Wijkjaarprogramma

 

Programma 2024

Voor dit jaar concentreren we ons wederom op participatie in de energie- en warmtetransitie. Ons doel is een realistische, haalbare en betaalbare overgang naar een meer duurzame energie- en warmtevoorziening. Daarvoor is er een zusterorganisatie opgericht, energiecoöperatie WijkEnergie2804. Daarnaast zijn en blijven speerpunten het monitoren van de mobiliteitsontwikkelingen, schoolzones, A12 en de Van Loon locatie. Verder zijn er andere zusterorganisaties die zich richten op bijvoorbeeld maatschappelijk maatwerkvervoer en elke zomervakantie een Huttenbouwdorp Noorderhout.

 


Programma 2023

Steeds meer richten we onze aandacht op de grote en belangrijke wijkzaken, dit mede op basis van reacties van bewoners. Dat zijn de participatie in de energie- en warmtetransitie waarbij we vooral de bewonersbelangen in de gaten houden (onze wijk is startblok in de gemeente Gouda), het voorzien in goed en betaalbaar maatschappelijk vervoer, het monitoren van de mobiliteitsontwikkelingen en de afstemming tussen wijkbewoners en bestuur, politiek of ambtenaren helpen verbeteren. In 2023 zal de focus dan ook liggen op de evaluatie van de Van Loon locatie, de Mileubelasting van de A12, een WijkMobiliteitsPlan (voor de Van Reenensingel), het te maken WijkUitvoeringsPlan voor onze wijk voor de komende warmtetransitie en weer een feestelijk en relaxt huttenbouwdorp noorderhout.

 


Programma 2022

Niet alle thema’s of onderwerpen kunnen opgepakt worden, dat is mede afhankelijk van de actualiteit of vragen vanuit de wijk. Het is verder niet vanzelfsprekend dat alle thema’s door ons als bewonersorganisatie worden opgepakt. Soms zijn tijdelijk niet voldoende vrijwilligers/wijkbewoners met specifieke deskundigheid beschikbaar, vaak ook is het toch of meer een taak van bestuur, politiek en ambtenaren om zaken op te pakken. De gevolgen van de corona ontwikkelingen bleven doorwerken, onder andere de vrijwilligersinzet is minder geworden. Globaal kregen in 2022 de volgende zaken aandacht, op basis van signalen uit de wijk, bewonersbijeenkomsten en -enquêtes, en plannen van de gemeente. Al met al lag de focus van betrokken wijkbewoners/commissies vooral op de :

 1. Maatregelen VerkeersCirculatiePlan monitoren, onderzoeken doorstroming en geluidsoverlast Burgemeester van Reenensingel, tegengaan doorsteek vanaf de Rondweg Reeuwijk.
 2. Realisatie (eindelijk) van aanleg drie Schoolzones in de wijk.
 3. Nieuwe Omgevingsvisie, bouwplannen in de wijk, burgerparticipatie.
 4. Geluidsoverlast A12, zonnepanelen op (hogere) geluidswal.
 5. Werkwijze goudapot, anonieme willekeur bij toewijzing, onze financiële aanvragen voor maatschappelijke projecten vallen tussen wal en schip.
 6. Herbestemming PWA-kazerne blijven volgen, lijkt goed te gaan.
 7. VervoersPuntGouda en AutoMaatje verder uitbreiden, vierde auto erbij: de groei gaat door, vanwege het op tijd rijden, van deur tot deur rijden, de betaalbaarheid én de vriendelijkheid van de vrijwilligers! Helaas onvoldoende financiële middelen nog om nieuwe busjes/auto’s te kopen. 
 8. ZorgPuntGouda: keukenproject met nieuwe wijkcentrum VanNoord opstarten. Sociaal domein: eigenlijk zoveel problemen dat nieuwe aanpak nodig is.
 9. Huttenbouwdorp Noorderhout: weer een groot en feestelijk en relaxt zomerervenement voor jong en oud!
 10. Samenwerking met nieuwe wijkagenten bespreken.
 11. Energie- en warmtetransitie in de wijk. Plaswijck 2804 is aangewezen als startblok. Burgerparticipatie borgen. Wijk- en buurtinitiatieven stimuleren. ‘Wijkenergie 2804’ opzetten. Informatiebijeenkomsten verduurzaming woningen. Onderzoek aquathermie Reeuwijkse Plassen.
 12. Van Loon locatie: alweer een ruimtelijk ordeningsproject waarbij communicatie en afweging van belangen niet voldoende goed ging. Er is een uitgebreide zienswijze ingediend die met name wees op de te dunne onderbouwing van de verkeers- en parkeerprognoses. Na realisatie van het bouwproject zal dit gemonitord worden. De afweging voordelen bouwproject gezien de woningnood vs. een onevenredig grote belasting voor direct omwonenden, die ligt bij de politiek.

 

 


Programma 2021

Vanwege alle coronamaatregelen waren de plannen voor vorig jaar voorzichtig geformuleerd en onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen. Inderdaad kon vanwege coronamaatregel veel niet (volledig) worden opgepakt. 

Veel aandacht hebben gevraagd de bouwplannen bij Van Loon, het nieuwe VerkeersCirculatiePlan en de Energie- en Warmtetransitie. In deze gevallen was onze rol vooral zorgen voor voldoende burgerparticipatie, zorgen voor een heldere besluitvorming en zorgen voor een gedegen belangenafweging. Klinkt logisch, maar is niet altijd vanzelfsprekend.

Bij dit alles de constatering dat er vele zorgen in de samenleving waren en zijn, veelal vanwege de gevolgen van corona. Vooral in het sociaal domein gaat er te veel niet goed genoeg.

We zijn zeer dankbaar voor de grote inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers.

Globaal hadden we onderstaande aadachtspunten:

 1. Bevorderen veiligheid in de wijk met gemeente en politie.
 2. Wijkactiviteiten: in de Hoefs, Koningsdagen en Huttenbouwdorp Noorderhout.
 3. De energietransitie in de wijk (plannen overheid).
 4. ZorgPuntGouda: keukenproject in het nieuwe wijkcentrum Noord.
 5. VervoersPuntGouda en AutoMaatje Gouda verder uitbreiden.
 6. Nieuwe VerkeersCirculatiePlan Gouda en aanleg drie Schoolzones in de wijk.
 7. Ruimtelijke ordeningsprojecten in de wijk in de gaten houden, herbestemming PWA-kazerne en Van Loon locatie bij de Ridder van Catsweg.

 


Programma en evaluatie 2020

Vorig jaar waren er de volgende speerpunten. Maar begrijpelijk, de corona crises heeft gezorgd dat er andere prioriteiten waren. Er zijn nog steeds veel zorgen, veel uitdagingen, veel nieuwe ontwikkelingen, laten we daarom de evaluatie over vorig jaar maar globaal houden.

 

 1. Veiligheid in de wijk: samen met de gemeente en politie zullen we in bepaalde wijken en buurten extra actie ondernemen. Dit wordt een vervolg op Buurt Bestuurt. Ook zal het nieuwe Buurt Interventie Team goed worden uitgerust zodat als het weer nodig is er direct actie kan worden ondernomen.
 2. Aandacht voor de bewoners en de leefbaarheid in de Hoefs, samen met wijkpartners. Er zijn twee acties gepland.
 3. Koningsdagen in de wijk organiseren en ondersteunen (oa. Bloemendaal-Plaswijck bij winkelcentrum).
 4. Huttenbouwdorp Noorderhout weer organiseren, dit jaar voor de tiende achtereenvolgende keer.
 5. Nieuw duurzaamheidsproject van de Energie Coöperatie Gouda namelijk de mogelijkheden van meer nieuwe, duurzame windenergie onderzoeken voor bewoners en bedrijven in Gouda.
 6. Met het gestarte ZorgPuntGouda werken aan goede en betaalbare aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
 7. VervoersPuntGouda een plaats geven in de vervoersopgaven van de overheid.
 8. De drie Schoolzones in de wijk realiseren, dit jaar fase II en afsluiting, voor de verkeersveiligheid bij en rond scholen.
 9. Meedoen aan de klankbordsessies van de gemeente Gouda over het nieuwe VerkeersCirculatiePlan.
 10. Opening nieuwe Wijkcentrum Noord in de oude bibliotheek naast winkelcentrum Bloemendaal: zorgen voor een goede invulling voor de hele wijk en een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
 11. Procedures en besluitvorming bij ruimtelijke ordeningsprojecten in de wijk in de gaten houden, zoals het voormalige verpleeghuis Bloemendaal, de oude garage Van Loon bij de Ridder van Catsweg en de plannen bij de Oosthoef voor een Knarrenhof.
 12. Tenslotte het uitbrengen van wijkbrochures over enkele specifieke thema’s, waarschijnlijk veiligheid, het sociaal domein ic. zorg en welzijn, vervoer en duurzaamheid.

