A12 geluid

Al jaren klachten over geluid en fijnstof

Al vele jaren zijn er signalen van bewoners over geluidsoverlast aan de noordrand van Gouda vanwege de A12. Een zekere geluidsbelasting is -zo begrijpen wij ook- in een dichtbevolkt land als Nederland nu eenmaal onontkoombaar. Maar de laatste jaren is sprake van een zodanige toename van geluids- en fijnstof overlast dat de leefbaarheid in het geding is gekomen. Zo is sprake van mentale klachten, verhuizingen vanwege de overlast en het niet meer kunnen slapen.

 

Als bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck hebben wij samen met de bewonersvereniging de Twaalf Hoeven in het verleden meermalen hierop actie ondernomen. De laatste keer was bij de Trajectverbreding A12. Helaas was er toen sprake van een spoedwet, zodat de normale inspraak-procedure niet gevolgd is. Na de verbreding van de A12 is de overlast verder toegenomen.

 

Vooronderzoeken naar verdere verbreding A12

Inmiddels zijn er door Rijkswaterstaat vooronderzoeken gedaan naar wéér een verdere verbreding van de A12. Dit is het ‘Vervolgonderzoek A12 Utrecht –Gouda’. Dit onderzoek volgt op een verkennend verkeerskundig onderzoek uit 2019 naar de doorstroming van het verkeer op de A12 tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Wij verwijzen hiervoor naar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/26/eindrappport-vervolgonderzoek-a12-utrecht-gouda. De gemeente Gouda laat ons weten dat dit thema ook in de achtergrond-rapportage van het nieuwe VerkeersCirculatiePlan is opgenomen.

 

Toenemende problemen

De verdere verbreding kan betekenen dat de overlast nog meer zal toenemen, met name van het geluid en het fijnstof. Vooral met wind uit het noorden en westen is dit een groot probleem. Punt daarbij is dat de geluidsschermen hun werk niet goed doen: ze zijn te laag en staan verkeerd waardoor waarschijnlijk het geluid juist wel in onze woonwijken komt.

 

Breed bewonersinitiatief voor petitie

Een werkgroep, bestaande uit bewoners van de wijk is daarom opnieuw begonnen om deze kwestie onder de aandacht te brengen van bestuur en politiek. Hierbij zijn bewoners betrokken uit Bloemendaal en Plaswijck. Er is een website opgezet (WWW.A12GOUDA.NL) en er is een petitie gestart. Hiermee willen we weten hoe ver dit probleem leeft en welke klachten bewoners hebben. Ook over hun ervaringen met het melden van de overlast willen wij graag meer weten. Verder willen we met de petitie meer steun van bewoners om het probleem onder de aandacht te brengen van de overheden en instanties als Rijkswaterstaat.

 

Oplossingen en maatregelen

De voorgestelde maatregelen zijn:

  • Het verhogen van de geluidsschermen langs de A12  (van 7 meter naar 12 meter).
  • Het doortrekken van een geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en Bodegraven/Reeuwijk.
  • Het leggen van nieuw geluidsarm asfalt op de A12 langs Gouda en Bodegraven/Reeuwijk.
  • Het verlagen van de snelheid op de snelweg langs de woonwijken naar 80 km per uur.

 

Website voor meer informatie en voor het ondertekenen van de petitie

Meer informatie kunt u lezen op https://a12gouda.nl/ , ook voor het ondertekenen van de petitie. U kunt daarvoor klikken op onderstaande afbeelding.