Verkeer

Verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit hebben grote invloed op de leefbaarheid en leefomgeving van de wijk. Verkeerszaken scoren ook altijd hoog in bewonersenquêtes als aandachtspunt: bewoners vinden dit onderwerp belangrijk. Als bewonersorganisatie besteden we dan ook veel aandacht hieraan.

 


 

Stand van zaken fase 1 en 2 (juni 2018)

 

Tekeningen fase 1

Zoals besproken zal de aanleg van de schoolzones in twee fases plaatsvinden.

De eerste fase benoemt de uitgangspunten en locaties van de drie schoolzones. Ook zijn de werktekeningen gemaakt van de locaties van de schoolzones, met bijbehorende markeringen. Dit alles is in goed en constructief overleg verlopen tussen de gemeente Gouda, de vijf basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag, het Vlot en bewonersorganisatiew/wijkteam Plaswijck. De gemeente Gouda heeft inmiddels de opdracht uitgezet om voor de zomervakantie fase 1 te realiseren.

 

Aanvullende maatregelen fase 2

In fase twee komen de aanvullende fysieke maatregelen aan bod, die meer tijd en geld kosten. Deze maatregelen voor fase 2 zijn nu al beschreven. Hierbij zijn de meningen, wensen en ervaringen van basisscholen en bewonersorganisatie meegenomen. De gemeente Gouda heeft toegezegd dat deze maatregelen dit jaar gerealiseerd zullen worden.

 

Bij het Vlot gaat het om de volgende maatregelen:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Extra drempel bij begin schoolzone bij bocht komend vanaf noordkant, bij voorkeur ook aan zuidkant.

4. Verhogen naar herkenbaar en gemarkeerd plateau van huidige oversteekplaats.

5. Een versmalling bij de twee huidige middenvakken dan wel een afscheiding tussen auto’s en fietsers, gericht op het omlaag brengen van de snelheid.

 

Bij de Ridderslag en Carrousel zijn de volgende maatregelen gewenst:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Een versmalling van het wegdek waar veel wordt overgestoken en er relatief veel fietsbewegingen zijn, al dan niet gecombineerd met een verhoogde oversteekplaats of een middeneiland.

 

Bij de Cirkel en de Plaswijckschool zijn de volgende maatregelen genoemd:

1. Extra informatieborden met naam van school.

2. Extra duidelijke en grote bebordingen / markeringen met ’30 km’ bij begin schoolzone.

3. Oversteekplaats nabij Raaigras combineren met oversteekplaats fietsers Steinenburg, op verhoogd plateau.

4. De Weerestein bij de Plaswijckweg afsluiten voor fietsverkeer.

5. En duidelijk scheiding tussen het autodeel en het fietsdeel van de Plaswijckweg. Dat hierdoor een versmalling ontstaat werkt extra snelheidsremmend.

6. Het midden-eiland over een veel langer stuk verlengen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor veilig oversteken en wordt de weg (optisch) smaller.

 

Extra bebording en markeringen

Meer in het algemeen is het naar het oordeel van iedereen een goed idee om bij elke schoolzone extra borden te plaatsen met aanvullende informatie zoals de naam van de school. Hiervoor kan het door Het Vlot uitgezochte grijze bord worden gebruikt. Deze borden zijn de betalen uit de reservering die bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hiervoor heeft gemaakt.

Extra toezicht en handhaving

Alle basisscholen spreken de wens uit dat er, zeker in de eerste periode, extra toezicht en handhaving is.

 

Fase 3 in toekomst

Er is nog gesproken over een fase 3. Dat is in de toekomst, als de asfaltlaag van het wegdek aan onderhoud of vervanging toe is. Dan is het een optie om de schoolzones óók met een kleur te markeren.

 

Kiss & Ride zones en Boegpad niet in dit project

Wat betreft de Kiss & Ride zones stelt de gemeente Gouda dat er geen geld is om realisatie hiervan mee te nemen in dit project.

In dit project kan de gemeente Gouda geen maatregelen nemen bij het kruispunt Plaswijckweg en Boegpad. De gemeente kan dit alleen in een ander project meenemen.