 

 


Programma en evaluatie 2019

Dit jaar stonden de twaalf speerpunten centraal (zie lijst hierna). Meer zaken kwamen aan de orde, al naar gelang de actualiteit (vuurwerkvrije zones) en vragen vanuit de wijk. Vorig jaar is heeft Buurt Bestuurt even stil gelegen maar er is veel tijd en energie besteed aan de veiligheid in de wijken, vooral vanwege de vele autobranden. Waar mogelijk is de politie geholpen en heeft een groep bewoners daadwerkelijk ’s avonds en ’s nachts de wijk in de gaten gehouden.   In het algemeen was het qua wijk- en buurtactiviteiten een gemiddeld    jaar waarin onder andere door de constructie met de goudapot minder wijkprojecten zijn te realiseren dan gepland. Wel is te zien dat gemeente en woningcorporatie meer aandacht gaan besteden aan de leefbaarheid in kwetsbare wijken.  Koningsdag en Huttenbouwdorp Noorderhout waren weer meer dan geslaagd zeker als je de bijzondere weersomstandigheden meeneemt.   Het project Zon op GOUDasfalt waarvan de Energie Coöperatie Gouda mede initiator was kende een groot succes en was het eerste collectieve zonnepanelenproject van Gouda. VervoersPuntGouda voorzag wederom een een grote behoefte en is uitgegroeid tot een grote maatschappelijke organisatie. De gemeente Gouda heeft bovendien financieel bijdragen om de start van AutoMaatje mogelijk te maken.    ZorgPuntGouda is qua organisatie opgebouwd en zal 2020 van start gaan. De schoolzones zijn opnieuw niet aangelegd. Er is blijvend contact met de gemeente en de vijf basisscholen in de wijk om te zorgen dat het project geheel wordt afgerond. Er is door de gemeente toegezegd dat in 2020 realisatie wel zal plaatsvinden. Datzelfde geldt voor het nieuwe wijkcentrum Noord, maar ook hier lijkt realisatie in 2020 mogelijk.   In Gouda Noord is begin van het jaar een uitgebreid participatierapport opgesteld over de herbestemming van de voormalige PWA-kazerne, hierin zijn de wensen van bewoners en de wijkbelangen goed meegenomen.  Over de andere hieronder genoemde punten was er weinig nieuws en/of waren er geen bijzondere ontwikkelingen.

 1. Vervolgproject Buurt Bestuurt voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Waarschijnlijk plastic afvalzakken en afvalbeleid.
 2. Aandacht voor de bewoners en de leefbaarheid in de Burgen, Lustenbuurt zuid en de Hoefs met wijkpartners. Na de geslaagde wijkontwikkeling in Gouda-Oost en Korte Akkeren is deze aanpak -gebiedsgerichte ontwikkeling voor meer leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang met alle partners- óók in deze wijken in Plaswijck toepasbaar.
 3. Koningsdagen in de wijk organiseren en ondersteunen (Bloemendaal-Plaswijck bij winkelcentrum en bij Ankerlicht).
 4. Huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout, Westergouwe, Kadebuurt en Kleurenpalet weer organiseren en ondersteunen.
 5. Drie nieuwe duurzaamheidsprojecten in stad, wijk en buurt met de Energie Coöperatie Gouda realiseren. Ook bewonersbijeenkomsten verduurzaming woningen en collectieve wijkacties zonnepanelen.
 6. Met het gestarte ZorgPuntGouda werken aan goede en betaalbare aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
 7. VervoersPuntGouda een plaats geven in de vervoersopgaven van de overheid.
 8. De drie Schoolzones in de wijk realiseren, dit jaar fase II en afsluiting, voor de verkeersveiligheid bij en rond scholen.
 9. Na Bewonersplatform Gouda Noord (2805) ook een bewonersorganisatie in Bloemendaal (2803) opzetten, naast Plaswijck (2804). Wijkteam Plaswijck omvormen tot bewonersorganisatie, langzaam afscheid nemen van naam ‘wijkteam’.
 10. Nieuwe wijkcentrum Lekkenburg in de oude bibliotheek naast winkelcentrum Bloemendaal: zorgen voor een goede invulling voor de hele wijk en een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
 11. Met Bewonersplatform Gouda Noord werken aan volwaardige herbestemming voormalige PWA-kazerne naar bijvoorbeeld ‘Noordstaet’, waarbij rekening wordt gehouden met de wijk en haar bewoners.
 12. Procedures en besluitvorming bij ruimtelijke ordeningsprojecten in de wijk in de gaten houden, zoals het voormalige verpleeghuis Bloemendaal, de oude garage Van Loon bij de Ridder van Catsweg en de plannen bij de Oosthoef voor een Knarrenhof.

 

 


Programma en evaluatie 2018

Dit jaar stonden de volgende speerpunten centraal. Het is uiteraard mogelijk dat er andere thema’s of onderwerpen aan de orde komen, al naar gelang de actualiteit. In het algemeen is een behaald en hebben we kunnen bijdragen een meer leefbare wijk. Belangrijk is dat -samen met Kwadraad- de oude bibliotheek een mooie invulling krijgt als wijk/zorgcentrum     .  De nieuwe zusterstichting Bewonersplatform Gouda Noord draait goed  en vanuit de gemeente kwam er weer iets meer ondersteuning voor de wijkteams     .  Maar wat betreft de financiën bleef het schipperen tussen de gemeente en de goudapot, ofwel het kastje en de muur.

 

 1. Tweede project met Buurt Bestuurt realiseren voor leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
 2. Extra aandacht voor het veiligheidsbeleid in Gouda.
 3. Aandacht voor de bewoners en de leefbaarheid in de Burgen, Lustenbuurt zuid en de Hoefs met wijkpartners.
 4. Koningsdagen in de wijk ondersteunen en promoten.
 5. Huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout, Westergouwe, Kadebuurt en Kleurenpalet weer organiseren en ondersteunen.
 6. Duurzaamheidsprojecten in stad, wijk en buurt met de Energie Coöperatie Gouda realiseren.
 7. Start ZorgPuntGouda voor goede en betaalbare aanvullende zorg en welzijn in de wijk.
 8. Derde auto of bus voor VervoersPuntGouda.
 9. Drie schoolzones in de wijk realiseren.
 10. Voldoende ondersteuning voor maatschappelijke bewonersinitiatieven, bijvoorbeeld via een wijkprojectenfonds, met bewonersorganisaties/wijkteams nieuwe stijl die zijn toegerust op de ontwikkelingen en uitdagingen in de samenleving.
 11. Na Bewonersplatform Gouda Noord (2805) ook een bewonersorganisatie in Bloemendaal (2803) opzetten, naast Plaswijck (2804), en dan meer samenwerken.
 12. Nieuw buurtservicecentrum in oude bibliotheek naast winkelcentrum bloemendaal. En met Bewonersplatform Gouda Noord werken aan herbestemming voormalige PWA-kazerne naar ‘Noordstaet’.

