Energie- en warmtetransitie

Zeer drukbezochte informatiebijeenkomst warmtetransitie in de Mammoet

December 2022

Op dinsdag 15 november 2022 was er een startbijeenkomst voor bewoners van de wijk Mammoet. Hoofdonderwerp is wat de Goudse energie- en warmtetransitie kan betekenen voor de buurt.

Zijn de woningen in de Mammoet te verwarmen anders dan met aardgas? Is aansluiting op een warmtenet wenselijk en mogelijk? Of is een hybride warmtepomp, speciaal ontwikkeld voor de Mammoet, een oplossing? Welke adviezen, onderzoeken en collectieve wijkacties, specifiek voor de Mammoet, zijn eigenlijk nodig?

Centraal stonden daarom de vragen, wensen, zorgen en suggesties van buurtbewoners.

De bijeenkomst was zeer geslaagd. In de eerste plaats omdat bijna de helft van de woningeigenaren aanwezig was. In de tweede plaats omdat er veel informatie is opgehaald bij bewoners.

Een impressie en een verslag kunt u nalezen op https://www.we2804.nl/nieuws/  en  https://www.we2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/

.


Informatiebijeenkomst glasisolatie 30 november 2022

Op woensdag 30 november 2022 is er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van 2804 over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op de drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar, georganiseerd door bewonersorgansiatie/energiecoöepratie WijkEnergie2804. Er waren toen veel vragen over glasisolatie. Vandaar deze bijeenkomst: glasisolatie is namelijk een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting. De locatie is wijkcentrum VanNoord. Lees meer op   https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/ . Daar staat ook het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst.

 

 

 

 

 

 


Op dinsdag 15 maart 2022 is er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners over de warmtetransitie in de wijk en energiebesparing in de woning.

Op deze pagina kunt u meer informatie lezen.

Het aanmeldingsformulier, met de keuzelijsten voor de tijden en presentaties, staat op de aparte website speciaal over de energie- en warmtetransitie in de wijk: https://www.we2804.nl/informatiedag/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De warmtetransitie: wat gaat er gebeuren, en wat niet?

De wijk Plaswijck (postcode 2804) is door de gemeente Gouda aangewezen als ‘startblok’ bij de komende energie- en warmtetransitie. Uit eerdere wijkenquêtes bleek dat veel bewoners de nodige zorgen hebben, maar ook dat er veel interesse is. Wat gaat er gebeuren en wat juist niet? Het is zaak dat we als bewonersorganisatie aan tafel zitten bij de gemeente. Bewoners kunnen op de bijeenkomst vragen stellen over wat dit voor hun gaat betekenen.

 

Veel presentaties over actuele en nieuwe ontwikkelingen

Er zijn gedurende de dag verschillende sprekers die graag vertellen over alle plannen en ontwikkelingen. Zo is er een presentatie over aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen. Kan hiermee onze wijk worden verwarmd? Ook de gemeente Gouda zal vertellen wat de wijk en wijkbewoners de komende jaren kunnen verwachten.

 

Isoleren altijd goed, maar waar beginnen

Daarnaast kunnen wijkbewoners kennismaken met enkele effectieve isolatiemaatregelen, die vrijwel altijd zinvol zijn. Wijkbewoners krijgen van de WoonWijzerWinkel in korte, informele sessies een demonstratie en uitleg van onder andere zonnepanelen, warmtepompen en glasisolatie. Ook is er aandacht voor de zogenaamde Menukaarten. Deze sessies zijn er om het uur: geen al te technisch verhaal, gewoon een interessante demonstratie.

 

Zonnepanelenactie: drie varianten

Vooral is er aandacht voor de lopende zonnepanelenactie. Er zijn weer drie mogelijkheden: een budgetvariant, een goede prijs/kwaliteit verhouding en hoog rendement zonnepanelen. Wijkbewoners kunnen alle informatie krijgen over het wat, hoeveel, kosten en installatie.

Veel interesse bij wijkbewoners in glasisolatie en warmtepompen

Bij eerdere wijenquêtes bleek dat er veel belangstelling is voor glasisolatie. Er zijn op de informatiedag dan ook verschillende typen glasisolatie te zien. Ook een actueel onderwerp zijn warmtepompen: wat zijn dat voor dingen en maken ze echt zoveel lawaai? Wijkbewoners krijgen een korte uitleg, wat kost het, wat levert het op, wat zijn de subsidiemogelijkheden, enz.

