeersplan voor de stad. Het gaat om wegen, fietsveiligheid, bereikbaarheid, parkeren, enz., enz.

Iedere Gouwenaar kon de afgelopen weken via een inspraakprocedure punten noemen voor dit nieuwe verkeersplan. Ook wij als bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben een zienswijze ingediend, met 43 punten. Deze is mede gebaseerd op de vele reacties en enquêtes uit de wijk. Ieder veel dank voor de reacties!

De punten zijn hieronder genoemd, de uitgebreide zienswijze is via deze link beschikbaar:

Zienswijze maart 2017 op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting Bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck

 

Enkele voorbeelden:

 • Vooral kinderen maken zich zorgen over de veiligheid op zebra’s. Lees maar paragraaf 12 en 42. Zebra’s moeten juist veilige oversteekplaatsen voor jong en oud zijn.
 • We hebben voor Plaswijck en Gouda Noord de belangrijkste knelpunten inde wijken genoemd. Zoals bijvoorbeeld de kruising Plaswijckweg/Boegpad (paragraaf 9).
 • Bewoners zowel in Plaswijck als in Gouda Noord vinden ‘fietsveiligheid’ het allerbelangrijkste verkeersthema.
 • Er is samen met de basisscholen in de wijk een plan gemaakt voor zogenaamde Schoolzones. Kort gezegd is de auto hier te gast. De vijf directies van de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot hebben een gezamenlijke brief ondertekend voor de realisatie van deze Schoolzones (zie paragraaf 41). Als bewonersorganisatie hebben we hiervoor de afgelopen jaren flink gespaard uit ons wijkbudget (€ 10.000).

 

Wij hopen dat de gemeenteraad bij het vaststellen van het definitieve mobiliteitsplan óók rekening houdt met de noordelijke wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord.

Als alle reacties zijn geëvalueerd zal de gemeenteraad het definitieve Mobiliteitsplan Gouda vaststellen. Ieder veel dank voor zijn en haar hulp de afgelopen periode!

 

1. Inspraakprocedure teleurstellend

2. Geen onderliggende cijfers en analyses

3. Geen evaluatie eerdere plannen, maatregelen

4 Is conceptvisie toekomstbestendig?

5. Onderbezetting ambtelijke dienst

6. Context met regionale verkeersstromen mager

7. Functieaanduiding verkeersnet lange termijn ontbreekt, zeker voor noordelijke wijken

8. Eenduidige benoeming functie Plaswijckweg

9. Oversteekplaats Boegpad onderzoeken

10. Onderzoek bevoorradingsverkeer winkelcentrum

11. Subjectieve onveiligheid is subjectief

12. Over (on)veilig oversteken op ‘zebra’s’ …

13. Geluidsscherm noordrand Plaswijckweg

14. Onderzoek doelgroepenvervoer

15. Lokale initiatieven mobiliteitsvoorzieningen

16. Onderhoud wegen en fietspaden: opvallend

17. Invulling paragraaf Duurzaamheid nog mager

18. Bloemendaalseweg: keuzes maken

19. Openbaar vervoer: welke snelheid?

20. Aandacht voor de Blommesteinsingel

21. Aandacht oversteekplaats randweg Reeuwijk

22. Bewonersenquêtes over knelpunten in de wijk Plaswijck

23. Bewonersenquête over knelpunten in de wijk Gouda Noord

24. Plaswijckweg voor veel wijkbewoners al lang zorgpunt

25. Resultaten ouderenquêtes basisscholen

26. Resultaten enquêtes kinderen basisscholen

27. Resultaten wijkenquêtes en bewonerssignalen

28. Plaswijck verkeerskundig: veel, groot, druk

29. Analyse verkeersveiligheid Plaswijckweg

30. Gezamenlijke en integrale aanpak

31. Aanbeveling regelmatig overleg

32. Aanbeveling functieaanduiding Plaswijckweg

33. Handhaving in specifieke gevallen

34. Tijdstip groenonderhoud

35. Infrastructurele maatregelen vormgeving

36. Positief: aandacht verkeersveiligheid scholen

37. Eigen verantwoordelijkheid scholen en ouders

38. De Verkeersslang

39. ‘Buurtlabel’ met en voor vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijkschool, Ridderslag en het Vlot: al veel voorwerk

40. Instellen ‘school zones’

41. Bijlage Brief van basisscholen aan het college van Gouda

42. Bijlage Opmerkingen gemaakt door kinderen in de verkeersenquêtes

43. Bijlage Projectplanning, financiën en uitvoeringsprogramma

 

 

 


Ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 (januari 2017)

Bericht van de gemeente Gouda:

“Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. Gouda is een compacte stad en daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid. Om de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.”

Het concept plan is beschikbaar via de website van de gemeente Gouda: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Gemeentenieuws_in_krant/Ter_inzage_leggingen/Mobiliteitsplan

Als bewonersorganisatie zullen we een zienswijze op dit concept mobiliteitsplan indienen, dit mede op basis van eerdere bewonersenquêtes. Aan deze zienswijze wordt nu de laatste hand gelegd.

 


Nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda (november 2015)

De gemeente Gouda is begonnen met het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

De gemeente: “In 2007 is het laatste Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda vastgesteld en zijn sindsdien veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Gouda zelf maar ook op het gebied van mobiliteit algemeen. Het is daarom tijd voor het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan, dat nog niet gaat over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente met burgers en ondernemers wil inzetten.”

 

foto nieuwe mobiliteitsplan gemeente gouda

Wat is dat?

In Gouda zijn verkeer, vervoer en parkeren van grote invloed op de leefomgeving en het functioneren van de stad. De gemeente wil dan ook een nieuw Mobiliteitsplan opstellen, waarin staat hoe het verkeer en vervoer in de gemeente voor de komende vijf jaar geregeld moet worden, met een doorkijk naar 2025.

Het gaat daarbij, aldus de gemeente, “over alle vormen en doelgroepen van mobiliteit zoals: parkeren, voetgangers, fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. ”

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda:

 • leefbaarheid
 • bereikbaarheid
 • veiligheid
 • en duurzaamheid.

Hierbij wil de gemeente Gouda graag de ervaringen, meningen en ideeën uit de stad meenemen. Er is een Klankbordgroep samengesteld met afvaardigingen uit de stad. Als bewonersorganisatie nemen wij hieraan deel.

 

Planning

De bedoeling is dat het nieuwe Mobiltieitsplan oktober 2016 wordt vastgesteld.

 

Als bewonersorganisatie al jaren actief bij verkeersplannen

Bewoners vinden, zo blijkt elke keer weer, verkeer en mobiliteit en verkeersveiligheid belangrijk. Als bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck (wijkteam Plaswijck) volgen we verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook al jaren op de voet.

 • We besteden vooral veel tijd en energie aan de Rondweg Reeuwijk, nog steeds volgen we de ontwikkelingen.
 • We hebben meegedaan bij het maken van het nieuwe Verkeersplan voor het Winkelcentrum Bloemendaal.
 • Vorig en dit jaar staat de Verkeersveiligheid Plaswijckweg centraal, er zijn bij de basisscholen enquêtes gehouden bij de kinderen en hun ouders. Het eindrapport is klaar en zal worden aangeboden aan de gemeente als input voor het Mobiliteitsplan.
 • Verder hebben wij begin dit jaar aandacht gevraagd voor de verkeersconsequenties van de herbestemming van de PWA kazerne.

 

Waarom meedenken bij nieuwe Mobiliteitsplan?

 • Er spelen veel verkeerszaken in de regio, stad en wijk. Het is zaak dat de belangen van de wijk afdoende worden meegenomen.
 • Omdat bewoners verkeer(sveiligheid) belangrijk vinden, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie is het dan ook zaak de bewonersbelangen afdoende te behartigen.
 • Omdat er vele belangen en partijen zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat wijk- en bewonersbelangen voldoende meewegen.
 • Omdat verkeersmaatregelen, als ze eenmaal genomen zijn, langdurig en veel effect hebben op de leefomgeving. Bezint eer ge begint dus.
 • Er komt letterlijk en figuurlijk veel op onze wijk af. Er zijn verschillende (regionale) plannen en ideeën, die de wijk er niet rustiger en zeker niet veiliger op zullen maken. Denk aan de doorsteken vanaf de Rondweg Reeuwijk naar onze wijk.

 

Bewonersenquête: welke suggesties hebt u en welke knelpunten ziet u?

Omdat bewoners verkeer belangrijk vinden en wij als bewonersorganisatie met vele verkeersprojecten bezig zijn (geweest), houden wij een bewonersenquête. Wij horen graag wat er bij u leeft, welke ontwikkelingen u ziet, welke knelpunten er zijn, en welke suggesties en oplossingen. Dat mag stadsbreed zijn, maar ook in uw eigen wijk, buurt of straat.

De bewonersenquête is inmiddels gesloten. Alle 400 inzenders veel dank voor hun goede reacties.

 

Vervolg

Mede op basis van de reacties zullen wij een zienswijze opstellen en deze indienen bij de gemeente. Daarin wordt ook opgenomen het Verkeersplan Plaswijck(weg) en de vraag wanneer nu eindelijk de evaluatie van het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal zal plaatsvinden.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

 

Meedoen met onze verkeerscommissie

Indien u wilt meedenken en meeschrijven met de zienswijze, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zien graag mensen die zakelijk zijn en het wijkbelang voor ogen houden.
Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck

 Op onze oude website stond meer informatie over de andere verkeersprojecten in regio, stad en wijk.

Onder andere Mobiliteitsplan, doorstroming van Reenensingel, de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg,
de aanleg van SchoolZones bij de basisscholen in de wijk, de consequenties van de rondweg Reeuwijk,
het nieuwe Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal, de geluidsoverlast als gevolg van de verbreding van de A12, de N207 Corridorstudie en risicovolle kruispunten in de wijk.

De oude webpagina ‘Verkeer & Mobiliteit is hieronder weergegeven. 

 

 

Introductie

Er spelen veel verkeerszaken in de wijk. Het gaat vooral om

 • de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg
 • de aanleg van SchoolZones bij de basisscholen in de wijk
 • de nieuwe Mobiliteitsvisie van Gouda
 • de doorstromingsmaatregelen op de Van Reenensingel
 • de consequenties van de rondweg Reeuwijk
 • het nieuwe Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal
 • de geluidsoverlast als gevolg van de verbreding van de A12
 • de N207 Corridorstudie,
 • de aangelegde Zuidwestelijke Randweg
 • de Parallelstructuur A12/A20.

Veel zaken hebben onze aandacht. Verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit hebben namelijk grote invloed op de leefbaarheid en leefomgeving van de wijk. Verkeerszaken scoren ook altijd hoog in bewonersenquêtes als aandachtspunt.

Bij enkele projecten was en is het Wijkteam direct betrokken. Zo is het nieuwe Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal tot stand gekomen in samenwerking van de Gemeente Gouda, Wijkteam Plaswijck plus bewonerscommissies en de Winkeliersvereniging.

Ons doel is dat er een goed en zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Het is zaak dat de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid van bewoners, instellingen en wijk afdoende wordt meegenomen. Het Wijkteam volgt dan ook de plannen en uitvoering van provincie en gemeente.

Vooral is het zaak dat er meer inzicht komt in de herkomst en bestemming van regionale verkeersstromen door Gouda. Wij pleiten verder voor het tijdig (laten) uitvoeren van een regionale benuttingsstudie met het nieuwe dynamische verkeersmodel, mede gezien alle (provinciale) verkeersplannen die op stapel staan.

 

Nieuws

 


Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan door gemeente ingetrokken (november 2019)

Begin dit jaar heeft de gemeente Gouda een veelomvattend Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan gepresenteerd. Recent heeft de wethouder echter besloten, na overleg met de gemeenteraad, om deze plannen terug te trekken. Er zal eerst een uitgebreide consultatieronden met de stad gaan plaatsvinden.

De gemeente: “Vele inwoners, organisaties en bedrijven hebben hun visie gegeven op het raadsvoorstel, door mondelinge bijdrages in de verkennende raadsbijeenkomst of doormiddel van brief aan de gemeenteraad. En hoewel er ook mensen heel blij waren met het idee van bijvoorbeeld een autoluwe binnenstad gaf het gebrek aan participatie in aanloop naar het verschijnen van dit voorstel de (negatieve) doorslag. De beweging om het voorstel van tafel te halen werd ingezet toen wethouder Hilde Niezen afgelopen woensdag de raad adviseerde het voorstel van de agenda te halen. De gemeenteraad ging hier in mee aangezien ook de raadsleden vonden dat het traject geen schoonheidsprijs verdiende. Het VCP zal met een nieuw raadsvoorstel, na een uitgebreide consulatie ronde met de stad, volgend jaar aan de raad aangeboden worden. Hierna kan het besluitvormingstraject in de gemeenteraad weer worden opgestart.”

Relevante links naar de gemeente Gouda en onze tweede brief:

https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan

https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Ontmoet_de_raad/Digitale_nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_11_november_2019/Het_raadsvoorstel_over_het_Verkeerscirculatie_plan_VCP_is_van_tafel

Aanvullende brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck over verkeerscirculatieplan

 


Brief aan gemeenteraad over Schoolzones in de wijk (17 oktober 2019)]

Hierbij de brief die samen met de basisscholen in de wijk naar de gemeenteraad is gestuurd. “Wel jammer dat dit nodig is”, aldus de directeur van een van de basisscholen.

Brief aan gemeenteraad van bewonersorganisatie wijkteam plaswijck en basisscholen over verkeerscirculatieplan en schoolzones

Zienswijze op concept mobiliteitsplan gemeente Gouda van stichting Bewonersorganisatie wijkteam Plaswijck

 

 

 

Verkeerscirculatieplan en Parkeerplan (oktober 2019)

De gemeenteraad wil graag van de Goudse inwoners, ondernemers en organisaties hun visie op de over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan vernemen. Maandag 14 oktober is er al de eerste raadsbijeenkomst.

De plannen zijn echter pas kort geleden gepubliceerd en op onderdelen vrij vergaand. U kunt ze nalezen op https://www.gouda.nl/Inwoners/Verkeer_en_vervoer/Mobiliteitsplan .

We gaan met verkeerskundigen en betrokken wijkbewoners de plannen objectief bekijken, als altijd. Vooral de gevolgen voor de mobiliteit, verkeersveiligheid en de wijk staan dan centraal.

Van belang is vooral de realisatie van het lopende project Schoolzones, bij de Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Ondanks verschillende toezeggingen is dit project nog steeds niet afgerond.

Reacties uit de wijk stellen we uiteraard zeer op prijs.

We komen zo spoedig mogelijk met een meer uitgebreide reactie. Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

 

 

[EXPAND Nieuw mobiliteitsplan Gouda vastgesteld, aanleg SchoolZones in de wijk (september 2017)]

Voor alle info hierover, zie het aparte menu Mobiliteitsplan en Schoolzones[/EXPAND]

[EXPAND (Nacht)werkzaamheden aan Plaswijckweg (augustus 2015)]Momenteel is de gemeente Gouda bezig met wegwerkzaamheden aan de Plaswijckweg. Zo worden delen van deze weg opnieuw geasfalteerd. De gemeente laat weten dat vanwege de vele en zware regenval de uitvoering van de werkzaamheden is gaan afwijken van de planning. Zo moet er nu ’s nachts gewerkt worden. De gemeente verwacht dat dit nog twee nachten het geval zal zijn. Ook laat de gemeente Gouda weten dat het freeswerk overdag was gepland, maar dat de laatste werkzaamheden in de nacht moesten worden uitgevoerd door de verkeersdrukte overdag. De Omgevingsdienst heeft overigens een nachtvergunning afgegeven. De gemeente Gouda: “Wij zullen ons er voor inzetten de veegwerkzaamheden, die het meeste lawaai veroorzaken, vóór 23.00 uur uit te voeren.” Wij hebben als bewonersorganisatie tevens gevraagd om informatie over de planning van de werkzaamheden op de website van de gemeente Gouda te zetten. Voor nadere informatie kunt u bellen met het Meldpunt Openbaar Gebied, telefoon 14 0182. [/EXPAND]

[EXPAND Werkzaamheden Bodegraafsestraatweg (mei 2014)]Bericht ontvangen van de gemeente Gouda

Bodegraafsestraatweg richting Reeuwijk afgesloten

Tussen 5 mei en 6 juni werken we aan de Bodegraafsestraatweg tussen de kruising met de Burg. van Reenensingel en huisnummer 61. Hiervoor sluiten we één rijbaan af. Voor het verkeer van Gouda naar Reeuwijk komt een omleidingsroute via de Burg. van Reenensingel, Goudse Poort en de A12.

Het (brom-)fietsverkeer leiden we voor beide richtingen om via de Waterlelie. De rijrichting van Reeuwijk naar Gouda blijft voor auto’s beschikbaar. 28 mei zijn beide rijrichtingen afgesloten Let op: woensdag 28 mei is de Bodegraafsestraatweg van 19:00 – 23:00 uur helemaal afgesloten (beide rijrichtingen). We leiden het verkeer om via de A12, de Goudse Poort en de Burg. van Reenensingel.

Wat gaan we doen? Naast het ophogen, leggen we overrijdbare middengeleiders aan, komt er geluidsreducerend asfalt, verbeteren we de bushalte bij de Breevaarthoek en hogen we de bestrating op bij Breevaarthoek 2 t/m 5.

Meer informatie (bron gemeente Gouda) 101412_TEK_DO_1-GG-1404-Bodegraafsestraatweg-omleiding-v2

[/EXPAND]

 

Officiële documenten

Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026

Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2017-2020 dd 31052017

Nota Grote Voertuigen

Beleidsplan Gouda fietst beter door 2007-2015

Parkeerbeleidsplan 2005-2015

Beleidsplan Gouda fietst beter door 2007-2015

Integrale_verkeersstudie_voor_verbetering_doorstroming_verkeer_rondom_het_spoor[1]

 

Mobiliteitsplan en Schoolzones

Voor alle info hierover, zie het aparte menu Mobiliteitsplan en Schoolzones

 

Verkeersveiligheid Plaswijckweg

[EXPAND Nieuw mobiliteitsplan Gouda vastgesteld, aanleg SchoolZones in de wijk (september 2017)]

Voor alle info hierover, zie het aparte menu Mobiliteitsplan en Schoolzones[/EXPAND]

[EXPAND Voortgang verkeerscommissie basisscholen en wijkteam (10 maart 2014) ]

Zoals bekend wil de verkeerscommissie, met daarin ouders van De Cirkel, Plaswijkschool en Het Vlot en Stichting Wijkteam Plaswijck, graag een enquête houden onder de ouders en kinderen van de basisscholen in de wijk. Deze enquête is uitgebreid besproken, onder meer met de MR-leden van de scholen, en zal binnenkort verspreid worden. Verder werkt de commissie nu aan de technische uitwerking van de verschillende mogelijkheden. De verwachting is dat het rapport met aanbevelingen in april gereed zal zijn.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Ook VVN wijst op belang verkeersveilige schoolomgeving (25 februari 2014) ]

 

Bericht van Veilig Verkeer Nederland (21 02 2014):

“Ouders zeggen dat de route naar school te onveilig is om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.

Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek laten uitvoeren naar het reisgedrag van basisschoolleerlingen op de school-thuisroute. Uit de resultaten blijkt dat de meeste kinderen vaak naar school worden gebracht en opgehaald door een ouder. De belangrijkste redenen om ze te begeleiden op de fiets of lopend is dat de ouders hun kind(eren) te jong vinden om alleen te reizen (61%) en dat ze dit gewoon gezellig vinden (42%). Maar ook zegt 39% van de ouders dat ze hun kinderen begeleiden omdat er een gevaarlijke oversteek is die ze de kinderen niet alleen willen laten oversteken of dat ze de verkeerssituatie op weg naar school niet veilig genoeg vinden. Het gemiddelde cijfer dat ouders geven voor de verkeersveiligheid op de route naar school is een 6,3, waarbij scholen met een VVN Verkeersouder hoger scoren dan scholen zonder VVN Verkeersouder. De meeste onvoldoendes werden gegeven in de stedelijke gebieden.