 

 


Programma en evaluatie 2017

Vorig jaar stonden de volgende speerpunten centraal. Uiteraard zijn er ook andere zaken geregeld en op andere thema’s de wijk- en bewonersbelangen behartigd, maar de evaluatie van de vooraf benoemde programmapunten is als volgt:

 1. Leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbeteren via Buurt Bestuurt. ==> De proef met Buurt Bestuurt in Plaswijck is geslaagd en de collectieve wijkactie verlichting zeer geslaagd.
 2. Aandacht voor de leefbaarheid in de Burgen- en Lustenbuurt. ==>  Helaas, veel bewoners/trekkers van het eerste uur namen afscheid of verhuisden om verschillende (persoonlijke) redenen. Met name in de Burgenbuurt en Lustenbuurt-zuid is juist wel extra aandacht nodig voor de leefbaarheid en samen-leving, ook van wijkpartners. Inmiddels weer langzaam opgestart. Jammer dat projectgeld niet meer beschikbaar mag blijven voor deze kwetsbare buurten.
 3. Aandacht voor de leefbaarheid in de Hoefs. ==>  Met de wijkpartners is er aandacht voor deze buurt en ook vorig jaar zijn bijvoorbeeld twee buurtactiviteiten voor en met bewoners georganiseerd.
 4. Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe. ==>  Ja hoor, uiteraard met wat kinderziektes maar zeer geslaagd met opvallend positieve sfeer in deze nieuwe woonwijk! Ook andere huttenbouwdorpen noorderhout, goudse hout, kadebuurt en kleurenpalet afgelopen jaar zeer geslaagd.
 5. Start duurzaamheid en energiebesparing in de wijk met de Energie Coöperatie Gouda. ==> Er zijn verschillende veelbelovende projecten maar de doorlooptijd is lang en de complexiteit groot. Wel geslaagde start ‘wijkgerichte aanpak verduurzaming woningen’ in de wijk, samen met de gemeente Gouda en goede duurzaamheidspartners.
 6. Start ZorgPuntGouda, gericht op goede en betaalbare aanvullende zorg en welzijn in de wijk. ==>  Er is een nieuwe groep vrijwilligers die daadwerkelijk wil zorgen voor goede, betaalbare aanvullende zorg en welzijn in de wijk. Website gereed, programmapunten ook. Financiering opstartkosten nog probleem.
 7. Zienswijze op het concept Mobiliteitsplan Gouda. ==>  De hele inspraakprocedure kende een wat wonderlijk verloop en veel punten van onze uitgebreide zienswijze zijn niet beantwoord, maar belangrijke punten als schoolzones zijn wel opgenomen in het nieuwe mobiliteitsplan. Zelfs unanieme steun van gemeenteraad voor realisering drie schoolzones in onze wijk Plaswijck!
 8. Burgerparticipatie plaats geven bij maatschappelijke uitdagingen. ==>  Wat een gedoe, eigenlijk geen werken meer zo als actieve bewonersorganisatie/wijkteam. Vooral de goudapot onnavolgbaar. Pas eind vorig jaar beetje licht aan einde tunnel.

NB Extra programmapunt gedurende het haar: Bewonersplatform Gouda Noord opgestart met goede groep bewoners! 

NB En VervoersPuntGouda, vrijwilligersvervoer voor senior Gouwenaren, blijkt groot succes: het op tijdsafspraak rijden, van deur-tot-deur vervoeren en gewoon vriendelijk zijn blijken in een behoefte te voorzien. 

 

 


Programma en evaluatie 2016

In dit jaar stonden de volgende speerpunten centraal.

1. Opzetten (digitaal) vgroeneiligheidsplatform, met nieuwe website veiligheidspuntgouda . [gestart inclusief bewonersbijeenkomsten over oa whatssapp groepen]

2. Proefproject ‘Buurt Bestuurt’ bij veiligheid in de wijk. [gestart inclusief bewonersbijeenkomsten met gemeente en politie]groen

3. Herbestemming oude bibliotno_mouthheekpand bij winkelcentrum Bloemendaal. [nog steeds lopend, mogelijk pas in 2018 uitsluitsel over definitieve herbestemming}

4. Aandacht voor degroen Burgen en Lustenbuurt, organisatie Koningsdag. [de eerste Kleedjesmarkt bij Winkelcentrum Bloemendaal was een succes!]

5. Aandacht voor de leefbaarheno_mouthid in de Zomenbuurt. [in 2016 zijn er weinig bijeenkomsten geweest en leefbaarheidacties]

6. Aandacht voor de leefbgroenaarheid in de Hoefs. [Met Mozaiek Wonen en Sociaal Team Noord en de GGZ zijn verschillende leefbaarheidsacties gestart zoals de KerstTent]

7. Organisatie Huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout, Kadebuurt, Kleurenpalet, een nieuwe jongerenprogramma ‘Gouda Bouwt, inclusief de Openlugroencht Bioscoop’. [wederom succesvolle, geslaagde en feestelijke wijkevenementen. Ons nieuwe huttenbouwdorp GoudseHOut was geslaagd]

8. Projecten duno_mouthurzaamheid en energie in en voor de wijk met de Energie Coöperatie Gouda. [start uitgesteld tot dit jaar]

9. Zorg en welno_mouthzijn in de wijk, opzetten zorgcoöperatie. [start uitgesteld tot dit jaar]

10. VervoersPuntGgroenouda voor ‘goed, goedkoop en gezellig’ vervoer in Gouda verder uitbouwen. [een nieuw initiatief dat duidelijk in een behoefte voorziet]

11.. Meewerken aan nieuwe Mobiliteitsplan Gouno_mouthda (inclusief Verkeersplan Plaswijck(weg) en consequenties Randweg Reeuwijk. [de gemeente Gouda zal het nieuwe Mobiliteitsplan pas dit jaar in behandeling nemen]

12. Herbegroenstemming PWA kazerne naar een asielzoekerscentrum. [via het mede door ons opgestarte Bewonersplatform GoudaNoord zijn op constructieve en tegelijk heldere wijze alle belangen meegewogen bij dit project. Het Bewonersplatform blijft betrokken bij de herbestemming}

 

 


Evaluatie wijkjaarprogramma 2015

Dit jaar is er een andere insteek, dit mede omdat er vrijwel geen wijkbudget meer beschikbaar is. Wat blijft is de inzet voor de leefbaarheid van de wijk. Wat ook blijft is het samenwerken met vele medebewoners en met veel partners. Wel zal de insteek nog meer gericht zijn op ‘grote’ wijkprojecten of ontwikkelingen waarbij het wijkbelang in het geding is. Dat zal dan vooral gaan om veiligheid, verkeer en zorg en welzijn. Speerpunt dit jaar is verder het opzetten en beheren van nieuwe maatschappelijke wijkvoorzieningen.

De programmapunten dit jaar, nog doorlopend van het jaar ervoor en/of nieuw opgestart:

1. Herinrichting Lekkenburg/Leeuwenburg/skatebaan. Goed geslaagd. Na jaren van overlast is de rust (voorlopig) teruggekeerd. groenHet gebied ziet er veel beter uit ook. Beide zaken hangen uiteraard samen.

2. Proef digitale platforms voor meer direct contact tussen burgeno_mouthrs onderling en met de wijkagenten. Opgestart, krijgt in 2016 een vervolg.

3. Proef in navolging van ‘Buurt Bestuurt’ in Rotterdam dat “binnen de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester bewoners vogroenor een deel de inzet van politie en stadstoezicht moeten kunnen bepalen”. Eindelijk gelukt het opd e agenda te krijgen. Start in 2016.

4. Verkeersplan Plaswijck(weg) van wijkteam en basisscholen voor herijking Mobiliteitsvisie Gouda. Hiervoor zijn gelden uit het groenwijkbudget gereserveerd. Het verkeersplan is opgesteld en zal in 2016 worden ingediend bij de gemeente.

5. Meedenken met Herijking Mobiliteitsvisie. Deze zal no_mouthplaatsvinden in 2016, niet in 2015.

6. Evaluatie Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal, met gemeente. Onder andere problematiek laad- en losverkeer rood2winkelcentrum Bloemendaal. Heeft nog steeds niet plaatsgevonden, ondanks toezeggingen …

7. De Rondweg Reeuwijk. Afhankelijk van verkeerskunidge en no_mouthmilieu effecten is onder andere een beroep op de nieuwe wet Swung mogelijk.

8. Verkeersgevolgen van herbestemming PWA-kazerne naar eengroen moskee en voorzieningen voor Gemiva en de Ark. Een duidelijk en helder verkeerskundig standpunt in onze inhoudelijke brief.

