Stand van zaken geluidsoverlast A12

Gouda, april 2024

Nadat de petitie ‘geluidsoverlast A12’ bijna tweeduizend keer is ondertekend, vooral door bewoners uit Gouda en Reeuwijk, is de werkgroep afgelopen jaar verder gegaan met haar onderzoeken en gesprekken.

Belangrijk onderwerp was, is en blijft de rekenmethoden van Rijkswaterstaat ter discussie stellen. Kort samengevat, Rijkswaterstaat berekent de geluidsoverlast en wij willen graag dat de daadwerkelijke overlast wordt gemeten. Verder is het zaak dat ook zaken als fijnstof hierbij worden meegenomen.

Probleem is dat dit al een zéér lang durende kwestie is, al ruim twee decennia. Er is sprake van een continue moeizame communicatie met Rijkswaterstaat. Bijkomende zorg is dat de A12 zal worden verbreed.

Vanuit Rijkswaterstaat komt er geen concreet antwoord. Men voldoet aan de wettelijke normen, zoals hun geluidsberekeningsmodel, en daarmee is de volgens hen de zaak afgedaan. Rijkswaterstaat wijst verder op het aanbrengen van stil asfalt, dat voor ‘ons deel’ van de A12 gepland staat voor 2024-2025. Nagevraagd is door ons wat de geluidseffecten zullen zijn, dit in combinatie met de extra rijstrook die dan ook wordt aangelegd.

Wat de gemeente Gouda betreft, leidend voor haar is de Motie Geluidshinder A12 van de gemeenteraad van april 2023. Hierin roept zij de wethouders op om de zorgen van de bewoners kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat en aan te dringen op maatregelen. Het gaat dan vooral om het aanbrengen van (meer) geluidsarm asfalt. Ook het terugdringen van de maximum snelheid zou bijdragen aan minder milieu overlast. De gemeente kan en wil echter niet de berekeningsmethodiek van Rijkswaterstaat van de geluidsoverlast ter discussie te stellen. Dit ligt namelijk wettelijk vast.

Begin dit jaar heeft de werkgroep opnieuw een gesprek hierover gehad met de gemeente Gouda. Door ons is verder gevraagd om te onderzoeken wat de geluidseffecten op de omgeving zijn als 1) de geluidsschermen worden verhoogd en 2) het gat in de geluidsschermen bij de Andel wordt gedicht. Dit blijkt lastiger, want gaat gepaard met hoge kosten. Onduidelijk is bijvoorbeeld wie deze kosten gaat dragen (of kan dragen). Dit punt loopt nog.

De indruk van de werkgroep is dat de gemeente Gouda zeker wel begrijpt wat de pijnpunten zijn. Maar zij laat tegelijk weten dat de wet- en regelgeving bepalend is voor het gemeentelijk handelen. Indien de geluidsoverlast en andere milieuproblemen onder de wettelijke normen liggen, kan en mag een gemeente daaraan weinig doen. Zo zijn er per 1 januari 2024 nieuwe, lagere geluidsnormen voor rijkswegen. Maar deze nieuwe normen gelden weer niet voor al bestaande situaties. Wel zal de gemeente nieuwe tellingen op de A12 laten uitvoeren en werkt zij aan geluidsonderzoeken als de maximumsnelheid zou worden verlaagd, bijvoorbeeld naar maximum 100 km/uur.

Onze indruk is dat de gemeente Gouda, dus wethouder, gemeenteraad en ambtenaren onze pijnpunten goed begrijpen en naar vermogen hun best willen doen voor een oplossing. Maar ook dat zij gebonden zijn aan wettelijke normen waarop zijn geen invloed hebben. Onze insteek blijft dus te werken aan kleine doelgerichte stappen. Het gaat dan om 1) snelheidsbeperkende maatregelen op de A12 op bepaalde tijdstippen en 2) om meer of eerder geluidsarm asfalt en 3) mogelijk extra geluidsschermen plaatsen.

Daarnáást kunnen we een grote juridische zaak beginnen. Het gaat dan om een juridische procedure om compensatie voor milieuschade van snelwegen te claimen, dit mede omdat het een landelijk probleem is. Denk bijvoorbeeld aan een schadevergoeding voor extra geluidswerende maatregelen aan woningen. Ook kan dan de berekeningssystematiek van Rijkswaterstaat ter discussie worden gesteld. Er zijn enkele juridische aanknopingspunten. Dit vraagt evenwel om een forse inhoudelijke en juridische inzet van de werkgroep ….

Verder signaleert de werkgroep dat er bij bewoners behoefte bestaat aan meer informatie. Wat kan er wettelijk wel en wat kan er niet en wie besluit daarover. Dat gaan we als werkgroep A12 organiseren.