 

Waar en wanneer

De bijeenkomst zal zijn dinsdag 15 maart as. De locatie is het nieuwe, mooie wijkcentrum VanNoord, de oude bibliotheek naast het winkelcentrum Bloemendaal, Lekkenburg 1. Het programma start om 13.00 uur en loopt door tot ’s avonds 22.00 uur. De prima horecavoorziening is open en Dirk zal graag u een kop koffie aanbieden.

 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd in de initiatieven van mede wijkbewoners?

In 8 buurten in de wijk is al een ‘subsidie aardgasvrij’ aangevraagd. Wijkbewoners vertellen graag over hun plannen en ideeën bij de transitie. Ook kunt u kennismaken met Wijkenergie 2804 en waarom is het nodig dat we als wijkbewoners/vrijwilligers onze stem laten horen.

 

Aanmelden

Alle bewoners uit de wijk met postcode 2804 zijn welkom. Ook inwoners van de Ridder van Catsweg (Prinssesenflats) zijn welkom. Aanmelden kan met het deelnameformulier op www.wijkenergie2804.nl en www.bloemendaalplaswijck.nl. Bewoners kunnen dan ook aanvinken bij welke presentatie(s) ze willen zijn.

 

 


 

Concept Warmtetransitievisie Gouda klaar

Juli 2021

De gemeente heeft in samenspraak met vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en instellingen de concept Warmtetransitievisie (WTV) vastgesteld. Deze zal nu door de gemeenteraad besproken gaan worden.

De visie, plus toelichting en bijlagen, beschrijft hoe Gouda aardgasvrij kan worden, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Voor die wijken of buurten waarvan de gemeente denkt dat ze al voor 2030 aardgasvrij kunnen zijn beschrijft de gemeente welke alternatieven voor aardgas daar kansrijk zijn. Volgens jaar zullen in onze wijk Plaswijck en in Middenwillens West de eerste onderzoeken uitgevoerd gaan worden. Dit zal in samenspraak met belanghebbenden plaatsvinden.

Wij zijn als bewonersorganisatie actief betrokken bij de energie en warmtetransitie. Uit bewonersenquêtes is gebleken dat een meerderheid voorstander is van verdere onderzoeken hiernaar, zij het dat dan wel aan aantal voorwaarden moet zijn voldaan.

Met een groep betrokken wijkbewoners zullen wij de eventuele transitie in en en voor de wijk actief gaan begeleiden, dit samen met de gemeente, woningcorporatie en andere belanghebbenden. Meer informnatie hierover volgt uiteraard nog.

Voor de conceptvisie plus toelichting en bijlagen, zie  https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/c93e010c-9511-4928-b22f-4effeb04ccda

Afbeelding: mogelijke warmtevoorziening in de wijken in 2040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Energie- en warmtetransitie Gouda: eerst meer onderzoek nodig (in Plaswijck en Middenwillens West)

Juni 2021

 

 

 

 

 

 

Lees over het eindverslag van de eerste fase van de gemeente Gouda op  https://maakgoudaduurzaam.nl/items/transitievisie-warmte .

Hieronder een korte samenvatting.

 • Doe eerst meer onderzoek en kies daarna waar Gouda begint met het vervangen van aardgas voor een duurzaam alternatief. Dat is het advies van Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda en Energiecoöperatie Gouda aan de gemeente Gouda.
 • Dit onderzoek zou volgens hen als eerst in Plaswijck rond het winkelcentrum en de Mammoet en in Middenwillens West kunnen plaatsvinden.
 • Op basis van de nu beschikbare informatie is in dat gedeelte van Plaswijck een warmtenet een geschikte oplossing. In Middenwillens West lijkt een individuele oplossing het meest geschikt.
 • Met eerst een verdere verkenning kan er meer inzicht komen in de technische mogelijkheden en in de kosten.
 • Deze onderzoeken naar een mogelijke warmte oplossing doen gemeente, wijkorganisaties en onderzoekers samen.
 • Eind 2021 zal de gemeente een knoop doorhakken over de vervolgfase van de verkenning.Medio dit jaar zal de gemeenteraad de Warmte Transitie Visie vaststellen.
 • Tegelijk zal de gemeente voor de hele stad het isoleren, besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk proberen te stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen.

 

Onze wijk

 • De bewonersorganisatie in een verkenningsblok krijgen meer hulp, meer begeleiding en meer advies in het vinden van een geschikte warmte oplossing voor hun buurt.
 • Specifiek voor onze wijk komen er onderzoeken naar mogelijkheden van een collectief warmtenet gebaseerd op aquathermie uit de Reeuwijkse plassen, voor Plaswijck en mogelijk andere wijken.
 • Daarnaast komt er ruimte voor onderzoek naar individuele oplossingen voor de warmtetransitie hier in de wijk, zoals een collectieve wijkactie hybride warmtepompen.
 • Er loopt daarnaast nog een onderzoekstraject voor Plaswijck. Hierover is er nog overleg.