9. Herinrichting Groene Eiland. Is niet doorgegaan, bij de nationno_mouthale prijsvraag behaalde het projectplan ene tweede plaats, zodat we niet naar de finale konden. Toch een mooi project waaraan veel bewoners hebben meegedaan.

10. Bomenplant Natuurspeelplaats Noorderhout. Dit loopt nog, er ino_mouths extra onderzoek nodig.

11. De ontwikkelingen bij Bunderhof 1 en Bunderhof 2. Opnieuw bleek dat bij ruimtelijke ordeningsprojecten en bij planontwikkeling de belangen niet goed worden afgewogen, dat de informatie-groenvoorziening naar bewoners en belanghebbenden niet optimaal is en dat regels niet per definitie door grote partijen worden nageleefd. We hebben hieraan meermalen op verschillende manieren aandacht besteed en uiteindelijk kunnen bereiken dat de kosten van de compenserende maatregelen in de omgeving bij de planontwikkelaar zijn neergelegd en niet bij de Goudse burger.

12. Buurtbijeenkomsten en ondersteunen bewonerscommissies in Hoefs en Zomen. Contact houden met de buurten waar de groenleefbaarheid om verschillende redenen minder is dan in de rest van gouda.

13. Activiteiten Burgen en Lustenbuurt en samenwerken met groenbewoners en bewonerscommissies. De traditionele opschoondag is inmiddels een mooie traditie. Wel zijn er tijdelijk minder activiteitne geweest, dit mede omdat de woningcorporatie zich steeds meer terugtrekt.

14. Herinrichting voetbalveld bij de Rijnlust in de Burgen en rood2Lustenbuurt. Uiteindelijk bleek het niet mogelijk om de gemeente te overtuigen om aan dit sociaal kwetsbare gebied extra aandacht en geld te besteden.

15. Huttenbouwdorp Noorderhout 2015! Een wederom geslaagd groenen feestelijk zomerevenement, met dit jaar veel kinderen, jeugd en volwassen en relaties.

16. Opzetten Wijk Zorg Coöperatie. Een coöperatie zet zich in voor no_mouthhet behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in de eigen wijk. Nog in voorbereiding …

17. Opzetten Wijk Energie Coöperatie: samen met maatschappelijke partners opstarten projecten voor duurzaamheid, energiebesparing groenen Goudse groene stroom in, voor en met de wijk. Is geslaagd en inmiddels met bewonesr en partijen bezig met de eerste duurzame projecten in stad en buurt.

18. Opzetten WijkBus: maatwerkvervoer in, voor en met de wijk. Gezamenlijke uitstapjes naar schouwburg, winkel enz. met groenvrijwillige chauffeurs en busjes, voor senioren, eenzamen, kwetsbaren. De stichting VervoersPuntGouda is lang voorbereid en inmiddels succesvol gestart.

19. Opzetten Fietsen reparatie zaak in de Buurtstee. Een zeer geslaagd vrijwilligersproject, dat overduidelijk in een behoefte groenvoorzag. Begin 2016 is het project gestopt omdat het te veel werk werd en te groot werd voor een vrijwilligersproject.

20. Mogelijkheden maatschappelijke voorzieningen in vrijgekomen bibliotheekpand naast winkelcentrum. Vorig jaar zijn dan eindelijk groenmet betrokken partijen de eerste schetsen gemaakt voor een gecombineerde maatschappelijke en commerciële herbestemming. Wordt zeker vervolgd.

Al met al is te spreken van een redelijk effectief jaar wat betreft de bereikte resultaten voor de leefbaarheid van de wijk en haar bewoners.

 


Wijkaanpak gestopt

Vanwege het besluit van de gemeenteraad is de Wijkaanpak met ingang van 2015 stopgezet. Nadere informatie volgt nog over de nieuwe opzet.

Wijkaanpak stond sinds 2008 voor een nieuwe wijze van samenwerken in de Goudse wijken waarbij de leefbaarheid in de wijken en de vragen van bewoners centraal staan. De wijkteams van bewoners, de twee Goudse woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland, de politie, welzijnsorganisatie Factor-G en de diverse afdelingen van de gemeente Gouda werken samen aan de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijken. Doel was dat iedereen prettig en veilig woont in de eigen wijk.

Centraal stond de Nota Wijkaanpak ‘Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen’. De gemeente Gouda wilde hiermee meer verantwoordelijkheid aan mensen en instellingen in de wijk geven. De gemeenteraad van Gouda had verder besloten dat de wijkpartners meer moeten gaan samenwerken en dat er meer ‘programmatisch’ gewerkt moet worden, dat is meer doelgericht en gestructureerd. Voor elke wijk werd een Wijkvisie, een Wijkanalyse en een Wijkjaarprogramma gemaakt. In een Wijkjaarprogramma stond wat alle partners in een bepaalde wijk in een bepaald jaar gingen doen.

Onze rol was het behartigen van de belangen van de wijk en haar bewoners. Voor een wijkjaarprogramma maakten wij vooral gebruik van onze bewonersenquêtes en signalen uit onze bewonersavonden, reacties op digitale nieuwsbrieven, van de meldingen die binnen zijn gekomen, het overleg met de bewonersverenigingen in de wijk, de signalen uit ons inmiddels grote netwerk van medeburgers en de Stasdmonitor van de gemeente Gouda.

 

 


Evaluatie Wijkjaarprogramma Plaswijck 2014

Er waren 45 projecten, activiteiten en initiatieven opgesteld, verdeeld over 7 thema’s. Bij veel onderwerpen was Wijkteam Plaswijck actief betrokken. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat mede vanwege de bezuinigingen bestuur en politiek een andere richting zouden kiezen voor wijkaanpak/wijkteams. Verder had een aantal wijkpartners te kampen met reorganisaties, bezuinigingen en stelselwijzigingen (gemeente, cyclus, woningcorporatie, politie, jeugd- en jongerenwerk). Tegen deze achtergrond kan men tevreden zijn over wat er nog voor de wijk is gerealiseerd. Per saldo geven wij het afgelopen jaar een voldoende:

geel

 

Enkele programmapunten hebben mede dankzij de inzet van medebewoners een goed resultaat behaald, dat waren de wijkraadplegingen voor de herinrichting van de Skatebaan, het opstellen van het Verkeersplan Plaswijck(weg), het Huttenbouwdorp Noorderhout en het 40-jarig wijkfeest van de Burgen en Lustenbuurt.

groen

 

Op enkele onderdelen hebben enkele wijkpartners helaas verstek laten gaan. Mogelijk dat dit komt vanwege de aanhoudende reorganisaties, bezuinigingen en stelselwijzigingen.

rood2

 

 

Thema Veiligheid en Overlast

Veel bewoners wonen en prettig en veilig in de wijk. Wat betreft leefbaarheid en veiligheid is de wijk in het algemeen veilig te noemen. Wel is er een aantal specifieke pijnpunten. Het gaat om sommige buurten en specifieke problemen. Zo wordt Plaswijck specifiek genoemd in het kader van jeugdoverlast en jeugdgroepen. Het veiligheidsgevoel in de wijk blijft nog achter.

Maar er is de afgelopen jaren al veel bereikt. Gemeente, politie, jongerenwerk en wijkteam werken aan de veiligheid in de wijk. De aanpak is sterk gericht op de overlast van groepen en op individuele probleemjongeren. Wijkteam Plaswijck is actief betrokken bij het veiligheidsbeleid in Gouda en heeft afgelopen jaren samen met bewoners een aantal overlastplaatsen in de wijk heringericht (Trompenburg, Zomen, Mammoet).

De wijkpartners willen de veiligheid in Plaswijck verder verbeteren door gerichte aanpak van overlastplegers en de Top 60. Doelstelling is dat 80% van de mensen zich veilig voelt.

 

Programmapunten leefbaarheid en veiligheid:

1. Herinrichting overlastplaats Lekkenburg/Leeuwenburg/skatebaan.
Wijkteamproject samen met gemeente en jongerenwerk.

Fotot skatebaan april 2012 (3)

2. Meer gedoog hangplekken maken aan randen van de wijk voor jongeren.
Niet de structurele oplossing, wel minder overlast in de wijk.