 

Planning

Voor de realisatie van fase 1 heeft de gemeente Gouda inmiddels opdracht gegeven.

De eerstvolgende stap is dat ouders en kinderen per school de concepten bespreken. Hierbij zijn tevens de direct omwonenden van de betreffende school welkom. Dit zullen de basisscholen zelf verzorgen. Hierbij kunnen de gemeente en bewonersorganisatie aanwezig zijn, om desgewenst toelichting te geven.

De planning is dat de aanvullende maatregelen van fase 2 dit jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeente Gouda zegt nogmaals toe dat realisatie is opgenomen in de planning.

 


Eerste stappen aanleg schoolzones  (maart 2018)

Graag stellen wij u op de hoogte van het project Schoolzones in onze wijk.

Zoals bekend heeft de gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de aanleg van drie schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk. Een schoolzone betekent dat het vooral voor kinderen veilig moet zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om markeringen/bebordingen, snelheidsbeperking, extra markeringen zoals bijvoorbeeld een gekleurd wegdek, zeer veilige oversteekplaatsen, en wegaanpassingen zoals versmallingen.

Begin dit jaar zijn met de gemeente, basisscholen en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck de hoofdlijnen besproken van de schoolzones in de wijk. De stand van zaken en de planning is nu als volgt:

 • Er zal eerst een begin gemaakt worden gemaakt met het markeren/aanduiden van de schoolzones.
 • Daarna zullen de werktekeningen met alle betrokkenen (scholen, omwonenden, wijk) worden besproken.
 • De verkeerssituatie in de schoolomgeving zal worden meegenomen.
 • De financiën voor het project zijn vrijgemaakt.
 • Gezien het belang van het project zal er een projectleider door de gemeente worden aangesteld.

Er wordt nu dus echt een begin gemaakt met de schoolzones, in eerste instantie door bebording en markering die (afhankelijk van de locatie) gevolgd worden door aanvullende, fysieke maatregelen. Dit laatste vraagt logischerwijs wat meer zorgvuldigheid en meer (voorbereidings)tijd, maar beter goed dan snel. Het gaat immers om de verkeersveiligheid voor kinderen.

Zodra er meer bekend is, zoals de eerste werktekeningen, zal ieder worden geïnformeerd.

 


Kerngroep Schoolzones gaat van start (november 2017)

De basisscholen in de wijk (Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot) en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben al enige tijd gepleit voor de aanleg van Schoolzones. Bij een Schoolzone geldt onder andere een maximum snelheid,  krijgt de weg een andere inrichting en zijn vooral de oversteekplaatsen veel zichtbaarder en veiliger.   De gemeenteraad van Gouda heeft dit onlangs goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid bij de basisscholen in de wijk. Met een kerngroep van betrokken bewoners en vertegenwoordigers van de basisscholen zullen we met de gemeente Gouda en de verkeerspolitie de schoolzones gaan uitwerken. Uiteraard worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de plannen. Meer informatie volgt. Voor info uit voorgaande jaren, zie onder andere  http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/#VerkeersveiligheidPlaswijckweg

 


Goed nieuws over de verkeersveiligheid in onze wijk  (september 2017)

 

Gemeenteraad ondersteunt aanleg Goudse schoolzones, met drie in onze wijk begin volgend jaar

Verkeerveiligheid, vooral die voor kinderen, is voor veel wijkbewoners belangrijk. De afgelopen drie jaar hebben we daarom onderzoek gedaan naar een vergroting van de verkeersveiligheid van de Plaswijckweg. Ook is gekeken naar de aanleg van schoolzones bij de vijf basisscholen in de wijk: Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot. Hierover zijn wijk- en kinderenquêtes gehouden.

Vooral situatie op zebra’s risicovol

Vooral bleek dat ouders en kinderen zich niet veilig voelen op zebrapaden. Sowieso gebeuren er in Nederland op zebra’s relatief veel ongelukken. Alle reden om te pleiten voor betere oplossingen in de wijk.