 

Onze reactie

 • Een positief besluit en ook conform ons advies. Bezint eer ge begint. Onze wijk biedt verschillende mogelijkheden. Gezamenlijk onderzoek met inspraak van wijkbewoners zelf is een goed uitgangspunt.
 • Inmiddels is naast bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck een aparte bewonersgroep “Wijkenergie 2804” opgericht die zich specifiek gaat richten op een eventuele warmtetransitie hier in de wijk. Hierover komt uiteraard nog meer informatie.
 • De eerste vervolgactie zal zijn een collectieve wijkactie naar glasisolatie en zonnepanelen.

 

 


RES 1.0 gereed: eerste stappen naar de energietransitie in de regio

Mei 2021

 

 

 

 

 

 

Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven overheden en maatschappelijke partners hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier ze dat gaan doen. En ook waar in de regio er velden met zonnepanelen of windmolens kunnen komen. En hoe duurzame warmte kan worden opgeslagen en naar de huizen kan worden gebracht. Naast de RES werkt iedere gemeente verder aan een plan om gebouwen aardgasvrij te maken en stap voor stap over te gaan op duurzame energie. Dit doen gemeenten in de Transitievisie Warmte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale Energie Strategie voor Midden-Holland 1.0 gereed

Met de RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens in Midden-Holland afgerond. Volksvertegenwoordigers van de vijf gemeenten waaronder Gouda, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn. Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de voorbereiding van de uitvoering.

 

Ook kijken naar alternatieve duurzame energiebronnen

Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken die iets voor de regio kunnen betekenen, zoals; biogas, waterkracht , waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energie opslag.

 

Wat zijn de hoofdlijnen in de RES 1.0

Zoekgebieden: in samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Naar voren is gekomen dat de voorkeur uitgaat naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken.

 

 

 

 

 

Specifiek over zonne-energie: zonnepanelen maken de meeste kans in deze regio. Deze kunnen geplaatst worden op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, op parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met plekken waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd.

Specifiek over windenergie: als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens op bepaalde locaties. Daarvoor moet dan wel draagvlak zijn. In de RES 1.0 zijn nog mogelijke zoeklocaties opgenomen, zie onderstaande afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiek over dat inwoners meeprofiteren: het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. De regio vindt het daarom belangrijk dat zij kunnen meeprofiteren. Bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waardoor zij mede-eigenaar kunnen worden. Dit principe van het 50% lokaal eigendom van nieuwe duurzame energiebronnen staat ook uitdrukkelijk in het Nationaal Klimaatakkoord.

Specifiek nog over de onderzoeken: deze gaan door. De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen.

 

Doel blijft afscheid nemen van fossiele energiebronnen

Het uiteindelijke doel blijft dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen. Er zal dan alleen nog gebruik worden gemaakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de RES staat beschreven hoe en waar de regio vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawattuur aan schone elektriciteit kan gaan opwekken.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Belangrijke documenten zijn te vinden op https://resmiddenholland.nl/#documenten   : de RES 1.0 zelf, een Publiekssamenvatting en een Factsheet.

Voor wie het raadsdebat wil terugkijken en terugluisteren waarin de RES in Gouda werd aangenomen (30 juni 2021), zie https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/13821f99-6174-4ba3-8f48-01db367e35b7

 

 

 

 

 


Tussentijds verslag verkenning aardgasvrij maken wijken

Mei 2021

Inmiddels zijn de sessies in de vier verkenningswijken afgelopen. In Achterwillens, Kort Haarlem, Plaswijck en Sportlan/Molenbuurt zijn bewonersenquêtes gehouden, door zowel de gemeente als door de bewonersorganisaties in die wijken zelf. Verder zijn er veel online sessies geweest. Er komt nog een officiële terugkoppeling, maar hier kunt u alvast de eerste bevindingen lezen.