Bestaande JOP in de wijk

3. Structurele aanpak problematiek jonge jeugd door Jongerenwerk, Politie, CJG en Veiligheidshuis.

Bikers

4. (Digitaal) veiligheidsplatform in aantal buurten opstarten.

Wijkagenten, gemeente, politie, wijkteam en bewoners kunnen sneller met elkaar communiceren. Preventie is belangrijk, vooral bij woning- en autoinbraken. “Burger aan zet & communicatie met de stad: de burger kan zelf meer doen om leefbaarheid en veiligheid in zijn eigen woonomgeving te bevorderen door bijvoorbeeld alert te zijn op verdachte situaties en zelf initiatief te nemen om anderen aan te spreken op ongewenst gedrag.” (Veiligheidsbeleid 2014 Gemeente)

GoudaVeilig-web20 (2)

5. Voorzetten aanpak persoons-, groeps- en omgevingsgerichte aanpak op specifieke overlastgevende, hinderlijke en criminele jongeren(groepen) in Plaswijck.
Three-strikes out en gebiedsverboden. “Aanpak jeugdveiligheid: de problematische jeugdgroepen in Oost, Korte Akkeren, Plaswijck en Goverwelle staan ook in 2014 centraal in de aanpak jeugdveiligheid.” (Veiligheidsbeleid 2014 Gemeente)

Raadsmemo-en-IVB-Actieplan-2014.pdf

Raadsmemo top60 aanpak

 

6. Districtschef politie komt weer een presentatie houden over de organisatie, aanpak en resultaten van het politie en de wijkagenten.

De definitieve datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

7. Bijdrage aan opstellen nieuwe Goudse veiligheidsplan.

Het Wijkteam komt graag in contact met wijkbewoners die constructief en daadwerkelijk willen meewerken een leefbare en veilige wijk. “Bewoners krijgen daadwerkelijk meer grip op de ontwikkelingen in hun directe leefomgeving, wanneer ze participeren en zelf initiatieven ondernemen voor meer binding en betrokkenheid in de buurt. Dit heeft ook invloed op de veiligheidsbeleving.” (Veiligheidsbeleid 2014 Gemeente)

Gouda integraal veiligheidsbeleid 8 puntenplan

 

Thema mobiliteit en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid, bewoners blijken het belangrijk te vinden. Er is ook veel aan de hand in onze wijk.

Belangrijk vorig jaar was de realisatie van nieuwe Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal, een project van gemeente en wijkteam waar we best trots op zijn.

Dit jaar staat het nieuwe Verkeersplan Plaswijckweg centraal. Hiervoor is een grote enquête uitgezet bij ouders en kinderen van basisscholen in de wijk.

Belangrijk wordt het voorkomen van doorsteek van rondweg naar Plaswijckweg, want dat betekent een onacceptabele toename van (vracht)verkeer door wijk met veel kinderen.

Gelukkig zijn er veel wijkbewoners en scholen die meedoen en meedenken met Wijkteam en Gemeente over oplossingen. Hebt u ervaring of kennis? Altijd welkom!

 

Programmapunten verkeer en verkeersveiligheid:

8. Opstellen Verkeersplan Plaswijck.

Verkeerscommissie basisscholen en gemeente werken aan verkeersveiliger wijk, vooral voor kinderen. Momenteel is er een enquête over de verkeersveiligheid in de wijk onder ouders en kinderen van de basisscholen. Een plan in het instellen van Schoolzone’s bij de basisscholen in de wijk.

schoolzone

 

9. Evaluatie Verkeersplan Winkelcentrum Bloemendaal.
Door Wijkteam en Gemeente is vorig jaar een nieuw verkeersplan opgesteld en uitgevoerd. Best trots op. Dit jaar zullen de gemeente Gouda en wijkteam Plaswijck en de winkeliersvereniging een evaluatie houden: zijn er nog aanpassingen nodig? Is de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd?

9 Verkeerplan gemeente en wijkteam verkeersstromen aangepast bij winkelcentrum Bloemendaal

10. De voorgenomen Rondweg Reeuwijk langs onze wijk.
Wat wordt de milieubelasting? En vooral, tegenhouden twee doorsteken naar onze wijk.

10 Geen vrachtautoverkeer door de wijk

11. Een betere doorstroming op de belangrijke Van Reenensingel.
Werken de nieuwe slimme verkeerslichten?

VRIs Gouda

12. Aanpak risicovolle kruispunten in de wijk. Zo is ook het risicovolle kruispunt bij de Lekkenborch aangepast. Maar er zijn meer locaties in de wijk die aandacht behoeven.

12 Gevaarlijkste kruispunt van de wijk (bij de Lekkenborch) ook aangepast

13. Meewerken aan opstellen herijking Mobiliteitsvisie Gouda.

Het huidige mobiliteitsplan: Mobilitieitsplan Gouda 2007-2020

Thema leefomgeving en openbaar gebied

Een goed onderhouden leefomgeving en openbaar gebied wordt door veel bewoners gewaardeerd.
Het behouden van het groene karakter van de wijk vinden veel wijkbewoners zeer belangrijk, zo blijkt elke keer weer.
Dit jaar zijn er (weer) ruimtelijke ordeningsprojecten waarvan we ons afvragen of alle belangen (en vooral die van bewoners) wel voldoende zijn meegenomen.

De programmapunten:

14. Nieuwe Hondenbeleid, onder andere aanwijzen van (nieuwe) losloopgebieden en herinrichting van het Groene Eiland.

Advies over wijziging hondenbeleid van Stichting Wijkteam Plaswijck website

 

15. Mozaiek Wonen wil in 2014 meer toezien op een basaal onderhoud van (voor)tuinen van huurwoningen.

Brochure Mozaïek Wonen

16. Nieuwe voorzieningen op de mooie Natuurspeelplaats Noorderhout.

Aan de rand van de wijk, bij de geluidswal. Vorig jaar hebben Rabobank Gouwestreek en Wijkteam Plaswijck een nieuw speeltoestel mogelijk gemaakt. Dit jaar werken wijkteam Plaswijck met maatschappelijke partners en wijkbewoners aan een nieuwe verrassing.

Boom op noorderhout in avondlicht

17. De bouwplannen bij Bunderhof 1 en Bunderhof 2. Gaat alles daar wel volgens de regels?

Brief aan gemeente Gouda van Wijkteam Plaswijck over projectontwikkeling Bunderhof 2

 

18. Leefomgeving winkelcentrum Bloemendaal

Een regionaal winkelcentrum in zo’n kleine wijk betekent passen en meten. Is met alle belangen wel rekeningen gehouden? Onder andere oplossen problematiek laden en lossen.

18 Nog oplossing zoeken voor laad en losverkeer winkelcentrum Bloemendaal

19. Verder (financieel) ondersteunen en opzetten Eetbare Buurttuinen in de wijk.

De eerste Buurttuin in de Hoevenbuurt is een succes.

19 De succesvolle Eetbare Buurttuin aan de Idahoeve in Plaswijck

20. Bij-Blije-Buurt.

Zorgen voor een meer bijenvriendelijke wijk. Bijvoorbeeld een ‘bijenroute’ door de wijk heen met zaadjes voor bijenvriendelijke bloemen.
20 Een Bij-Blije-Buurt goed voor de natuur en voor de mens

 

21. Vervanging bomen in de wijk veiligstellen.

Dit mede gezien nieuwe bezuinigingen. Met name de populieren naderen het einde van hun levensduur.

21 Behoud groen karakter en mooie bomen van de wijk

22. Onderhoud openbaar gebied.

Blijft onze wijk nu achter of niet? In de kwartaalrapportages lijkt het er op dat onze wijk altijd relatief laag scoort. Hierover komt nog meer informatie.

KOR wijken tm augustus 2013

Thema samen-leven en maatschappelijke voorzieningen

De maatschappij verandert, mensen hebben meningsverschillen, maar ook elkaar nodig. Op naar de participatiesamenleving! Meer naar, door en met burgers, die dus daarvoor wel de ruimte moeten krijgen met een overheid als regievoerder. Niet te veel zeuren. Zaken oppakken. Goede bewonersinitiatieven worden dan ook altijd (financieel) ondersteund. Naar een duurzame wijk?

