A12 geluid

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken april 2024

Nadat de petitie ‘geluidsoverlast A12’ bijna tweeduizend keer is ondertekend, vooral door bewoners uit Gouda en Reeuwijk, is de werkgroep afgelopen jaar verder gegaan met haar onderzoeken en gesprekken.

Belangrijk onderwerp was, is en blijft de rekenmethoden van Rijkswaterstaat ter discussie stellen. Kort samengevat, Rijkswaterstaat berekent de geluidsoverlast en wij willen graag dat de daadwerkelijke overlast wordt gemeten. Verder is het zaak dat ook zaken als fijnstof hierbij worden meegenomen.

Probleem is dat dit al een zéér lang durende kwestie is, al ruim twee decennia. Er is sprake van een continue moeizame communicatie met Rijkswaterstaat. Bijkomende zorg is dat de A12 zal worden verbreed.

Vanuit Rijkswaterstaat komt er geen concreet antwoord. Men voldoet aan de wettelijke normen, zoals hun geluidsberekeningsmodel, en daarmee is de volgens hen de zaak afgedaan. Rijkswaterstaat wijst verder op het aanbrengen van stil asfalt, dat voor ‘ons deel’ van de A12 gepland staat voor 2024-2025. Nagevraagd is door ons wat de geluidseffecten zullen zijn, dit in combinatie met de extra rijstrook die dan ook wordt aangelegd.

Wat de gemeente Gouda betreft, leidend voor haar is de Motie Geluidshinder A12 van de gemeenteraad van april 2023. Hierin roept zij de wethouders op om de zorgen van de bewoners kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat en aan te dringen op maatregelen. Het gaat dan vooral om het aanbrengen van (meer) geluidsarm asfalt. Ook het terugdringen van de maximum snelheid zou bijdragen aan minder milieu overlast. De gemeente kan en wil echter niet de berekeningsmethodiek van Rijkswaterstaat van de geluidsoverlast ter discussie te stellen. Dit ligt namelijk wettelijk vast.

Begin dit jaar heeft de werkgroep opnieuw een gesprek hierover gehad met de gemeente Gouda. Door ons is verder gevraagd om te onderzoeken wat de geluidseffecten op de omgeving zijn als 1) de geluidsschermen worden verhoogd en 2) het gat in de geluidsschermen bij de Andel wordt gedicht. Dit blijkt lastiger, want gaat gepaard met hoge kosten. Onduidelijk is bijvoorbeeld wie deze kosten gaat dragen (of kan dragen). Dit punt loopt nog.

De indruk van de werkgroep is dat de gemeente Gouda zeker wel begrijpt wat de pijnpunten zijn. Maar zij laat tegelijk weten dat de wet- en regelgeving bepalend is voor het gemeentelijk handelen. Indien de geluidsoverlast en andere milieuproblemen onder de wettelijke normen liggen, kan en mag een gemeente daaraan weinig doen. Zo zijn er per 1 januari 2024 nieuwe, lagere geluidsnormen voor rijkswegen. Maar deze nieuwe normen gelden weer niet voor al bestaande situaties. Wel zal de gemeente nieuwe tellingen op de A12 laten uitvoeren en werkt zij aan geluidsonderzoeken als de maximumsnelheid zou worden verlaagd, bijvoorbeeld naar maximum 100 km/uur.

Onze indruk is dat de gemeente Gouda, dus wethouder, gemeenteraad en ambtenaren onze pijnpunten goed begrijpen en naar vermogen hun best willen doen voor een oplossing. Maar ook dat zij gebonden zijn aan wettelijke normen waarop zijn geen invloed hebben. Onze insteek blijft dus te werken aan kleine doelgerichte stappen. Het gaat dan om 1) snelheidsbeperkende maatregelen op de A12 op bepaalde tijdstippen en 2) om meer of eerder geluidsarm asfalt en 3) mogelijk extra geluidsschermen plaatsen.