 • In onze wijk Plaswijck (postcode 2804) zijn er in totaal zo’n 800 reacties gekomen.
 • In onze wijk Plaswijck zijn er 5 online sessies geweest, waaraan in totaal ca. 250 wijkbewoners hebben meegedaan.
 • Uit de voorlopige technische onderzoeken blijkt dat objectief bezien er genoeg positieve redenen om Plaswijck als startwijk aan te wijzen, dat wil zeggen om hier verdere onderzoeken naar het aardgasvrij worden uit te gaan voeren. Dit is gebaseerd op de onderzoeken die de Warmte Transitie Makers tot dusver hebben uitgevoerd.
 • Er is een kleine meerderheid van de wijkbewoners vóór verdergaan met onderzoeken met de warmtetransitie hier in de wijk. Een kleine groep is zeer positief, maar een deel is zeer negatief. Zie ook de uitkomsten van de bewonersenquête in het bericht hiervoor.
 • Duidelijk is dat er nog onvoldoende technische onderzoeken zijn: of ze zijn nog niet afgerond of ze moeten nog worden opgestart bijvoorbeeld naar alternatieve duurzame warmtebronnen zoals waterstof.
 • De meeste vragen en zorgen gaan over de financiële onduidelijkheden van de transitie: wat betekent het aardgasvrij worden voor mijn persoonlijke financiële situatie en wat betekent het voor mijn woning?
 • De rol van de woningcorporaties en de informatievoorzieningen naar huurders is een aandachtspunt.
 • Er waren dit keer relatief veel politiek-inhoudelijke reacties van bewoners, bijvoorbeeld dat de hele transitie onzin is of dat kernenergie de toekomst is. Hierbij hebben wij als politiek-neutrale bewonersorganisatie verwezen naar de politiek.
 • Er blijkt zeker interesse bij de wijkbewoners naar het onderwerp aardgas vrij worden. Een zwijgende meerderheid is zeker geïnteresseerd in verdere stappen. Maar het draagvlak is nu te dun, het lijkt het raadzaam om een definitief besluit of deze wijk Plaswijck nu een startwijk moet worden uit te stellen .
 • Of we worden wél nu al startwijk maar dan onder de voorwaarde dat drie aspecten (fiananciën, onderzoeken alternatieven, draagvlak) als eerste binnen de startwijk-aanpak worden verhelderd.
 • Over onze rol als bewonersorganisatie: voor ons als politiek-neutrale bewonersorganisatie ligt onze nadruk op het borgen van een gedegen inspraakproces, een goede peiling naar de mening van wijkbewoners, een zorgvuldige besluitvorming en vooral een heldere communicatie door de gemeente naar bewoners
 • Ons team dat meedenkt met alle zaken rond de energie- en warmtetransitie in de wijk zal binnenkort weer (digitaal) bij elkaar komen. Wilt u ook meedenken en meedoen, stuur dan een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl
 • Volgende stap is een collectieve inkoopactie, waarschijnlijk over zonnepanelen, isolatie van de kruipruimte en isolerend glas.

 

WTMT bijeenkomst plaswijck

210414-Gouda-bewonersavond-presentatie-Plaswijck

Steding scan warmtetransitie

Bevindingen Plaswijck als startwijk warmtetransitie mei 2021

https://maakgoudaduurzaam.nl/energie/transitie-visie-warmte

 

 

 

 

 

 

 

 


Uitnodiging inhoudelijke vervolgsessie energietransitie woensdag 14 april

April 2021

Graag nodigen de gemeente Gouda, De WarmteTransitieMakers en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck u uit voor een vervolgsessie. Deze bijeenkomst zal meer technisch en inhoudelijk van aard zal zijn en geheel gericht zijn op de wijk Plaswijck. De gemeente en de warmtetransitiemakers presenteren de uitkomsten van de analyse met de warmtetool voor onze wijk.

De bijeenkomst voor de wijk Plaswijck is woensdag 14 april, aanvang 20.00 uur. U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl  . Aanmelden kan tot en met uiterlijk 6 april ! Na aanmelding ontvangt u tijdig een zoomlink voor deze bijeenkomst.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, zie https://maakgoudaduurzaam.nl/items/verkenningsbuurt-bijeenkomsten  en  https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/energietransitie/.

 


 

Presentaties en uitkomsten bewonersenquête energietransitie in de wijk

Maart 2021

Beste mede wijkbewoner,

Momenteel verkent de gemeente Gouda de mogelijkheden voor schone alternatieven voor aardgas in vijf verkenningsbuurten. In deze verkenningsbuurten (waaronder Plaswijck, postcode 2804) onderzoekt de gemeente samen met bureau de WarmteTransitieMakers de technische mogelijkheden, kansen en obstakels.