Het Wijkteam zelf start met pilots voor een Wijk Energie Collectief en een Wijk Zorg Coöperatie.

23. Ondersteunen bewonersinitiatieven en wijkevenementen.

Met Leefbaarheidsbudget Mozaïek Wonen en wijkbudget Wijkteam Plaswijck. Zie deze website voor hoe (financiële) ondersteuning is aan te vragen. Bijvoorbeeld, in enkele buurten worden kroonringen gekocht om de plastic zakken aan op te hangen.43b Kroonringen in hele Burgenbuurt voor ophangen plastic zakken

 

24. Herbestemming pand bibliotheek.

Wijkteam Plaswijck onderzoekt mogelijkheden voor maatschappelijke voorzieningen in leegstaande pand oude Bibliotheek naast winkelcentrum.

24 Wat komt er in het pand van de bibliotheek

25. Extra voorzieningen voor nieuwe plug-in Kinderbibliotheek Bloemendaal/Plaswijck in de Plaswijckschool.

25 Opening nieuwe Kinderbibliotheek Bloemendaal Plaswijck

 

26. Feestelijk uitgave Goudse straatnamenboek over Bloemendaal en Plaswijck.

Dit is een uitgave onder auspiciën van de Historisch vereniging Die Goude. De datum volgt zo spoedig mogelijk.

De Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg zal binnenkort ook een boek publiceren, over de Bloemendaalseweg.

Nadere informatie volgt in april.

27. Extra buurtbijeenkomsten en ondersteunen bewonerscommissies in de Hoefs en de Zomen.

Nadere informatie volgt.

28. Onderzoeken opzetten Wijk Energie Collectief.

Samen met maatschappelijke partners beginnen we met enkele kleinschalige pilots. Goed voor de portemonnee en voor het milieu.

Nadere informatie volgt.

29. Onderzoeken opzetten Wijk Zorg Coöperatie.

Een coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten in de eigen wijk.

Nadere informatie volgt.

Thema wijkevenementen

Met leuke, actieve en aardige medebewoners activiteiten organiseren en ondersteunen.
Niet alleen geweldig leuk, ook zinvol: nieuwe mensen, kansen, activiteiten ontdekken.
Voor het Huttenbouwdorp / zomerevenement willen we graag nog meer vrijwilligers, zodat zo veel mogelijk kinderen kunnen meedoen!

 

30. Weer een geweldig Huttenbouwdorp Noorderhout op de geluidswal.

Voor de kinderen uit de wijk. Dit jaar weer een geweldig zomerevenement, voor de 4 de keer alweer. Thema dit jaar is samen-zijn. In de laatste week van de zomervakantie, van dinsdag 26 augustus tot en met donderdag 28 augustus. Zie het menu op deze website.

foto dvd brief

 

31. De jaarlijkse Groenmarkt op de Kinderboerderij.

Opening van de Groenmarkt

32. De jaarlijkse Goudse Hofstedendagen.

32 De jaarlijkse Goudse Hofstedendagen op de Bloemendaalseweg

 

 

Thema Zorg en Welzijn

Plaswijck is een licht vergrijzende wijk is, bijna 20% bewoners van de 13.000 bewoners is boven de 65. Het overgrote deel daarvan woont naar tevredenheid in de wijk. Maar er blijkt ook veel eenzaamheid. En behoefte aan betere zorg en welzijn. Ook vraagt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (komt in de plaats van de AWBZ) steeds meer zelfstandigheid van ouderen. En dat familie en buurtbewoners gaan helpen. Dat betekent voor iedereen een verandering in doen en denken.
Er komt binnenkort meer informatie over dit onderwerp.

 

Programmapunten Zorg & Welzijn:

33. Start van het nieuwe Sociaal Team Noord in de wijk.

Kerken en Wijkteam Plaswijck doen eveneens mee. Over zorg en welzijn in, voor en met de wijk komt de komende tijd veel informatie. Wie wil meedenken in de Klankbordgroep Zorg en Welzijn?

34. Opzetten wijknetwerken en buurtbijeenkomsten. Zorg en welzijn in, voor en met de wijk.

35. Activiteitenaanbod in wijkcentra Buurtstee, Prinsenhof en Rotonde meer bekend maken.

36. Opzetten PlaswijckPendel

36reserve Met de PlaswijckPendel samen op stap

Vrijwilligers rijden senioren wekelijks met de BuurtBus naar de schouwburg, het stadscentrum of een winkel. Samen uit, samen thuis! Wie helpt nog meer mee? We hebben al een bus en chauffeurs.

Aandachtbuurt Burgen en Lustenbuurt

Leefbarometer 2010 Plaswijck

Er is extra geld beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in de Burgen en Lustenbuurt te verbeteren. Woningcorporatie, wijkteam en gemeente willen zich de komende jaren sterk maken voor deze buurt.
Tijdens wijkraadplegingen stemmen bewoners over de plannen.
Meedoen? Meebeslissen? Neem contact op met Wijkteam Plaswijck of de bewonerscommissie.

Leefbarometer 2010 (hoe groener, hoe hoger

de leefbaarheidsscore van bewoners)

Zie voor meer info het menu Burgen en Lustenbuurt op deze website.

37. Realisatie verkeersdrempels voor verkeersveiligheid.

Tot nu toe is er ééntje goed gegaan ….

Foto Wijkteam Plaswijck
Foto Wijkteam Plaswijck

38. Herinrichting met een jeu de boulebaan: met, door en voor buurtbewoners. Wordt dit voorjaar aangelegd.

38 Aanleg jeu de buurt-boulebaan Overburg

39. Viering van het 40-jarig jubileum van de buurt.

Flyer Buurtfeest Burgen en Lusten 4 oktober 2014 website

40. Energie collectief onderzoeken.

 

41. Hoe openbare ruimte beter inrichten en onderhouden?

41 Onderhoud van het openbaar gebied

42. Sponsors zoeken voor een betere ondergrond van het voetbalveld bij de Rijnlust.

sportpuntgouda bij waterlustlaan Afb0741 (6)

43. Gezamenlijke bewonersinitiatieven en activiteiten.

Opschoondag, een Buurttuin, Ontmoetingsmaaltijden en Kroonringen om plastic zakken aan op te hangen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

44. Het planten van nieuwe, mooie struiken en bomen (groene stadsguerrilla!).

Bewoners maken hun buurt groener en mooier
Bewoners maken hun buurt groener en mooier

45. Netwerk zorg en welzijn in de Burgen en Lustenbuurt opzetten.

foto handen

 


 

Evaluatie Wijkjaarprogramma Plaswijck 2013

Dit is een verkorte evaluatie. Per thema is een korte samenvatting gegeven. Een uitgebreid verslag volgt in het Jaarverslag 2013. Het Wijkjaarprogramma Plaswijck 2013 was ingedeeld in 5 hoofdthema’s:

 • Thema 1 Leefbaarheid en leefomgeving
 • Thema 2 Jeugd en jeugdoverlast
 • Thema 3 Mobiliteit en verkeersveiligheid
 • Thema 4 Zorg en welzijn
 • Thema 5 Aandachtsbuurt: Burgen & Lustenbuurt

 

Hoe is het in het algemeen gegaan?

Per saldo zijn wij tevreden over wat er is bereikt hebben voor de wijk. Maar het was een lastig jaar. Re-organisaties, bezuinigingen, stelselwijzigingen op rijksniveau: het had effect op alle organisaties en instellingen waarmee wij samenwerken. Dat betekende nog meer druk op het Wijkteam Plaswijck. Met inzet en betrokkenheid van medebewoners(commissies) is het ook dit jaar gelukt om zaken te bereiken in de wijk.

Thema 1 Leefbaarheid en leefomgeving

Het doel is dat bewoners zich prettiger en veiliger voelen in hun straat en buurt. Het gaat onder andere om een zo goed mogelijk onderhouden openbaar gebied, goed onderhouden groenvoorzieningen en voldoende activiteiten en voorzieningen waarbij bewoners elkaar beter kennen en waarderen.