Daarnáást kunnen we een grote juridische zaak beginnen. Het gaat dan om een juridische procedure om compensatie voor milieuschade van snelwegen te claimen, dit mede omdat het een landelijk probleem is. Denk bijvoorbeeld aan een schadevergoeding voor extra geluidswerende maatregelen aan woningen. Ook kan dan de berekeningssystematiek van Rijkswaterstaat ter discussie worden gesteld. Er zijn enkele juridische aanknopingspunten. Dit vraagt evenwel om een forse inhoudelijke en juridische inzet van de werkgroep ….

Verder signaleert de werkgroep dat er bij bewoners behoefte bestaat aan meer informatie. Wat kan er wettelijk wel en wat kan er niet en wie besluit daarover. Dat gaan we als werkgroep A12 organiseren.

 


Veel gepraat, maar weinig concreets

Maart 2023

Zowel in Gouda als in Reeuwijk is de petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Nogmaals is gewezen op de geluidsoverlast, maar bovenal op de gebrekkige en nogal vreemde opstelling van Rijkswaterstaat: hoezo overlast, onze rekenmodellen laten zien dat er geen overlast is … Je kunt de bal leggen bij de gemeenten Gouda en Reeuwijk en dat die de kosten betalen van het dichten van de geluidsschermen. Maar ook hierbij kun je de reactie al verwachten, daarvoor is geen geld. Wat het vooral zo ergerlijk maakt dat al twintig jaar de signalen van bewoners niet serieus worden genomen. Wordt vervolgd …

 

Astrid Zwaan van de werkgroep biedt de petitie aan de gemeenteraad van Gouda aan

 

 

 

 

 

 

 


Aanbieden petitie overlast A12 met veel steunbetuigingen aan gemeente Gouda

Januari 2023

Al vele jaren is er sprake van geluids- en fijnstofoverlast aan de noordrand van Gouda en Reeuwijk. Die komt van het steeds drukkere verkeer op de A12. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat onderzoeken gedaan naar een verdere verbreding van de A12.

Een werkgroep, bestaande uit bewoners uit Gouda en Reeuwijk, hebben daarom plannen en maatregelen gemaakt om deze overlast tegen te gaan. Oplossingen zijn meer en beter geluidsarmasfalt, een snelheidsbeperking en meer/betere geluidsschermen, al dan niet met zonnepanelen. Ook wordt er aandacht voor gevraagd dat Rijkswaterstaat niet echt toegankelijk is en weinig bereid is om mee te denken.

De petitie van de werkgroep heeft 1752 steunbetuigingen ontvangen. Dat is vrij veel. Woensdag 18 januari 2023 zal de werkgroep deze petitie aanbieden aan de wethouder en de gemeenteraad van Gouda. Ieder kan hierbij aanwezig zijn. Het begint om 20.00 uur in het Huis van de Stad, naast het NS station.

U kunt alle informatie nalezen en de petitie vinden op de website’s https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/a12/ en op https://a12gouda.nl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Actueel: veel ondertekenaars

Oktober 2021

Bewoners(organisaties) uit Gouda en Reeuwijk zijn begonnen met het aandacht vragen voor de toenemende leefbaarheidsproblemen vanwege de A12. Steeds meer bewoners aan de noordrand ondervinden steeds meer geluidsoverlast van de A12. Een bijkomend probleem is de toegenomen concentratie van fijnstof. Wat verder meespeelt is dat Rijkswaterstaat al vele jaren zich formeel opstelt en verwijst naar rapporten en berekeningen die zeggen dat er niets aan de hand is.

Op de website https://a12gouda.nl/  is meer informatie te vinden. Daarop staat ook een petitie die ondertekend kan worden. Dit is belangrijk, want alleen met veel draagvlak kunnen we dit onder de aandacht brengen van bestuur en politiek. Inmiddels is de petitie al veel ondertekend, natuurlijk een belangrijk signaal.