Een veilige schoolomgeving stimuleert ouders en kinderen om lopend of fietsend naar school te komen. Hoe meer verkeerservaring een kind opdoet, hoe sneller het zelfstandig kan deelnemen aan het verkeer. Dat is de reden dat Veilig Verkeer Nederland al jaren werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en theoretische en praktische verkeerseducatie ontwikkelt voor het basisonderwijs. VVN richt zich daarnaast op de ouders. Momenteel heeft ruim 40% van de basisscholen een VVN Verkeersouder. Op scholen met een verkeersouder worden minder kinderen met de auto gebracht en fietsen en lopen kinderen vaker zelfstandig naar school. Van der Eijck: “Eigenlijk kan een school niet meer zonder VVN verkeersouder. De verkeersouder is vaak de aanjager van verkeersactiviteiten op de basisschool. En zet verkeersveiligheid hoog op de agenda bij leerkrachten en spreekt ouders aan op hun gedrag in de schoolomgeving”. “

 

VVN _MG_7843_0

(foto veilig verkeer nederland)

Zie ook: http://www.vvn.nl/

 

[/EXPAND]

[EXPAND Samenwerken aan veiliger Plaswijckweg (18 januari 2014) ]

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg een belangrijk item in de wijk. Wijkbewoners maken zich zorgen. Ook wordt het drukker op de Plaswijckweg. Er is meer (vracht)verkeer door de wijk.

 

Samenwerking basisscholen en wijkteam

Bewoners, ouders én basisscholen in onze wijk willen graag een veiliger Plaswijckweg. Vooral voor de vele kinderen die er fietsen en oversteken.

Daarom hebben ouders en MR-leden van basisscholen Het Vlot, de Plaswijckschool en De Cirkel samen met Wijkteam Plaswijck een commissie gevormd.

Doel is dat er maatregelen worden genomen om de Plaswijckweg meer verkeersveilig te maken. Samen staan we sterker in het overleg met de gemeente.

Verkeersmaatje

Verkeersplan Plaswijckweg 2014

De commissie is al een paar keer bij elkaar geweest. Waar liggen knelpunten? Wat zijn oplossingen? Wat kunnen we zelf doen? We wisselen ideeën en kennis uit.

Gewerkt wordt aan een ‘Verkeersplan Plaswijckweg 2014’. Daarin staat welke effectieve en goedkope maatregelen er kunnen komen. En waar.

Er zijn al veel risicovolle knelpunten geïnventariseerd. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke bochten, de weg bij de basisscholen en om het ‘racebaan’ effect op de lange rechte stukken.

 

Maatregelen

Er is landelijk al veel ervaring met verkeersveiligheid bij basisscholen. Onze wijk is niet de enige waar dit speelt. We hebben alles gelezen en kijken nu welke maatregelen op de Plaswijckweg mogelijk zijn. Bijvoorbeeld aanpassingen van het wegprofiel.

Uiteraard hebben ook basisscholen, ouders en wijkbewoners zelf een rol bij het meer verkeersveilig maken van de wijk. Zo hebben we al de verkeerslessen van de basisscholen met elkaar vergeleken.

Ook gaan we kijken of er toch wat mogelijk bij de drukke Haal-en-Breng-plaatsen. En hoe het soms onverantwoorde rijgedrag van enkele medewijkbewoners aan te pakken.

 

 

 

Schoolzone’s met 30 km/uur in knaloranje of gifgroen !?

Een idee is ook het instellen van Schoolzone’s. Zo’n schoolzone is een wegvak van ca. 100 meter voor een basisschool. In zo’n Schoolzone gelden speciale verkeersregels, zoals een maximum snelheid van 30 km/uur. De schoolzone’s krijgen een opvallende kleur: knaloranje, of gifgroen. Dat mogen de kinderen van de basisscholen straks uitkiezen … !

 

Wie gaat dat betalen?

Of de gemeente Gouda financieel bijdraagt is nog onbekend: “De door u gevraagde extra financiële steun, boven hetgeen er nu voor de uitvoering van het gebied rond het Boegpad benodigd zal zijn, kunnen wij op dit moment niet toezeggen.” Het is duidelijk dat er grote bezuinigingen plaatsvinden bij de gemeente Gouda, maar het gaat hier wel over de verkeersveiligheid van vele wijkbewoners én vele kinderen.

Stichting Wijkteam Plaswijck heeft vorig en ook dit jaar gelden gereserveerd uit haar wijkbudget voor de verkeersveilige maatregelen. Dat gaat ten koste van andere bestemmingen, maar in enquêtes zeggen wijkbewoners verkeersveiligheid zeer belangrijk te vinden.

 

 

 

Ouders- en kinderenquête

Ouders én alle kinderen van de drie basisscholen krijgen binnenkort een enquête. Daarin wordt gevraagd naar knelpunten en oplossingen.

Ook de kinderen! “Zij zien het verkeer immers uit een geheel eigen gezichtspunt, ze ervaren in veel gevallen andere problemen dan hun ouders en weten vaak precies waar de schoen wringt.” (ROV)

 

Nu al een reactie !? Meedenken !?

De komende maanden komen we nog regelmatig bij elkaar. Meer weten? Mee-denken? Stuur een mail naar de Medezeggenschapsraad als uw kind op één van de basisscholen zit. Of stuur een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl.

 

Facebook

De voorgestelde maatregelen en borden zijn binnenkort te zien op www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Wijkteam Plaswijck, de Cirkel, Plaswijckschool en Het Vlot

 

[/EXPAND]

[EXPAND Basisscholen en wijkteam werken aan een veiliger Plaswijckweg (10 december 2013) ]

Alle bewoners, ouders én scholen in onze wijk willen graag een veiliger Plaswijckweg. Daarom hebben ouders en MR-leden van basisscholen Het Vlot, de Plaswijckschool en De Cirkel op 27 november met het Wijkteam Plaswijck om de tafel gezeten. Aanleiding voor het overleg was de oversteekplaats bij het Boegpad, maar er is gesproken over de héle Plaswijckweg. Waar liggen knelpunten? Wat zijn oplossingen? Wat kunnen we zelf doen? Samen staan we sterker in het overleg met de gemeente. De komende maanden komen we regelmatig bij elkaar. Meer weten? Stuur een mail naar de basisschool van uw kind(eren) en/of naar info@wijkteamplaswijck.nl.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Verkeersveiligheid Plaswijckweg 2014 (29 oktober 2013) ]

Hierbij het antwoord van de gemeente naar aanleiding van onze brief:

Antwoord van gemeente aan Wijkteam Plaswijck over verkeersveiligheid Plaswijckweg 20131016

 

Toelichting:

 

Verkeersveiligheid hele Plaswijckweg belangrijk item

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg een belangrijk item in de wijk. De gemeente, verkeerspolitie, wijkteam en basisscholen hebben uitgesproken dat de verkeersveiligheid op de hele Plaswijckweg nu eindelijk een keer goed moet worden aangepakt. Dus niet alleen de oversteekplaats bij het Boegpad.

 

‘Verkeersplan Plaswijckweg 2014’ nodig

Daarvoor is een Verkeersplan Plaswijckweg 2014 nodig. Daarin staat welke effectieve en goedkope maatregelen er kunnen komen en waar. Het gaat om de verkeersveiligheid bij de basisscholen, bij risicovolle bochten en kruispunten en bijvoorbeeld om wegversmallingen en snelheid remmende maatregelen op enkele lange rechte stukken.

Eenduidigheid van de maatregelen voor de gehele Plaswijckweg staat voorop. Er moet dus voor de gehele weg dezelfde soort maatregelen komen.

 

En basisscholen en ouders

Onderdeel van het verkeersplan is dat uiteraard ook de basisscholen, ouders en wijkbewoners een rol hebben bij het meer verkeersveilig maken van de wijk. De basisscholen hebben al verschillende programma’s hiervoor en zijn hiermee actief bezig.

 

Welke kleur !?

Onderdeel van het Verkeersplan is bijvoorbeeld ook het instellen van Schoolzone’s nabij de basisscholen langs de Plaswijckschool. In zo’n Schoolzone gelden speciale verkeersregels, zoals een lagere maximum snelheid. Het idee om de schoolzone’s in een opvallende kleur te verven: knaloranje, of gifgroen. Maar dat mogen de kinderen van de basisscholen uitkiezen …

 

Nu uitwerken

Het Verkeersplan gaan we komende maanden verder uitwerken. Basis is het Verkeersonderzoek dat het Wijkteam heeft laten uitvoeren (inmiddels overhandigd aan de gemeente) plus de ervaringen en inzichten van alle partijen. Vooral de inbreng van de verkeerspolitie is van belang. Alle basisscholen worden uiteraard hierbij betrokken.

Het doel van het Wijkteam is dat dit Verkeersplan in het nieuwe Wijkjaarprogramma 2014 komt. De wethouder laat weten dat zij de aanpak van de gehele Plaswijkweg “bij de herijking van het Mobiliteitsplan Gouda wil betrekken”. Waarschijnlijk is dat volgend jaar. Ook wil de gemeente eerst nadere tellingen doen. Onbekend is dus nog wat er precies kan en gaat gebeuren. Het staat in ieder geval wel op de agenda.

 

Wie gaat dat betalen

De insteek van het Wijkteam is al jaren om te komen tot structurele maatregelen, dus herinrichting van de gehele Plaswijckweg, waarbij alle basisscholen worden betrokken. In ieder geval wil het Wijkteam dit en volgend jaar al gelden reserveren uit haar wijkbudget voor verkeersveilige maatregelen. In hoeverre de gemeente Gouda wil en kan bijdragen is nog onbekend: “De door u gevraagde extra financiële steun, boven hetgeen er nu voor de uitvoering van het gebied rond het Boegpad benodigd zal zijn, kunnen wij op dit moment niet toezeggen.”

Het is duidelijk dat er grote bezuinigingen plaatsvinden bij de gemeente Gouda, maar het gaat hier wel over de verkeersveiligheid van vele wijkbewoners én kinderen.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Dinsdag 15 oktober herinrichting oversteekplaats Plaswijckweg /Boegpad ]

Morgen dinsdag 15 oktober zullen aanpassingen aan de oversteekplaats Plaswijckweg /Boegpad worden uitgevoerd.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Maatregelen verkeersveiligheid Plaswijckweg en oversteekplaats Boegpad (5 oktober 2013) ]

Vorige maand hebben de gemeente Gouda, Verkeerspolitie, Wijkteam Plaswijck en twee basisscholen een vervolgoverleg gehad over de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg in het algemeen en de oversteekplaats Plaswijckweg/Boegpad in het bijzonder. Daarbij zijn enkele vervolgstappen besproken. In onderstaande briefwisseling staan de belangrijkste punten. Over het niet-terugplaatsen van de verkeerslichten bij de oversteekplaats is overigens wel gesproken maar niets afgesproken. De insteek van het wijkteam is al jaren om te komen tot structurele maatregelen, dus herinrichting van de gehele Plaswijckweg, waarbij alle basisscholen worden betrokken. De insteek van de gemeente, dat ook de basisscholen, ouders en wijkbewoners een rol hebben bij het meer verkeersveilig maken van de wijk, hoort eveneens daarbij. Inmiddels is ons onderzoek naar effectieve en goedkope maatregelen om de Plaswijckweg meer verkeersveilig te maken afgerond en voorgelegd aan de gemeente. Dat stond ook in het Wijkjaarprogramma voor dit jaar. Korte termijn maatregelen bij Plaswijckweg/Boegpad blijven nodig, maar de uitvoering van de herinrichting van de gehele Plaswijckweg zal moeten komen in het Wijkjaarprogramma 2014. Het Wijkteam heeft hiervoor dit en volgend jaar al gelden gereserveerd uit het wijkbudget. Nader overleg is nodig waar / wanneer / welke maatregelen passend zijn en wie dat (ook) gaat betalen. Verkeersveiligheid op de Plaswijckweg moet nu eindelijk eens een keer goed worden aangepakt.

Antwoordbrief van gemeente aan basisscholen over Plaswijckweg van 24 september

Brief van Wijkteam Plaswijck van 14 september aan gemeente over verkeersveiligheid Plaswijckweg

Brief gemeente 17 juli 2013 oversteekplaats Plaswijckweg Boegpad

Brief van basisscholen aan gemeente over oversteekplaats plaswijckweg 15 juli 2013

 

[/EXPAND]

[EXPAND Verkeersveiligheid Plaswijckweg en oversteekplaats Boegpad (mei – oktober 2013)]

 

Overleg 10 september en brief over verkeersveiligheid

Brief aan gemeente over verkeersveiligheid Plaswijckweg

Brief aan gemeente over verkeersveiligheid Plaswijckweg

 

Brief van gemeente aan omwonenden (17 juli 2013)

Brief gemeente 17 juli 2013 oversteekplaats Plaswijckweg Boegpad

Boegpad 450 BELIJNING (1)

 

Brief van basisscholen aan gemeente (15 juli 2013)

Brief van basisscholen aan gemeente over oversteekplaats plaswijckweg 15 juli 2013

 

Antwoord op raadsvragen (15 juli 2013)

Beantwoording artikel 38 vragen CDA inzake stoplichten Plaswijck

 

Stand van zaken per 1 juli 2013

In het overleg met de gemeente Gouda is wederom gesproken over de herinrichting van de oversteekplaats Plaswijckweg / Boegpad. Uitgangspunt is en blijft dat de verkeersveiligheid van langsfietsende én overstekende kinderen niet in het geding mag komen.

Besproken is dat éérst alle maatregelen goed moeten worden uitgevoerd. Dus dat alle bebording en belijning goed is aangebracht.

Verder zullen gemeente en verkeerspolitie nader onderzoek doen naar de nieuwe inrichting. Zo zullen de verkeersdrempels voor de oversteekplaatsen opnieuw beoordeeld worden.

De politie heeft toegezegd meer te gaan controleren.

Uiteraard zullen de ingediende bezwaarschriften tegen de herinrichting een antwoord krijgen. Daarnaast komt er binnenkort een bewonersbrief vanuit de gemeente, ook naar de basisscholen..

Het Wijkteam heeft nogmaals gevraagd om een informatieavond.

Zoals eerder gemeld komt er later dit jaar nog een evaluatiemoment. Ook zullen er (extra) tellingen plaatsvinden, zodat er een goed beeld is van de verkeersstromen ter plaatste.

Nadere informatie volgt nog.

 

 

Reactie gemeente op artikel in pers (31 mei 2013)

Reactie gemeente Gouda op persartikel

 

 

Toelichting van de gemeente Gouda op de gewijzigde situatie Plaswijckweg – Boegpad (30 mei 2013)

 

“Verkeerslichteninstallatie

Vanuit verkeerskundig oogpunt is geconstateerd dat het gewenst is om bij de reconstructie van het kruispunt Plaswijckweg/Boegpad de verkeerslichteninstallatie (vri) te verwijderen:

– er is sprake van geringe intensiteiten van alle verkeersdeelnemers op het kruispunt over de gehele dag heen;

– door het relatief geringe aanbod van overstekend fietsverkeer heeft de vri met name een functie voor het (veilig) laten oversteken van voetgangers tijdens de schoolspits. Fietsverkeer zal eerder geneigd zijn om het rode licht te negeren;

– voor zowel het gemotoriseerd als langzame verkeer kan de vri zorgen voor (onnodig) lange wachttijden op het kruispunt, wat negatie door weggebruikers in de hand kan werken;

– de vormgeving van het kruispunt kan zodanig worden aangepast dat het verkeer, vanuit alle richtingen, ook zonder vri vlot en veilig het kruispunt over kan steken.

 

Aanvullende maatregelen

De oversteek op het Boegpad vormt een belangrijke schakel in de route voor kinderen die naar scholen gaan, welke aan beide zijden van de Plaswijckweg gelegen zijn. In de huidige situatie is sprake van forse oversteeklengtes (circa 4,50 meter) in combinatie met een smalle middengeleider/eiland. Voor het langzame verkeer is de oversteeklengte niet optimaal en door de breedte is voor het gemotoriseerd verkeer sprake van een ruim wegbeeld, dat kan leiden tot hogere snelheden. In de nieuwe situatie kan het langzame verkeer op het kruispunt een veilige oversteekgelegenheid worden geboden door:

– het verkorten van de oversteeklengtes tot maximaal 3,00 meter, in combinatie met het verbreding het middeneiland tot circa 5,00 meter;

– het zichtbaarder (en herkenbaarder) maken het kruispunt op de Plaswijckweg, door het voortijdig beëindigen van fietsstroken op de Plaswijckweg;

– het aanbrengen van drempels aan weerszijden van het kruispunt om op effectieve wijze de snelheid van het gemotoriseerd verkeer omlaag te brengen.

 

Voorrangsregeling op het kruispunt

In de huidige situatie is op de voetgangersoversteekplaats sprake van een zebrapad en is voor het fietsverkeer de voorrang geregeld door middel van haaietanden, waarbij dat het verkeer op de Plaswijckweg voorrang heeft. De richtlijnen voor het ontwerp van (gecombineerde)oversteeklocaties geven aan dat, om verwarrende verkeerssituaties te voorkomen, op kruispunten sprake moet zijn van eenduidige voorrangssituatie voor voetgangers en fietsers. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid (vanwege de grotere kwetsbaarheid) is de voorrangssituatie voor het fietsverkeer op dit kruispunt leidend.

Bepalend voor het type voorrangsregeling is vervolgens de status van de fietsroutes (waar de betreffende fietsvoorziening deel uit maakt) in het fietsbeleidsplan “Gouda Fietst Beter Door” (GFBD) en (aanvullend) de intensiteiten van het fietsverkeer. In GFBD is de Plaswijckweg aangeduid als hoofdfietsroute en het Boegpad als verdelende fietsroute. Fietsverkeer op hoofdfietsroutes heeft in principe voorrang ten opzichte van het fietsverkeer op lagere categorieën (verdelende en ontsluitende) fietsroutes. Voor de verkeerssituatie op het kruispunt betekent het voorgaande dat de huidige voorrangsregeling (met het fietsverkeer op het Boegpad uit de voorrang) wordt gehandhaafd en het zebrapad komt te vervallen.

oor de, hiervoor beschreven, maatregelen (zoals het aanbrengen van drempels, verkorting oversteeklengte) kan ook zonder de aanwezigheid van een zebrapad een veilige verkeerssituatie op het kruispunt Plaswijckweg/Boegpad worden gerealiseerd. Stel dat de situatie op het kruispunt zo was dat deze alleen gebruikt wordt door voetgangers dan zou het zebrapad (bij het verwijderen van de vri) gehandhaafd kunnen worden, te meer deze onderdeel uitmaakt van een (op bepaalde momenten) veel gebruikte voetgangersroute.

Ik ga ervanuit u voldoende te hebben geinformeerd.”

 

Reactie van Wijkteam Plaswijck

Belangrijk is en blijft dat de verkeersveiligheid van langsfietsende én overstekende kinderen niet in het geding komt. Met de gemeente is besproken dat de aanpassing van de locatie goed moet worden uitgevoerd, volgens de Duurzaam Veilig richtlijnen, dus met voldoende markering en bebording erbij. Daarna zullen gemeente en politie de situatie observeren. Ook zullen dit jaar nog snelheidsmetingen en tellingen worden gedaan. Daarna komt er een evaluatiemoment, waarbij een vertegenwoordiging uit de wijk(team)/omgeving/scholen/politie en gemeente om tafel te gaan en de stand van zaken zullen doorspreken.

 

 

Bericht van gemeente (28 mei 2013):

Vanwege de regen is het aanbrengen van de belijning op het heringerichte kruispunt Plaswijckweg / Boegpad vertraagd. De planning is dat dit zal plaatsvinden op woensdag 29 mei.