Bij dit complexe onderwerp is de mening van wijkbewoners van groot belang. Daarom zijn er enkele online informatiebijeenkomsten geweest en is een bewonersenquête gehouden. De presentaties inclusief de uitkomsten van onze bewonersenquête zijn te vinden op deze pagina. Uit de wijkenquête blijkt onder andere dat van de bewoners 55% vóór en 45% tegen verdere stappen in de wijk is.

Presentaties:

Presentatie Energietransitie in de wijk Plaswijck Gemeente Gouda maart 2021

Presentatie Energietransitie in de wijk Plaswijck Bewonersorganisatie Plaswijck maart 2021

Links voor meer informatie:

https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-aardgasvrij/

https://warmtetransitiemakers.nl/

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/transitievisie-warmte

Voor extra inhoudelijke informatie, zie https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/default.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 


Vier online sessies over de energietransitie in de wijk

Maart 2021

Gezien de gebleken grote belangstelling komen er vier sessies. De uitslag van de bewonersenquête wordt bekend gemaakt, er komt een toelichting op wat de energietransitie voor de wijk kan betekenen, een toelichting van de gemeente op het proces en mogelijke vervolgstappen, een vraag en antwoordsessie met bewoners en welke (collectieve) acties voor de verduurzaming van de wijk en woningen mogelijk zijn. Wijkbewoners die zich hebben aangemeld hebben een uitnodiging ontvangen. De data en tijden zijn:

 • woensdag 17 maart om 15.30 uur
 • donderdag 18 maart om 19.30 uur
 • woensdag 24 maart om 15.30 uur
 • donderdag 25 maart om 19.30 uur

Uiteraard komt er een verslag van de bijeenkomsten. Op basis van alle meningen maken wij als bewonersorganisatie een gedegen en afgewogen zienswijze, als basis voor de vervolggesprekken met de gemeente.

Aanmelden kan via een mail naar contact@bloemendaalplaswijck.nl

 


Bewonersenquête en online sessies over de energietransitie en warmtetransitie

Februari 2021

 

De bewonersenquête is gesloten.

 

Coronazorgen en energietransitie

Uiteraard hebben we allemaal te maken met de corona maatregelen. Het spreekt voor zich dat veel mensen hiermee nu bezig zijn, zowel privé als zakelijk. Tegelijk heeft de overheid een nieuwe verandering in gang gezet. Het gaat om de warmte- en energievoorziening in onze wijk/buurt.

 

Meepraten is hierbij belangrijk

Er zijn al verschillende plannen gepresenteerd. Als onafhankelijke en politiek-neutrale bewonersorganisatie, bestaande uit burgers/vrijwilligers, willen we graag hierover meepraten. Daarbij willen we de wijk- en bewonersbelangen meenemen. Door mee te doen met onze bewonersenquête hebben wij meer draagvlak en meer invloed op proces en uitkomst. Bij de vorige enquêtes (zoals Vuurwerkverbod, over de Schoolzones in de wijk) deden meer dan duizend wijkbewoners mee. Wilt u deze keer ook meedoen? Het onderwerp is belangrijk genoeg.

 

Meer duurzame stroom in en voor onze regio

De energietransitie is de overgang van fossiele energie (zoals olie en aardgas) naar duurzame, veilige en betaalbare energie. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat er daarom meer duurzame energiebronnen moeten komen. Met een Regionale Energiestrategie onder-zoeken de gemeenten, waaronder Gouda, hoe nieuwe duurzame stroom kan worden opgewekt, onder andere met zonnevelden en windturbines.

 

Hoe en wanneer gaan we van het aardgas af ?

De regering wil óók dat er een alternatief voor aardgas komt. In het nationaal klimaatakkoord is bepaald dat in 2050 Nederland aardgasvrij moet zijn. Gouda wil hiermee in 2030 beginnen. De komende jaren is dus veel onderzoek nodig naar: hoe dat moet, wat het gaat kosten, wie dat gaat betalen, wie beslist, welke aanpassingen in woningen nodig zijn, enz.

 

Welke alternatieven voor aardgas ?

Belangrijk is vooral wat er voor het aardgas in de plaats komt. Er zijn vele mogelijkheden, maar niet alles is technisch mogelijk of betaalbaar. Ook zijn er risico’s. Of sommige oplossingen nemen veel ruimte in beslag. De meest genoemde alternatieven zijn aardwarmte, aquathermie en restwarmte van industrie.

 

De gemeente Gouda doet in vijf wijken onderzoek

De gemeente Gouda begint het onderzoek naar het aardgasvrij maken in vijf ‘verkenningswijken’. Dat zijn Achterwillens, Goudse Poort, Kort Haarlem, Plaswijck en Sportlaan/Molenbuurt.

