Leefomgeving en openbaar gebied

 

Dierenorganisaties Bloemendaal-Plaswijck bij groene vuurwerkvrije zone  (november 2019)

De gemeente Gouda heeft zich, mede naar aanleiding van de reacties van betrokken partijen, intern gebogen over de situatie die er is ontstaan met betrekking tot de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

De gemeente Gouda laat weten dat zij ervoor heeft gekozen om de dierenorganisaties te betrekken bij de huidige groengebieden die ook vanaf dit jaar vuurwerkvrij worden verklaard. Zowel ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ als de ‘Ruiterclub Bloemendaal’ bevinden zich namelijk exact op dezelfde hoogte en lijn met de groengebieden ‘De Groene Wal’ en ‘Noorderhout’. De gemeente betrekt ook een aantal woningen in de nabije omgeving van de dierenorganisaties tot de genoemde zone. De bewoners van deze woningen worden per brief geïnformeerd over de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Dat betekent dat beide organisaties geen draagvlakpeiling meer te hoeven te doen. Ook zullen beide organisaties de komende jaren een dergelijke peiling niet meer hoeven te doen.

In het eerste kwartaal van 2020 zal de gemeente Gouda met betrokken partijen alles nog eens goed evalueren.

Zie ook de themapagina van de gemeente Gouda: Link naar website gemeente gouda

 

 


Rapportage KOR (juni 2019)

Elk jaar ontvangen wij de KOR rapportage van de gemeente Gouda. Deze gaat over de Kwaliteit Openbare Ruimte per rubriek (zoals verlichting, groenonderhoud, straatmeubilair, enz.) en per wijk. De KOR wordt opgesteld op basis van de maandelijkse schouwen die worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, aan de hand van de Goudse schouwgids. Graag geven wij hierbij een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

De gemeente: “De gemiddelde kwaliteit was de afgelopen jaren vrij constant, aldus de gemeente. Het jaar 2018 scoort duidelijk beter dan voorgaande jaren, het aandeel A+ en A kwaliteit is gestegen. Bovendien was in voorgaande jaren het aantal D scores hoger dan de afgesproken maximale 2%. In 2018 voldoet het percentage D-scores voor het eerst aan het afgesproken kwaliteitsniveau.”

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente: “In de volgende afbeelding is de kwaliteit per wijk weergegeven. De gemiddelde kwaliteit (scores A+ t/m B) verschillen weinig per wijk en alle wijken voldoen ruim aan de 85% eis. In de wijken Korte Akkeren, Gouda Noord, Achterwillens en Plaswijck zijn er wel teveel D-scores, maar het aantal te slechte scores is wel minder dan voorgaande jaren. In alle andere wijken blijven de D-scores onder de afgesproken 2%. Ook hier is dus een verbetering zichtbaar ten opzichte van voorgaande jaren.”

 

 

 

 

 

Opmerking van onze kant:

  • Verschillen per wijk niet groot, maar toch: Bloemendaal, Nieuwe Park en Noord scoren relatief goed;
  • Kort Haarlem, Oost en Plaswijck relatief minder;
  • Het blijft opmerkelijk dat Plaswijck (2804) al jaren zo laag scoort met de A-scores.

 


Bericht van de gemeente: Vraag een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan (september 2019)

“De komende jaarwisseling staat de gemeente (maximaal) 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen vanaf heden een aanvraag indienen. Een voorwaarde is dat er in de buurt draagvlak voor de vuurwerkvrije zone is en dat de initiatiefnemer dit ook kan aantonen. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Eerdere ervaring met vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling van 2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden rondom de ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Ruiterclub Bloemendaal’. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot was. Daarnaast heeft de gemeente via de stadspeiling 2018 en een vragenlijst aan Goudse jongeren tussen 12 – 18 jaar naar de mening van inwoners gevraagd. Op basis van de ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken is het voorstel gedaan om de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda. Het college van burgemeester en wethouders wil de Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren bij hun initiatieven, zonder deze zones op te leggen.