 

Bericht van Wijkteam Plaswijck

Wij hebben relatief veel klachten vanuit de wijk ontvangen over de nieuwe indeling van dit fietsoversteekpad. Wij hebben de gemeente Gouda hierover verschillende vragen gesteld. Waarschijnlijk deze week komt er nadere informatie. Wilt u meldingen doorgeven aan ons én aan het MOG?

 

 

Wij ontvingen van de gemeente Gouda het volgende bericht (11 mei 2015)

“De gemeente Gouda werkt aan een betere doorstroming van het verkeer in de stad. Dat betekent straks minder lang wachten voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Op twintig locaties in de stad voeren we verbeteringen aan de weg uit. We vervangen bestaande verkeerslichten of passen verkeerssituaties aan.

Vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei 2013 werken we aan de Plaswijckweg ter hoogte van het Boegpad.

Wat gaan we doen? De huidige verkeerslichten worden verwijderd. Dit doen we omdat het verkeer met de huidige verkeerslichten (onnodig) lang moet wachten op het kruispunt. We gaan daarom het kruispunt zodanig inrichten dat het verkeer, vanuit alle richtingen, zonder verkeerslichten vlot en veilig het kruispunt over kan steken.

Het nieuwe kruispunt wordt zo ingericht dat het gemotoriseerde verkeer de kruising langzamer gaat passeren. Dit wordt gerealiseerd door aan beide zijden van de kruising drempels aan te brengen. Voor het langzame verkeer(fietsers en voetgangers) komt er meer oversteekruimte. Het middeneiland wordt verbreed naar 5.00 meter, waardoor het langzame verkeer in twee fasen kan oversteken.

Bereikbaarheid: om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Plaswijckweg afgesloten voor het verkeer. Met hulp van omleidingborden worden alternatieve route aangegeven.

Heeft u nu al vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze brief of over de werkzaamheden, kunt u bellen naar de gemeente Gouda.”

 

[/EXPAND]

[EXPAND Aanpassingen Van Reenensingel en Plaswijckweg (23 03 2013)]

Hierbij informatie over de door de gemeente Gouda aangekondigde maatregelen op de Burgemeester van Reenensingel en de Plaswijckweg.

Vooral de beoogde betere doorstroming op de Van Reensensingel met nieuwe verkeerslichten is een goede zaak.

Nieuwsmail verkeersaanpassingen Van Reenensingel en Plaswijckweg

Gemeente Gouda informatie over VRI’s

 

[/EXPAND]

[EXPAND Onderzoek SWOV: verkeersveiligheid minder (11 02 2013)]

Hoewel Nederland op het gebied van verkeer nog steeds een van de veiligste landen in Europa is, gaat het niet goed met de verkeersveiligheid. Dit is een van de belangrijkste conclusies in de Monitor verkeersveiligheid 2012 die onlangs is verschenen en waarin de verkeersveiligheid tot en met 2011 wordt geanalyseerd. Vooral ouderen en fietsers zijn in toenemende mate betrokken bij verkeersongevallen, zowel met dodelijke afloop als met ernstig gewonden, aldus het SWOV.

SWOV monitor_artikel verkeersveiligheid

[/EXPAND]

[EXPAND Stand van zaken verkeersonderzoek Plaswijckweg (22-01-2013)]

Het onderzoek loopt nog

De planning is nog niet geheel bekend.

Waarschijnlijk zijn in mei 2013 de resultaten bekend en is het conceptadvies gereed.
Scope van het onderzoek

Het doel is een advies te geven welke effectieve en relatief goedkope maatregelen op de Plaswijckweg nodig/wenselijk/haalbaar zijn om de verkeersveiligheid én veiligheidsbeleving te verhogen. Daarbij zullen vooral de ‘best practices’ in andere gemeenten worden onderzocht. De nadruk ligt op de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen, dit omdat er veel basisscholen aan of nabij de Plaswijckweg liggen. De voorgestelde maatregelen moeten ook redelijk goedkoop zijn, dit mede gezien de blijvende bezuinigingen bij de gemeente. Voorbeelden in andere steden laten zien dat dit mogelijk is.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het conceptadvies zal eerst tussen onderzoeker, gemeente, verkeerspolitie en wijkteam worden besproken. Daarna met alle betrokken partijen, dus gemeente, verkeerspolitie, wijkagenten, uiteraard de basisscholen, betrokken bewoners en wijkteam. Vervolgens komt er een informatieve bewonersavond voor de gehele wijk. Dan word het definitieve advies vastgesteld. Dit zal dan ‘officieel’ door Wijkteam Plaswijck worden aangeboden aan de gemeenteraad en/of de Gemeente Gouda.

 

Standpunt Gouda

De gemeente Gouda heeft gezegd dat zij de benodigde informatie (zoals verkeersgegevens) zal aanleveren en dat zij de resultaten van het stageonderzoek met belangstelling tegemoet ziet, maar dat zij op geen manier is verbonden is aan de resultaten van het onderzoek.

 

Standpunt Wijkteam Plaswijck

Wijkteam Plaswijck wil de aanbevelingen uit dit onderzoek in ieder geval inbrengen voor het Wijkjaarprogramma 2014. Indien mogelijk zullen dit jaar al maatregelen worden toegepast. Het wijkteam heeft in haar wijkbudget 2013 hiervoor een post gereserveerd, overigens ook voor communicatie en bijeenkomsten in de wijk. Daarover moeten we intern en met de werkgroep nog overleggen.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Start onderzoek naar maatregelen verkeersveiligheid Plaswijckweg (30 11 2012)]

Na de aanpak van de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum Bloemendaal willen we de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg (weer) op de agenda zetten, zo ook enkele risicovolle (kruis)punten in de wijk. Beide punten staan al in het Wijkjaarprogramma Plaswijck.

Een student Verkeerskunde is half november voor zijn stage bij ons begonnen met een onderzoek naar praktische veiligheidsmaatregelen op de Plaswijckweg. De nadruk ligt daarbij op de veiligheid rond basisscholen. Hij zal onder andere gebruik maken van voorbeelden en ervaringen in andere gemeenten. Op de foto hieronder is zo’n voorbeeld te zien (wegversmalling, 30km zone, schoolzone). Vanwege de bezuinigingen zullen de maatregelen wel financieel uitvoerbaar moeten zijn.

In het vervolgoverleg met gemeente, verkeerspolitie, basisscholen en bewonerscommissies zal worden bekeken welke maatregelen mogelijk zijn. Nadere informatie volgt uiteraard.

voorbeeld2

 

 

[/EXPAND]

[EXPAND Groot onderhoud asfalt Plaswijckweg (22 08 2012)]Informatie van de gemeente Gouda “Vanaf 27 augustus tot en met 26 oktober werken we aan de Plaswijckweg in het gebied tussen de Burgemeester Van Reenensingel en de Boschlust. Het werk wordt in gedeeltes aangepakt en het verkeer regelen we in deze periode met verkeerslichten. We houden u met borden over de omleidingen op de hoogte.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd door KWS Infra bv uit Rotterdam. De werkzaamheden bestaan uit: • herstraten voetpaden; • vervangen asfaltverharding fietspaden; • herstellen trottoirbanden langs de rijbaan; • frezen van de asfaltdeklaag en aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag.

 

Fasering

• We beginnen in de rijrichting van de Burgemeester Van Reenensingel naar de Boschlust. Deze werkzaamheden staan gepland van 27 augustus tot en met 15 oktober. • De tweede fase betreft de rijrichting van de Boschlust naar de Burgemeester Van Reenensingel. Deze werkzaamheden staan ingepland van 4 oktober tot en met 15 oktober. • Tenslotte vervangen we in de tweede week van oktober de asfaltdeklaag. Hierbij sluiten we de weg volledig af voor doorgaand autoverkeer. De bereikbaarheid van woningen wordt gegarandeerd en zal met borden aangegeven worden. Fietsers zullen worden omgeleid. Het is helaas onvermijdelijk dat u overlast ondervindt van de werkzaamheden. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u de gemeente Gouda bellen via telefoonnummer 14 0182. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.” [/EXPAND]

[EXPAND Gezamenlijk overleg over Verkeersveiligheid Plaswijckweg (ultimo 2011)] In 2011 hebben de basisscholen de Plaswijckschool, de Cirkel, het Vlot, samen met bewoners, politie, gemeente en wijkteam gesproken over maatregelen om de verkeersveiligheid op de Plaswijckweg/Ridder van Catsweg te vergroten. Hierbij zijn verschillende maatregelen besproken. Een mogelijke optie is aanpassingen in de wegvakken vlakbij de scholen. De besprekingen worden voortgezet want het is wel de bedoeling dat dit al jaren durende probleem een keer goed wordt aangepakt.

Door het wijkteam zijn inmiddels al Verkeersmaatjes aangeschaft voor de basisscholen, om langs de kant van de weg te zetten. In ieder geval een begin om verkeersdeelnemers attent te maken op zijn of haar eigen rijgedrag als er veel kinderen in de buurt zijn.[/EXPAND]

[EXPAND Al lang signalen uit de wijk (begin 2011)] Al lange tijd zijn er relatief veel signalen uit de wijk over de verkeerssituatie op de Plaswijckweg. Uit de laatste maar ook de wijkenquête daarvoor blijkt, dat bij wijkbewoners verkeersveiligheid erg hoog scoort en nu zelfs op de tweede plaats staat wat betreft leefbaarheid. Vooral de situatie op de Plaswijckweg wordt al geruime tijd als zorgpunt genoemd. Vandaar dat destijds op ons initiatief enkele bewonersavonden zijn gehouden en er overleg is geweest met de gemeente, verkeerspolitie, wijkagenten, basisscholen, betrokken bewoners en het wijkteam. Er zijn toen verschillende opties besproken om de verkeersveiligheid te vergroten. Afgesproken is ook om verder gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

In 2009 zijn al maatregelen zijn genomen om de verkeersveiligheid bij de scholen te vergroten. Er zijn al wel ter hoogte van de kruispunten Plaswijckweg – Raaigras en Plaswijckweg-Boegpad de oversteekplaatsen heringericht met plateau’s om de aanrij- en passeersnelheid van het verkeer bij de oversteekplaatsen te verlagen. Ook zijn verkeerscontroles gehouden. De wijkagenten controleren sindsdien geregeld de situatie op de Plaswijckweg. Verder zijn Verkeersmaatjes door het Wijkteam gedoneerd aan drie basisscholen.

Uit deze sessies kwam bovenal naar voren, dat nader onderzoek nodig is naar specifieke maatregelen dit mede gezien de bezuinigingen bij de gemeente. Vandaar ook dit onderzoek. Het stageonderzoek dient dus mede als basis voor het gezamenlijk vervolgoverleg van genoemde partijen dit jaar. In het nieuwe Wijkjaarprogramma 2013 is deze studie naar de verkeersveiligheid Plaswijckweg dan ook als gezamenlijk programmapunt opgenomen. [/EXPAND]

Nieuwsbrief Verkeersveiligheid Plaswijckweg ook een kwestie van mentaliteit

 

Verkeersveiligheid op belangrijke en drukke Plaswijckweg van groot belang.

 

Verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal

 

[EXPAND Stand van zaken, evaluatie voorjaar 2014 (31 12 2013)]

In het voorjaar 2014 gaan Gemeente en Wijkteam Plaswijck het Verkeersplan Winkcentrum Bloemendaal evalueren. Is de beoogde betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid bereikt. Waar liggen nog knelpunten en waar zijn nog verbeteringen mogelijk? Indien u aan de evaluatie wilt deelnemen, kunt u dat aan het wijkteam doorgeven.

[/EXPAND]

[EXPAND Palen bij Winkelcentrum Bloemendaal worden teruggeplaatst (22 11 2013)]Naar aanleiding van vragen: de palen bij de hoek Ruigenburg/Vlietenburg en voor de Buurtstee zijn per abuis weggehaald. De gemeente Gouda laat weten dat de palen vandaag, uiterlijk maandag zullen worden teruggeplaatst.

DSCN2974DSCN2977

 

 

foto’s stichting wijkteam plaswijck[/EXPAND]

[EXPAND Start uitvoering verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (05 08 2013)]Deze maand zal, zo krijgen wij bericht, worden gestart met de uitvoering van het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal. Wijkteam Plaswijck en bewonersverenigingen hebben hieraan meegewerkt.
Wij zijn tevreden met het bereikte resultaat en hopen dat de maatregelen zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid en verkeerdoorstroming. Bijgaand de poster met nadere informatie.
De gemeente Goud laat weten de werkzaamheden in september te zullen afronden. Alleen de abri aan de noordkant van de Plaswijckweg zal een paar weken later komen.[/EXPAND]

[EXPAND Planning uitvoering Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal (28 06 2013]Zoals bekend is een nieuw Verkeersplan voor het Winkelcentrum Bloemendaal vastgesteld.
Dit verkeersplan is tot stand gekomen in overleg met verschillende partijen. Doel is de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.
Het Wijkteam Plaswijck had al jaren hierop aangedrongen en is content met het bereikte resultaat en de samenwerking met de gemeente Gouda.

De planning was dat dit jaar met de uitvoering van de maatregelen zou worden begonnen. De laatste stand van zaken is dat de gemeente bezig is met de laatste technische details uit te werken,
de vergunningen rond te krijgen en de benodigde financiële middelen veilig te stellen. De gemeente Gouda laat weten dat deze voorbereidende maatregelen in de afrondende fase zitten.
Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie, mogelijk in september, met de uitvoering van het Verkeersplan zal worden begonnen.
De werkzaamheden zullen bij elkaar een paar weken duren, aldus de gemeente.

Zodra er meer informatie is wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk zullen beginnen wordt dit uiteraard via deze site en via de gemeentepagina in de Goudse bekend gemaakt.[/EXPAND]

[EXPAND Antwoord gemeente op vragen bewoners verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (13 12 2012)]

Op 30 oktober 2012 hebben de gemeente Gouda en Wijkteam Plaswijck een inloopavond gehouden voor bewoners over het nieuwe verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal. Het Wijkteam is tevreden over het nieuwe plan en heeft samen met bewonerscommissies en betrokken bewoners veel tijd en energie aan dit project besteed. Er waren namelijk veel signalen/klachten/suggesties vanuit de wijk. Daarnaast had het wijkteam het idee dat destijds niet alle belangen even goed waren meegenomen en afgewogen. Op verzoek van wijkteam en bewonerscommissies is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ook twee kruispunten zijn meegenomen. Het nieuwe verkeersplan maakt onderdeel uit van het Wijkjaarprogramma 2012/2103.

De tijdens deze inloopavond door bewoners gestelde vragen zijn door de gemeente Gouda beantwoord:

Memo van gemeente Gouda op reacties inloopavond verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal 2

In het nieuwe jaar zal de uitvoering van dit verkeersplan (zie onder andere de vragen), maar ook de nog bestaande zorgpunten (zoals het laad- en losverkeer en de parkeerplaatsen toedeling) door Wijkteam én bewonerscommissies gevolgd blijven worden, in goed overleg met de gemeente Gouda en andere betrokken partijen.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Nieuw verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (13 10 2012)]

Na anderhalf jaar overleg is een nieuw verkeersplan voor het winkelcentrum Bloemendaal vastgesteld. Het Wijkteam is tevreden over het nieuwe plan en heeft samen met bewonerscommissies en betrokken bewoners veel tijd en energie aan dit project besteed. Er waren namelijk veel signalen/klachten/suggesties vanuit de wijk. Daarnaast had het wijkteam het idee dat destijds niet alle belangen even goed waren meegenomen en afgewogen. Op verzoek van wijkteam en bewonerscommissies is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij ook twee kruispunten zijn meegenomen. Het nieuwe verkeersplan maakt onderdeel uit van het Wijkjaarprogramma 2012/2103. Andere verkeersprogrammapunten (veiligheid Plaswijkweg; maatregelen risicovolle kruispunten in de wijk) zullen nu meer aandacht krijgen. Overigens zijn er nog aandachts- en zorgpunten bij het winkelcentrum, zoals het laad- en losverkeer en de parkeerplaatsen toedeling, die wijkteam en bewonerscommissies blijven volgen.

In bijgaande documenten vindt u de meest recente informatie van de gemeente Gouda en de uitnodiging voor de informatie inloop die gemeente en wijkteam samen organiseren. In het menu ’thema’s’ en dan ‘mobiliteit/verkeer’ zijn de eerdere documenten weergegeven.

Flyer inloopavond nieuwe verkeersplan winkelcentrum 30 oktober 2012

Raadsmemo inzake winkelcentrum Bloemendaal

 

[/EXPAND]

[EXPAND Nieuwe en bredere aanpak verkeerssituatie winkelcentrum Bloemendaal nodig (2011)]

Toenemende signalen vanuit de wijk

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de te verwachten toenemende verkeers-/parkeerdrukte rondom het winkelcentrum Bloemendaal in onze wijk. Ook hebben wij gemeld dat eerder dit jaar de gemeente Gouda een ontwerp verkeersbesluit had gepubliceerd over de plaatsing van (verzinkbare) palen bij de Lekkenburg, Ruigenburg en Vlietenburg. De gemeente wil hiermee de verkeerscirculatie rond het winkelcentrum aanpassen. Op zich een goed plan. Echter naar ons idee was het besluit onvoldoende onderbouwd en ging het voorbij aan de bredere problematiek.

Daarom heeft het wijkteam vóór de zomer nog een bewonersavond gehouden welke zeer druk bezocht werd. Bewoners hadden veel klachten maar ook veel zinvolle suggesties. Deze hebben wij gebruikt in een officiële zienswijze naar de gemeente Gouda.

Wij vroegen daarin om eerst goed onderzoek te doen naar de leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid én gedane suggesties. Wij wezen op de grotere verkeersdrukte, de parkeercapaciteit, verkeersroutes, sluipverkeer, laad- en losverkeer, de op- en afritten naar het parkeerdek, veilige oversteekplaatsen en (fiets)verkeersveiligheid. Hierbij is ons doel dat een redelijke en zorgvuldige belangenafweging wordt gemaakt. Dat niet alleen de belangen van de winkeliers tellen, maar ook de belangen van de wijk als totaal en die van nabijgelegen buurten en van de bewoners in het bijzonder. Ook de bewonersvereniging Albrechtsveld had een zienswijze hierover ingediend.

Eerst nader onderzoek

Inmiddels heeft de gemeente Gouda bericht dat zij pas een definitief verkeersbesluit zal nemen nádat de verbouwing van het winkelcentrum Bloemendaal is afgerond. Vervolgens zal de gemeente “nagaan of en zo ja, waar de knelpunten in de verkeersafwikkeling optreden. Zo nodig zullen wij door middel van verkeerstellingen meten wat de effecten zijn van het nieuwe winkelcentrum op de verkeersintensiteit. Daarna zullen wij bezien of het ontwerp verkeersbesluit definitief genomen wordt of dat er alternatieve maatregelen wenselijk zijn. ” aldus de gemeente Gouda.

Het wijkteam is tevreden met dit besluit van de gemeente. Het nieuwe winkelcentrum leidt tot meer en andere verkeersstromen door de wijk. Wat ons inziens nodig is, is een adequaat verkeersplan. Wij willen graag een integrale oplossing die ook rekening houdt met de Ridder van Catsweg, Plaswijckweg, Gildenburg, Ruigenburg, Lekkenburg, Leeuwenburg, de Zevenburgen, Swadenburg, Haastenburg en het Albrechtsveld. Daarbij willen wij graag gebruik maken van de goede suggesties gedaan door medebewoners.