In deze wijken zijn er namelijk alternatieve warmtebronnen in de omgeving, zoals restwarmte van industrie. Voor Plaswijck is dat mogelijk aquathermie uit de nabijgelegen Reeuwijkse Plassen. Ook staan in onze wijk veel gelijkvormige huizen, die zijn te koppelen aan een warmtenet. En Mozaïek Wonen en Woonpartners hebben hier veel woningen die in de komende jaren toch al verduurzaamd gaan worden. In deze vijf wijken zijn er bovendien actieve bewonersorganisaties.

In twee verkenningswijken komt een vervolgonderzoek. Dat gaat onder andere over wat er allemaal moet gebeuren in de woningen, in de wijk en wat het gaat kosten.

 

En wat vindt u ervan … bewonersenquête

We hebben gemerkt dat dit onderwerp veel vragen en reacties oproept. Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij hierover graag mee. Wij hebben daarbij uiteraard uw mening nodig om de wijkbelangen goed te kunnen behartigen. Wilt u net als vorige keren (zoals de Schoolzones over verkeersveiligheid) weer met zeer velen onze enquête invullen? Dat kan via onderstaand formulier. Het zijn 12 vragen.

 

Online sessies voor informatie, vragen en opmerkingen

U kunt zich óók aanmelden voor onze online sessie om informatie te krijgen, vragen te stellen en om uw mening te geven. Mogelijke data zijn donderdag 11 maart, woensdagmiddag 17 maart, woensdagavond 17 maart, donderdagmiddag 18 maart, donderdagavond 18 maart, woensdagmiddag 24 maart, woensdagavond 24 maart, donderdagmiddag 25 maart en donderdagavond 25 maart.

 

Papieren enquête

Wilt u een papieren enquêteformulier, mail dan naar contact@bloemendaalplaswijck.nl of bel met 06 239 56 999.

 

Formulier bewonersenquête

De enquête is gesloten.

 

 


Informatiepakket van de gemeente over de energie- en warmtetransitie in Gouda

Februari 2021

In opdracht van de gemeente Gouda opgesteld door het bureau de WarmteTransitieMakers.

Informatiepakket DWTM en Gemeente Gouda versie 16 februari 2021

 

 

 


Voortgang Regionale Energiestrategie

Februari 2021

 

Een zeer grote presentatie maar wel met veel informatie. Uitgegeven door het regionaal projectbureau.

Presentatie Online Participatie Evenement Regionale Energie Strategie februari 2021 e

 

 


Energietransitie en warmtetransitie in de wijken

Januari 2021

Met de gemeente en adviseurs is besproken dat actieve bewonerscollectieven zelf de eigen wijkbewoners gaan benaderen over de energietransitie in hun eigen wijk. Dat zal zijn met informatiemateriaal, nieuwsmails, een bewonersenquête en digitale bijeenkomsten. Voor zover nu de planning bekend is zullen de wijkbewoners in Achterwillens, Kort Haarlem en Plaswijck benaderd worden, mogelijk ook Bloemendaal (2803) en GoudaNoord (2805). Het kan zijn dat zowel gemeente Gouda als de bewonersorganisatie tegelijkertijd een enquête houden.

Onderstaand de informatie van de gemeente Gouda over de energietransitie, zoals die 13 januari 2021 in de Goudse Post stond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Verkenningsbuurten energietransitie in Gouda

December 2020

 

 

 

 

 

 

Positief over keuze

De wijk Plaswijck (postcode 2804) is door de gemeente Gouda aangewezen als een van de vier verkenningsbuurten voor de energietransitie. We zijn positief over deze keuze. Het is een grote wijk met veel betrokken bewoners en veel verschillende typen woningen. Bovendien zijn in de wijk zijn de Energie Coöperatie Gouda en bewonersorganisatie/wijktem Plaswijck al lange tijd met het thema ‘duurzaamheid’ bezig. Zij hebben ook subsidie gehad van de gemeente voor verder onderzoek.

Wat zijn Verkenningsbuurten

De gemeente Gouda: “Verkenningsbuurten zijn de buurten in Gouda waar we een eerste verkenning willen doen naar de mogelijkheden om over te gaan op volledig schone energie. We hebben gekeken naar de woningen, gebouwen en buurten in die wijken. Ook of er bijvoorbeeld stabiele, lokale oplossingen zijn voor warmte opslag en dat er succesvolle buurtinitiatieven zijn die kunnen helpen bij de verkenning. Een verkenningsbuurt is nog lang geen aardgasvrije buurt. Sterker nog: er ligt nog niets vast hierover. We brengen bijvoorbeeld in kaart wat het gaat kosten en wat er moet gebeuren. Met de bewoners van deze buurten kijken we naar de kansen, mogelijkheden en de obstakels.”