 

 


 

 

 

Gemeentelijke enquête naar Schoolzones

 

December 2023

December 2023 heeft de gemeente Gouda een enquête gehouden onder wijkbewoners. Er zijn ca. 1300 reacties gekomen. Een belangrijke uitkomst was dat de helft van de respondenten elke dag wel op of over de schoolzones komt. In die zin is de enquête dus ook representatief. Het algemene oordeel was niet positief: het is eerder onveiliger dan veiliger geworden. Veel genoemd werd bijvoorbeeld dat fietsers zich opgejaagd voelde als één of meer auto’s achter hun reden. Verder was er onduidelijkheid over de gedragsregels (zie hieronder). Belangrijke uitkomst was verder dat ca. de helft van de schoolgaande kinderen de situatie niet veiliger vind.  Toch noemt ruim een kwart de verkeersveiligheid beter geworden. Als voorbeelden hierbij is vaak te lezen dat de snelheid van de auto’s is verminderd en dat de oversteekplaatsen duidelijker en veiliger zijn geworden. Alle uitkomsten worden meegenomen in het vervolgoverleg met alle betrokken partijen.

Enquêtevraag: Bent u met de volgende regels bekend?
1) Auto’s mogen niet harder rijden dan 30 km/uur
2) Auto’s mogen fietsers inhalen als dit veilig kan. Hiervoor kan (gedeeltelijk) de middenstrook gebruikt worden. Als inhalen niet veilig kan, is het beter om
achter de fietsers te blijven rijden.
3) Het is niet toegestaan om de auto op de middenstrook stil te zetten, zelfs niet voor een korte tijd.
4) Fietsers mogen met maximaal twee personen naast elkaar fietsen en moeten rechts blijven fietsen.

 

 


 

 

 


 

Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet in de wijk

 

Op 5 oktober 2023 heeft energiecoöperatie WijkEnergie2804 (een zusterorganisatie van bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck) een informatiebijeenkomst gehouden over de energie- en warmtetransitie in de wijk.

De bijeenkomst was voor en met alle actieve buurtinitiatieven in de wijk, die op een of andere manier bezig zijn met de energie- en warmtetransitie.

Aanwezig waren ook wethouder Klijmij – van der Laan en de programmamanager energie- en warmetransitie van de gemeente Gouda.

Aanleiding waren

 • De gemeente Gouda heeft een nieuw energie- en warmtetransitieplan voor de wijk bekend gemaakt. Binnenkort start een Haalbaarheidsonderzoek in Plaswijck-Kern naar de mogelijkheden van een warmtenet. Deze studie zal begin volgend jaar gereed moeten zijn. Zoals bekend is onze wijk aangewezen als startblok bij de komende transitie.
 • daarnaast heeft Energiecoöperatie WijkEnergie2804 een verkenningsstudie opgesteld over hoe een wijk op een gedegen en verantwoorde wijze aardgasvrij dan wel CO2 neutraal kan worden. Over dit concept ‘Programma Verduurzaming Mammoet’ leest u meer op de website van WijkEnergie2804.

Op de website van onze zustercoöperatie WijkEnergie2804 staat veel meer informatie. U kunt op onderstaande afbeelding klikken of anders op deze link: https://wijkenergie2804.nl/   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Manon van Café VanNoord zoekt naar collega’s

Graag plaatsen wij onderstaand bericht van Manon van Café VanNoord in het wijkcentrum. Zij zoekt mensen die op zoek zijn naar een (bij)baan met passie voor de horeca. Ieder kan binnenlopen voor meer informatie of anders bellen naar 06-40639419.  Wijkcentrum VanNoord ligt naast winkelcentrum Bloemendaal, Lekkenburg 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Onderzoek Kunst in de wijk woensdag 1 november

Woensdag 1 november organiseert de gemeente Gouda een bijeenkomst over Kunst in de wijk Plaswijck.

De gemeente: “De afgelopen jaren had de stad, net als veel andere steden, echter meerdere keren te maken met de beschadiging of verdwijning van kunstwerken in de openbare ruimte. Om goede besluiten te nemen over de keuzes voor herstel, wordt de waarde van zo’n 130 kunstwerken onderzocht. ”

“Om betere, snellere keuzes over herstel te kunnen maken, zijn onafhankelijke, ervaren kunstexperts begonnen met een waardemeting en het bieden van een advies voor elk kunstwerk. In de komende maanden onderzoeken zij van zo’n 130 geregistreerde kunstwerken de artistieke waarde en het unieke verhaal achter elk kunstwerk.”

“Tegelijkertijd wordt in dit najaar gestart met een serie participatiesessies met lokale bewoners, kunstenaars en experts. De sessies worden georganiseerd in alle wijken zodat iedereen de kans heeft om deel te nemen en de kunstwerken uit alle wijken goed in beeld komen. Deze sessies dienen als basis voor het opstellen van een panel dat in de toekomst de gemeente advies kan geven over vraagstukken rondom kunstwerken in de openbare ruimte.”

Voor onze wijk Plaswijck is de bijeenkomst as. woensdag gepland. Voor meer informatie en voor het aanmelden kunt u klikken op  https://goudabruist.nl/project/9745/is-het-kunst-of-kan-het-weg–praat-mee-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Populieren in de wijk worden vervangen

De gemeente Gouda heeft bericht dat de komende 4 jaar zij ruim 700 populieren zal vervangen.