Verdere stappen en gevraagd

Wij vragen u nieuwe relevante verkeers-ontwikkelingen aan ons door te geven. Ook zoeken wij enkele bewoners die ons helpen met de verdere stappen richting projectontwikkelaar, winkeliers en gemeente. Eerste punt is het uitwerken van de alternatieve verkeersmaatregelen van bewoners en wijkteam uitwerken

Waarschijnlijk in januari komt er een vooroverleg met de ambtenaren van de gemeente Gouda en wijkteam over de invulling van een nieuw verkeersplan. Een aantal bewoners die goede suggesties hebben gedaan zal ook worden uitgenodigd. U kunt zich hier ook voor aanmelden, mits u het wijkbelang voor ogen houdt, een zakelijke insteek kiest en serieus wilt meedenken.

 

[/EXPAND]

[EXPAND Zienswijzen van wijkteam en bewonerscommissies, informatie en documenten]

Inloopbijeenkomst 7 maart 2011 wijkteam plaswijck over ontwerp verkeersbesluit winkelcentrum
Verkeersontwikkelingen rondom winkelcentrum nav besluit gemeente
Zienswijze VHA verkeersmaatregel Lekkenburg Ruigenburg
Zienswijze van wijkteam plaswijck over ontwerp verkeersbesluit winkelcentrum
beantwoording artikel 38 vragen PvdA inzake inrichting en verkeersstromen Gildenburg

 

[/EXPAND]

 

9 Verkeerplan gemeente en wijkteam verkeersstromen aangepast bij winkelcentrum Bloemendaal

 

 

 

Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal van Gemeente, wijkteam Plaswijck en winkeliersvereniging: verbeteren verkeersdoorstroming en verbeteren verkeersveiligheid.

 

 

Risicovolle kruispunten in de wijk

[EXPAND Stand van zaken (ultimo 2013)]

Het meest risicovolle kruispunt van de wijk is inmiddels heringericht. Dat is de de kruising Ridder van Catsweg en de Lekkenburg, bij de flat de Leckenborch. De herinrichting kon gelukkig worden meegenomen in het Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal. Er is onder andere een lus in het fietspad gekomen, zodat kruisende fietsers en in- en uitkomend autoverkeer minder last van elkaar hebben. Ook zijn verkeersdrempels aangebracht.

Er staan meer kruispunten op de lijst. Een aantal hopen we te kunnen meenemen in het komende Verkeersplan Verkeersveiligheid Plaswijckweg.

[/EXPAND]

[EXPAND Inventarisatie risicovolle (kruis)punten in de wijk (ultimo 2012)]Er zijn ons inziens terechte meldingen van bewoners en scholen waar het oversteken in de wijk toch te risicovol is. Het wijkteam gaat aan de gemeente vragen deze kruispunten nader te onderzoeken en zal suggesties doen om de situatie te verbeteren. Het gaat vooralsnog om vier plaatsen in de wijk. Eén daarvan is de kruising Ridder van Catsweg en de Lekkenburg, bij de flat de Leckenborch (zie bijgaande foto). Er zijn helaas nogal wat wettelijke beperkingen om maatregelen te nemen bij kruispunten, maar andere maatregelen zoals gekleurde wegvakken zijn natuurlijk ook goed mogelijk. We houden u op de hoogte over het vervolg.[/EXPAND]

“Eén van de kruispunten waar maatregelen het meest nodig waren”

 

 

Doorstroming Burgemeester Van Reenensingel

 

[EXPAND Stand van zaken (ultimo 2013)]Wijkteam Plaswijck heeft samen met Wijkteam Bloemendaal lang aangedrongen op maatregelen op de Burgemeester van Reenensingel die de doorstroming en veiligheid verbeteren. Het was ook opgenomen in het Mobiliteitsplan Gouda 2020. Deze weg loopt immers door twee grote wijken waar veel bewoners leven, resp. 13.000 en 9.000 bewoners. Uiteraard blijven gemeente en wijkteam de effecten en werking van de maatregelen volgen en evalueren. [/EXPAND]

[EXPAND Afsluiting bocht Burgemeester van Reenensingel 8 -9 november (05 11 2013)]De gemeente Gouda werkt aan een betere doorstroming van het verkeer in de stad. Zo komen er op de belangrijke Burgemeester van Reenensingel ‘slimmere’ verkeerslichten. Ook wordt de bocht in de Van Reenensingel bij de Watergrassen en de Jumilage buurt verbreed. Deze bocht wordt daardoor minder scherp. Er zijn de afgelopen periode al werkzaamheden uitgevoerd. Komend weekend in de nacht van 8 op 9 november zal de bocht worden geasfalteerd. De Burgemeester van Reenensingel is daarom van vrijdag 8 november 20.00 uur tot en met zaterdag 9 november 12.00 daar afgesloten voor verkeer. Er komen omleidingsborden.

Foto0128

 

 

 

 

 

 

 

[/EXPAND]

[EXPAND Doorstroming Reenensingel, sensoren en Carla (26 09 2013)]

Nieuwe slimme verkeerslichten op de Van Reenensingel

Woensdag 25 september heeft wethouder Wendy Ruwhof samen met Carla Weller officieel de nieuwe VRI’s op de Burgemeester van Reenensingel in gebruik gesteld. Dit gebeurde op het kruispunt Reenensingel / Ridder van Catsweg. Op 20 plaatsen in de stad worden verkeerslichten vervangen. Het gaat om zogenaamde ‘slimme’ verkeerslichten. Deze zijn nu ook bij de grote kruispunten geplaatst op de Van Reensingel.

 

Betere doorstroming

Omdat ze sensoren hebben reageren ze op het aanbod van verkeer. Straks krijgen automobilisten dus veel minder onnodig rood als er geen ander verkeer is op het kruispunt is. Verder krijgt de Van Reenensingel meer voorrang op de zijwegen als Ridder van Catsweg en de Plaswijckweg. Ook de verschillende verkeersstromen (voetgangers, fietsers en auto’s) worden beter op elkaar afgestemd. Dat betekent dat de kruispunten beter benut worden. Al deze maatregelen zorgen er voor dat de doorstroming op de Van Reenensingel zal verbeteren. Deze weg is zoals bekend een belangrijke verkeersader door twee grote wijken van Gouda, namelijk Bloemendaal en Plaswijck. Voordeel is ook dat verkeer nu sneller op de A12 komt. Verkeer uit Plaswijck (2804) richting Utrecht zou dus straks sneller over Van Reenensingel kunnen rijden.

 

VRIs Gouda

Wel is het zo, dat de komende weken de verkeerslichten nog beter afgesteld moeten worden. Ook moeten ze zelf nog ‘leren’ om af te stemmen op de actuele verkeersstromen. Al enkele jaren geleden heeft wijkteam Plaswijck gepleit voor deze aanpak, dit mede op advies van verkeersdeskundigen. Ons standpunt was en is dat er gestreefd moet worden naar een goede verkeersafwikkeling over de gehele Burgermeester van Reenensingel, dus van de Goudse Poort tot en met het kruispunt met de Bodegraafsestraatweg / Goverwellesingel. Benutting en doorstroming staan daarbij centraal. Voor meer info, zie op de website het menu Mobiliteit / Verkeer

 

Niet meer drukken

Ook zijn er voor voetgangers en fietsers nieuwe bedieningsknoppen gekomen om groen te vragen. Men hoeft niet meer een knop in te drukken: een lichte aanraking met de hand is al voldoende! Het idee is van Carla Weller (lid van wijkteam Goverwelle), die vond dat de bediening veel makkelijk kon. Een prima idee natuurlijk!

Carla Weller, lid van Wijkteam GoverwelleGeen drukknop maar sensor

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen drukknop maar sensor

Carla Weller, lid van Wijkteam Goverwelle Wachttijdvoorspellers Verder zijn er voor de fietsers wachttijd voorspellers gekomen. Ook dat is weer een verbetering! NB Ze geven dus niet aan hoe lang het nog duurt voordat het licht groen wordt, ze geven een voorspelling.

Niet de wachttijd maar wachttijdvoorspeller

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet de wachttijd maar wachttijd-voorspeller

foto’s Stichting Wijkteam Plaswijck

[/EXPAND]

[EXPAND Werkzaamheden bocht Burgemeester van Reenensingel (28-02-2013)]

Het Wijkteam ontving het volgende bericht van de gemeente Gouda

“De scherpe en daardoor gevaarlijke bocht in de Burgemeester Van Reenensingel, tussen kruispunt Plaswijckweg en de inrit Solingenstraat, wordt breder gemaakt. Door de bocht breder te maken wordt deze overzichtelijker en komen er bij het nemen van de bocht minder snel voertuigen op de andere rijbaan terecht, waardoor de veiligheid vergroot en de doorstroming verbetert. Deze aanpassing is onderdeel van een project waarbij op twintig locaties in Gouda verkeerssituaties worden aangepast om de verkeersdoorstroming en veiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

Om deze bochtverbreding mogelijk te maken, moeten we helaas vier bomen kappen. De kapvergunning hiervoor is al afgegeven. In het plantseizoen plaatsen we vijf nieuwe bomen. Verder worden zware zakken zand geplaatst om de grond te laten wennen aan het toekomstige verkeer (voorbelasting). Later dit jaar volgen de frees- en asfaltwerkzaamheden.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zetten we delen van de rijbaan af. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs het werkvak voor de veiligheid en doorstroming. U kunt enige vertraging ondervinden. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken.

Planning

Op vrijdag 8 maart 2013 worden de bomen gekapt. De planning voor de overige werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra de planning bekend is, wordt deze gepubliceerd op de website van de gemeente Gouda.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda, telefoonnummer 140182.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.”

 

[/EXPAND]

[EXPAND Maatregelen betere doorstroming op de Van Reenensingel (31-12-2011)]

Inmiddels zijn de plannen van de gemeente Gouda voor de aanpak van de Van Reenensingel openbaar. In onze wijkkrant van november hadden wij al aandacht besteed aan de plannen.

Wij kunnen ons vinden in de gekozen aanpak en maatregelen. Al enkele jaren gelden heeft wijkteam Plaswijck gepleit voor deze aanpak, dit mede op advies van verkeersdeskundigen. Ons standpunt was en is dat er gestreefd moet worden naar een goede verkeersafwikkeling over de gehele Burgermeester van Reenensingel, dus van de Goudse Poort tot en met het kruispunt met de Bodegraafsestraatweg / Goverwellesingel. Een goede afstelling van de verkeerslichten is daarbij belangrijk.

Bovendien loopt deze weg door twee grote wijken van Gouda: Plaswijck met 13.000 bewoners en Bloemendaal met 9.000 bewoners. Verkeersveiligheid en doorstroming op de Van Reenensingel is dan ook al lange tijd een speerpunt van ons. Verbreding naar een vierbaansweg is onnodig en niet effectief.

Wijkteam Plaswijck is dan ook meer dan content met de aangekondigde maatregelen. Benutting en doorstroming staan centraal, zoals ook door verkeersdeskundigen aanbevolen. Wel hadden wij in het vooroverleg begrepen dat in 2012 al met de maatregelen zou worden begonnen.

Memo van het College van december 2011 over Burgemeester van Reenensingel

Artikel wijkteam Plaswijck in wijkkrant november 2011 over Betere benutting en doorstroming op de Van Reenensingel

Kruispunt Reenensingel-Plaswijckweg

 

 

 

 

 

 

[/EXPAND]

[EXPAND Betere doorstroming op de Van Reenensingel]

In de notitie “Verkeersdoorstroming Gouda Integraal bekeken en aangepakt” van juni 2010 staan maatregelen die de doorstroming van het verkeer in Gouda moeten verbeteren. Een betere doorstroming op de stadsring van Gouda was al gepland in de Mobiliteitsvisie Gouda 2020. Door wijkteam Plaswijck, wijkteam Bloemendaal en de stichting Wervenbuurt is vooral al jaren aangedrongen op een regionale benadering van de verkeerssituatie in Gouda, de kwetsbare oostkant van Gouda (Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg) én op maatregelen op de Van Reenensingel in het bijzonder.

De Van Reenensingel heeft een belangrijke functie in het Goudse wegennet. Het is daarnaast een weg die door twee grote wijken heengaat, namelijk Bloemendaal en Plaswijck waar 22.000 mensen wonen. Met maatregelen gericht op een goede doorstroming en betere benutting is niettemin (nog) veel winst te behalen.

Het standpunt van wijkteam Plaswijck is dat gestreefd moet worden naar een goede verkeersafwikkeling op deze hele weg, dus van de Goudse Poort tot en met het kruispunt met Bodegraafsestraatweg/Goverwellesingel. Een goede afstelling van verkeerslichten is daarbij belangrijk. Zijwegen als Groenhovenlaan, Ridder van Catsweg, Plaswijckweg en Bloemendaalseweg dienen bij drukte géén voorrang te krijgen. Nodig zijn ook sensoren voor de coördinatie van de verkeerslichten onderling. In andere steden blijkt het effectief als de voorkeursroutes in de TomTom staan, zo ook een goede bewegwijzering vooral voor vrachtverkeer. Deze inzichten zijn gebaseerd op de regionale en integrale verkeersanalyse van Arane Adviseurs Verkeer & Vervoer. Hun bijdragen zijn van eminent belang geweest bij de meeste mobiliteitsdossiers, zoals ook bij de voorgenomen rondweg Reeuwijk.

Inmiddels zijn wijkteam Plaswijck en Bloemendaal op de hoogte gesteld door de gemeente Gouda over de voorgenomen maatregelen:

* Zoals bekend zijn er verschillende kruisingen op de lange Van Reenensingel. In de nieuwe situatie zullen sensoren de inkomende verkeersstroom scannen en de verkeerslichten regelen. Op het stuk bij de Mijssingel werken deze nieuwe systemen al en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De wachttijden zijn met ca. een kwart afgenomen (!). Dat betekent natuurlijk een forse vergroting van de benuttingcapaciteit en doorstroming;

* De maatregelen voorzien ook in de ‘koppeling’ van verkeerslichten die dicht bij elkaar staan. Denk aan de kruising Van Reenensingel / Ridder van Catsweg en het kruispunt Van Reenensingel met de Bloemendaalseweg. Er zal dus een soort van groene golf tussen deze twee kruispunten gelden;

* Dat impliceert wel dat fietsers op de Bloemendaalseweg minder voorrang krijgen. In dit geval kunnen wij ons vinden in deze keuze. De functie van de Van Reenensingel is zo belangrijk dat hieraan prioriteit moet worden gegeven;

* De gemeente heeft er verder voor gekozen een aantal kruispunten anders in te richten. Dat geldt onder andere voor de kruising van Reenensingel met de Gentseweg en voor de kruising met de Plaswijckweg. De bedoeling is om de capaciteit op de Plaswijckweg voor rechtsaf te vergroten. Tegelijk zal daar de fietsroutering anders gaan lopen. Ook hierbij kan wijkteam Plaswijck zich vinden in de gekozen oplossing. Langs het ID College en de Jumilagebuurt zal een extra wegvak komen zodat verkeer linksaf de Solingenstraat in minder opstoppingen geeft. Ook dit vinden wij een adequate oplossing;

* Nieuw is ook de introductie van zogenaamde KAR’s, dat zijn detectieapparaten voor bussen en hulpdiensten. Zij kunnen hiermee verkeerslichten beïnvloeden. Afhankelijk van buslijn, tijdstip op de dag, eventuele vertragingen kunnen zij voorrang krijgen. (we hebben het nog gevraagd maar deze zijn niet beschikbaar voor burgers …! );

* Bovendien zal Rijkswaterstaat de bottleneck bij de Goudse Poort gaan aanpakken.;

* Inmiddels is ook het nieuwe regionale verkeersmodel operationeel. Gouda is één van de deelnemende gemeenten. Het is nu mogelijk om meer gericht onderzoek te doen. Afgesproken is dat wijkteam Plaswijck en Bloemendaal kunnen meedenken over de maatregelen;

* De gemeente liet ook weten dat de doorstroming op de Goverwellesingel zal worden opgepakt;

* De planning is om in 2012 de maatregelen al in te voeren;

* De provinciale stroom door de oostkant van Gouda en Reeuwijk zal door de aanleg van de zuidwestelijke randweg (ten zuiden van Gouda) in 2012 inderdaad zorgen voor een ontlasting van de kwetsbare oostkant van Gouda. Dus Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg en Reeuwijk centrum.

In januari/februari is er een vervolgoverleg met de ambtenaren van de gemeente Gouda en het wijkteam over deze voorgenomen maatregelen. Een aantal bewoners met een mobiliteitsachtergrond zal ook worden uitgenodigd. Bewoners die hiervoor interesse hebben kunnen zich eveneens aanmelden, mits u het wijkbelang voor ogen houdt (dus niet zozeer de verkeerssituatie bij u voor de deur), een zakelijke insteek kiest en serieus wilt meedenken. Het aantal plaatsen is beperkt.

Doorstroming Gouda: pakket maatregelen

Maatregelen doorstroming Van Reenensingel

 

[/EXPAND]

VRIs Gouda

 

 

 

 

Doorstroming op Burgemeester Van Reenensingel speerpunt in mobiliteitsplan

 

 

Rondweg Reeuwijk

[EXPAND Rondweg Reeuwijk aanbesteed. Verkeerskundige uitwerking onduidelijk. Financiële zorgen nemen toe. (16 03 2014)]De aanleg van de veelbesproken rondweg Reeuwijk is een stap dichterbij gekomen. De rondweg zal worden aangelegd door bouwbedrijf Heijmans. Het besluit tot gunning is de laatste stap in de realisatie van de rondweg, aldus de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Naast de rondweg zullen ook twee rotondes worden aangelegd. Uiteraard blijven wij na een aanleg de vinger aan de pols houden wat betreft de werking van de rondweg, de consequenties voor de wijk en nieuwe verkeersplannen.

 

Reeuwijk Brug verkeersluw?

De rondweg is al jaren onderwerp van discussie. De nieuwe weg is mede bedoeld om het centrum van Reeuwijk-Brug meer verkeersluw te maken.

Maar wethouder Goudbeek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waarschuwde op een informatiebijeenkomst eind vorig jaar al, dat het óók met de rondweg druk zal blijven in het centrum. “Met een rondweg is maximaal twee derde van het verkeer weg te halen.” En dan moet de rondweg optimaal doorstromen en is een Verkeerscirculatieplan met een “ingrijpend pakket maatregelen” voor geheel Reeuwijk-Brug nodig, om zoveel mogelijk verkeer te ‘dwingen’ gebruik te maken van de rondweg. Dat wordt van “cruciaal belang” aldus de wethouder.

Verkeerscirculatieplan nog steeds niet gereed

Dat Verkeerscirculatieplan is na jaren nog steeds niet klaar. Er zijn tal van bezwaarschriften ingediend. Er komen veel afsluitingen en omleidingen in Reeuwijk-Brug zelf. Die zijn nodig om het verkeer de rondweg op te krijgen. Op de informatie bijeenkomst bleek verder, dat er juist veel sluipverkeer in de rest van Reeuwijk-Brug gaat optreden, onder andere op de Treebord.

Dat hadden de verkeerskundigen van de gemeente Reeuwijk zelf al in 2009 gezegd, eerst een verkeerscirculatieplan opstellen, dan een rondweg plannen: anders weet je niet of een rondweg gaat werken en wat de consequenties zijn voor geheel Reeuwijk-Brug. De gemeente heeft de omgekeerde volgorde aangehouden, om discussies over nut en kosten van de rondweg te vermijden.

 

De (extra) kosten nog steeds niet bekend, sluiting zwembad

De gemeente wil toch snel starten met de aanleg. Die haast heeft te maken met het mogelijk vervallen van de provinciale subsidie. Hieraan zijn termijnen verbonden. Ook is de rondweg bedoeld als extra ontsluiting van Reeuwijkse bedrijventerreinen. Ondernemers hebben aangedrongen op de aanleg.