Wel voorzichtige aanpak

We kiezen als bewonersorganisaties wel bewust voor het thema ‘energietransitie’ en niet alleen voor ‘aardgasvrij maken’. Onze eerste insteek zal bijvoorbeeld zijn om woningeigenaren te helpen een hoger energielabel te krijgen. Daarnaast zijn er bij het thema ‘aardgasvrij maken’ nog veel verschillende adviesrichtingen en veel kosten. Het lijkt ons voor de komende periode een zwaar onderwerp. Bij de onderzoeken schakelen we daarom externe, gespecialiseerde partijen in, mogelijk gemaakt door de vijf subsidies van de gemeente Gouda aan onze wijk.

Wat vinden bewoners zelf

We moeten én willen goed peilen bij de wijkbewoners in hoeverre er draagvlak is in de wijk voor dit onderwerp. Onderwerpen zijn: wat zijn de mogelijkheden in onze wijk zoals warmtenetten, hoe maken we keuzes, wat zijn de kosten vs. de opbrengsten, wat kan individueel en wat kan collectief, hoe wordt er rekening gehouden met de energie armoede, hoe gaat de besluitvorming en wat wordt de rol van bewoners hierin. We zullen wijkbewoners op een zakelijke manier vragen wat ze wel willen en ook wat ze niet willen.

Meelezen, meedenken, meedoen

Er zijn inmiddels veel bewoners uit de wijk Plaswijck die hierover willen meedenken. Gezamenlijk geven we informatie over onder andere isoleren en energie besparen, delen we kennis en ervaringen en doen we onderzoeken zoals welke lokale energiebronnen kunnen worden ingezet. Als u over de energietransitie in de eigen straat, buurt of wijk wilt meelezen (zoals ervaringen van andere bewoners), meedenken of meedoen kunt zich altijd aanmelden via een mail naar contact@energiecooperatiegouda.nl  of door te bellen met 06 239 56 999. Het onderwerp ‘energietransitie’ is belangrijk genoeg.

Links

 

 


Concept RES goedgekeurd: belangrijke stap in de energietransitie

16 oktober 2020

De gemeenteraden van de regiogemeenten hebben de concept Regionale Energie Strategie Midden-Holland goedgekeurd. Het is een nieuwe stap in de energietransitie. De gemeenten hebben zich dus nu gebonden om te komen tot veel meer duurzame elektriciteit. Ook zullen de gemeenten een planning moeten opstellen welke wijken aardgasvrij worden, welke criteria daarbij gelden, hoe dat moet gebeuren , wat de kosten zijn, hoe bewoners en bedrijven daarin participeren, enz., enz.

Wat gaat er nu gebeuren.  In de eerste plaats het concreet aanwijzen van (zoek)locaties voor nieuwe energiebronnen. In de tweede plaats zal de Transitievisie Warmte concreet worden gemaakt. In de derde plaats hoe de regio het 50% lokaal eigendom streven gaat realiseren. Tenslotte start een uitgebreid communicatie en participatieproces met burgers, bedrijven en organisaties. Boodschap is: hoe gaan we de energietransitie in de regio vorm geven. De uitkomsten hiervan komen eveneens in de definitieve RES te staan die oktober 2021 gereed moet zijn.

Al met al is de goedkeuring een belangrijke stap, maar de fase die nu volgt zal meer concreet (moeten) gaan worden. Wat komt waar, en wanneer, en wie gaat daarover beslissen en hoe gaat dat dan ….

Meer informatie is te vinden via onderstaande twee links.

 

 

 

 

 

 


Eerste concept RES Midden-Holland

29 mei 2020

De gemeenten in de regio Midden-Holland, waaronder Gouda, de provincie en de waterschappen hebben de voorlopige versie van de concept Regionale Energie Strategie behandeld. De versie is nog voorlopig omdat deze alleen nog door de bestuurders is vastgesteld maar nog niet politiek is besproken. Dat gebeurt de komende maanden. Ook in Gouda zal deze concept RES door de gemeenteraad behandeld gaan worden.

