Vuurwerkvrije zones

 

Bericht van de gemeente: Vraag een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan (september 2019)

“De komende jaarwisseling staat de gemeente (maximaal) 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen vanaf heden een aanvraag indienen. Een voorwaarde is dat er in de buurt draagvlak voor de vuurwerkvrije zone is en dat de initiatiefnemer dit ook kan aantonen. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Eerdere ervaring met vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling van 2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden rondom de ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Ruiterclub Bloemendaal’. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot was. Daarnaast heeft de gemeente via de stadspeiling 2018 en een vragenlijst aan Goudse jongeren tussen 12 – 18 jaar naar de mening van inwoners gevraagd. Op basis van de ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken is het voorstel gedaan om de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda. Het college van burgemeester en wethouders wil de Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren bij hun initiatieven, zonder deze zones op te leggen.

Stappenplan
In het ‘Stappenplan vrijwillig vuurwerkvrije zone’ staat beschreven aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient het gebied groot genoeg te zijn; minimaal 125 bij 125 meter. Initiatiefnemer(s) dienen aan te tonen dat er draagvlak is, namelijk: een minimale respons van 80% van de huishoudens in het gebied. Hiervan moet 2/3 akkoord gaan met het instellen van een vrijwillig vuurwerkvrije zone. Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.

Aanvragen
Inwoners kunnen hun initiatief voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone kenbaar maken via de website www.maakgoudaveilig.nl/vuurwerkvrijezones. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur niet handhaven. De eerste 15 initiatieven die vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.”

 

Onze opmerking: let u er op dat de gemeente als voorwaarden stelt dat er 2/3 draagvlak is en dat u zelf verantwoordelijk bent voor de handhaving.

 

 

 


Uitkomsten bewonersenquête vuurwerkverbod (juli 2018)

 

De uitkomsten van de bewonersenquête van juli 2018 vindt u hier: Uitkomsten bewonersenquête plaswijck vuurwerkbod

 

En hierbij het bericht van de gemeente Gouda van vorige maand, de aanleiding tot onze bewonersenquête:

Vuurwerkvrije zones in Gouda?

“In de raad van 13 december 2017 is de motie van SP en Partij voor de Dieren betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. Hij vertelde ook over de hindernissen, die zij onderweg tegenkwamen. Klaas Rohde van Het Nationale Vuurwerk gaf een heldere presentatie over het organiseren van ‘georganiseerd vuurwerk’.

De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om in buurten/bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en daar waar mogelijk vuurwerkshow(s) kan/kunnen plaatsvinden. De raad zal hierover in september 2018 worden geïnformeerd, zodat tijdige besluitvorming en de vervolgactie nog tot de mogelijkheden behoren.”

 


Bewonersenquête vuurwerkverbod (juni 2018)

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. Daarom sturen wij u deze link naar de enquête, die bestaat uit slechts vijf vragen: [DE ENQUETE IS GESLOTEN]. De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck, in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.