Stappenplan
In het ‘Stappenplan vrijwillig vuurwerkvrije zone’ staat beschreven aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient het gebied groot genoeg te zijn; minimaal 125 bij 125 meter. Initiatiefnemer(s) dienen aan te tonen dat er draagvlak is, namelijk: een minimale respons van 80% van de huishoudens in het gebied. Hiervan moet 2/3 akkoord gaan met het instellen van een vrijwillig vuurwerkvrije zone. Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.

Aanvragen
Inwoners kunnen hun initiatief voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone kenbaar maken via de website www.maakgoudaveilig.nl/vuurwerkvrijezones. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur niet handhaven. De eerste 15 initiatieven die vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.”

 

Onze opmerking: let u er op dat de gemeente als voorwaarden stelt dat er 2/3 draagvlak is en dat u zelf verantwoordelijk bent voor de handhaving.

 

 


Vliegtuigoverlast  (augustus 2019)

Er zijn steeds meer signalen vanuit de Gouda over de toenemende vliegtuigoverlast. Voor een overzicht van de stand van zaken, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Contact_met_de_gemeente/Uw_vraag_of_opmerking_indienen/Vliegtuigoverlast_melden.

Zie ook het officiële raadsmemo met brief van de gemeente Gouda hierover: Raadsmemo motie vliegtuiglawaai

 


Overeenkomst aanleg glasvezel in de wijk  (augustus 2019)

Bron: gemeente Gouda

Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. De vergunning wordt in de week van 5 augustus afgegeven.

Vooralsnog is alleen de leverancier voor de wijken Plaswijck, Bloemendaal en Goverwelle bekend. Wie de leverancier van glasvezel in de andere wijken wordt, is nu nog niet bekend. In de wijken Westergouwe en Middenwillens ligt al een glasvezelnetwerk.

Bewoners in Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal ontvangen een brief van de aannemers van Deltafiber over de werkzaamheden. Dit zijn: Volker Wessel telecom voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal en APK Telecom voor de wijk Goverwelle. De werkzaamheden worden in opdracht van Deltafiber Nederland BV uitgevoerd onder projectnaam Ga voor Glasvezel.

Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel en https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel/Veelgestelde_vragen_leveranciers_glasvezel.

 


Glasvezel in de wijk (juli 2019)

Gebleken is dat er veel onduidelijkheid is bij burgers over het aanleggen van glasvezelnetwerken door telecomaanbieders in de wijk. Hieronder enkele ‘officiële’ reacties.

Reactie van ambtenaar van de gemeente Gouda:

“Over dit onderwerp hebben we afgelopen periode veel vragen gekregen. De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van zgn. tracé-vergunningen in de goudse ondergrond voor telecom aanbieders. Bij het verlenen van deze vergunningen moeten we ons conformeren aan de telecomwet en dat betekent dat we een partij niet kunnen uitsluiten. Wel maken we met elke partij goede afspraken over de aanleg en herstel van de bestrating.

Wij waren in contact met twee aanbieders die elk in een ander gebied in Gouda een netwerk wilden aanleggen en werden verrast dat vervolgens meerdere aanbieders plannen hebben om in hetzelfde gebied glasvezelnetwerken willen aanleggen. In andere steden is dat niet gebruikelijk.

Het bleek ook dat verschillende partijen al (zonder afstemming met de gemeente) informatiebrieven hadden verspreid om klanten te werven. Dit heeft voor veel onduidelijkheid en vragen bij bewoners gezorgd.

Er is blijkbaar een forse concurrentie gaande in Gouda en uit onze contacten met de verschillende aanbieders blijkt dat definitieve aanleg van een glasvezelnetwerk plaatsvindt nadat duidelijk is dat er voldoende klanten zich hebben aangemeld voor / interesse hebben in een glasvezel abonnement.

Wanneer sprake is van voldoende klanten is voor ons niet inzichtelijk. Het is voor ons daarmee ook nog niet duidelijk of alle partijen uiteindelijk definitief glasvezeldiensten zullen aanbieden. Deze afweging wordt uiteindelijk door elk bedrijf afzonderlijk gemaakt op basis van hun eigen kosten/baten afweging.”