De afgelopen jaren is de begroting van de rondweg al meermalen verhoogd en de geplande onderhoudskosten verlaagd. De totale kosten voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk blijven echter onduidelijk. De extra kosten van het verkeerscirculatieplan zijn bijvoorbeeld nog onbekend. Ook is nog niet bekend wie de extra kosten gaat dragen voor de aanpassing van het viaduct onder de A12. De provincie Zuid-Holland heeft al laten weten in geen geval nog meer te zullen bijdragen. De kans is groot dat de kosten hoger gaan uitvallen dan begroot. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoort al tot de gemeenten met de hoogste schuldenlast. De aanleg van de rondweg betekent dat er minder geld overblijft voor voorzieningen in Reeuwijk zelf. Dat Zwembad De Fuut moet sluiten is daarvan een voorbeeld.

 

Slechte verkeerskundige onderbouwing

Wat vooral zorgen baart is dat er nog zoveel knelpunten zijn. De rondweg kan waarschijnlijk niet goed gaan werken. Neem bijvoorbeeld de situatie bij de Edisonweg. Daar moeten straks -in de spits- meer dan duizend middelbare scholieren de rondweg oversteken. En dan een aftakking naar de Bunderhof, Vergeer en verderop naar bedrijventerrein Zoutman. Een goede doorstroming van het verkeer is daar dus onmogelijk. En als het daar vastloopt dan zeker weer pleiten voor een aftakking naar de Plaswijckweg.

En veel punten die altijd zijn ontkend door de gemeente Reeuwijk komen nu alsnog naar boven. Nu wordt opeens duidelijk dat de rondweg toch een verkeersaantrekkende werking zal hebben, ook voor buurgemeente Gouda. En dat de Provincie de rondweg gaat inpassen in haar netwerk. Dat hadden wij destijds al voorspeld. De gemeente Reeuwijk heeft dat altijd ontkend. Nu blijken er 2000 extra auto’s te zullen komen op de Bodegraafsestraatweg. De gemeente Gouda heeft meermalen verklaard dit niet te accepteren. Op onze vragen hierover is tot nu toe geen antwoord gekomen vanuit Gouda.

 

Bestuur en politiek kunnen en willen niet samenwerken

Meest verbazingwekkend is wel dat beide buurgemeenten, Gouda en Reeuwijk, al die jaren niet willen en kunnen samenwerken. Beide gemeenten hebben te maken met overlast van dezelfde regionale verkeersstromen. Dat gezamenlijk aanpakken was in beider belang. Maar zowel Reeuwijk als Gouda kijken puur naar eigen belang. Dan de ene weer een nieuwe woonwijk (Goverwelle), dan de ander weer een bedrijventerrein (Zoutman). Dat leidt tot onhandige oplossingen, veel overlast en hoge kosten.

Wat vooral stoort is dat een alternatief als een regionale benuttingsstudie nog steeds niet is opgepakt. Net zo effectief en véél goedkoper dan nieuw asfalt. Het gaat om het gericht sturen en omleiden van (regionale) verkeersstromen. Bijvoorbeeld de grote Krimpenerwaardstroom van en naar Utrecht die in Gouda (Joubertstraat) én Reeuwijk-Brug niets te zoeken heeft. En de doorstroming op de Van Reenensingel nog meer bevorderen, vooral bij de Goudse Poort. Daarbij vooral kijken naar reistijden en niet naar reisafstanden. Maar Reeuwijk heeft dat nooit willen onderzoeken, zie de brieven die ze daarover gestuurd hebben. En dan te bedenken dat dan morgen al kan worden gestart met het oplossen van de problemen in Reeuwijk-Brug.

Maar ja, als de Reeuwijkse politiek een rondweg wil dan zal die er komen ook, ook al zijn er betere en vooral veel goedkopere oplossingen. Ook de terughoudende opstelling van de gemeente Gouda de afgelopen jaren in dit dossier is ons tegengevallen.

Het Wijkteam blijft de ontwikkelingen volgen. Er komen bovendien steeds nieuwe feiten naar boven. Straks wordt bijvoorbeeld nieuwe Europese wetgeving van kracht over geluid en fijnstof. Die wordt zeer streng, ook voor lokale wegen. Mocht blijken dat nieuwe normen niet gehaald worden, dan moet dat bij de rondweg ook worden opgelost. Maar misschien maken we het ook nog mee, dat alle belangen vooraf en goed worden afgewogen en dat beide gemeente gaan samenwerken. [/EXPAND]

[EXPAND Blijvende vragen over rondweg Reeuwijk op informatiebijeenkomst (09 01 2014)]Vorige maand heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een informatieavond gehouden voor de bewoners van Reeuwijk-Brug over een concept Verkeerscirculatieplan. Dit vanwege de voorgenomen aanleg van de rondweg. Tijdens de plenaire vraag en antwoord ronde met de zaal heeft de wethouder van verkeer enkele belangrijke uitspraken gedaan. Het ging met name over de verkeersstromen en mogelijke aftakkingen. Verder werd duidelijk dat de rondweg wel degelijk voor een duidelijke verkeersaantrekkende werking zou gaan zorgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verkeersstromen en leefbaarheid in de regio, Gouda en de wijk. Wijkteam Plaswijck was bij deze bijeenkomst aanwezig en heeft over de uitspraken vragen gesteld aan het College van Gouda, mede omdat de gemeente Gouda hierover destijds tot twee maal toe een duidelijk standpunt heeft ingenomen.[/EXPAND]

[EXPAND Voorlopig ontwerp rondweg Reeuwijk (21 09 2013)]Procedure

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft opnieuw ‘definitief’ besloten dat de rondweg wordt aangelegd. Uit het persbericht van 6 september 2013: “Het college heeft het voorlopige ontwerp in mei 2013 vastgesteld. Na het ter inzage leggen en de informatieavonden is het definitief ontwerp deze week door het college vastgesteld.”

Zienswijze ingediend

Omdat ontwerpen op onderdelen afweken van eerdere plannen en er nog steeds vele openstaande vragen zijn, had Stichting Wijkteam Plaswijck een Zienswijze op voorlopig ontwerp rondweg reeuwijk 5 juli 2013 ingediend over de plannen, met Stichting Wervenbuurt. Kort samengevat hadden wij onze zorgen over de effectiviteit van een rondweg, dat de regionale verkeers- en milieueffecten onvoldoende worden meegenomen, wat de provinciale insteek wordt, de onduidelijkheid over de te verwachte consequenties voor onze wijk en vooral de verkeersonveiligheid van de vele fietsers die over deze rondweg moeten.

Ook vroegen wij ons af wat de waarde nog was van eerdere afspraken, toezeggingen en uitspraken van de gemeente Reeuwijk, nu blijkt dat eerdere aannames niet meer geldig zijn. Echter alle ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een ander ontwerp, aldus de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in haar Nota van Beantwoording zienswijzen.

Besluit over aanbesteding in december

Het College: “In de gemeente Reeuwijk was de niet-openbare Europese aanbesteding al gestart met de selectie van de marktpartijen. Onze verwachting is dat medio november 2013 de biedingen bij de gemeente bekend zijn zodat na toetsing ons college voor de Kerst 2013 kan besluiten tot gunning.”

De vraag is overigens wie die marktpartijen zijn die kennelijk al veel eerder zijn “geïnformeerd”. En waar komen zij vandaan? En mogen zij nu als enige bieden?

Verkeersveiligheid fietsers blijft probleem …

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had in de zomer voor de eerste keer informatieavonden georganiseerd. Veel vragen gingen over de 1500-2000 fietsers die straks de rondweg moeten oversteken, bijvoorbeeld bij het Bruggenpad. Het gaat merendeels om middelbare scholieren.

Zorgen erkend, maar een oplossing …

Eerder waren de plannen dat er verkeerslichten zouden komen. Dat gaat om verschillende redenen niet door, aldus de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: het is te duur, de verkeerslichten zorgen juist niet voor veiligheid en het zou de doorstroming van de rondweg te veel belemmeren: het begin van de rondweg, bij de afslag Edisonstraat/Zoutmanstraat, kan zoals bekend al snel een flessenhals worden.

Er is door de gemeente Boegraven-Reeuwijk nu gekozen voor de volgende maatregel: “De fietsoversteek naar het Bruggepad is als onderdeel van de rondweg opgenomen. De fietsoversteek wordt daarom geaccentueerd door middel van een verkeersplateau. Hierdoor wordt de snelheid van het gemotoriseerde verkeer ter plaatse van de oversteek afgeremd. Door het plateau en de aan te brengen fietsoversteekborden op de rondweg worden de weggebruikers attent gemaakt op de fietsoversteek. Door de aanleg van een verhoogde verkeersgeleider in de as van de rijbaan kunnen fietsers in twee etappes de weg oversteken. Op deze wijze kunnen fietsers op een verantwoorde en veilige manier de rondweg oversteken.” Aldus Bodegraven-Reeuwijk.

Verkeers-on-veiligheid voor fietsende middelbare scholieren

Ook voor de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk heeft het kruisen van het fietsverkeer met de rondweg meermalen tot zorgen geleid. Maar:

“Dit heeft niet tot een oplossing geleid die voor een ieder bevredigend is te noemen. Voor ons college is de fietsverbinding van Reeuwijk-Brug West (via het Bruggepad) naar Gouda Bloemendaal een wezenlijke verbinding voor de leefbaarheid van Reeuwijk-Brug. Het laten vervallen van dit gedeelte van het fietspad is voor ons dan ook niet aan de orde gekomen. Het onderzoek naar een oplossing door middel van een fietstunnel ter plaatse van het Bruggepad resulteerde in een veel te hoog kostenplaatje en een maatschappelijk onveilige situatie. Een deel van het fietstracé (ten westen van de A12) is met behulp van provinciale subsidies aangelegd en kan niet vervallen. Wij moeten constateren dat de in het verleden gewekte verwachtingen over de fietstracés niet of niet geheel door ons college waargemaakt kunnen worden.”

Dat betekent naar ons idee dat het daar straks vooral in de spits helaas een risicovol punt voor fietsers wordt …. Ook alternatieve routes kennen hun problemen. Ook deze kwestie is overigens jaren terug al benoemd als belangrijk knelpunt.

Financiën blijft zwart gat

Meer nieuws over de financiën. Volgens de raadsinformatiebrief van 28 februari dit jaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk resteert er een financieringsgat van 9,6 miljoen. Dat wil dus zeggen dat in tegenstelling tot alle eerdere uitspraken de rondweg bij lange na niet financieel is gedekt. Er zouden onder meer verschillende projecten worden ontwikkeld, maar deze hebben bij lange na niet de geplande inkomsten opgeleverd.

Toch tekorten, maar ‘opgelost’ …

Maar aldus de raadsbrief: “In deze financiering wordt voorzien door middel van een activering.” Wat dan volgt is vrijwel onnavolgbaar: kapitalisaties, activeringen, reserves herbestemmen, enz., enz. En toen er voor de zomer toch weer een extra krediet van 2,5 miljoen voor de rondweg werd vrijgemaakt. (“nu echt voor de laatste keer”) was er opeens géén tekort meer …

In de raadsbrief van 5 september jl. staat: “Het in de algemene dienst op te vangen investering bedraagt € 12,3 miljoen. Waarbij de afschrijving (gedurende 50 jaar) € 250.000 per jaar bedraagt en de toe te rekenen rente (3,5 %) in het eerste jaar € 420.000 is en jaarlijks terugloopt met € 8.500 tot nihil in het 50ste jaar. De rente wordt berekend over de boekwaarde aan het begin van het boekjaar.”

Wat hier staat is dat bewoners van Bodegraven-Reeuwijk gedurende de komende 50 jaar meer gemeentebelasting moeten gaan betalen en/of met veel minder voorzieningen (zwembaden) zullen krijgen. Het eerste jaar is er € 670.000 aan extra uitgaven. Maar nu is er ‘dus’ geen tekort meer.

Eerder was door de gemeente Reeuwijk toegezegd (ook aan de gemeente Bodegraven toen beide gemeenten in 2010 samengingen) dat er voldoende geld zou komen uit verschillende bouwprojecten. Een voorbeeld is de Bunderhof, waar de projectontwikkelaar € 1,2 miljoen voor de rondweg moest betalen.

Moet gemeente zelf weten

Hoewel er nog geen solide financiële dekking voor deze rondweg is en deelaspecten nog steeds niet duidelijk zijn (volgens de laatste berekeningen is er nog steeds een tekort van € 1,5 miljoen), wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toch doorgaan met de aanleg van de rondweg. Deze afweging ligt natuurlijk bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zelf.

Maar wel van belang voor onze wijk

Wat hebben wij als bewoners van Plaswijck/Bloemendaal hiermee te maken? Veel. Voor de omwonenden, onze wijk en Gouda als geheel is het wel degelijk relevant omdat ontwerp, onderhoud en aanbesteding van de rondweg inmiddels zo zijn uitgekleed, dat eerdere toezeggingen over voorkomen van geluidsoverlast en verkeersdoorstroming mogelijk niet meer overeind kunnen blijven. Sterker, wij vermoeden dat op termijn andere ‘oplossingen’ naar voren zullen komen.

Verkeerscirculatieplan (VCP) Reeuwijk Brug: vrij essentieel maar …. verkeerskundige voorwaarden

Eerdere rapporten en adviseurs van de gemeente Reeuwijk zélf zeiden dat een adequaat Verkeersplan noodzakelijk is voor geheel Reeuwijk-Brug. Dit omdat bijvoorbeeld een rondweg sluipverkeer zal veroorzaken in Reeuwijk-Brug. En om te zorgen dat verkeer ‘gedwongen’ wordt om zo veel mogelijk de rondweg te kiezen. Ook de gemeente Reeuwijk had toegezegd dit Verkeersplan éérst uit te werken en dan met de rondweg te beginnen.

Het VCP wel, niet, later

In het ontwerptracé en ontwerp verkeersbesluit was hierover niets te vinden. En tijdens de informatieavonden zei de wethouder van Bodegraven–Reeuwijk zomaar dat “een Verkeerscirculatieplan een voorwaarde is voor het succes van de rondweg” maar dat “eerst de rondweg wordt aangelegd en dat dan wordt bekeken of er een Verkeersplan nodig is”. Dat kon natuurlijk niet en inmiddels heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toegezegd:

“In het najaar van 2013 pakken wij tevens de uitwerking over het verkeerscirculatieplan (VCP) verder op. Uit de reacties op de informatieavond, van de ingediende zienswijzen en de individuele gesprekken die gevoerd zijn blijkt een grote behoefte deze discussie te voeren en af te ronden. De toezegging door ons college doen wij gestand en de komende maanden wordt de communicatie voorbereid. Een informatie- of inwonersavond maakt hiervan onderdeel uit. Uw raad wordt hiervan ook op de hoogte gehouden.”

En: “In het najaar wordt gestart met het actualiseren van het VerkeersCirculatiePlan (VCP) Reeuwijk-Brug 2010. Doelstelling van het VCP is om de rondweg als gebiedsontsluitingsweg te laten functioneren en optimaal te laten gebruiken voor doorgaand verkeer.”

Nog meer kosten

Verder blijkt dat voor dit Verkeersplan voor de jaren 2014 en 2015 een investeringsbedrag van een miljoen euro is opgenomen. “Wat de maatregelen gaan kosten is afhankelijk van de uitwerking van het VCP en het daarvoor beschikbaar te stellen budget.” Dus nog steeds zijn niet alle (bijkomende) kosten van de rondweg bekend, evenmin wat dit VCP zal gaan inhouden, evenmin dus of de rondweg gaat werken.

En nog steeds onduidelijk wat effecten worden

Dit blijft voor ons een zorgelijk punt. In de bijgevoegde Nota van Beantwoording van september 2013 blijkt dat er nogal veel open eindes zijn waarvoor “maatregelen in het verkeerscirculatieplan worden uitgewerkt.” Het is en blijft dus onduidelijk wat de rondweg straks gaat doen, en welke verkeerskundige en milieueffecten nu eigenlijk zijn te verwachten, dus ook voor onze wijk.

Gevolgen voor onze wijk: doorsteek blijvende geluiden

Het is helaas te verwachten dat als de rondweg er ligt er dan vanuit bepaalde hoek toch weer zal worden aangedrongen op de doorsteek naar de Plaswijckweg. Wij hebben dat informeel weer bevestigd gekregen.

Kan echt niet

Maar de Plaswijckweg is een wijkontsluitingsweg door een grote wijk heen, met veel bewoners, fietsers en basisscholen. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat er met een doorsteek een vervijfvoudiging van het verkeer hier zou optreden. Dit nog afgezien van het extra vrachtverkeer van het uit te breiden Bedrijventerrein Zoutman. Destijds heeft het wijkteam hiertegen geageerd (2006) en zo’n duizend handtekeningen opgehaald tegen deze plannen (2010). Wij blijven ook in de toekomst alert.

En de Bodegraafsestraatweg?

En een vraag is natuurlijk óók wat de gemeente Gouda denkt te gaan doen als blijkt dat er wél meer verkeer op de Bodegraafsestraatweg komt. Dat had Gouda namelijk als harde voorwaarde gesteld aan de gemeente Reeuwijk: géén verkeersaantrekkende werking daar. Wij hebben hierover vragen gesteld aan de gemeente.

“Tot slot” en over kosten/baten analyses: willen en kunnen

En dan komt een belangrijke passage in de laatste brief van het College van Bodegraven-Reeuwijk:

“6. Tot slot

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zet een forse stap op weg naar realisatie van de rondweg. Ontegenzeggelijk gaat dit over een zeer grote investering die onze gemeente niet vaak zal doen. Begrip hebben wij dan ook voor diegenen die andere standpunten hebben, maar voor ons college is in hoofdzaak leidend geweest dat voor de gemeenteraad “nut en noodzaak van de rondweg” niet ter discussie staan (onderstreping van ons). Met de bovenstaande besluiten geven wij uitvoering aan de besluitvorming die in uw raad heeft plaatsgevonden. We zijn blij hiermee tegemoet te kunnen komen aan een zeer lang gekoesterde wens van onze inwoners om de verkeersoverlast in de kern van Reeuwijk-Brug terug te dringen en een beter woon- en leefgebied te creëren.”

Goedkoper en net zo effectief: Reeuwijk Brug verkeersluwer maken

Inderdaad, vanaf begin af aan was het streven dat er een rondweg moest komen. Dat met veel goedkopere en net zo effectieve maatregelen op korte termijn het centrum van Reeuwijk-Brug verkeersluw is te maken heeft men bewust nooit onderzocht en gewild. Er is niet gekozen om met goedkope en effectieve maatregelen de Raadhuisweg/ Zoutmansweg verkeersluw te maken.

In de afgelopen jaren is de Raadhuisweg/Zoutmansweg twee keer een paar weken afgesloten geweest vanwege onderhoud. Na enkele dagen vond het verkeer zijn weg in de regio. Het kan dus wel.

Zeker nu de A12 is verbreed en de zuidwestelijke randweg door Gouda is aangelegd. De gemeente Gouda is nu bezig om het vrachtverkeer uit de zuidelijke regio naar deze nieuwe weg te leiden, zodat het niet meer door de stad heen rijdt (Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg en door Reeuwijk-Brug. Inmiddels heeft het Goudse raadslid Jan van den Heuvel hierover vragen gesteld aan de wethouder en extra maatregelen voorgesteld. Dat sluit precies aan op de plannen van onze verkeerskundigen destijds. Die zeiden ook dat de Krimpenerwaardstroom in Gouda en Reeuwijk weinig te zoeken heeft.

Wat gaat die rondweg doen?

Ook opmerkelijk: tijdens de informatieavonden zegt de wethouder van Bodegraven-Reeuwijk zomaar dat er altijd voor 1/3 bestemmingsverkeer door het centrum van Reeuwijk-Brug zal blijven gaan en dat 2/3 de rondweg opgaat. Als het allemaal gaat doen wat het moet doen. De verkeersrapporten van de gemeente Reeuwijk zelf in 2008 en 2009 zeiden: 50-60% kun je weghalen uit het centrum. En dan moet de rondweg ook nog eens optimaal zijn ingericht. Een met goedkopere, alternatieve maatregelen bereik je hetzelfde, namelijk het centrum 50-60% meer verkeersluw maken.