“Uit onderzoek blijkt dat deze bomen in slechte staat zijn en daardoor voor een onveilige situatie kunnen zorgen voor wie er onderdoor loopt, fietst of rijdt. De combinatie van zacht hout en snelle groei zorgt ervoor dat populieren slap en kwetsbaar worden als ze ouder worden. Hierdoor kunnen grote takken gemakkelijk afbreken, zelfs op een dag zonder wind. Het vervangen van deze populieren gebeurt de komende 4 jaar in verschillende fases.”

De bomen worden vervangen. Op doorgaande fietsroutes en wandelpaden zullen geen populieren worden terug geplant, maar andere bomen die geschikt zijn voor deze locaties. Op de plekken waar populieren terug geplant kunnen worden, kiezen we voor een soort die minder doorhangende takken heeft.

De bomen die gekapt worden, krijgen een bordje met een QR-code die ook naar deze pagina verwijst.

Op de website https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/vervangen-onveilige-populieren/  vindt u meer informatie.

 

 


 

Waarom voelen bewoners zich thuis in een wijk ?

Recent heeft de V.U. (Vrije Universiteit Amsterdam) een onderzoek gedaan naar wat bewoners belangrijk vinden bij de leefbaarheid in hun eigen wijk of buurt.

U kunt desgewenst alles nalezen op https://vu.nl/nl/nieuws/2023/verbondenheid-met-buurt-bepalend-voor-leefbaarheid . Hierna volgen de belangrijkste bevindingen.

In de eerste plaats dat het niet afhangt van wáár de wijk of buurt in Nederland ligt. Grote stad, platteland, achterstandswijk, het blijkt relatief van minder belang.

Of bewoners zich thuis voelen in een wijk hangt volgens de onderzoekers vooral af van

 • vooral het gemiddelde inkomen in die wijk (dus is het een ‘arme’ of een ‘rijke’ buurt);
 • daarnaast de sociale cohesie in die wijk: hoe meer onderlinge contacten en hoe meer ‘sociale waarden’ worden gedeeld, hoe hoger de leefbaarheidsscore (de onderzoekers schrijven nog dat de kwaliteit van buurtcontacten belangrijker is dan de frequentie daarvan);
 • de afwezigheid van criminaliteit en in hoeverre bewoners zich veilig voelen.

Geen verrassende uitkomsten, wel goed om het belang van deze factoren weer eens te lezen.

Gouda wordt in het onderzoek overigens niet genoemd.

 

NB Dit onderzoek staat los van het Leefbaarheidsmonitor van de rijksoverheid. Het laatste onderzoek daarvan was in 2020. De uitkomst toen voor Gouda was ‘ruim voldoende’. In onderstaande figuur wordt voor Gouda ook nog de afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde getoond.

 

 

 

 


 

Nogmaals, geen doorsteek

Recent is weer een verzoek binnen gekomen bij de gemeente Gouda om een doorsteek te realiseren tussen de Randweg Reeuwijk en de Plaswijckweg. Verkeer zou dan niet meer over de bodegraafstraatweg noord rijden, maar over de Plaswijckweg.

En opnieuw heeft de gemeente Gouda dit verzoek afgewezen en uitgebreid de redenen toegelicht waarom er geen doorsteek komt.

De afgelopen jaren zijn er in het kader van het nieuwe VerkeersCirculatiePlan voor Gouda verschillende uitgebreide onderzoeken uitgevoerd. Ook naar de gevolgen van zo’n doorsteek. De conclusies waren eenduidig, dat moet je niet doen, dus géén doorsteek. De onderzoeken waren goed en zorgvuldig uitgevoerd, daarover was vrijwel iedereen het eens.

Belangrijk argument was dat het de fundamentele verkeersproblemen aan de oostkant van Gouda niet oplost. Die liggen vooral in de herkomst en bestemming van het doorgaande regionale verkeer door Gouda. Dat moet daar worden aangepakt, bij voorkeur in regionaal verband. Een extra doorsteek betekent dat dit doorgaande regionale verkeer extra wegcapaciteit krijgt, hetgeen volgens de verkeersmodellen zelfs een extra verkeersaantrekkende werking heeft, ook hier in de wijk. Zie hiervoor ook eerdere berichten en rapportages op onze website. Wat verder meespeelt is dat maar een klein deel van het verkeer over de Bodegraafstestraatweg noord, aldus de verschillende onderzoeken, uit de noorderlijke wijken van Gouda komt, zeg Bloemendaal en Plaswijck. Het is niet correct om het tegenovergestelde te blijven beweren en evenmin dat ‘dus’ een doorsteek een oplossing hiervoor is. Om de zaak in perspectief te zien, het gaat om zo’n vijftig woningen aan de Bodegraafsestraatweg Noord. Voor de Plaswijkweg geldt dat dit dé wijkontsluitingsweg is voor de hele wijk met meer dan vijfduizend woningen. Het is op deze weg al druk genoeg. Bovendien liggen er basisscholen aan de Plaswijckweg en zijn er veel schoolgaande kinderen. Het is niet voor niets dat er op de Plaswijckweg Schoolzones zijn aangelegd. Nog meer (vracht)verkeer als gevolg van een doorsteek is vanuit verkeersveiligheid oogpunt zo ongeveer het laatste wat deze weg kan gebruiken. Uiteraard is het zaak dat het zware vrachtverkeer op de bodegraafsestraatweg noord en zuid zo veel mogelijk wordt geweerd. Daarvoor pleiten wij zelf ook al lang, zo ook dat er daar snelheidsverlagende maatregelen komen. Maar dan gaat het om fysieke wegaanpassingen op de weg zelf.