Rapport aangeboden aan gemeente

Met deskundige medewijkbewoners is een uitgebreid rapport opgesteld over de verkeersveiligheid in de wijk [Zienswijze]. Het rapport is ingediend bij de gemeente Gouda, als aanvulling op het nieuwe Mobiliteitsplan van de gemeente Gouda. De directies van de vijf basisscholen ondersteunden de plannen voor de schoolzones.

Uit wijkbudget € 10.000 beschikbaar

Uit ons wijkbudget is de afgelopen jaren € 10.000 opgespaard om de aanleg van deze schoolzones in de wijk mogelijk te maken. Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel bewoners deze keuze ondersteunen.

Besluit Mobiliteitsplan inclusief besluit aanleg Goudse schoolzones

De gemeenteraad heeft donderdagavond 21 september het nieuwe Mobiliteitsplan vastgesteld. U kunt alles nalezen op Raadsvergaderingen  (kies 20 september en dan agendapunt 9). De motie    [link] over de aanleg van Goudse schoolzones, waarvan drie in Plaswijck begin 2018, is unaniem [plaatje]   aangenomen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de wijk.

 

 

Wat is een schoolzone

In Nederland, en ook in Gouda, zijn al schoolzones aangelegd. Het doel is dat iedereen erop geattendeerd wordt om rustig te rijden en op te letten. Vaak zijn er de volgende kenmerken:

 1. wegversmalling cq. bredere fietspaden;
 2.  een overduidelijke markering en verhoging van oversteekplaatsen;
 3. de aanpak van fietsonveiligheid op de meest gebruikte fietsroutes;
 4. een heldere kleurstelling van het wegvak van de schoolzone al dan niet met een 30-km zone;
 5. markeringsborden of herkenningspalen aan begin en einde van een schoolzone.

Waar in de wijk

Er is uniformiteit nodig voor de Goudse schoolzones, maar per school en wegvak zal ook maatwerk nodig zijn. Er zijn drie locaties in onze wijk aangewezen, deze hebben van Veilig Verkeer Nederland een BuurtLabel gekregen (VVN) . Het zijn:

 1.  De Ridder van Catsweg bij de Carrousel en de Ridderslag.
 2.  De Plaswijckweg bij de Oosthoef nabij Het Vlot.
 3.  De Plaswijckweg bij de Cirkel en de Plaswijckschool.

 

 

 

Samen verder natuurlijk

Samen met ouders, kinderen, basisscholen, omwonenden, weggebruikers, politie, gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam gaan we kijken hoe elke schoolzone eruit komt te zien. Met de gemeente gaan we eerst een stappenplan opstellen.

Meedoen? Altijd welkom

Geïnteresseerde medebewoners die ook willen meehelpen en meedenken met de aanleg van de schoolzones zijn van harte welkom. Reageer dan via onderstaand e-mailadres.

Overig wijknieuws: Hugo de Vrieslaan en Graaf Florisweg

Op de agenda staat ook het “verbeteren route Ridder van Catsweg- Hugo de Vrieslaan (inclusief aansluiting Bloemendaalseweg): onderzoeken de route Ridder van Catsweg – Hugo de Vrieslaan en komen tot een ontwerp tot wijkstraat 30 km/uur. Belangrijk is meer ruimte voor de fiets te creëren en een lagere rijsnelheid door autoverkeer. Resultaat: ontwerp en kostenoverzicht.

In Gouda Noord staat gepland: “Stadsstraten 30 km/uur en fietsvoorzieningen op de route Graaf Florisweg- Statensingel: meer ruimte voor de fietser creëren. Door ruimtegebrek zal hier een keuze worden gemaakt om de snelheid van het autoverkeer te verlagen ten gunste van de fietser. Aansluitend op maatregel 36. Resultaat: uitgewerkt plan, kostenoverzicht en uitvoering.

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (Bloemendaal-Plaswijck)

06 239 56 999

 

Interessante links:

http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitverkeer/
https://www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda
https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer
https://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen (zie woensdag 20 september 2017, agendapunt 9)
http://blog.eppyboschma.nl (blog: Betrokkenheid Gouwenaar een must, 20 september 2017)
http://christiaanquik.blogspot.nl/2017/09/eenrichtingsverkeer-in-de-piet.html