Kort samengevat van wat een RES beoogt:

 • In het Nationaal Klimaatakkoord staat de doelstelling om 35 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.
 • Deze landelijke opgave is verdeeld over 30 regio’s: elke regio moet een Regionale Energie Strategie opstellen waarin staat hoe zij tot meer duurzame energie willen komen, en waar, en hoe.
 • Voor de regio Midden-Holland, waaronder Gouda valt, betekent dat naar rato 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit in 2030 moet zijn opgewekt door middel van zonne- en windenergie op land, ofwel 435 GWh. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio.
 • Om een idee te krijgen hoeveel 435 GWh is: dit staat gelijk aan de elektriciteitsopwek door 544 hectare aan zonnepanelen op dak óf zonnevelden of wat ongeveer 67 grote windturbines van 3 megawatt kunnen opwekken. (NB Deze aantallen staan dus niet in de RES als doelstelling, maar als indicatie !).

In het voorlopige concept van de RES staat ook nog niet op welke plekken de (nieuwe) opwekvoorzieningen moeten komen. Het is een “eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen”. Naast opwekvoorzieningen zoals zonne-energie en windenergie gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte, in plaats van aardgas.

Onze eerste bevindingen:

 • Er zijn alleen denkrichtingen opgenomen, nog geen concrete duurzaamheidsacties.
 • De RES was bedoeld om te komen tot nieuwe ideeën over duurzame energie. Maar naar verluidt heeft de provincie nieuwe ideeën afgewezen omdat deze niet in de provinciale verordeningen staan …. ?!?
 • Erg veel aandacht voor warmte, weinig aandacht voor zon en wind.
 • Positief is dat er aandacht is voor het standpunt van de netbeheerders: houdt met nieuwe elektriciteitsplannen rekening met de bestaande netwerkstructuur.
 • Wat opvalt is dat ondanks alle mooie worden in het Klimaatakkoord en van de RES stuurgroep Midden-Holland over burgerparticipatie en burgers informeren over de energietransitie hiervan nog weinig terecht is gekomen.
 • Alleen de scenario’s BASIS-PLUS en CONCENTRATIE zijn serieus genoeg om verder uit te werken.

Na bespreking in de gemeenteraden en in de provinciale staten wordt de concept-RES uiterlijk op 1 oktober 2020 definitief ingediend.

Inmiddels werken we verder, op stedelijk en regionaal nivo, aan meer concrete plannen om te komen tot meer (nieuwe) duurzame energie.

Persbericht voorlopige versie concept RES

Voorlopige Concept RES Midden-Holland

 

 

 

 


Energiedag gemeente in Schouwburg 17 februari 2020

Persbericht gemeente Gouda:

“Op maandag 17 februari vindt in de Schouwburg van Gouda een bijeenkomst plaats voor inwoners en ondernemers. Het heeft als titel:”Nieuwe energie voor onze stad, hoe doen we dat?” De start van de avond is om 19.30 uur.

Theo Elfrink (energie-expert) vormt met humor en realiteitszin deze avond de verbindende factor. De aanmelding voor deze avond gebeurt via de hernieuwde en verbeterde websiteMaak Gouda Duurzaam.nl.

De gemeente Gouda wil graag een toekomstplaatje schetsen en een grove indicatie geven over de planning naar een eerste aardgasvrije wijk (pas na 2025). De eerste aardgasvrije wijk laat echter nog even op zich wachten. In feite wordt de boodschap: ga maatregelen nemen waar je geen spijt van krijgt. Begin met isoleren en energie besparen en begin met het verduurzamen van je pand.

Er is een plenair gedeelte, een interactie met de zaal en een markt waar diverse aanbieders van adviezen, diensten en producten in contact kunnen komen met inwoners. We stimuleren het wanneer bewoners met elkaar een collectief willen vormen en tonen voorbeelden van wat er qua duurzaamheid al gebeurt in de stad.”

 

Het programma is

19.00 uur inloop met koffie/thee

19.30 – 20.10 uitleg programma door Theo Elfrink

Welkom en uitleg Hilde Niezen wethouder Gemeente Gouda

Voorstellen van de standhouders

Korte quiz over duurzaamheid/energie

20.10 – 21.30 Markt met vele soorten leveranciers/bewoners/ondernemers/adviezen/producten

Daarnaast kan een gratis energiecoach vertellen welke duurzame aanpassingen nu mogelijk zijn.

 

Zie ook de flyer, onder andere voor het aanmelden van deze bijeenkomst, zie https://maakgoudaduurzaam.nl/items/eerste-inwonersavond-17-februari-19-30-uur-schouwburg-gouda

en

Uitnodiging A5_conc3 energiedag 17 02 2020