Nieuws

Nieuws

Bewonersenquête vuurwerkverbod

Bewonersenquête vuurwerkverbod

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. Daarom sturen wij u deze link naar de enquête, die bestaat uit slechts vijf vragen: https://nl.surveymonkey.com/r/goudavuurwerk . De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck, in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vandaag vrijdag 25 mei zal de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht worden. Iedereen zal zich aan deze nieuwe Europese richtlijn moeten houden. Ook wij hebben daarom een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Kernpunt is en blijft dat wij persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen, dat deze zonder nadrukkelijk toestemming van de betrokkenen zelf nimmer zijn of worden verstrekt aan andere instanties of organisaties (tenzij wettelijke regels dat noodzakelijk maken, bijvoorbeeld een opdracht van een rechter) en dat wij gegevens alleen gebruiken om bewoners, deelnemers, betrokkenen en belanghebbenden te informeren over onze activiteiten en voorzieningen. Op grond van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingaande 25 mei 2018, is een nieuwe Privacyverklaring opgesteld. Deze is hier beschikbaar:  http://www.bloemendaalplaswijck.nl/over-ons/privacy/

Initiatief voor nieuwe bewoners-organisatie in Bloemendaal (2803)

Beste medebewoners van Bloemendaal,

Graag vragen wij uw aandacht voor een nieuw initiatief. Al jaren zijn er in verschillende wijken in Gouda bewoners actief die zich inzetten voor de leefbaarheid, leefomgeving en samenleving van de eigen wijk en buurt.

In Plaswijck (postcode 2804) zijn we als bewonersorganisatie al lange tijd actief met onder andere inbraakpreventie, verkeersveiligheid voor kinderen, wijkevenementen, huttenbouwdorpen, een energiecoöperatie, een vervoersvoorziening en zorg & welzijn.

Om de wijk- en bewonersbelangen ook in Gouda Noord (postcode 2805) te behartigen is daar vorig jaar eveneens een bewonersorganisatie opgezet.

Het plan is nu om samen met deze zuster-organisaties óók een bewonersplatform op te zetten voor Bloemendaal (postcode 2803). Het wordt geen vergaderclub, maar een constructieve club die zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk en positief-kritisch samenwerkt met andere wijkpartners. De ervaring heeft laten zien dat met een inhoudelijke en zakelijke opstelling er veel is te bereiken voor de wijk en haar bewoners.

Indien u interesse heeft om vrijblijvend een keer hierover van gedachten te wisselen, dan kunt u een mail sturen naar contact@bloemendaalplaswijck.nl  of bellen met 06 239 56 999. Meer informatie volgt binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck

 


 

Verkeersveiligheid en Schoolzones

Verkeersveiligheid is voor veel bewoners zeer belangrijk, zo blijkt elke keer weer. Als bewonersorganisatie/wijkteam besteden we dan ook vele jaren hieraan veel aandacht.

Zo zijn we twee jaar geleden begonnen met een uitgebreide wijkenquête onder wijkbewoners, ouders én kinderen van de basisscholen in de wijk over mobiliteit en verkeersveiligheid.

We hebben dit voorjaar een uitgebreide zienswijze opgesteld (http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitsplan-gouda/  , samen met verkeerskundigen, om de wijk verkeersveiliger te maken: vooral op de Plaswijckweg, vooral bij de basisscholen.

Er is gepleit voor een aantal maatregelen op de Plaswijckweg. Er is een mooi plan gemaakt voor zogenaamde Schoolzones. Vooral de zebra’s moeten echt veiliger. Zie de reacties van de kinderen in de enquête …

Er is de afgelopen jaren € 10.000 uit het wijkbudget opgespaard om verkeersveilige maatregelen in de wijk te helpen meefinancieren.

De vijf schooldirecteuren van de Cirkel, Carrousel, Plaswijckschool, Ridderslag en het Vlot hebben de zienswijze ondertekend.

En Veilig Verkeer Nederland heeft vandaag het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ toegekend aan onze wijk https://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtlabel-veilig-verkeer , ook zij zien dat er wat moet gebeuren.

En wat zegt de gemeente over onze plannen …  eigenlijk vrij weinig.

Is verkeersveiligheid hier in de wijk niet belangrijk genoeg?

Morgenavond dus inspreken bij de gemeenteraad, als de raad de nieuwe mobiliteitsnota zal behandelen.  Wordt vervolgd ….