Goed dat de wethouders deze boodschap nogmaals hebben overgebracht.

 

 


 

VanNoord wijkfeest

Bericht van Wijkcentrum VanNOord:

 

“Komen jullie aankomende zaterdag ook naar het Zomerwijkfeest in en om @vannoordgouda?!

Op het grasveld naast Lekkenburg 1 kun je koopjes jagen bij de meer dan 50 kleedjes en kraampjes van buurtgenoten vol met leuke meuk en zelfgemaakte spullen.

Binnen en buiten Van Noord zijn er heel veel leuke activiteiten waar je aan mee kunt doen. Maak bijvoorbeeld samen een rap over de wijk, schilder je eigen wenskaart, ontdek dat yoga echt voor iedereen is, ga naar de spellenkermis, laat je voorlezen bij de boekfiets, kraak je hersenen met een potje schaken, haak aan bij de breiclub, laat een snelportret van je maken of laat je banden en accuspanning checken van je scootmobiel. Aan al dit en nog meer doe je deze dag gratis mee!

En natuurlijk mag muziek ook niet ontbreken! Live optredens gaan ons verwonderen, laten swingen en maken er een echt feest van!

Dit wijkfeest is er voor en door de buurt. Maak kennis met je wijk, buurtgenoten en de uiteenlopende activiteiten bij Van Noord, het wijkcentrum van Bloemendaal, Plaswijck en de rest van Gouda Noord.

#zomerwijkfeest #gouda #goudacity #livemuziek #rommelmarkt

Hartelijke groet,

Julie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nieuwsmail over de energie- en warmtetransitie in de wijk

 

Aan belangstellenden is deze week de nieuwsmail verstuurd over de laatste ontwikkelingen over de energie- en warmtetransitie in de wijk.

Met nieuwsitems over subsidieregelingen voor verduurzamen, een informatiebijeenkomst voor VVE’s, een nieuwe projectleider bij de gemeente Gouda, de verschillende buurtinitiatieven in de wijk op het gebied van verduurzamen, energielabels, het nieuwe Gouds Isolatie Programma, een energie pubquiz, de wijkactie glasisolatie en de wijkactie warmtebeeld woningen.

De nieuwsitems staan ook op  www.wijkenergie2804.nl

Ook geïnteresseerd? U kunt u abonneren op de nieuwsmail met het formulier op de website of door een mail te sturen naar contact@we2804.nl  .

 

 


 

Natuurexcursie 5 februari bij de Heemtuin

Zondag 5 februari as. van 14.00 tot 16.00 uur organiseren KNNV Natuurvereniging Gouda e.o. in samenwerking met de gemeente Gouda bij het Infocentrum Heempad een natuurexcursie. Deze is ook voor kinderen.

De start van de eerste excursie is om 14.00 uur, de tweede excursie is om 15.00 uur.

Binnen zijn er activiteiten van 14.00 tot 16.00 uur.

De organisatie: “De natuur in de winter saai? Vergeet het maar! De natuur staat in de startblokken voor een nieuw seizoen. Algen, korstmossen, mossen, schimmels tieren al welig, varens en planten komen te voorschijn, de knoppen lopen uit en ook de dierenwereld is al actief. We gaan die winternatuur zelf actief ontdekken via een rondwandeling over het Heempad met onze ervaren gidsen en gaan dan binnen zelf aan de slag met microscopen, proefopstellingen en andere spannende zaken.”

Het Infocentrum aan het Heempad is bij de bloemenwinkel, bij de Prinsessenflats, Ridder van Catsweg.

De toegang is gratis.

 

 

 

 

 

 

 


 

Informatiebijeenkomst Glasisolatie in wijkcentrum VanNoord 30 november

Op woensdag 30 november 2022 is er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van 2804 over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op de drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar, georganiseerd door bewonersorgansiatie/energiecoöepratie WijkEnergie2804. Er waren toen veel vragen over glasisolatie. Vandaar deze bijeenkomst: glasisolatie is namelijk een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting. De locatie is wijkcentrum VanNoord. Lees meer op   https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/ . Daar staat ook het aanmeldingsformulier voor deze bijeenkomst.

 


 

Themabijeenkomsten over veiligheid voor senioren

Bericht van het Sociaal Team:

“’s Avonds de deur opendoen voor onbekenden. Iemand die zomaar een groot geldbedrag van je vraagt – misschien wel iemand die je goed kent. Of jezelf veilig voelen tijdens het pinnen. Mensen kunnen last hebben van een onveilig gevoel, bij allerlei soort situaties in huis én buitenshuis. Om die reden organiseert het Sociaal Team Gouda themabijeenkomsten over veiligheid en een onveilig gevoel.
Tijdens de themabijeenkomsten wordt er informatie gegeven door notarissen, buurtagenten, verpleegkundigen, medewerkers van de bank, diëtisten en meer. De themabijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats op drie momenten in Gouda:
Donderdag 13 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum Van Noord
(Lekkenburg 1).
Maandag 17 oktober, van 14.00 tot 16.00 in de Zuidrandflat (De La Reylaan 100).
Maandag 24 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur in Huize Groeneweg (De Baan 125).
Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig.”