Verder zijn er in de gemeenteraad vragen gesteld aan het College over dit onderwerp. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder na te lezen.

Beantwoording artikel 38 vragen D66 en CU inzake aanleg Glasvezel

 


Wijkactie plastic afvalzakken  (2018)

Met bewoners, gemeente, cyclus, mozaïek wonen en bewonersorganisatie plaswijck gaan we komende week aandacht besteden aan de ‘plastic afvalzakken’. Waarom? Veel bewoners zeggen dat deze zakken al dagen van te voren worden opgehangen, en dat ze daardoor wegwaaien, kapot gaan of ongedierte aantrekken. Komende dagen wordt in de Hoefs en Lustenbuurt zuid daarom een flyer verspreid, met informatie waarom de zakken niet te vroeg op te hangen. Op drie plaatsen in de wijk gaan we nog extra informatie ophangen, zoals enkele ‘vieze’ foto’s (van ongedierte) … Helpt iedereen mee? Als we met zijn allen hiermee rekening houden wordt onze wijk er ongetwijfeld weer schoner en dus leuker op: dank voor ieders medewerking !

 

 

 

 

 

 

 


Uitkomsten bewonersenquête vuurwerkverbod  (juli 2018)

 

De uitkomsten van de bewonersenquête van juli 2018 vindt u hier:  Uitkomsten bewonersenquête plaswijck vuurwerkbod

 

En hierbij het bericht van de gemeente Gouda van vorige maand, de aanleiding tot onze bewonersenquête:

Vuurwerkvrije zones in Gouda?

“In de raad van 13 december 2017 is de motie van SP en Partij voor de Dieren betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. Hij vertelde ook over de hindernissen, die zij onderweg tegenkwamen. Klaas Rohde van Het Nationale Vuurwerk gaf een heldere presentatie over het organiseren van ‘georganiseerd vuurwerk’.

De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om in buurten/bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en daar waar mogelijk vuurwerkshow(s) kan/kunnen plaatsvinden. De raad zal hierover in september 2018 worden geïnformeerd, zodat tijdige besluitvorming en de vervolgactie nog tot de mogelijkheden behoren.”

 


Aanpak rondzwervende plastic afvalzakken  (juli 2018)

BuurtBestuurt Plaswijck gaat in de wijk extra aandacht besteden aan de plastic afvalzakken. Er waren te veel klachten, aldus een bewoner die meedoet aan Buurt Bestuurt: “Vooral rondwaaiend afval uit kapotte zakken en een kerstboom van te vroeg buitengehangen stinkende afvalzakken rond lantaarnpalen zorgt voor overlast. Doordat de plastic afvalzakken te vroeg worden buitengezet is de kans groot dat deze stuk gaan door katten en vogels en dat de inhoud zich verspreidt door de straat. Op zich zijn er natuurlijk grotere problemen, maar als we met zijn allen rekening houden met wat spelregels wordt onze wijk er ongetwijfeld weer wat schoner en dus leuker op.”

Niet alleen komt er extra toezicht van de gemeente en stadstoezicht, ook gaan bewoners zelf bij punten waar er veel plastic afvalzakken rondhangen en rondzwerven medebewoners alert maken met extra flyers. De actie wordt eerst gehouden bij drie punten in de wijk, in de Lustenbuurt en de Hoefs.

De gemeente laat weten dat het probleem zich in de hele stad afspeelt. Ook is het zaak dat er oranje afvalzakken géén etensresten bevatten: anders is er een risico voor de volksgezondheid vanwege alle ongedierte. Op de afvalzakken staat precies vermeld wat er wel en niet in mag, aldus de gemeente.

De actie is een samenwerking van de gemeente, woningcorporatie, Cyclus, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en bewoners uit de wijk zelf. Stadstoezicht heeft aantal bekeuringen uitgeschreven en zal komende tijd extra alert zijn in de wijk.

 


Bewonersenquête vuurwerkverbod  (juni 2018)

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. Daarom sturen wij u deze link naar de enquête, die bestaat uit slechts vijf vragen:  [DE ENQUETE IS GESLOTEN]. De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck, in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.