 

 

 

 

 

 

Meer dan geslaagde huttenbouwdorpen

Naast het ondersteunen van de huttenbouwdorpen Kadebuurt en Kleurenpalet organiseren we, samen met vele wijkbewoners, ook de huttenbouwdorpen Noorderhout, Goudse Hout en Westergouwe.  Laatstgenoemde huttenbouwdorp was dit jaar voor het eerst en gezien de vele positieve reacties zal het volgend jaar zeker terugkomen. De verhuizing van huttenbouwdorp Goudse Hout naar het terrein van de Goudse Manage bleek een voltreffer. Ook het huttenbouwdorp Noorderhout kende opnieuw een goede en relaxte sfeer met veel activiteiten, getimmer en vrolijke gezichten.  Positief waren 1) de vele vrijwilligers die meehielpen bij de huttenbouwdorpene en 2) de goede samenwerking tussen de huttenbouwdorpen Noorderhout, Kadebuurt, Goudse Hout, Goverwelle/Oost, Kleurenpalet en Westergouwe die elkaars ideeën, ervaringen, spullen en zelfs vrijwilligers delen. Wordt volgend jaar dan ook zeker vervolgd!

Maandag 26 juni ‘Tent in de wijk’ over veiligheid en inbraakpreventie in de Wervenbuurt

Maandag 26 juni 2017, van 17.00 – 19.00 uur, staat er op de hoek van de Noorderwerf-Oosterwerf-Rinkelaarwerf een tent van de politie, gemeente en bewonersorganisatie. Bewoners van de Rinkelaarwerf en omgeving kunnen informatie krijgen van politie / wijkagenten, gemeente en bewoners over veiligheid in uw eigen buurt:

• hoe te handelen bij een verdachte situatie;

• wat de politie doet na een inbraak;

• hoe u samen met uw buren de straat veilig houdt;

• inbraakpreventie;

• subsidie mogelijkheden voor poortverlichting;

• subsidie mogelijkheden hang- en sluitwerk.

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. We nodigen u graag uit bij de Tent!

Hierbij de verspreide flyer:  Flyer Rinkelaarswerf tent inbraakpreventie 26 juni 2017 PV

.

 

Bijeenkomst whatsapp groepen 1 juni as.

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe bijeenkomst over nieuwe en bestaande whatsapp groepen, donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur, in wijkcentrum de Buurtstee.
Alle belangstellenden en whatsapp-coördinatoren uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord zijn welkom om hun ervaringen en nieuwe ontwikkelingen als NextDoor met elkaar te delen.
Ook bewoners die graag een groep in hun eigen buurt willen opstarten of zich willen aansluiten bij een whatsapp groep in hun eigen buurt zijn van harte welkom.
Aanwezig is ook Esmee van der Plas van de gemeente Gouda, zij houdt zich speciaal bezig met whatsapp groepen in Gouda. Aanmelden is niet nodig, ieder is welkom.

 

.

Koningsdag in de wijk

Ook dit jaar zijn er op Koningsdag weer drie festiviteiten in de wijk. Er is een kleedjesmarkt / speelvoorzieningen bij het Ankerlicht. Er zijn activiteiten in de Hoevenbuurt. En er is een vrijmarkt bij winkelcentrum Bloemendaal, op het parkeerterrein Gildenburg (t.o. de jumbo). Iedereen welkom!

 

 

Start wijkgerichte aanpak duurzaamheid

  • U heeft al een tijd plannen om ‘iets’ op het gebied van duurzaamheid te doen?
  • Wilt u verdienen op energielasten, wooncomfort, duurzaamheid en waardestijging van uw woning?
  • Zorgen voor een goed leefklimaat, na het klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energie Akkoord?
  • Meedoen met collectieve wijkacties, bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop zonnepanelen?
  • Informatie over de komende wijkbijeenkomsten?

Lees dan meer over de start ‘verduurzaming Goudse wijken’ met gemeente en wijkpartners op het submenu Duurzaamheid in het menu Wijkzaken.

 

Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 open !

De inschrijving voor het Huttenbouwdorp Noorderhout 2017 is open! Vier dagen vakantieplezier voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Zie voor alle informatie de website www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl . Via het menu ‘Inschrijven en betalen’ kunt u zich met een eenvoudig formulier aanmelden. Voor nadere informatie, of voor vragen, bel met 06 239 56 999 of mail naar contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 

.

Nieuw huttenbouwdorp in Westergouwe

Huttenbouwdorp Noorderhout zal dit jaar een extra huttenbouwdorp gaan organiseren in de nieuwe woonwijk Westergouwe. Er zijn al partners, bewoners en bedrijven die willen meehelpen om ook de kinderen en ouders in deze wijk een mooi zomerevenement te bieden! Uiteraard komt er veel meer informatie, maar ook dit huttenbouwdorp zal in de zomervakantie worden gehouden. Wij hebben grote verwachtingen van dit nieuwe huttenbouwdorp, te meer vanwege de geweldige locatie.
Huttenbouwdorp Westergouwe is het vijfde huttenbouwdorp dat we gaan organiseren en ondersteunen, naast Huttenbouwdorp Noorderhout, Goudse Hout, Kleurenpalet en de Kadebuurt.