 • Er was een hele lijst van programmapunten. Wat is hiervan terecht gekomen? Van ‘zeer goed’ tot ‘kon beter’. Veel ging goed, van andere zaken hebben we weinig meer gehoord. Zoals gezegd, andere wijkpartners hadden te maken met bezuinigingene en reorganisaties. Andere zaken lopen door naar dit jaar.
 • Succesvol waren de nieuwe voorzieningen op de Natuurspeelplaats Noorderhout (een Zandkasteel financieel mogelijk gemaakt door Stichting Wijkteam Plaswijck en Rabobank Gouwestreek), de start van de Eetbare Buurttuin in (met dank aan Kees en Nanni) en het wederom zeer geslaagde Huttenbouwdorp op het Noorderhout. Ook is met Wijkteam Bloemendaal een Groenmarkt op de Kinderboerderij georganiseerd. Helaas viel die vanwege de vele regen letterlijk en figuurlijk in het water.
 • Over het nieuwe Hondenbeleid en Leefomgeving Winkelcentrum (met name het laad en losverkeer): deze zijn bij de gemeente op de agenda gezet, samen met bewoners en bewonerscommissies.
 • Alleen het Filmfestival is afgevoerd. Te veel veiligheidseisen. Het plaatsen van prullenbakken langs de snoeproute loopt door naar dit jaar.
 • Opvallend dat er steeds minder aanvragen vanuit de wijk komen. Veel projecten en activiteiten worden dan ook door het Wijkteam zelf opgestart. Dan haken altijd mensen aan.

 

Samen spelen

1. Sportnetwerk in de wijk opzetten door gezamenlijk sportieve initiatieven in de wijk te ondersteunen, het samen spelen tussen kinderen bevorderen en warme overdracht van buurtsport naar sportclubs (Sport.Gouda/Participe).

Activiteiten

2. Mozaiek Wonen en Wijkteam faciliteren bewoners in de uitvoering van buurtactiviteiten door bijdrage uit Leefbaarheidsfonds en Wijkbudget (Mozaïek Wonen/Wijkteam).

Groen

3. Opfleuractie voor tuinen en/of opschoonactie voor openbare ruimte opzetten, plus ‘Groen moet je doen’’ (Mozaïek Wonen/Cyclus).15 Nieuw speeltoestel op natuurspeelplaats Noorderhout door bijdragen Rabobank Gouwestreek en Wijkteam Plaswijck

4. Meer voorzieningen op natuurspeelplaats Noorderhout : door bijdragen van Wijkteam Plaswijck, Raboban Gouwestreek, de gemeente Gouda en Cyclus. (Wijkteam/Gemeente).

5. Ondersteunen opstarten Eetbare Buurttuin in de Hoevenbuurt in kader van Moestuinregeling (Cyclus/Wijkteam).

Ontmoeten

6. Huttenbouwdorp op het Noorderhout (Wijkteam/Cyclus).

7. Onderzoeken Filmfestival in de zomer (Wijkteam/Gemeente).

Mogelijk gecombineerd met een Groene streekmarkt.

8. Ontmoetingsmaaltijd Anti-Racismedag (Participe).

9. Opzetten activiteiten in het verbouwde wijkcentrum De Buurtstee zoals De Boekenkast (Participe).

Openbaar gebied

10. Plaatsen prullenbakken langs de snoeproute waar veel middelbare scholieren langsfietsen en rommel ligt (Wijkteam/Cyclus).

11. Meer informatie over hondenuitlaatplaatsen: wat zijn de regels, waar zijn de uitlaatplaatsen en het onderhoud daarvan (Wijkteam/Gemeente/Stadstoezicht).

12. Project Leefomgeving winkelcentrum: bereiken van een goed onderhouden gebied, routering en handhaving tijden laad- en losverkeer; geluidsbelasting, parkeerbeleid van personeel en klanten (Wijkteam/Winkeliersvereniging/ Gemeente/Stadstoezicht).

Thema 2 Jeugd en jeugdoverlast

Het doel is het aantal overlastgevende jongeren en het aantal plekken in de wijk waar overlast voorkomt verder te verminderen. Het Wijkjaarprogramma wil bijdragen aan de doelstellingen van het Integraal Veiligheidsbeleid van Gouda: “1. Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens ( bijzonder 8- tot 16-jarigen), 2. Specifieke inzet op geweld, woninginbraken en overvallen, 3. Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid en 4. Versterking regierol gemeente. ”
Ook zal het wijkjaarprogramma aandacht geven aan het Goudse VeiligheidsActieplan en de 8 speerpunten. Zie voor meer informatie hierover de website bij het Thema Leefbaarheid en Veiligheid.
Het streefbeeld is dat er geen overlastlocaties in de wijk meer zijn, dat de fysieke inrichting van de wijk overlast voorkomt én dat het veiligheidsgevoel in Plaswijck is verbeterd volgens enquêtes, stadsmonitors en leefbarometers.

Wat is hiervan terecht gekomen? Eigenlijk wel goed. Voor alle drie de fysieke projecten geldt: gestart dan wel succesvol afgerond. In de Mammoet is een veiligheidsproject na twee-en-half jaar succesvol afgerond, samen met de bewoners. De aanpak van de overlastplaats (Skatebaan) is daadwerkelijk begonnen. Een tweede JOP is aangelegd, een derde in voorbereiding. Het Wijkteam besteedt aan deze zaken veel tijd, energie en geld. De preventieve en repressieve projecten: per saldo positief. De politie en wijkagenten doen wat ze kunnen. Jammer dat het jeugd- en jongerenwerk vanwege verschillende oorzaken moeizaam liep.Veel bewoners wonen en prettig en veilig in de wijk. Wat betreft leefbaarheid en veiligheid is de wijk in het algemeen veilig te noemen. Wel is er een aantal specifieke pijnpunten. Zo wordt Plaswijck specifiek genoemd in het kader van jeugdoverlast en jeugdgroepen. Het veiligheidsgevoel in de wijk blijft nog achter. Dat komt mede doordat informatie en communicatie richting bewoners niet altijd goed doorkomt.

 

 

Fysiek

13. Herinrichting locatie Lekkenburg, skatebaan en voetbalveld (Wijkteam/Gemeente/Participe).

14. Aanleg meerdere JOP’s (jongerenontmoetingsplaatsen) om jongeren enige ruimte te bieden zonder dat dit voor de omgeving tot overlast leidt (Gemeente/Wijkteam/Participe/wijkagenten).

15. Hekwerken plaatsen op achterpaden in de mammoet (Wijkteam / bewoners). DSCN3118


Preventief

16. Buurtsport op de locaties Leeuwenburg en Landluststraat blijvend inzetten. Band opbouwen met de jeugd (Sport.Gouda/Gemeente).

17. Educatieve en sociale projecten met jeugd uitvoeren (Sport.Gouda/Participe).

18. Bijeenkomst “Wijkagent in de wijk” en inbraakpreventie in de Burgen, Lusten en Hoefs (Wijkteam/ politie, wijkagenten, Stadstoezicht).

19. Wijkagenten schrijven op website wijkteam, nieuwsmail wijkteam, Goudaveilig,nl en Twitter (Politie (wijkagenten, Stadstoezicht).

20. Buurtpreventieteams Plaswijck. Bewoners die met buurtpreventie willen starten informeren over de mogelijkheden die er zijn om buurtpreventie op te zetten en uit te voeren (Gemeente/Wijkteam).

 

Repressief

21. Onderzoek opstarten Pauzewacht in omgeving middelbare scholen (Gemeente/Wijkteam/Stadstoezicht).

22. Groepsaanpak Plaswijck op de overlastgevende, hinderlijke en criminele jongeren in Plaswijck onverminderd inzetten (Gemeente/Politie, wijkagenten, Veiligheidshuis).

23. Uitvoering van het stappenplan Grenzen stellen, waarbij 3 fasen worden doorlopen met steeds verdergaande consequenties voor overlastgevende jongeren (Gemeente/Politie, wijkagenten, Veiligheidshuis).