Er moet overigens een oplossing komen voor de Zoutmansweg en Raadhuisweg, daarover is iedereen het eens. Wij ook. Maar op deze manier en tegen deze kosten? Wat speelt er nou eigenlijk?

Welke belangen … en over de politiek en de invloed van de burger …

We schreven het een paar jaar eerder al: als burger sta je redelijk kansloos tegenover dit soort bewegingen. Infrastructurele projecten worden op een bepaald nivo besloten waarbij er meer belangen meespelen. Bij dit soort projecten komt het helaas ook vaak voor dat eerdere toezeggingen aan de burger over leefbaarheid en leefomgeving gaandeweg het proces naar de achtergrond verdwijnen. De huidige wet- en regelgeving biedt wat dat betreft weinig houvast voor burgers. Dat is geen oordeel, maar een constatering.

En andere belangen

In Reeuwijk is bovendien nog meer aan de hand. Telkenmale blijken voorspellingen en toezeggingen niet uit te komen. Welke belangen spelen hier mee? Is het inderdaad zo dat de Bodegraafse burger nu de komende decennia gaan betalen voor het Reeuwijkse bedrijfsleven? Is een peperdure rondweg, waarvoor er veel betere en goedkopere oplossingen zijn, zo belangrijk dat hierdoor zwembaden gaan sluiten? En inmiddels liggen de uitbreidingsplannen voor Bedrijventerrein Zoutman en Vergeer al klaar. Toch mooi dat er dan gelijk ook een rondweg komt. Zie nogmaals het ‘vraaggesprek’ van oktober vorig jaar op onze website.

De politiek zegt …

Wat in dit dossier vooral opvalt is dat de politiek vaak verschillende formuleringen en uitleg gebruikt en dat gedane beloftes steeds weer bijstelt, uitstelt of anders uitlegt. En als er inderdaad zoveel zorgen leven over vooral de financiën, waarom wordt het dan elke keer toch weer geaccepteerd? Is het bestuurlijk pluche zo belangrijk dat eerdere bezwaren opeens niet meer gelden?

Het zij zo. De kiezers mogen maart volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen hun oordeel mede op dit dossier baseren.

Belangen van de wijk

Mocht de rondweg er toch komen, dan zal het Wijkteam samen met de bewoners(verenigingen) de belangen van Gouda en de wijk zo goed mogelijk in de gaten houden.

[/EXPAND]

[EXPAND Hoe zit het nu met die rondweg Reeuwijk … (29 10 2012)]

Zomaar een vraaggesprek: over hoe het nu zit met de voorgenomen rondweg Reeuwijk …

 

De drukte op de Raadhuisweg.

Waarom de rondweg er nog niet is.

Over de kosten en belangen die meespelen.

De Reeuwijkse rapporten zelf over de effectiviteit van een rondweg …

De verkeersveiligheid van de nieuwe rondweg: extra kosten?

De verkeersveiligheid in Reeuwijk-Brug bij de school morgen verbeteren.

Alternatieven: als het geld er voor de rondweg er voorlopig toch niet is.

Over de verkeersboter op de hoofden van Gouda en Reeuwijk …. .

Wat de Joubertstraat in Gouda met Reeuwijk-Brug te maken heeft.

De rol van de provincie Zuid-Holland.

Deloitte met twee rapporten

Over het op de balans zetten van wegen

Een prestigeproject …. De rol van bestuur en politiek

Wat moet er nu gebeuren? Zo eenvoudig is het.

 

Ik heb een paar vragen over de rondweg bij Reeuwijk, kan dat even?

Jazeker, dat kan. Maar neem er de tijd voor, het is een ingewikkeld dossier geworden met een aantal verborgen verrassingen.

 

Hoezo verborgen verassingen?

Er zitten onverwachte en onaangename haken en ogen aan het project. Maar daar komen we vanzelf aan toe.

 

Ok, ik ben benieuwd. Waarom willen mensen de rondweg?

De drukte op de Raadhuisweg en de Zoutmansweg is velen al jaren een doorn in het oog. De mensen langs de weg hebben last van het verkeer en kinderen op de fiets moeten oversteken om naar school in de nieuwe MFA (Multi Functionele Accommodatie) te gaan.

 

Waarom ligt de rondweg er dan nog niet?

De weg ligt er nog niet om verschillende redenen maar vooral vanwege de enorm hoge kosten (eerst € 14 miljoen nu inmiddels € 18). Om die te kunnen betalen moeten eerst toekomstige opbrengsten naar voren worden gehaald (“gekapitaliseerd”) en grondprojecten worden uitgevoerd die voor opbrengsten zorgen. Van die opbrengsten wordt de weg dan betaald. Die andere projecten zijn bijvoorbeeld De Steupel. Maar omdat die projecten nog lang niet gereed zijn, hebben zij ook nog niet het geld voor de rondweg opgeleverd. En met de huidige crisis is het ook maar de vraag of die opbrengsten er op korte termijn komen.

De weg is ook bedoeld voor het Reeuwijkse bedrijfsleven, maar dat kan of wil vanwege de crises niet meebetalen aan zo’n dure weg.

Tenslotte is er nog steeds een aantal verkeerskundige problemen bij de rondweg die nog niet zijn opgelost of uitgewerkt.

 

Maar als het zo ingewikkeld is, waarom heeft de Raad van State dan fiat gegeven?

De bestuursrechter toetst zoals dat heet marginaal. Zij let er voornamelijk op of de het besluitvormingsproces netjes is uitgevoerd. Inhoudelijke zaken behandelt zij niet meer echt.

De huidige wetgeving kent namelijk aan gemeenten een zeer grote beleidsvrijheid toe. Zeker met nu de Crisis en Herstelwet. De bestuursrechter oordeelt dan ook vrijwel altijd dat een gemeente tot een genomen beslissing kon komen. Als een gemeente maar kan aantonen dat zij onderzoek heeft gedaan. Dat het eigen onderzoeken zijn, in opdracht van diezelfde gemeente geschreven, is dan minder relevant.

Dus ja, een fiat, maar formeel-juridisch. Nee, verkeersvragen liggen nog steeds open. Ook is aan voorwaarden, nota bene van de gemeente Reeuwijk zelf, nog niet voldaan.

 

Wat zijn die vragen en dan voorwaarden dan?

Dat is er een aantal:

In de rapporten van de voormalige gemeente Reeuwijk staan voorwaarden waaraan een rondweg moet voldoen om het centrum van Reeuwijk-Brug verkeersluw te maken:

 1. De aansluitingen van de rondweg op de route Zoutmansweg – Raadhuisweg moet zo worden vorm gegeven dat het verkeer vanzelf de rondweg kiest; afslaan naar de Zoutmansweg of Raadhuisweg moet onaantrekkelijk worden gemaakt. Verder is nodig een “goede doorstroming op de rondweg” zoals 80 km/uur en geen “obstakels”.
 2. De Zoutmansweg en Raadhuisweg moeten als 30 km/uur zone worden ingericht om verkeer naar de rondweg te dwingen.

En dan is er nog

3. De verkeersveiligheid, vooral de oversteekplaats voor de 1500 middelbare fietsende scholieren bij de Einsteinstraat, en de rol van de verkeerspolitie

 

Begin maar met de eerste voorwaarde

Wat verkeersdeskundigen zeggen: die optimale doorstroming is niet zeker. Door de maximum snelheid van 50 of 60 km/uur op de rondweg, de (extra) aansluitingen naar het bedrijventerrein Zoutman, de aansluiting naar complex Bunderhof en vooral de oversteekplaats voor de 1500 middelbare fietsende scholieren bij de Einsteinstraat.

 

En dan is er nog het smalle viaduct, waar de rondweg onder de A12 door moet. Daar is overigens nog steeds niet bekend wie welke kosten zal dragen.

En dan zijn er naast de uitbreidingsplannen voor bedrijventerrein Zoutman ook nieuwe plannen voor een woningcomplex van 109 woningen daar.

Kortom, dat van die doorstroming moet je maar afwachten. Hoe dan ook: veel is nog onduidelijk, ook wat het zal kosten.

 

En die tweede voorwaarde: het centrum van Reeuwijk Brug zelf?

Het Reeuwijks onderzoek zelf uitgewezen dat de rondweg alleen effectief zal zijn als de doorgaande route in het centrum van Reeuwijk in zeer belangrijke mate wordt belemmerd. Dus en een 30km zone én er moet dan een verkeerscirculatieplan komen voor geheel Reeuwijk-Brug.

Want door onder andere verkeersmaatregelen en een lage maximum snelheid in de Raadhuisweg gaat er meer verkeer door bijvoorbeeld de Wilhelminastraat en Treebord rijden. Dus zijn maatregelen nodig als bijvoorbeeld eenrichtingverkeer. Daarbij moeten ook bus, ambulance en brandweer niet te langzaam worden door de verkeersmaatregelen.

Zo’n plan is er in concept, maar dat moet nog worden uitgewerkt. Ook is er nog een bijlage bijgevoegd met nieuwe opties.

En dan heeft Reeuwijk zelf de afgelopen jaren ook flink bijgebouwd aan en rondom het centrum en Raadhuisweg.

En het Verkeersplan (met andere verkeersstromen door Reeuwijk) moet ook nog worden ‘gecommuniceerd’ zoals dat heet. Want niemand van de bewoners in Reeuwijk-Brug weet hiervan nog.

Zélfs … zijn de laatste berichten uit Bodegraven-Reeuwijk dat het Verkeerscirculatieplan plan NIET vóór de aanleg van de rondweg wordt uitgewerkt en gepresenteerd aan gemeenteraad en bewoners, maar dat er NA de aanleg van de rondweg wordt bekeken óf en zo ja hoe het sluipverkeer zich zal ontwikkelen.

 

Dat is toch …

Tsja … Maar begrijpelijk vanuit de gemeente bezien: alle extra kosten die ze nog moeten maken voor uitvoeringsmaatregelen kunnen ze er echt niet bij hebben.

 

En dat derde punt, de verkeersveiligheid?

Er is nog geen goede oplossing voor de ca. 1.500 fietsende middelbare scholieren van en naar Gouda. Vooral bij het Bruggenpad kruisen belangrijke fietsstromen naar school en station in Gouda de bedachte rondweg. Het probleem wordt dus eigenlijk verplaatst van de Raadhuisweg naar de kruisingen van de rondweg.

 

 

Dat is wel heel zorgelijk

De gemeente Reeuwijk heeft zeker geprobeerd een oplossing te vinden. Maar ze kwamen er verkeerskundig en financieel niet uit. Zoals het er nu uitziet: “ … met het stoplicht en de middenopstelplaats is in voldoende veiligheidsmaatregelen voor het langzaam verkeer voorzien.” Reeuwijk denkt ook aan het omleiden van de fietsers langs de Bodegraafsestraatweg. Maar dan moeten ze langs het grote centrale kruispunt Bodegraafsestraatweg-Goverwellesingel-Reensensingel. Er schijnt een commissie nog bezig te zijn om dit uit te zoeken.

 

Wat zegt de Verkeerspolitie hierover?

Goede vraag. De verkeerspolitie Midden Holland moet op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer een (openbaar) advies geven.

Dat rapport is nimmer gepubliceerd.

Maar er wordt geschreven over een aantal ‘latent gevaarlijke situaties’ bij de voorgenomen rondweg, dus niet alleen bij de Einsteinstraat. Dat zal dus zeker ook over die oversteekplaats gaan.

Alhoewel de Raad van State vindt dat de gemeente dit probleem procedureel juist heeft aangepakt, moet hiervoor natuurlijk gewoon een goede, veilige oplossing worden gemaakt.

Ook al brengt dat extra kosten met zich mee.

 

Nog over die Raadhuisweg: als daar men nu al een 30 km zone van maakt, is de aanleg van de rondweg sowieso dan nog nodig? Maak het goed oversteekbaar, extra verkeerslichten en daarmee nog meer ‘knijpen’ en je dwingt het verkeer anders te rijden. Is dan het probleem niet opgelost?

Ja, alle verkeersdeskundigen denken dat je dan het grootste deel van het probleem hebt opgelost. Daarom zijn die maatregelen ook noodzakelijk om uit te voeren, ook als de rondweg wordt aangelegd.

De gemeente Reeuwijk heeft altijd gezegd, tot op de dag van vandaag, dat dat niet kan of mag. Maar navraag bij alle betrokken instanties leert dat dit wél kan. Zowel de provincie, Rijkswaterstaat als alle verkeersambtenaren zeggen dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij wijze van spreken morgen al maatregelen kan nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor schoolgaande kinderen en voor het autoluwer maken.

 

Check zelf maar op bijgaande site van Rijkswaterstaat: http://rws.nl/geotool/wegbeheerders.aspx?cookieload=true

 

Er is ook nog een 10-punten plan om het meer verkeersluw in de kern van Reeuwijk-Brug te maken. Dat is ook nooit goed onderzocht (wel de tien punten apart, maar niet in samenhang en daa gaat het natuurlijk om). Conclusie was: knijpen is heel effectief!

 

Dus dat geldt ook bij de Oude Tol en de Multifunctionele Accommodatie (MFA)? Waarom gebeurt dat dan niet?

Vanaf het begin viel al op dat meteen voor een rondweg werd gekozen, dat gelijk een definitief tracé werd vastgesteld en dat alternatieven eigenlijk niet aan bod kwamen.

In een videofragment uit januari 2009 is te zien wat de reden hiervan kan zijn.

Voor de Reeuwijkse bedrijven is ontsluiting via een weg om Reeuwijk heen erg aantrekkelijk. Dat geldt voor (de uitbreiding van) bedrijventerrein Zoutman, een aansluiting op de rondweg van Boskoop en de ontsluiting voor de vrachtauto’s naar Vergeer Kaas. Die laatste heeft al een keer € 1 miljoen toegezegd. De Ondernemersverenigingen willen daarom graag dat de gemeente een rondweg aanlegt.

 

Nu we het toch over geld hebben, wat gaat die rondweg eigenlijk kosten?

Tsja, dat vraagt iedereen zich al jaren af. Officieel al jaren ruim € 14 miljoen.

Vlak voor de zomer werd dit ‘opeens’ ca. € 3 miljoen hoger.

En het was al krap begroot, zoals verschillende kapitalisaties van toekomstige subsidies en een lagere risicomarge dan gebruikelijk. Dan nog de ontwikkeling van de Steupel, die fors moet bijdragen aan de financiering van rondweg, maar nog bij lange na niet is gerealiseerd. En voorlopig ook niet, gezien de huidige woningmarkt.

Daar komen feitelijk de aanpassingen voor verkeersveiligheid nog bij (“latent gevaarlijke situaties”), het verkeerscirculatieplan en de ondertunneling bij de A12. Maar al vaker zijn er nieuwe ‘onverwachte’ kosten bijgekomen en ‘aanpassingen in de dekking’.

Dus de teller zal zoals het er nu naar uitziet uitkomen op ca. € 18 miljoen. Minimaal. En dat geld is er nog niet.

 

Niet gedekt dus. Maar dat is toch een zaak voor Bodegraven-Reeuwijk zelf

Ja. Dat klopt. U hebt gelijk. Laten we alleen maar verwijzen naar het rapport van Deloitte 110504_Notitie_Bo-Re_DEFINITIEF_versie_2deloitte dat het een behoorlijk financieel risicovol project is.

En Bodegraven heeft duidelijk gezegd dat er geen schop de grond in gaat voordat de gehele financiële dekking zeker is. Zie ook de brief van 21 september 2010 waarin de financiële afspraken zijn vastgelegd tussen Bodegraven en Reeuwijk over de rondweg.

AHRI bodegraven reeuwijk rondweg

 

OK, zo’n rondweg is dus erg duur en veel dingen rondom verkeersveiligheid en verkeerscirculatie in Reeuwijk zijn nog niet uitgezocht. Maar wat kun je dan –voorlopig- wel doen?

Nou, extra stoplichten en extra lang op rood.

Knijpen in het centrum van Reeuwijk-Brug dus.

En de ergste oorzaken aanpakken. Veel doorgaand verkeer heeft daar niets te zoeken. Dus zorgen dat het verkeer andere routes gaat kiezen en niet meer door Reeuwijk-Brug rijdt. Dat moet je wel regionaal insteken, van de verkeerstromen komen overal vandaan. Ook de toenmalige wethouder van Reeuwijk heeft begin 2010 gezegd dat een regionale insteek het beste zou zijn.

Niet moeilijker dan het is: aangrijpen op de oorzaken van de problemen en deze –eerst- effectiever, efficiënter en vooral goedkoper aanpakken:

 • Vooral de ‘Krimpenerwaardstroom’ strakker afleiden naar de nieuwe, pas geopende zuidwestelijke randweg bij Gouda. Reeuwijkse rapporten zeggen zelf dat deze stroom “prominent aanwezig” is in Reeuwijk-Brug. Een mooie taak voor Gouda ook trouwens.
 • Ook afsluiten Joubertstraat voor alle vrachtverkeer vanuit de regio zuidelijk van Gouda. En dat dan wel goed handhaven.
 • Afsluiten Bodegraafsestraatweg voor vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer Zoutman, door Gouda. Of alleen toestaan vanaf de noorderlijke toegang.
 • Doorstroming Van Reenensingel verder uitvoeren en verbeteren, zodat noorderlijk Gouda beter wordt ontsloten.
 • Dit in samenhang met de al gerealiseerde verbreding A12 en de aanleg van de komende verbeterde Parallelstructuur A12/A20. Vooral een betere Goudse Poort zal veel betekenen. Dan hoeft in ieder geval noordelijk Gouda niet meer over de Bodegraafsestraatweg en door Reeuwijk.

 

U kunt het meer uitgebreid nalezen en nakijken:

Gebiedsgerichte regionale netwerkaanpak Gouda Bodegraven Reeuwijk

 

Dat is het?

Dat is het.

Zolang de financiën voor de rondweg er nog niet zijn kun je hier alvast mee beginnen.

 

Reeuwijk zegt dat het niet werkt

De eigen adviseur van de gemeente Reeuwijk heeft dit in een ‘onderzoek’ van anderhalf A4-tje weggezet als niet haalbaar. Niet echt sterk, want ze gaan er op voorhand uit van stellingen. En nog twijfelachtige ook.

En bovendien, in de afgelopen jaren (in 2009 en 2010) is nota bene de Raadhuisweg twee maal een tijd afgesloten geweest vanwege werkzaamheden. Het bleek dat het regionale verkeer snel en zonder problemen andere routes vond, zoals naar Utrecht. En dat was toen zelfs zonder de Zuidwestelijke Randweg Gouda, de doorstromingsmaatregelen op de Van Reenensingel en de A12 verbreding. Alleen als er ongeluk op de A12 gebeurt staat alles vast.

 

Dat is waar ook. De Raadhuisweg is 2 keer afgesloten geweest.

Geen problemen inderdaad in het netwerk ….

Waarom schrijft DHV dan toch dat het niet gaat werken

Dat is een goede vraag. Een kwestie van kunnen en willen. Het past in het beeld van dat de rondweg er moet komen. Laten we anders zeggen, eerst was niet DHV maar de Grontmij de adviseur van de gemeente Reeuwijk. Maar die was nogal kritisch over de rondweg. Daarna niets meer vernomen van de Grontmij.

 

Kunt u aantonen dat zoiets gaat werken?

Ja. Een regionale aanpak is bewezen in andere regio’s zoals Zuid-Kennemerland, Deventer, Breda, Zwolle, Assen, Arnhem/Nijmegen etc etc. Er is veel leesvoer over, zie internet.