Start Buurt Bestuurt komende donderdagen en 10 november

‘Buurt Bestuurt’ start deze maand in de wijk met ‘stands’ komende donderdagen in de Hoefs, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Steinen. Er is ook een algemene bewonersbijeenkomst op 10 november voor bewoners van de Hoefs, Burgen. Lustenbuurt en Steinen, waarbij aanwezig burgemeester Schoenmakers. Voor meer informatie over data en locaties, zie http://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/buurt-bestuurt/

 

Donderdag 22 september bewonersoverleg Burgen en Lustenbuurt

Donderdag 22 september komen bewoners en bewonerscommissie van de Burgen- en Lustenbuurt bij elkaar in wijkcentrum buurtstee om bij te praten over de wijk en enkele nieuwe plannen te bespreken. Ook besluiten we waaraan we dit jaar het wijkbudget gaan besteden dat nog voor de Burgen- en Lustenbuurt is gereserveerd. Er zijn al enkele goede, zinvolle en mooie ideeën. Alle Burgen en Lustenbuurt bewoners zijn van harte welkom.

 

Start ‘Buurt Bestuurt’ in Plaswijck

Binnenkort start “Buurt Bestuurt’ in de wijk Plaswijck (postcode 2804) in Gouda. Dit project komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen, dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, staat centraal.

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Voor dit overleg zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck bewoners uit de wijk, die betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd. Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

U kunt zich aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl. Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl.

 

Inloopavond 27 juni en bewonersavond 27 juli AZC

Vanavond maandag 27 juni is er een inloopavond over het Asielzoekerscentrum in de voormalige PWA kazerne. Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Gouda. Tijdens deze inloopavond wordt ook de bunker opengesteld en is het mogelijk een bezoek aan de bunker te brengen. De inloop is van 18.00 tot 21.00 uur. Het Bewonersplatform houdt donderdagavond 7 juli een plenaire bewonersavond voor de hele wijk. Deze zal eveneens plaatsvinden in de voormalige PWA-kazerne. Hierover komt nog meer informatie. DEZE BIJEENKOMST ZAL PLAATSVINDEN NA DE VAKANTIE

Vervolg bijeenkomst coördinatoren whatsapp groepen

In mei is er een vervolgbijeenkomst gepland voor en met de coördinatoren van de whatsapp groepen uit Bloemendaal (2803), Plaswijck (2804) en Gouda Noord (2805). Doel is verdere samenwerking af te stemmen en om de Buurt Monitor te bespreken. Hierop staan alle actieve whatsapp groepen in de drie wijken. Te zien is dat er nog enkele witte vlekken zijn. Deze BuurtMonitor is alleen toegankelijk voor de coördinatoren en kerngroepleden. Aanwezig zijn de gemeente, de wijkagenten en bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck. Aanmelden via de nieuwsmail of via contact@bloemendaalplaswijck.nl

Koningsdag met ‘Vrijmarkt’ bij winkelcentrum Bloemendaal

Een al jaren betrokken wijkbewoonster wil graag op Kongingsdag een mooi, gezellig wijkfeest vieren. Een vrijmarkt waar kinderen spullen kunnen aanbieden, waar bewoners kunnen rondkijken en kunne kopen, waar mensen gezellig bij elkaar kunnen komen en wat een wijkfeest moet worden dat een positief effect op de wijk heeft. Het wordt dus een vrijmarkt/kleedjesmarkt/rommelmarkt, voor kinderen uit de wijken Plaswijck en Bloemendaal die hun spulletjes willen verkopen. Er zullen tussen de 50 -150 kleedjes beschikbaar komen. Een springkussen en een partytent zijn er ook! De datum is woensdag 27 april 2016 De locatie is het terrein Gildenburg, naast winkelcentrum Bloemendaal. Meer informatie volgt.

Alvast een plaats reserveren? Stuur een mail naar koningsdagbloemendaal@gmail.com

Woensdag 2 maart, Bewonersbetrokkenheid bij veiligheid in de wijk, Huis van de Stad

Een initiatief van Khalid Tatou (PvdA) en Theo Krins (ChristenUnie) om met behulp van een expertmeeting het buurtgestuurd politiewerk een stap verder te brengen.

Aanleiding De inwoners van Gouda moeten meer te zeggen krijgen over de aanpak van veiligheid. Dat heeft de PvdA en de ChristenUnie duidelijk gemaakt met het indienen van de motie ‘Grotere betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid’ die door de meerderheid van
de raad aangenomen is op 22 april 2015. Grotere zeggenschap betekent grotere betrokkenheid. Een grotere betrokkenheid versterkt niet alleen het vertrouwen in politie en stadstoezicht, het kan ook bijdragen aan een grotere effectiviteit.
Lee s in deze pdf de uitnodiging.

Dinsdag 1 maart Duurzaamheid, Huis van de Stad

Op dinsdagavond 1 maart organiseert het Duurzaam Bouwloket in samenwerking met de gemeente Gouda een informatieavond over de onderwerpen duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en comfortverbetering in de woning. Bent u benieuwd welke stappen u kunt
nemen om een energiezuinige en meer comfortabele woning te realiseren? Dan bent u deze avond van harte welkom in het Huis van de Stad in Gouda. Lees hier meer over de informatieavond.