De gemeente Gouda heeft positief gereageerd op dit initiatief, maar laat tegelijk weten dat alleen met gezamenlijk optrekken van gemeenten, provincie, rijkswaterstaat, ondernemers, bewoners, enzovoorts daadwerkelijk stappen gezet kunne worden. We zijn benieuwd …

 

 


Achtergrondinformatie

Mei 2021

 

Al jaren klachten over geluid en fijnstof

Al vele jaren zijn er signalen van bewoners over geluidsoverlast aan de noordrand van Gouda vanwege de A12. Een zekere geluidsbelasting is -zo begrijpen wij ook- in een dichtbevolkt land als Nederland nu eenmaal onontkoombaar. Maar de laatste jaren is sprake van een zodanige toename van geluids- en fijnstof overlast dat de leefbaarheid in het geding is gekomen. Zo is sprake van mentale klachten, verhuizingen vanwege de overlast en het niet meer kunnen slapen.

 

Als bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben wij samen met de bewonersvereniging de Twaalf Hoeven in het verleden meermalen hierop actie ondernomen. De laatste keer was bij de Trajectverbreding A12. Helaas was er toen sprake van een spoedwet, zodat de normale inspraak-procedure niet gevolgd is. Na de verbreding van de A12 is de overlast verder toegenomen.

 

Vooronderzoeken naar verdere verbreding A12

Inmiddels zijn er door Rijkswaterstaat vooronderzoeken gedaan naar wéér een verdere verbreding van de A12. Dit is het ‘Vervolgonderzoek A12 Utrecht –Gouda’. Dit onderzoek volgt op een verkennend verkeerskundig onderzoek uit 2019 naar de doorstroming van het verkeer op de A12 tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Wij verwijzen hiervoor naar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/26/eindrappport-vervolgonderzoek-a12-utrecht-gouda. De gemeente Gouda laat ons weten dat dit thema ook in de achtergrond-rapportage van het nieuwe VerkeersCirculatiePlan is opgenomen.

 

Toenemende problemen

De verdere verbreding kan betekenen dat de overlast nog meer zal toenemen, met name van het geluid en het fijnstof. Vooral met wind uit het noorden en westen is dit een groot probleem. Punt daarbij is dat de geluidsschermen hun werk niet goed doen: ze zijn te laag en staan verkeerd waardoor waarschijnlijk het geluid juist wel in onze woonwijken komt.

 

Breed bewonersinitiatief voor petitie

Een werkgroep, bestaande uit bewoners van de wijk is daarom opnieuw begonnen om deze kwestie onder de aandacht te brengen van bestuur en politiek. Hierbij zijn bewoners betrokken uit Bloemendaal en Plaswijck. Er is een website opgezet (WWW.A12GOUDA.NL) en er is een petitie gestart. Hiermee willen we weten hoe ver dit probleem leeft en welke klachten bewoners hebben. Ook over hun ervaringen met het melden van de overlast willen wij graag meer weten. Verder willen we met de petitie meer steun van bewoners om het probleem onder de aandacht te brengen van de overheden en instanties als Rijkswaterstaat.

 

Oplossingen en maatregelen

De voorgestelde maatregelen zijn:

  • Het verhogen van de geluidsschermen langs de A12  (van 7 meter naar 12 meter).
  • Het doortrekken van een geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en Bodegraven/Reeuwijk.
  • Het leggen van nieuw geluidsarm asfalt op de A12 langs Gouda en Bodegraven/Reeuwijk.
  • Het verlagen van de snelheid op de snelweg langs de woonwijken naar 80 km per uur.

 

Website voor meer informatie en voor het ondertekenen van de petitie

Meer informatie kunt u lezen op https://a12gouda.nl/ , ook voor het ondertekenen van de petitie. U kunt daarvoor klikken op onderstaande afbeelding.