 

Wat zou een aangrijpingspunt kunnen zijn voor zo’n goedkope en korte termijn aanpak?

De Milieudienst Midden-Holland heeft sinds september 2011 een nieuw Regionaal Verkeers- en Milieumodel Midden-Holland operationeel. Dit verkeersmodel brengt aldus het ISMH de toekomstige verkeerstromen in beeld en het milieumodel het effect van deze verkeersstromen op de geluid- en luchtkwaliteit in de regio. Het vorige model (waarop trouwens de analyses van Reeuwijk waren gebaseerd) voldeed niet meer, aldus het ISMH zelf.

 

 

Wat is ISMH?

Een samenwerkingsverband van een tiental regiogemeenten. Waaronder Bodegraven, Reeuwijk en Gouda. Ze behandelen regionale vraagstukken. Ze behandelen zaken als ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, zorg, educatie, leerlingzaken. Ze hebben ook verkeerskennis en een verkeersmodel. Eigendom van de gemeenten. Ik zou zeggen, gebruik dat. Zie www.ismh.nl.

 

En dat nieuwe regionale verkeersmodel?

Dit type modellen zijn veel beter voor een betere afstemming van vraag en aanbod van regionale verkeersstromen, reistijden, lokale optimalisatie en verkeersafwikkeling. Vooral als het gaat om lokale oplossingen (!). Het ISMH zegt ook dat het oude door Reeuwijk gebruikte verkeersmodel “verouderd” was en “niet goed genoeg onderbouwend”.

 

En wat zegt het ISMH over de situatie in Reeuwijk?

Officieel niets. Ze zijn opdrachtnemer. Maar intern is door hen gezegd (september 2011) dat het oude model onvoldeonde was om de Reeuwijkse situatie door te rekenen.

Het nieuwe model is bij uitstek wel geschikt is om de extra verkeersbewegingen van het uitgebreide bedrijventerrein Zoutman te onderzoeken, zo ook de fietsbewegingen bij de Einsteinstraat en de te verwachte congestie bij dit kruispunt.

Het nieuwe model is bovendien bij uitstek geëigend voor het ontwikkelen van verkeerskundige oplossingen voor de gemeenten in de regio Midden-Holland, aldus het ISMH.

De ISMH zegt ook, kort samengevat, dat specifiek het nieuwe model de herkomst en bestemming van verkeersstromen beter analyseren, en dat is nu juist een punt van discussie nu tellingen op verschillende uitkomsten wijzen.

Volgens de Raad van State hoefde de gemeente dit niet te doen. Hun eigen onderzoeken waren voldoende. Marginale toetsing, zie hiervoor. Maar het blijft natuurlijk verkeerskundig bezien wel verstandig.

 

Kortom, wat let de gemeenten: samen een opdracht verstrekken aan het ISMH.

Of dat Bodegraven/Reeuwijk dit gaat uitwerken!

Zo’n gezamenlijk opdracht aan het ISMH en samenwerking blijft naast willen en durven ook een centenkwestie. Maar € 18 miljoen uitgeven voor een rondweg en straks allerlei aanpassingen voor Gouda en Reeuwijk is ook niet niks. Maar recentelijk nog hebben de regio gemeenten gesproken over meer samenwerking: zie bijvoorbeeld http://www.gouda.nl/gemeente/Nieuws/Homepagenieuws/De_Nieuwe_Regio_Visie_op_Regionale_Samenwerking. Mobiliteit en verkeer passen daarin natuurlijk prima.

 

En Gouda heeft een variant, een dynamisch regionaal verkeersmodel, dat is nog beter.

 

Verkeer is net als stromend water in een beek: als je ergens een nieuw geultje graaft of een dammetje bouwt dan gaat het overal anders stromen. Met een verkeersmodel kan je de veranderingen in die stroompjes verkeer berekenen. Dan kan je ook maatregelen verzinnen waar we allemaal beter van worden en liefst maatregelen die voor veel minder geld kunnen worden uitgevoerd.

 

Wat zou uw aanpak nu zijn als u dit allemaal overziet?

Snel samen aanpakken en doorpakken:

1) met behulp van een regionaal dynamisch verkeersmodel maatregelen selecteren die op korte termijn de veiligheid voor fietsers verbeteren, de ontsluiting van bedrijventerreinen in Reeuwijk verbeteren en de overlast voor bewoners in Gouda oost en Reeuwijk-Brug verminderen;

2) meeliften met Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland die westelijk van Gouda de aansluiting bij Moordrecht verbeteren en met de Parallelstructuur A12 de files rond het Aquaduct en de Goudse Poort verminderen.

3) en natuurlijk knijpen op de Raadhuisweg.

 

Kunnen we daarbij nog iets leren van andere gemeenten?

Ja. Er worden wel vaker rondwegen aangelegd om een woonkern meer autoluw te maken. Maar dat gebeurt meestal bij grotere steden waarbij er dan aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Zie bijvoorbeeld de heel interessante richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG).

 

Factsheet VNG over lokale wegen

 

Interessant. Vooral dat kader op bladzijde 2.

Lijkt wel geschreven voor Reeuwijk!

Precies. Deze insteek richt zich op doelstellingen en oplossingen en niet op meer asfalt. De VNG zegt bijvoorbeeld: wat is ‘Reeuwijk-Brug meer verkeersluw maken?’

De rondweg zal 50%-60% uit de kern weghalen, aldus Reeuwijk zelf (mits aan alle voorwaarden is voldaan, wat dus niet het geval is). Dan kun je als gemeenteraad kiezen voor een rondweg van minimaal € 18 miljoen.

Of je kunt zeggen, ik wil van 15.000 auto’s naar 9.000 en dat kan dan met ‘knijpen’ en regionaal sturen (ervaring andere regio’s). Dat kost dan zeg € 500.000.

Of anders gezegd, een rondweg kost dan een vermogen maar zorgt maar voor zeg 2.000-3000 auto’s minder. Interessante studies. Er zijn er al veel gemaakt. Het maakt de bestuurlijk-politieke discussie en keuzes wat zuiverder.

 

Dat is wel heel … opmerkelijk

Maar genoeg over verkeer en modellen.

Wat moet er volgens u nu gebeuren?

En vooral wat bestuurders en politici kunnen doen.

Belangrijkste is dat Gouda en Bodegraven/Reeuwijk samenwerken. Het blijft verbazingwekkend hoe de afgelopen decennia twee buurgemeenten Gouda en Reeuwijk niet kunnen en willen samenwerken.

En formuleer een gezamenlijke opdracht voor het ISMH voor het nieuwe verkeersmodel. En dan heb je nog de provinciale plannen op het gebied van verkeer. Want er komt letterlijk en figuurlijk nog veel op beide gemeenten af. Een mooie rol ook voor Bodegraven.

En je zit nog met het punt van de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe rondweg op de (Goudse) Bodegraafsestraatweg. Reeuwijk zegt gebeurt niet, Gouda zegt te verwachten is van wel. Ook een mooie studie voor de ISMH.

 

Reeuwijk zegt telkens dat Gouda niet wil meewerken.

Hoe zit het nu eigenlijk?

Van begin af aan heeft Reeuwijk gesteld dat “de Gouwenaren” voor alle verkeersdrukte zorgen. Dit is niet waar gebleken. Zie de rapporten van de gemeente Reeuwijk zelf (Grontmij 2008 /2009): slechts een deel van de verkeersstroom door Reeuwijk-Brug is te herleiden zijn tot Goudse verkeer, specifiek de wijken Bloemendaal en Plaswijck. Maar lees bijvoorbeeld ook de pas verschenen Stadsmonitor van Gouda: het woonwerkverkeer Gouda – Reeuwijk telt 2.000 voertuigen.

Niemand die het precies weet, het is nooit goed uitgezocht. Duidelijk is wel dat regionale stromen voor de meeste overlast zorgen.

Ook werd altijd gezegd dat Gouda niet wilde meewerken. Evenmin juist gebleken.

 

Bewijs graag.

Op 16 februari 2009 vond de befaamde Klankbordgroep vergadering plaats met beide verkeerswethouders van Gouda en Reeuwijk. Toen is afgesproken dat Gouda en Reeuwijk een gezamenlijke deelstudie zouden uitvoeren. De Goudse wethouder Janssen heet toen zijn medewerking toegezegd.

Gouda, wijkteam Bloemendaal en wijkteam Plaswijck hebben vervolgens april 2009 hun stukken ingeleverd. In juni 2009 hebben beide wethouders van Gouda en Reeuwijk hierover nogmaals gesproken. Echter, de gemeente Reeuwijk heeft pas 18 mei 2010, en dat na lang aandringen, haar huiswerk ingeleverd.

Maar toen is tegelijk door Reeuwijk gezegd in een brief van 18 mei 2010 dat zij a) van dit onderzoek weinig verwacht en b) of Gouda maar even de kosten voor het onderzoek wilde betalen. Voor Gouda was op dat moment weer even de kous af. Jammer dat Reeuwijk destijds geen gebruik willen maken van het aanbod van Gouda om gezamenlijk een verkeersstudie te gaan doen.

 

Hoe zeg je dat, de gemeenteraad van Reeuwijk is niet volledig geïnformeerd

Keurig gezegd.

 

En Gouda dan?

Tsja … Gouda stond erbij en keer ernaar, al die jaren: in drie officiële brieven is elke keer gezegd, het is Reeuwijks grondgebied en als Gouda maar niet te veel last zou hebben van de rondweg en als Gouda maar niets hoeft te betalen aan de rondweg vond Gouda het best. En een rondweg Reeuwijk mag niet leiden tot een verkeersaantrekkende werking op de Goudse Bodegraafsestraatweg. Beetje kort samengevat, maar daar komt het wel op neer.

In oktober 2010 zei de Goudse wethouder nog: “Overigens heeft de gemeente Gouda geen goedkeuring gegeven aan de plannen van Reeuwijk. Het standpunt van Gouda ligt heel wat genuanceerder en er zijn de nodige zorgen uitgesproken.” Deze tekst spreekt voor zich.

Maar daar is het wel bij gebleven.

Gouda had zich in dit dossier wel wat actiever mogen opstellen, ja.

Of minder vriendelijk geformuleerd, als grote gemeente heb je je verantwoordelijkheid niet genomen. Daar heeft Reeuwijk wel een punt.

 

Dit kan toch eigenlijk niet?

Kennelijk wel. Vergeet niet politiek bestuurlijke sentiment tussen Reeuwijk en Gouda. Laten we het maar gewoon benoemen zoals het is: emoties verhinderen een zakelijke afweging.

 

Zoals met dat bord bij de Breevaartbrug?

Precies. Het is een bekend verhaal, hoewel de precieze afspraken niet meer zijn te achterhalen.

Reeuwijk verwijt Gouda geen rekening te houden met Reeuwijk toen Goverwelle werd aangelegd. Maar Reeuwijk heeft weer een industrieterrein Zoutman aangelegd tussen twee woonwijken in. Dat zorgde ook weer voor allemaal bestemmingsverkeer door Reeuwijk-Brug heen.

Zo zijn er meer zaken geweest waarbij er onvoldoende afstemming is geweest. Beide gemeenten hebben verkeersboter op hun hoofd. Maar gemeenten moeten vooruit kijken. Bestuur en politiek moeten gezamenlijk de zaken oppakken.

 

Vandaar ook de bezwaren van uit Plaswijck

Hun voorstellen zijn al in 2009 gepresenteerd: pak oorzaken aan. Pak de ‘Krimpenerwaard stroom cq. Joubertstraat aan. Pak de Van Reenensingel aan. Ga samenwerken. Benoem openlijk de (bedrijfs)belangen die meespelen. Ga niet meteen meer asfalt aanleggen. Geen doorsteek naar de Plaswijckweg. Onderzoek (regionale) alternatieven en niet alternatieven die toch al kansloos waren (zoals meer afritten van de A12). Enzovoorts. Maar de rondweg moest en zou er komen.

 

Over die doorsteek

Als de rondweg er ligt kan er een doorsteek naar de Plaswijckweg komen. Alweer, voor de ontsluiting van het (Reeuwijkse) bedrijfsleven. Maar dat betekent “zware verkeersstromen” door deze Goudse woonwijk heen. Nog afgezien als bedrijventerrein Zoutman wordt uitgebreid. Bedenk dat Plaswijck (Bloemendaal oost) is even groot als Reeuwijk-Brug. Met aan de Plaswijckweg ook 4 basisscholen.

Daardoor wordt dat kleine doorsteekje ook erg onveilig en duur voor Gouda. Duur omdat zowel verkeersveiligheidsmaatregelen moeten worden genomen en duur omdat ieder jaar de geluidhinder bepaald moet gaan worden (nieuwe Wet geluidsinder !!) en de gemeente daarna voor de kosten van geluidwerende maatregelen opdraait.

Gouds bestuur en politiek hebben overigens destijds gezegd dat dit niet zal gebeuren.

 

Is er dan geen enkel goed nieuws?

Jazeker wel. Best wel veel eigenlijk.

 

 • De Doorstromingsnotitie Gouda[Doorstroming verkeer Gouda] is er eindelijk gekomen. Een aantal maatregelen is of wordt nu uitgevoerd.
 • Belangrijk onderdeel daarvan is de verbetering van de doorstroming op de van Reenensingel. Dat loopt in 2012 al, in 2013 ook. Een belangrijke maatregel.
 • Ook de Goudse Poort en Hamstergat wordt aangepakt. En dat is goed nieuws want volgens verkeersdeskundigen hét knelpunt in de Goudse wegenstructuur.
 • De zuidwestelijke randweg bij Gouda is er.
 • De verbreding van de A12 is een feit.
 • De Parallelstructuur A12/A20 komt eraan.
 • Een verbod voor vrachtverkeer op de Joubertstraat is er. Moet nog wel worden gehandhaafd en directer worden omgeleid naar de nieuwe zuidwestelijke randweg.

 

Hier is vanuit Plaswijck al jaren op aangedrongen. Delen stonden ook al in de Mobiliteitsvisie van Gouda uit 2007. Gouda heeft wel wat gedaan.

Al deze maatregelen kunnen belangrijk worden voor de ontlasting van Gouda-oost én Reeuwijk. Zie hiervoor over de regionale verkeersstromen.

Nu nog sturen, knijpen en handhaven! Zo eenvoudig kan het zijn.

Veel goedkoper.

Maar ja, het vraagt om bestuurlijke samenwerking.

 

Dus ook de Van Reenensingel !

Sterker, daar is Gouda al mee bezig. Ook weer zoiets, altijd is tegen de raad van Reeuwijk gezegd dat Gouda niets zou doen. Wat dus niet waar is. Niet dat de van Reenensingel de problemen in Reeuwijk kan en moet oplossen. Maar iedereen zijn deel heeft te dragen, dus Plaswijkers en Bloemendalers zouden beter via de ‘eigen’ Van Reenensingel naar de A12 kunnen rijden en naar Utrecht. Dus niet meer over de Goudse Bodegraafsestraatweg en Reeuwijkse Raadhuisweg. Je hoort ook steeds meer mensen zeggen, dat het via de Goudse Poort qua tijd inmiddels weinig meer scheelt. Het kan dus wel. Helemaal als Reeuwijk verder gaat knijpen.

Uit de Nota Doorstroming:

 

En de provincie ?

De provincie Zuid-Holland betaalt niet mee aan de rondweg. De provincie heeft zich bereid verklaard een subsidie te verstrekken voor de aanpassing van de Fortuijn rotonde, in samenhang met de maatregelen op de N459. Ze wil de provinciale netwerk versterken en Reeuwijk kan/mag daarop aanhaken. Dit gezien de discussie over de Bodegravenboog en Corridor N207 aanpak.

Kort gezegd: de provincie gaat meer verkeer richting de oosthoek van Gouda en Reeuwijk sturen. Wat de verkeerskundige en milieukundige gevolgen daarvan zijn is nog onduidelijk. Er zijn ontzettend veel documenten, stukken, plannen en visies.

 

Nogmaals over de financiën in Bodegraven/Reeuwijk

Een gemeente in een zeer zeer moeilijke financiële situatie is bezig met een zeer risicovol project. Allerlei toezegingen en afspraken worden gewijzigd.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil kost wat kost de rondweg laten doorgaan. Nadat voor de vakantie de kosten in juni € 3 miljoen hoger uitvielen dan begroot, heeft het College opnieuw te maken met een tegenvaller. In de begroting 2013 schrijft de gemeente dat de komende jaren verliezen zijn te verwachten binnen de grondexploitaties. De financiering van de rondweg was voor een belangrijk deel gebaseerd op de opbrengsten van grondprojecten als Zoutman en de Steupel. Deze projecten zijn echter nog lang niet gerealiseerd.

Het is boekhoudkundig en vrij lastig te lezen, maar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft nu gekozen om de rondweg te activeren en hierop de komende tientallen jaren op af te schrijven. Ook zijn er verschuivingen in de reserve afschrijvingen. Een groot deel van de kosten van de rondweg komen daardoor niet meer ten laste van het projectenboek dan wel de reserve projecten, dat ook te kampen had met tekorten. Ook wordt aldus de gemeente het weerstandsvermogen door deze verschuivingen versterkt. Uit de begroting valt op te maken dat de exploitatie wel jaarlijks € 125.000 slechter uitvalt. De gemeente schrijft dat deze extra jaarlijkse kosten zijn op te vangen binnen de begrotingen.

Het gebeurt vaker dat gemeenten gebouwen activeren. Bij wegen is dat vrij zeldzaam, aldus financieel deskundigen, en onduidelijk is nog wat wat precies de consequenties en risico’s zijn van deze boekhoudkundige verschuivingen. Een vraag is bijvoorbeeld ook hoe de aannemers straks betaald gaan worden. Eerder had Bodegraven als eis gesteld aan Reeuwijk, dat alle kosten van de rondweg gedekt moesten zijn voordat de aanleg kon beginnen.

De verwachting is dat de totale kosten van de rondweg op minimaal € 18 miljoen zullen uitkomen. Om deze kosten te kunnen betalen zijn al toekomstige opbrengsten gekapitaliseerd en naar voren worden gehaald. Onbekend is overigens nog wat de extra kosten zullen zijn.

 

Laten we het maar vriendelijk zeggen: het is naast een financiële molensteen ook een prestigeproject geworden.

 

Tenslotte, moet die rondweg er nu komen of niet?

Dat is de kwestie nu niet. Het is –op dit moment- volgens Deloitte eigenlijk te risicovol en dat afgezien van alle nog bijkomende kosten.

De kwestie is: hoe kun je gegeven de voorlopig zeer krappe financiële situatie toch de verkeersveiligheid in Reeuwijk-Brug verbeteren, nu de rondweg er voorlopig toch nog niet ligt.

En dat kan dus.

 

Dank voor dit gesprek

Graag gedaan. Het is voor de goede zaak.
[/EXPAND]

[EXPAND Uitspraak over rondweg Reeuwijk (06 05 2012)]De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geen redenen gezien om het bestemmingsplan rondweg Reeuwijk Brug te verwerpen. Strekking van de uitspraak is dat de gemeente tot haar besluiten kon komen op grond van de haar destijds bestaande inzichten.

Deze uitspraak is in lijn met de nieuwe regelgeving en vaste jurisprudentie, waarin de Raad aan gemeenten veel beleidsvrijheid toekent. De Raad voert alleen een zogenaamde ‘marginale toetsing’ uit: zij gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten en controleert alleen of een gemeente geen grove fouten heeft gemaakt.

Dat bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan niet gereed is (in verband met het door een rondweg ontstane sluipverkeer in het centrum van Reeuwijk Brug) vormde geen bezwaar. De toezegging van de gemeente dat dit nog zou worden uitgewerkt was voldoende. Verder stelt de Raad: “In dit verband is van belang dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling slechts ontwikkelingen behoeven te worden meegenomen waarover planologische besluitvorming heeft plaatsgevonden.” De Raad van State is dan ook helaas niet ingegaan op toekomstige plannen waarbij de rondweg een belangrijke rol zal spelen, zoals de uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman, en die naar verwachting zullen leiden tot extra verkeersstromen en milieubelasting.