Thema 3 Mobiliteit en verkeersveiligheid

Verkeer(sveiligheid) blijkt een belangrijk onderwerp voor wijkbewoners. Het doel van dit thema is dan ook de verkeersveiligheid in de wijk te vergroten en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het streefbeeld is dat alle effecten en knelpunten zijn onderzocht en dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid zo veel mogelijk is verbeterd. Er zijn overigens meer verkeerszaken waarmee het Wijkteam Plaswijck bezig is, zoals de geluidsoverlast vanwege de verbreding van de A12 en de ‘voorgenomen rondweg Reeuwijk’.

Verkeer(sveiligheid) blijkt een belangrijk onderwerp voor wijkbewoners. Het is ook een speerpunt van het Wijkteam Plaswijck. Veel is gelukkig gerealiseerd. Alle projecten zijn succesvol afgerond dan wel ingezet. Dank aan alle betrokken wijkbewoners. Dank aan de verkeersambtenaren en de verkeerspolitie voor hun medewerking. Er zijn overigens meer verkeerszaken waarmee het Wijkteam Plaswijck bezig is, zoals de geluidsoverlast vanwege de verbreding van de A12 en de ‘voorgenomen rondweg Reeuwijk’. Daarover meer in het Jaarverslag.

De belangrijkste programmapunten waren:

24. Doorstromingsmaatregelen op de Burgemeester van Reenensingel (Gemeente/Wijkteam). Zie verder ook het menu Thema Verkeer/Mobiliteit.

25. Uitvoering nieuwe verkeersplan winkelcentrum Bloemendaal (Gemeente/Wijkteam).

26. Inventarisatie en onderzoek naar risicovolle kruispunten in de wijk (Wijkteam/Verkeerspolitie).

27. Verbeterplan verkeersveiligheid Plaswijckweg vooral bij basisscholen (Wijkteam/Gemeente/Verkeerspolitie).

Thema 4 Zorg en welzijn in, voor en door de wijk

Doel is bewoners van de wijk die minder in staat zijn mee te (kunnen) doen te stimuleren en faciliteren. Zodat ze wel in staat zijn zelfstandig en met anderen te participeren. Verder aanbod van zorg-en welzijnsinstellingen meer afstemmen op behoefte doelgroepen. Dit als gevolg van Rijksbeleid en de kadernota en uitvoeringsnota WMO van de gemeente Gouda. Het streven is om de min of meer kwetsbare burgers in de wijk en/of die in sociaal isolement leven, naar schatting ongeveer 2000 inwoners, te bereiken en te zorgen dat ze adequate voorzieningen krijgen. Het streven is verder dat er meer samenhang en samenwerking tussen alle betrokken partijen komt, vooral in zorg- en welzijnssector.

De belangrijkste projecten Goudsbloem, Pilot Welzijn Nieuwe Stijl Plaswijck en Sociale Kaart zijn succesvol afgerond. Doel was dat de zorg- en welzijnsinstellingen beter gaan samenwerken en hun diensten beter gaan afstemmen op de behoeften van mensen. Verder zijn Wijkteam en Participe begonnen met Buurtmaatjes en bewonersbijeenkomsten over “zorg en welzijn in, voor en met de wijk”. De doelstellingen lijken gehaald. Inmiddels is als resultaat van de succesvolle pilots hier in de wijk het Sociaal Team Noord gestart, waarin de instellingen samenwerken aan een effectieve zorg & welzijn in de wijk.

De belangrijkste programmapunten waren:

27. Project Goudsbloem. Dit is pilot waarin medewerkers in de (eerstelijns) gezondsheidszorg beter gaan samenwerken (Transmuraal Netwerk, VGZ, Trias, Vierstroom, Huisartsen MH, Huisartsenpraktijk).

28. Pilot Welzijn Nieuwe Stijl Plaswijck, met onder andere welzijn en zorg beter afstemmen op de behoeften van mensen (Participe/Reakt/Kwintes/ASVZ/Palet Welzijn/Wijkteam/Zorgpartners, Vierstroom, Kwadraad, e.v.a.).

Onder andere het verder opzetten van Buurtmaatjes, bewonersbijeenkomsten over “zorg en welzijn in, voor en met de wijk”, het Mentorenproject, het promoten van de wekelijkse ontmoetingsmaaltijden in de wijkcentra De Buurtstee en De Prinsenhof, ook het opzetten van een Sociale Kaart: medewerkers van de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen zijn bekend met elkaar en met elkaars werkwijze.

Thema 5 Aandachtsbuurt: Burgen- en Lustenbuurt

In de Nota Wijkaanpak is afgesproken dat een deel van het Ondersteuningsbudget van de wijkteams voortaan ter beschikking wordt gesteld aan zogenaamde aandachtsbuurten. Deze aandachtsbuurten worden benoemd op basis van de uitkomsten van de Leefbarometer, gecombineerd met de visies en analyses per buurt. De aanpak is gericht op bevordering van de leefbaarheid en bevordering van bewonersparticipatie. De aandachtsbuurten worden eens per drie jaar benoemd, en kan dus langere tijd geïnvesteerd worden in de betreffende buurt. Voor Plaswijck is de Burgen- en Lustenbuurt benoemd.

Wat is hiervan terecht gekomen? Enkele zaken gaan minder, voor de meeste zaken gaat het positief. Verder is positief is dat er weer allemaal activiteiten, plannen en ideeën in de buurt zijn en vooral dat er groep bewoners is die wil bijdragen aan een leefbare buurt. Onze wijkconsulent van Participe deed wat ze kon en is geheel ingezet voor de Burgen en Lustenbuurt. Het sponsorproject vraagt zoveel geld dat we nog even moeten sparen en extra sponsors moeten zoeken. Voor de Vreedzame School en Wijk was eenvoudig geen tijd. Jammer. En wat moeten we nog zeggen over de verkeersdrempels? Het hele project duurt al meer dan twee jaar. Nog steeds weinig gebeurd en wat er ligt is deels niet goed. Wordt vervolgd.

 

De actiepunten waren:

30. Het houden van een Bewonersraadpleging over wat zij belangrijk vinden in hun buurt (Wijkteam/Participe).

31. Mede op basis van de uitkomsten een plan maken voor de komende drie jaren (alle wijkpartners).

32. Een sponsorproject voor een speelvoorziening in de buurt en de inzet van (extra) jeugd- en jongerenwerk (Gemeente/Wijkteam/Participe).

33. Onderzoek of in de wijk een zogenaamde “Vreedzame school” kan worden opgezet (Brede School Gouda).

 

 

 


De wijkjaarprogramma’s van de jaren ervoor zijn niet opgenomen.

Maar belangrijke speerpunten waren toen (al):

 • Veiligheid Trompenburg (herinrichting vanwege overlast)
 • Groenplan en groenonderhoud
 • Afhandeling meldingen openbaar gebied
 • Veiligheid Mammoet (hekwerken vanwege overlast)Afbeelding Goudse wijken met foto's
 • Speelplaats Zomenbuurt (herinrichting vanwege overlast)
 • Veiligheid algemeen, jeugdoverlast, overlast skatebaan/lekkenburg
 • Rondweg Reeuwijk
 • Bunderhof
 • Verschillende verkeerszaken en verkeersveiligheid
 • Winkelcentrum Bloemendaal verbouwing en verkeersplan
 • Burgenbuurt voorzieningen
 • 3 euro wijkbudget, buurtactiviteiten ondersteunen
 • Hondenuitlaatplaatsen
 • Ondergrondse vuilcontainers
 • Fiets reparatie werkplaats
 • Schouwmethodiek openbaar gebied
 • Zorgen dat er meer aandacht kwam voor de noordelijke wijken
 • En veel bewonersbijeenkomsten over van alles en nog wat ….

 

En de jaarverslagen uit die tijd:

Jaarverslag 2011 en 2012 van Stichting Wijkteam Plaswijck

Jaarverslag 2009 Stichting Wijkteam Plaswijck

Jaarverslag 2008 Wijkteam Plaswijck

Jaarverslag 2007 Wijkteam Plaswijck

Jaarverslag 2006 Wijkteam Plaswijck

 

Foto’s eigendom van Stichting Wijkteam Plaswijck, tenzij anders aangegeven.