 

 


 

De ontginning van Bloemendaal en Plaswijck

Weer eens wat anders, twee interessante artikelen in de laatste nieuwsbrief van de Goudse vereniging Monumentenzorg en Archeologie.

Het ene artikel over ‘Bloemendaal en Plaswijck, twee jonge wijken met veel historie’. Het andere artikel over ‘De ontginning van polder Bloemendaal’. Ze hebben oude foto’s en kaarten erbij geplaatst.

Hieronder een afbeelding uit de nieuwsbrief over de ontginning van de polder Bloemendaal. Deze vond plaats gedurende de 10e tot de 14e eeuw. Toen werd het veenmoeras op grote schaal bewoonbaar gemaakt als onderdeel van een door de landsheren georganiseerde ontginning. In het artikel wordt uitgelegd hoe dat ging.

Wat waarschijnlijk de meeste wijkbewoners al weten, maar de eerste bewoning hier was er al zo’n duizend jaar geleden (!). Het artikel verwijst naar een boek, waarin staat dat de allereerste bewoning rond de Bloemendaalseweg was: er zou een kleine nederzetting, kerk en begraafplaats zijn geweest ongeveer waar nu het Albrechtsveld is, aan de kant van het winkelcentrum.

De wijk Bloemendaal (postcode 2803) dankt haar naam aan de gelijknamige polder waar de wijk is gebouwd. Bloemendaal was de oudste polder van het hoogheemraadschap van Rijnland en werd in 1331 gesticht door Jan van Beaumont. Het was een ontginningsgebied met bewoners die een eigen gemeenschap vormden: de ambachtsheerlijkheid Bloemendaal.

De wijk Plaswijck (postcode 2804) is destijds bewust opgezet met heel veel groen, aldus het artikel. Dat hoor je inderdaad van veel wijk bewoners hier, het vele groen vinden veel mensen een positief punt van onze wijk. Het artikel: “In 1971 ontstond ten oosten van de Bloemendaalseweg een nieuwbouwwijk die de naam Plaswijck kreeg met haar Hoeven-, Zomen-, Steinen-, Lusten-, Burgen-, Water-, en Grassenbuurten. Allemaal namen die ontleend zijn aan die van kastelen, buitenplaatsen, hofsteden en boerenhoeven in de waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland.”

Ook bekend waarschijnlijk is dat de Bloemendaalseweg (vroeger de Cleyweg genoemd) en Winterdijk eeuwenoude wegen zijn. Ze staan al op zeer oude kaarten van het gebied.

Tot slot nog een leuk weetje uit de nieuwsbrief: “tussen de Calslaan en het Omlooppad ligt een klein, met bomen begroeid pestbosje waar in het verleden beesten werden begraven die door de pest waren getroffen.”

 

Via deze link komt u bij de nieuwsbrief  ‘Monumentenzorg en Archeologie’ nummer 58 twee interessante artikelen over:

 • Bloemendaal en Plaswijck: jonge wijken met veel historie
 • Hoe verliep de ontginning van polder Bloemendaal

 

NB De nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Gouda, van de afdeling Cultuurhistorie.

 

Afbeelding: uit boek De ontginning van Bloemendaal en Nieuwsbrief nr 58 Monumentenzorg en Archeologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Welke nieuwe bestemming voor het oude stadhuis op de Markt?

 

 

 

 

 

Bron foto en basis tekst: website gemeente gouda

Het Stadhuis op de Markt is een iconisch gebouw van 571 jaar oud. Sinds 1450 is het eeuwenlang het echte centrum van de stad geweest. Zoals bekend is de vorige huurder vertrokken en heeft het gebouw nu geen bestemming.

Met online sessies en met bijeenkomsten in de wijk wil het gemeentebestuur graag weten welke nieuwe bestemming het oude stadhuis op de Markt moet krijgen. Iedere Gouwenaar krijgt de kans om mee te doen.

De gemeente wil ook kennis en inzichten van buiten de stad bij het proces betrekken. “We hebben een aantal toonaangevende denkers en creatievelingen gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over de nieuwe invulling. Hierin vragen we experts op het gebied van historische gebouwen, evenementen, musea, horeca, enzovoorts, om ook mee te denken. Deze groep onafhankelijke experts is geselecteerd uit heel Nederland. Van Groningen tot Maastricht. Van universiteit tot theater en van beeldende kunst tot muziek.”

Het streven is dat Gouda bij de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022 over een nieuwe invulling van haar Stadhuis beschikt.Met al die informatie wordt duidelijk wat de Gouwenaars vinden en ook welke zaken zij wel belangrijk vinden en welke ideeën wat minder belangrijk.