Wij vinden het vooral jammer dat bestuur en politiek van provincie en gemeenten tot op heden niet in staat zijn gebleken om gezamenlijk goede oplossingen te vinden voor de regionale verkeersproblematiek. Ons standpunt is altijd geweest dat vooral Reeuwijk en Gouda (oost) met dezelfde verkeersproblematiek te maken hebben en dat afstemming de voorkeur heeft. Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of verkeersweg.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nu aan zet. Het is aan haar welke maatregelen zij zal nemen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zoutmansweg en Raadhuisstraat in Reeuwijk-Brug is al mogelijk omdat het geen provinciale weg (meer) is. Gezien de zeer forse financiële problemen bij de gemeenten zijn ook nog steeds alternatieve oplossingen te overwegen om de regionale verkeersstromen, die zorgen voor problemen in Reeuwijk én Gouda oost, gericht aan te pakken. Wij blijven de betrokken provincie en gemeenten dus oproepen om te investeren in de veel goedkopere regionale benuttingsvariant, zodat er minder verkeer door Reeuwijk-Brug gaat en er geen € 15 miljoen hoeft te worden uitgegeven aan een rondweg. Met verbreding van de A12 en de Zuidwestelijke Rondweg bij Gouda zijn al directe voordelen te verwachten. Het nieuwe regionale verkeersmodel biedt hiervoor goede mogelijkheden. Belangrijk is ook dat met deze bewezen aanpak geen nieuwe knelpunten en onveilige situaties worden gecreëerd, zoals onder andere ca. 1.200 middelbare scholieren die elke dag een rondweg moeten passeren.

Positief is dat met onze bovenlokale benadering de afgelopen jaren onder andere de problemen op de Joubertstraat en de doorstroming op de Van Reenensingel in Gouda al aandacht hebben gekregen. Maatregelen zijn of worden daar al genomen. Daar staat tegenover dat in ieder geval de bewoners van de Bodegraafsestraatweg de dupe zijn. Feitelijk zijn zij door de gemeente Gouda in de steek gelaten.

Wij hebben gemerkt dat dit onderwerp zeer leeft onder de burgers. Stichting Wijkteam Plaswijck en Stichting Wervenbuurt danken een ieder voor de ondersteuning in de afgelopen periode. Wij betreuren de uitspraak maar blijven ons uiteraard inzetten voor oplossingen die het én in Reeuwijk-Brug én in Gouda veiliger maken en de regionale verkeersontwikkelingen effectief en goedkoop aanpakken.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geen redenen gezien om het bestemmingsplan rondweg Reeuwijk Brug te verwerpen. Strekking van de uitspraak is dat de gemeente tot haar besluiten kon komen op grond van de haar destijds bestaande inzichten.

Deze uitspraak is in lijn met de nieuwe regelgeving en vaste jurisprudentie, waarin de Raad aan gemeenten veel beleidsvrijheid toekent. De Raad voert alleen een zogenaamde ‘marginale toetsing’ uit: zij gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten en controleert alleen of een gemeente geen grove fouten heeft gemaakt.

Dat bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan niet gereed is (in verband met het door een rondweg ontstane sluipverkeer in het centrum van Reeuwijk Brug) vormde geen bezwaar. De toezegging van de gemeente dat dit nog zou worden uitgewerkt was voldoende. Verder stelt de Raad: “In dit verband is van belang dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling slechts ontwikkelingen behoeven te worden meegenomen waarover planologische besluitvorming heeft plaatsgevonden.” De Raad van State is dan ook helaas niet ingegaan op toekomstige plannen waarbij de rondweg een belangrijke rol zal spelen, zoals de uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman, en die naar verwachting zullen leiden tot extra verkeersstromen en milieubelasting.

Wij vinden het vooral jammer dat bestuur en politiek van provincie en gemeenten tot op heden niet in staat zijn gebleken om gezamenlijk goede oplossingen te vinden voor de regionale verkeersproblematiek. Ons standpunt is altijd geweest dat vooral Reeuwijk en Gouda (oost) met dezelfde verkeersproblematiek te maken hebben en dat afstemming de voorkeur heeft. Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk, bedrijventerrein of verkeersweg.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nu aan zet. Het is aan haar welke maatregelen zij zal nemen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Zoutmansweg en Raadhuisstraat in Reeuwijk-Brug is al mogelijk omdat het geen provinciale weg (meer) is. Gezien de zeer forse financiële problemen bij de gemeenten zijn ook nog steeds alternatieve oplossingen te overwegen om de regionale verkeersstromen, die zorgen voor problemen in Reeuwijk én Gouda oost, gericht aan te pakken. Wij blijven de betrokken provincie en gemeenten dus oproepen om te investeren in de veel goedkopere regionale benuttingsvariant, zodat er minder verkeer door Reeuwijk-Brug gaat en er geen € 15 miljoen hoeft te worden uitgegeven aan een rondweg. Met verbreding van de A12 en de Zuidwestelijke Rondweg bij Gouda zijn al directe voordelen te verwachten. Het nieuwe regionale verkeersmodel biedt hiervoor goede mogelijkheden. Belangrijk is ook dat met deze bewezen aanpak geen nieuwe knelpunten en onveilige situaties worden gecreëerd, zoals onder andere ca. 1.200 middelbare scholieren die elke dag een rondweg moeten passeren.

Positief is dat met onze bovenlokale benadering de afgelopen jaren onder andere de problemen op de Joubertstraat en de doorstroming op de Van Reenensingel in Gouda al aandacht hebben gekregen. Maatregelen zijn of worden daar al genomen. Daar staat tegenover dat in ieder geval de bewoners van de Bodegraafsestraatweg de dupe zijn. Feitelijk zijn zij door de gemeente Gouda in de steek gelaten.

Wij hebben gemerkt dat dit onderwerp zeer leeft onder de burgers. Stichting Wijkteam Plaswijck en Stichting Wervenbuurt danken een ieder voor de ondersteuning in de afgelopen periode. Wij betreuren de uitspraak maar blijven ons uiteraard inzetten voor oplossingen die het én in Reeuwijk-Brug én in Gouda veiliger maken en de regionale verkeersontwikkelingen effectief en goedkoop aanpakken.

[/EXPAND]

[EXPAND Onvoldoende onderbouwd, problemen verplaatsen en een regionaal probleem lokaal benaderd]Vanwege de vele verkeerskundige mankementen (volgens onafhankelijke deskundigen) hebben Stichting Wijkteam Plaswijck, Stichting Wervenbuurt en andere bewonersverenigingen bij de Raad van State een zeer uitgebreid bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen rondweg. Hoofdbezwaar is dat de huidige plannen van Reeuwijk de verkeersproblemen in Reeuwijk-Brug niet zullen oplossen en daarnaast de verkeersproblemen in de regio zullen verplaatsen en waarschijnlijk zelfs doen toenemen. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de situatie in Reeuwijk zelf (de omliggende buurten van de Raadhuisweg/Zoutmansstraat) en de oostflank van Gouda (Joubertstraat, van Reenensingel, Bodegraafsestraatweg). De nu gekozen opzet van de rondweg is naar onze mening verkeerskundig bezien onvoldoende onderbouwd. Het is een regionaal verkeersprobleem dat dan ook regionaal moet worden aangepakt, zoals overtuigend aangetoond door een gerenommeerd verkeersburo dat hiermee veel ervaring en expertise heeft

Wat verder zorgen baart is dat steeds duidelijker wordt welke belangen er meespelen. Het gaat onder andere om de uitbreidingsplannen van Vergeer Kaas Holland, de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en het voorgenomen bouwproject Bunderhof van een projectontwikkelaar: ze houden allemaal op een of andere manier verband met de voorgenomen rondweg. Ook dat zou eens goed onderzocht moeten worden. Feit is verder dat de provincie Zuid-Holland en de fusiepartner Bodegraven inmiddels veel (extra) randvoorwaarden aan de aanleg van een rondweg Reeuwijk hebben gesteld. Dat houdt mede verband met de financiële dekking van de rondweg, eigenlijk het goeddeels ontbreken daarvan. Steeds meer wordt duidelijk dat niet alle feiten en consequenties goed zijn doorgerekend. De financiering van een nieuwe rondweg is bij lange na nog niet rond. Vorig jaar heeft een accountantskantoor voor de gemeente Bodegraven/Reeuwijk een kritisch rapport geschreven over de zorgelijke financiële situatie, meer in het bijzonder over het projectenboek.

Het is meer dan jammer om te constateren hoe bestuur en politiek met dit moeilijke maar belangrijke onderwerp blijven omgaan, waarmee zoveel geld is gemoeid en met zulke grote gevolgen voor de leefbaarheid. Onze insteek is en blijft niettemin om met alle betrokken partijen nu eens serieus en zakelijk te zoeken naar verkeerskundig reële en vooral financieel verantwoorde, alternatieve oplossingen. Die zijn er namelijk wel degelijk, waarbij de belangen van alle partijen voor ogen worden gehouden en ook Reeuwijk-Brug meer verkeersluw kan worden.De procedure bij de Raad van State zal maart dit jaar een vervolg krijgen.

[/EXPAND]

 

Gebiedsgerichte regionale netwerkaanpak Gouda Bodegraven Reeuwijk WEBSITE

Veel effectiever en goedkoper alternatief dan een rondweg.

Factsheet VNG over lokale wegen

De Vereniging van Nederlandse Gemeente geeft een handvat, op basis van de ervaringen in vele andere gemeenten waar het druk is in de kern … Lijkt wel alsof het voor Reeuwijk is geschreven …

Wijkteam Plaswijck Nieuwsbrief Beter gezamenlijke aanpak mobiliteitsvragen

Beter is een gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsvraagstukken door de steden in de regio.

 

gepland tracé rondweg reeuwijk

 

 

 

 

 

Consequenties van rondweg Reeuwijk (milieubelasting, verkeerskundig, kosten) nog steeds niet bekend

 

 

Verbreding A12

 

[EXPAND Afloop (utlimo 2013)]De gevolgen van de verbreding van de A12 zijn uiteraard onderzocht. Maar de verbreding van de A12 viel onder de Tracéwet, hetgeen betekent dat er op veel onderdelen minder tot geen bezwaar en beroep mogelijk is.

Uiteindelijk is er nog een toetsing geweest door de gemeente, maar toen was het tracébesluit al onherroepelijk …

Daarbij kwam dat milieugevolgen (voor onze wijk vooral de geluidsbelasting) niet wordt gemeten maar wordt berekend. En de berekeningen wezen uit dat er geen sprake was van overschrijding van de normen.

Kortom, zo er al sprake was of is van negatieve consequenties, formeel-juridisch was er goed beschouwd weinig aan te doen.[/EXPAND]

[EXPAND Zienswijze inzake geluidsbelasting verbreding A12 (05 07 2012)]

Hieronder de laatste stukken en onze zienswijze.

Bijlage D is te groot om te publiceren maar wel beschikbaar.

2012-05-21_ONTWERPBESLUIT_voor_binnenniveaus_van_woningen_langs_de_A12_in_Bodegraven-Reeuwijk_Gouda_en_Waddinxveen

Akoestisch_onderzoek_bij_Tracbesluit_A12_Gouda-Woerden

Akoestisch_onderzoek_binnenwaarden

Zienswijze op ontwerpbesluit geluid A12 van Stichting Wijkteam Plaswijck

[/EXPAND]

[EXPAND Werkgroep geluidsoverlast verbreding A12]

In verband met de verbreding van de A12 tussen Gouda en Utrecht, in beide richtingen, zal er sprake kunnen zijn van meer geluidsoverlast voor nabijgelegen woningen. Dat geldt dus ook voor Plaswijck. Om het geluid te weren, zijn geluidschermen geplaatst langs het deel dat langs Plaswijck loopt. Een aantal bewoners heeft in het verleden een brief van Rijkswaterstaat gekregen, waarin staat dat voor hun woning een hogere geluidswaarde is berekend.

Doel werkgroep
Daarom hebben Wijkteam en bewoners uit de Hoevenwijk een werkgroep gevormd die de ontwikkelingen en procedures nauwlettend zal volgen. Dit is ook belangrijk omdat we moeten blijven opletten dat ook in de toekomst bij onverhoopt hogere geluidswaarden er voldoende geluidswerende voorzieningen komen. Wijkteam Plaswijck, Hoevenvereniging en Rijkswaterstaat zullen overleg blijven voeren over de ontwikkelingen, zo is afgesproken.

Stand van zaken
Op dit moment richt de werkgroep zich op de volgende zaken:

 • Navraag bij Rijkswaterstaat naar de stand van zaken naar de aangekondigde geluidsonderzoeken, dit mede vanwege onze vraag of de geluidsschermen aan de wettelijke eisen voldoen.
 • Navraag bij Rijkswaterstaat naar de maatregelen die (moeten) worden genomen voor de woningen die vallen onder hogere geluidswaarden.
 • Het nog steeds ontbreken van een geluidscherm van maximaal 400 meter langs de A 12 tussen parkeerterrein De Andel en het reeds jarenlang bestaande geluidscherm te Reeuwijk. Wij vragen waarom deze 400 meter scherm niet is opgevuld.
 • Gaat Rijkswaterstaat een gevelisolatie-onderzoek doen.
 • Eventuele nadeelcompensatie procedures.
 • Wat is de tijdsplanning van het project.

Contact
Degenen die op de inloopavond zijn geweest van Wijkteam en Rijkswaterstaat worden met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Indien u dat wenst kunt u zich ook hiervoor opgeven: info@wijkteamplaswijck.nl, onder vermelding van “Svp op verzendlijst werkgroep Geluidsoverlast A12”.

Voor nadere informatie over dit onderwerp -of indien u zich wilt opgeven voor de werkgroep- kunt u contact opnemen met mw. M. Nuijten via nuijten@kpnmail.nl of via 06 14 98 59 60 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Geluidskaart Rijkswaterstaat. Rijksweg A12 loopt langs noord Gouda

[/EXPAND]

geluidkaart_A12

 

 

 

 

 

 

 

Geluidsbelasting wordt berekend en niet gemeten …

 

Parallelstructuur A12 en A20

 

Voor alle recente informatie over de werkzaamheden, zie http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/parallelstructuur/ 1446803275_KG gouwebrug 2(2015 / 2016)

 

 

 

 

[EXPAND Werkzaamheden Parallelstructuur A12 / A20 van start (05 03 2014)]

 

Bericht van de Provincie Zuid Holland.

NB Van belang voor doorstroming belangrijke kruispunt Goudse Poort en (dus) Van Reenensingel.

 

Files bij het Gouweaquaduct

Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeersituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Die worden veroorzaakt doordat automobilisten vanuit Den Haag naar Gouda en andersom, het doorgaande verkeer van en naar Utrecht moeten kruisen. Deze ‘weefbewegingen’ zorgen voor een onrustig verkeer met veel remmen en daarmee tot verkeersonveilige situaties en files. Daarnaast zijn er in de Zuidplaspolder veel ontwikkelingen gepland.

kaart_parallelstructuur_a12

 

Start werkzaamheden

De provincie Zuid-Holland start op dinsdag 4 maart 2014 met de werkzaamheden aan de Parallelstructuur A12. De provincie legt bij de A12 en het knooppunt Gouwe (bij Gouda) 2 nieuwe regionale wegen aan, om de verkeersveiligheid, de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren. De nieuwe infrastructuur is naar verwachting eind 2016 gereed.

 

Werkzaamheden

Voor het vrijmaken van het werkgebied moeten bomen worden gekapt. Vanwege het broedseizoen (van 15 maart tot 15 augustus) start de aannemer op 4 maart 2014 met de bomenkap. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur en kunnen geluidsoverlast opleveren. Het verkeer ondervindt geen hinder.

 

Bomenkap

Voor het kappen van de bomen is door de gemeente Waddinxveen in januari 2014 een kapvergunning verleend. Er worden in totaal 914 bomen gekapt langs de A12, ten noorden van bedrijventerrein ‘Distripark A12’ tot aan de ‘Gouweknoop’ in Waddinxveen. Met de gemeente Waddinxveen worden na afronding van de werkzaamheden afspraken gemaakt over het herplanten van bomen.

 

Meer informatie

Zie http://www.pzh.nl

 

Nieuw stelsel van provinciale wegen

Onder de naam Parallelstructuur A12 werkt de provincie aan een nieuw stelsel van regionale onderdelen. De oplossing voor de onveiligheid, opstoppingen en slechte bereikbaarheid bij het knooppunt Gouwe en de omliggende wegen bestaat uit de aanleg van 3 provinciale wegen:

 • Extra Gouwekruising
  De Extra Gouwekruising is een nieuwe provinciale weg langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog (zie op de kaart P1). Over de Gouwe komt een nieuwe beweegbare brug. De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.
 • Moordrechtboog
  De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg tussen de A20 en de A12 nabij Waddinxveen (zie op de kaart P2). De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.
 • Rottelaan
  De Rottelaan is een nieuwe provinciale weg parallel aan de A12 aan de noordkant tussen de Bredeweg/Zaaipad en de Nieuwe Hoefweg/N209 (zie op de kaart P4 en P5). Gedeputeerde Staten hebben in februari 2012 op besloten de aanleg van deze weg voor een periode van 10 jaar uit te stellen.

[/EXPAND]

[EXPAND Parallelstructuur A12 en extra Gouwekruising]

Op de A12 bij het knooppunt Gouwe heeft het verkeer vanuit Gouda in de richting van Den Haag te maken met gevaarlijke verkeersituaties en filevorming rondom het Gouweaquaduct. Die worden veroorzaakt doordat automobilisten vanuit Den Haag naar Gouda en andersom, het doorgaande verkeer van en naar Utrecht moeten kruisen. Deze ‘weefbewegingen’ zorgen voor een onrustig verkeer met veel remmen en daarmee tot verkeersonveilige situaties en files.

Daarnaast zijn er in de Zuidplaspolder veel ontwikkelingen gepland. Zo komen er 15.000 nieuwe woningen, 150 hectare nieuw bedrijventerrein en 200 hectare nieuwe glastuinbouw. Hierdoor zal het op termijn nog drukker worden op de wegen.

Onder de naam Parallelstructuur A12 werkt de provincie daarom aan een nieuw stelsel van regionale onderdelen. De oplossing voor de onveiligheid, opstoppingen en slechte bereikbaarheid bij het knooppunt Gouwe en de omliggende wegen bestaat uit de aanleg van 3 provinciale wegen:

Extra Gouwekruising: dit is een nieuwe provinciale weg langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog (zie op de kaart P1). Over de Gouwe komt een nieuwe beweegbare brug. De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.

Moordrechtboog: dit is een nieuwe provinciale weg tussen de A20 en de A12 nabij Waddinxveen (zie op de kaart P2). De weg wordt 2×2 banen en de maximumsnelheid is 80 km/uur.

Rottelaan: deze is een nieuwe provinciale weg (voorheen Veilingroute) parallel aan de A12 aan de noordkant tussen de Bredeweg/Zaaipad en de Nieuwe Hoefweg/N209 (zie op de kaart P4 en P5). De Rottelaan krijgt 1 rijbaan per richting en een maximumsnelheid van 80 km/uur.

Het belang voor Gouda en onze wijk is dat hiermee de doorstroming op de Van Reenensingel en de Goudse Poort zal verbeteren.
[/EXPAND]

Presentatie_informatieavond_Gouda_7_april_2011 over de Parallelstructuur A12

Memo Gouda over Parallelstructuur A12

Extra Gouwekruising in vogelvlucht: Vogelvlucht Moordrechtboog

th

 

 

 

Parallelstructuur en aanpassing Gouwe viaduct ook gevolgen voor stad en wijk (foto wikipedia)