 

 


 

 

 

Vrijwilligerswerk VervoersPuntGouda en AutoMaatje: telefonisten en planners en chauffeurs en begeleiders !

VervoersPuntGouda is een stichting die werkt met vrijwilligers uit heel Gouda en geen winstoogmerk heeft. Onze vrijwilligers hebben levenservaring en doen mee omdat ze het leuk en zinvol vinden. Hun vriendelijkheid is vanzelfsprekend.

Wilt u als vrijwilliger ook meehelpen bij deze nuttige maatschappelijke voorziening? Dat kan

 • bij de telefoon centrale, planner
 • als chauffeur
 • als begeleider
 • of als planner/organisator.

Vooral zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen bij de telefoon centrale.

Ook vrijwilligers die kunnen organiseren, ‘managen’ en ‘regelen’ zijn welkom.

Als u interesse hebt of meer informatie wilt, kijk dan op www.vervoerspuntgouda.nl  stuur dan vrijblijvend een mail naar contact@vervoerspuntgouda.nl of naar automaatje@vervoerspuntgouda.nl of bel met 0182 717 600 (telefoon centrale) of met 06 239 56 999 (bestuur).

 


 

Nieuw telefoonnummer VervoersPuntGouda en voorzichtige herstart AutoMaatje

VervoersPuntGouda en AutoMaatje: goed en vriendelijk vrijwilligersvervoer

VervoersPuntGouda biedt goed en vriendelijk vrijwilligersvervoer in heel Gouda en omliggende plaatsen voor oa. familiebezoek, kapper, huisarts, ziekenhuis, boodschappen, enz.

Bij AutoMaatje vervoeren vrijwilligers plaatsgenoten met hun eigen auto, ook in het weekend en voor langere afstanden. Uiteraard kan dat alleen als ze beschikbaar zijn.

 

Corona maatregelen

Uiteraard houden wij rekening met de coronamaatregelen, voor de veiligheid van de reizigers en de vrijwilligers. Vervoer is daarom in beginsel alleen mogelijk voor medisch- en sociaal noodzakelijke ritten. Daarnaast volgen we het protocol, bijvoorbeeld dat passagier en chauffeur een mondkapje dragen en dat er onderling afstand wordt gehouden. Dat geldt ook voor degenen die al zijn gevaccineerd.

 

Steeds meer vaccinaties, voorzichtig aan meer ritten

Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, willen we voorzichtig meer ritten gaan aannemen. Zo zal de de kleine Caddy van VervoersPuntGouda weer gaan rijden (de busjes waren blijven rijden). Deze zal voorlopig alleen nog voor echt dringende ritten worden ingezet.

Ook zijn aanvragen voor AutoMaatje weer mogelijk. Maar ritten zijn alleen mogelijk als de vrijwilligers zelf ook beschikbaar zijn.

 

 

 

 

 

Nieuw telefoonnummer voor de Telefoon Centrale: 0182 717 600

Voor het reserveren van ritten kunt u bellen met het nieuwe nummer 0182 717 600. Dit is voor het aanvragen van zowel VervoersPuntGouda als AutoMaatje. Het oude nummer blijft nog een tijdje in gebruik. Belt u tijdig voor het aanvragen van een rit!

 

We hopen dat we hiermee veel Gouwenaren goed en vriendelijk vervoer kunnen blijven aanbieden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar  www.vervoerspuntgouda.nl  .

 


Huttenbouwdorp Noorderhout 2021 weer in de laatste week zomervakantie

Beste kinderen, ouders/verzorgers, vrijwilligers,

Wij zijn met vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen voor het Huttenbouwdorp Noorderhout! Dit jaar zal het net als voorgaande jaren in de laatste week van de zomervakantie plaatsvinden.

De pallets worden alweer verzameld en we zijn al hard bezig met het tellen van de spijkers. Naast het huttenbouwen zijn we als altijd ook al een heleboel leuke, extra activiteiten aan het regelen.

Uiteraard zijn we er ons van bewust dat er dan mogelijk nog Corona maatregelen zullen gelden. Hierop zal het programma worden aangepast. Uiteraard wordt ieder hierover tijdig geïnformeerd.

De hoofdpunten op een rijtje:

 • huttenbouwen in de laatste week van de zomervakantie, dit jaar van maandag 23 tot en met donderdag(middag) 26 augustus
 • de oudere kinderen kunnen – met toestemming van hun ouders – onder toezicht de laatste nacht blijven slapen in hun eigen hut, altijd leuk en sfeervol!
 • dit jaar weer veel huttenbouwers, hutten, hout en spijkers …
 • als altijd veel extra activiteiten en programma’s, zoals hair make-over, bijenballen maken, kindercircus, kinderyoga, lasergamen, levend stratego, popschool, kinderkeuken, natuurexcursies, ponyrijden en slijm maken
 • en de bungee jump is er weer … !

De inschrijving zal starten zaterdag 1 mei as.

Voor meer informatie, zie www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl of http://www.facebook.com/huttenbouwdorpnoorderhout .

We hopen iedereen weer te zien dit jaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nieuwe VerkeersCirculatiePlan voor Gouda in concept klaar

Vorig jaar heeft de gemeente Gouda veel voorbereidende sessies met bewoners en ondernemers gehouden over het nieuwe VerkeersCirculatiePlan. Inmiddels zijn de conceptplannen gepresenteerd. Binnenkort komen wij met uitgebreide informatie, zo ook met de specifieke punten die wij voor de noordelijke wijken hebben ingebracht. Graag ook horen wij uw mening over het VCP en over de belangrijke verkeerspunten in de wijk. Wordt dus vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 


 

Kinderen kiezen voor de Contactschommel

Keuze voor de Contactschommel !
Huttenbouwdorp in laatste week zomervakantie

 

Beste kinderen en ouders,

Vorig jaar hebben we een leuk huttenbouwdorp gehad, maar we hopen natuurlijk allemaal dat we dit jaar zonder corona maatregelen een feestelijk huttenbouwdorp met elkaar kunnen houden. Hopelijk gaat het in augustus beter.

Dit jaar is het Huttenbouwdorp Noorderhout in de laatste week van de zomervakantie, in de week van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus 2021. We gaan er weer een speciaal zomerevenement van maken waarbij zoals het er nu naar uitziet de Bungee Trampoline weer terugkomt!

De staf blijft ook compleet en er komen zelfs mensen bij. Met ca. 25 mensen organiseren we elk jaar met erg veel plezier het huttenbouwdorp en ook deze keer zijn er weer genoeg ideeën om het voor jong en oud leuk te maken.

We beginnen het nieuwe jaar goed want er hebben veel kinderen gereageerd op de enquête over het nieuwe speeltoestel op de Natuurspeelplaats Noorderhout. Jullie konden kiezen uit De Bandschommel, de Vliegende Hollander en de Contactschommel. Het was overduidelijk, verreweg de meeste stemmen zijn gegaan naar …. de Contactschommel !

Het is toch wel een mooie symbolische keuze, dat kinderen in deze coronatijden waarin mensen minder contact met elkaar hebben kiezen voor een ‘Contact’-schommel ….

De gemeente laat weten dat het nieuwe speeltoestel medio maart geplaatst zal worden. Ook hebben we met de gemeente overlegd over waar het nieuwe speeltoestel wordt neergezet. Er is gekozen voor de heuvel in het midden, waar nu de keien liggen. De natuurspeelplaats zal er straks dus nog mooier uitzien.

Dank iedereen voor de reacties, graag iedereen tot ziens op de mooie Natuurspeelplaats Noorderhout en straks in de zomer bij het Huttenbouwdorp Noorderhout!

Staf Huttenbouwdorp Noorderhout
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck

Gouda, januari 2021

 

het nieuwe speeltoestel :

 

 

 

 

 

 

 


 

Nieuwe bodemdalingskaart

Bodemdaling is een bekend verschijnsel in Nederland en zeker in Gouda. Vorige maand heeft de gemeente een onderzoek gestart naar de bodemdaling in het centrum van de stad. Reden is dat door de verzakking er schade kan ontstaan aan huizen.

Onlangs is een nieuwe bodemdalingskaart van Nederland gepubliceerd. U kunt deze kaarten vinden op https://bodemdalingskaart.nl/ . Hier is ook te lezen hoe deze kaarten zijn gemaakt (met radarbeelden van satellieten) en door wie (oa Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica).

Hieronder enkele afbeeldingen voor de regio rond Gouda. Deze afbeeldingen zijn afkomstig van Bodemdalingskaart.nl en mogen alleen gepubliceerd worden met hun bronvermelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bericht over Huttenbouwdorp Noorderhout

Beste ouders, kinderen, vrijwilligers,

Het Huttenbouwdorp Noorderhout is altijd in de laatste week van de zomervakantie, dat is dit jaar in de laatste week van augustus. Onlangs heeft de regering bekend gemaakt dat alle evenementen tot en met eind augustus niet zijn toegestaan. Hiermee wil de regering de verdere verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk tegengaan. Ook de gemeente Gouda volgt deze richtlijn.

Dat betekent dat volgens deze richtlijnen het huttenbouwdorp dan niet kan doorgaan. We hebben uiteraard alle begrip voor deze maatregel. Het is natuurlijk jammer, alleen al omdat we horen dat veel kinderen toe zijn aan een vakantie buiten. Maar er zijn nu belangrijker zaken in de wereld en net als ieder proberen wij om gezondheidsrisico’s zo veel als mogelijk te beperken.

Hoe de bestrijding van het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen zich zullen ontwikkelen is nog onbekend. Mogelijk dat er voor de kinderen in de basisschool leeftijd een versoepeling komt, of dat we later dit jaar een alternatief feestelijk kinderevenement organiseren, maar veiligheid en gezondheid voor ieder zullen ook dan voorop staan. We wachten voorlopig de verdere ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid en het RIVM af en houden u uiteraard op de hoogte. Ieder veel sterkte toegewenst.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout

 


 

Laatste corona nieuws van de gemeente

Tijdens de laatste (digitale) raadsvergaderingen hebben burgemeester en wethouders de raad bijgepraat over de laatste stand van zaken in Gouda over de corona maatregelen.

Enkele hoofdpunten:

 • Er is de afgelopen periode in Gouda bij de handhaving van de corona regels 181 maal gewaarschuwd en er is 48 maal een boete uitgedeeld (van € 400). De burgemeester noemt dit “niet veel” als je het vergelijkt met in totaal van 73.000 Gouwenaren. Hij denkt dat 95-99% van de Gouwenaren zich aan de corona afspraken en rijksmaatregelen houdt en is hierover “best wel tevreden” en “dankbaar”.
 • De politie laat weten dat de handhaving goed gaat: verloven zijn ingetrokken en opleiding zijn tijdelijk gestopt, zodat er relatief veel capaciteit is. Het is in het algemeen rustig, aldus de teamchef  van de politie. Er zijn in Gouda relatief weinig corona boetes uitgedeeld.
 • grote bijeenkomsten zoals de 4 mei herdenking zijn afgelast;
 • extra aandacht is er nu voor kwetsbare kinderen met een kwetsbare thuissituatie;
 • extra aandacht voor huiselijk geweld;
 • 35 daklozen en zwervers in Gouda zijn opgevangen;
 • cyclus kampt met extra drukte bij het afvalbrengstation;
 • aanpak hangjongeren met inzet jongerenwerk en extra sportactiviteiten;
 • afsluiting van bepaalde gebieden tijdens het paasweekend zoals het Goudse Hout;
 • extra aandacht voor inkomensregelingen en schuldsanering;
 • overleg met woningcorporaties over het tijdelijk stopzetten van huisuitzettingen;
 • er is overleg met winkeliers, horeca en kerken, en vooral veel overleg met alle zorginstanties in Gouda;
 • onder andere over hoe eenzame of kwetsbare ouderen en gezinnen te bereiken, vooral ook niet digitaal, en hoe de zorg van corona en niet-corona patiënten verdeeld kan worden.

 

U kunt de digitale vergadering terug bekijken via onderstaande links (globaal de eerste vijftien minuten):

Videoverslag 8 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/ed0e2d72-c380-40c9-8031-0a2d0fe19c09

Videoverslag 15 april: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b

 


 

Inschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout uitgesteld

Beste ouders, kinders, vrijwilligers, trainees, maatschappelijke stagiaires,

We hebben ons afgevraagd of we nu dit bericht over het huttenbouwdorp komende zomer moeten plaatsen. Wij zijn ons er van bewust dat er momenteel belangrijker zaken spelen. Maar we denken er goed aan te doen om u in ieder geval te informeren.

Ongewone tijden

In het gehele land zijn er door de overheid maatregelen afgekondigd om de gevolgen van het corona virus zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zullen zo is de verwachting voorlopig van kracht blijven. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten stopgezet (vervoer, zorg, waarschijnlijk koningsdag, bijeenkomsten, enz.). Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu.

Afwegingen

Op dit moment heeft de gemeente alle evenementen afgelast. Het Huttenbouwdorp Noorderhout is over een half jaar, in de laatste week van de zomervakantie in augustus. Ons streven is om het huttenbouwdorp toch te laten doorgaan, uiteraard als het dan kan en mag.

Mogelijk zijn dan nog steeds veiligheidsmaatregelen van kracht. Uiteraard zullen we dan het zomerevenement alsnog afgelasten. Dat gaat in overleg met de gemeente en op basis van de adviezen van de overheid, waarbij er geen risico wat betreft de gezondheid van jong en oud wordt genomen.

Maar mogelijk is de situatie in ons land rond het corona virus dan verbeterd. Als de gemeente dan toestemming geeft, kan het Huttenbouwdorp Noorderhout doorgaan. Het is bij alles wat er in de wereld gebeurd en bij alle zorgen nu wellicht ook goed dat we ons blijven richten op iets positiefs in de toekomst.

Inschrijving later

In ieder geval willen we de inschrijving voorlopig uitstellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en adviezen van de overheid kunnen we de inschrijving alsnog starten. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op website en facebook pagina. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt.

Wij hopen op uw begrip en wensen ieder sterkte komende tijd.

Organisatie Huttenbouwdorp Noorderhout
06 239 56 999
contact@huttenbouwdorpnoorderhout.nl

 


 

Corona virus

Zondag 15 maart is er een persconferentie geweest van de overheid waarin is aangekondigd dat veel instellingen voor drie week dicht moeten. Ook als bewonersorganisatie hebben wij veel activiteiten tijdelijk stopgezet (VervoersPuntGouda, ZorgPuntGouda, waarschijnlijk Koningsdag, bijeenkomsten, enz.), dit mede gezien het advies om minimaal 1,5 meter afstand te houden en grote groepen mensen te vermijden. Er zijn nog veel vragen en weinig antwoorden. Iedereen is begrijpelijk bezig in het hier en nu. In de huidige omstandigheden is het volgen van de adviezen van de overheid en het zo veel mogelijk vermijden van risico’s het beste uitgangspunt. Voor meer informatie, zie https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Coronavirus en ook https://ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/nieuw-coronavirus .